Шкалы для скрининга и оценки выраженности симптомов диабетической нейропатии

27.03.2015

Несложные шкалы и опросники, некоторые из которых приведены ниже, позволяют своевременно выявить наличие диабетической нейропатии (ДН) у больных сахарным диабетом (СД), а также отслеживать динамику выраженности симптомов заболевания, что помогает оценить эффективность назначенного лечения и скорость прогрессирования ДН.

Анамнез

Эту часть опросника заполняет пациент. Каждый ответ «да» на вопросы 1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,15 и «нет» на вопросы 7 и 13 оценивается в 1 балл. Вопрос 4 позволяет выявить нарушение кровообращения в нижних конечностях, вопрос 10 – наличие астении, поэтому ответы на эти вопросы не оцениваются в баллах и не учитываются при расчете суммарного показателя.

Чтобы снизить риск системной ошибки, информация о том, каким количеством баллов оценивается каждый вопрос, не должна быть указана в бланке опроса для пациента.

Физикальное обследование

При проведении всех тестов кожа стоп должна быть теплой (>30°C).

Визуальная оценка состояния стоп

Отмечают наличие чрезмерной сухости кожи, омозолелостей, трещин и деформаций (плоскостопие, молоткообразная деформация пальцев стопы, расположение одного пальца поверх другого, вальгусная деформация первого пальца стопы, подвывих суставов, выступающие головки плюсневых костей, стопа Шарко, ампутации).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....