Рекомендации Американской диабетической ассоциации: что нового в 2010 году?

27.03.2015

Каждый год в январе Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes Association, ADA) публикует обновленные рекомендации по оказанию медицинской помощи больным сахарным диабетом (СД) в виде приложения к журналу Diabetes Care. Новый пересмотр рекомендаций был представлен 29 декабря 2009 года и содержит существенные изменения, в первую очередь касающиеся диагностики СД и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у взрослых пациентов c СД.

Диагноз СД теперь можно установить с помощью определения HbA1c

Несмотря на чрезвычайно высокие показатели распространенности СД во многих странах мира, лиц с недиагностированным заболеванием еще больше. В связи с этим ADA в новой редакции рекомендаций по оказанию медицинской помощи больным СД в перечень критериев диагностики этого заболевания включила показатель гликозилированного гемоглобина (HbA1c). HbA1c отражает средний уровень гликемии за последние три месяца и ранее использовался лишь для оценки компенсации диабета. Авторы руководства отмечают, что определение HbA1c – простой и быстрый тест, с помощью которого можно уменьшить количество случаев недиагностированного диабета и предиабета.

В отличие от таких методов диагностики, как определение гликемии натощак и оральный глюкозотолерантный тест, определение HbA1c не требует проведения анализа натощак, что облегчает скрининг. Также важно отметить, что HbA1c подвержен значительно меньшим колебаниям по сравнению с препрандиальным уровнем глюкозы крови, который может значительно меняться в течение нескольких дней, например при стрессе или каком-либо остром заболевании.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....