Лекарственные взаимодействия в реальной клинической практике

27.03.2015

К сожалению, опасность полипрагмазии в клинической практике зачастую недооценивают. Помимо лекарственных средств (ЛС), назначаемых одним специалистом, пациент может уже принимать и другие лекарственные препараты – как прописанные врачом, так и приобретенные в аптеке самостоятельно. Не всегда больные сообщают об этом врачу, равно как и не всегда врач может взять на себя ответственность за коррекцию тактики комплексной терапии у пациента с сочетанной патологией и оценку возможного риска нежелательных лекарственных взаимодействий.

А он не так низок, как это может показаться на первый взгляд: если при совместном приеме двух препаратов частота лекарственных взаимодействий составляет 5%, то при приеме пяти медикаментов они отмечаются в каждом втором случае, а восьми и более – всегда.

В рамках нового специального проекта «Профессиональный диалог» мы хотим привлечь внимание читателей к проблеме лекарственных взаимодействий, которые могут возникать у пациентов с заболеваниями пищеварительной системы и другой сопутствующей патологией. Сегодня мы обсудим практические аспекты данной проблемы у больных с заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Для этого мы пригласили авторитетных отечественных ученых – доктора медицинских наук, профессора, заведующую кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, главного внештатного специалиста МЗ Украины по специальности «гастроэнтерология» Наталью Вячеславовну Харченко и доктора медицинских наук, профессора кафедры кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Олега Иосифовича Жаринова.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....