Всестороннее снижение риска на протяжении всего кардиоваскулярного континуума

27.03.2015

По материалам І Европейского симпозиума по управлению кардиваскулярным риском.

  • Адалат® (нифедипин) – первый в своем классе блокатор кальциевых каналов, предназначенный для лечения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС).
  • Глюкобай® (акарбоза) – первый в своем классе ингибитор a-глюкозидазы, рекомендованный крупнейшими международными организациями для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа и единственный препарат, имеющий показание для профилактики СД 2 типа у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.
  • Прайтор® (телмисартан) – единственный блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), предоставляющий пациентам с высоким риском такой же уровень кардиоваскулярной защиты, как и современный стандарт – ингибитор АПФ рамиприл, но при этом обладающий значительно лучшим соотношением «эффективность/безопасность».
  • Вентавис® (илопрост) – первый и единственный одобренный Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА) селективный простагландин для лечения легочной АГ.

Кардиологический ряд препаратов нового поколения, разрабатываемых Bayer, является одним из сильнейших в фармацевтической индустрии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....