Новые подходы к лечению колоректального рака

27.03.2015

Биомаркеры эффективности и токсичности.

У пациентов с колоректальным раком (КРР) поздних стадий развитие кожной сыпи является наиболее достоверным предиктором выживаемости и ответа на моноклональные антитела к рецепторам эпителиального фактора роста (EGFR). В нескольких рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) отмечалась корреляция между выживаемостью и тяжестью кожных реакций (Cunningham et al., 2004; Jonker et al., 2007; Van Cutsem et al., 2007, 2009). В исследованиях I фазы при использовании рекомендованной схемы введения цетуксимаба дозолимитирующей токсичности не наблюдалось; таким образом, индивидуальная титрация дозы препарата, основанная на тяжести сыпи, может повысить эффективность терапии. В исследовании EVEREST пациентов с кожной сыпью 2 степени тяжести рандомизировали для продолжения лечения цетуксимабом в получаемой ранее дозе или эскалации дозы до 500 мг/м2 (Tejar et al., 2007). В группе эскалации дозы частота объективного ответа (ЧОО) увеличилась почти в 2 раза (30 по сравнению с 16% в группе стандартной дозы). Тем не менее выживаемость без прогрессирования (ВБП) и общая выживаемость (ОВ) не улучшились, что может быть связано с небольшой выборкой.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...