Юридичні аспекти приватної медичної діяльності

27.03.2015

У якому стані на сьогодні знаходиться законодавство в галузі охорони здоров’я?

О.І. БабичСьогодні правове регулювання системи охорони здоров’я здійснюється низкою нормативно-правових актів. Основним законодавчим актом, що визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні та регулює суспільні відносини у цій галузі, є Основи законодавства України про охорону здоров’я.
Незважаючи на наявність значної кількості нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, реалії сучасної медицини вимагають перегляду законодавства в цій сфері з метою його вдосконалення, оскільки майже всі зазначені законодавчі акти було прийнято на початку 1990-х років, і на даному етапі вони не врегульовують належним чином питання сучасної медицини, яка зазнала швидкого розвитку за останні роки. 
Наразі в законодавстві відсутній системний підхід до прав та обов’язків як пацієнтів, так і лікарів. Широкого розголосу набуло питання щодо прав пацієнтів, у Верховній Раді знаходиться декілька проектів Закону України стосовно прав пацієнтів. Разом з тим без належної уваги і вивчення залишились права лікарів, і нині не існує жодного проекту Закону України, в якому були б комплексно врегульовані права та обов’язки лікарів у лікувальному процесі. 
У зв’язку з цим постає необхідність прийняття окремого Закону України, або медичного кодексу, в якому були б врегульовані питання взаємовідносин усіх медичних суб’єктів. 
Основою для розробки такого проекту може бути європейський досвід, зокрема країн Німеччини, Австрії та Франції, що мають розвинену та добре нормативно врегульовану медицину з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і лікарів.
Одним з питань, що потребує вдосконалення законодавчої бази, є гарантоване статтею 49 Конституції України право на безоплатну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. 
Розглянемо питання більш детально: відповідно до рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 встановлено, що в державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або построзрахунку за її надання. 
У зв’язку з рішенням Конституційного Суду України нині фахівці намагаються штучно законодавчо розмежувати поняття медичної допомоги та медичної послуги. Однак, незважаючи на все ще наявну термінологічну неузгодженість, уряд все ж визначив перелік послуг, що не можуть фінансуватися з бюджету. Доступність таких послуг у державних установах стала можливою за умови повної їх оплати пацієнтом або третіми особами (юридичними чи фізичними). 
Разом з тим поняття медичної допомоги, а також порядок надання медичних послуг на платній основі у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, перелік таких послуг мають бути визначені Законом України, а не постановою уряду.
З вищенаведеного стає очевидним, що чинне законодавство у сфері охорони здоров’я потребує кардинальних змін, зокрема щодо вирішення питань стосовно гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, видів та порядку надання платних медичних послуг у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, умов запровадження медичного страхування, комплексного врегулювання прав та обов’язків пацієнтів і лікарів тощо.
Інше питання, яке вимагає якнайшвидшого розгляду та вдосконалення, – це накази Міністерства охорони здоров’я України, що є основними підзаконними нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я. Значна кількість наказів МОЗ не пройшла реєстрації в Міністерстві юстиції України, внаслідок чого вони не мають статусу обов’язкових до виконання, а в більшості випадків носять рекомендаційний характер. 

Яким чином законодавство дозволяє працювати приватній медицині?

Приватна (недержавна) клініка – це лікувальний заклад, який відрізняється від лікувальних закладів державної та комунальної форми власності тільки тим, що медична допомога в приватних клініках надається на платній основі.
До недержавних клінік ставляться ті ж вимоги, що і до інших лікувальних закладів, з тією лише відмінністю, що контроль за їх дотриманням з боку державних органів набагато жорсткіший.
Медична практика у приватних клініках здійснюється на підставі ліцензії на певний вид медичної практики за умови виконання клініками кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики. Види медичної практики, на які лікувальний заклад приватної форми власності може отримати ліцензію, визначені Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19.12.97 р., № 359.
На сьогодні недержавні лікувальні заклади фактично можуть надавати всі види медичної допомоги на рівні з лікувальними закладами державної та комунальної форми власності. Але на законодавчому рівні існує низка обмежень, 
а саме: лікувальні заклади приватної форми власності позбавлені права видавати листки непрацездатності, які є невід’ємною частиною лікувального процесу як в умовах амбулаторії, так і в умовах стаціонару; існують обмеження щодо використання цілої низки лікарських, що віднесені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року, без використання яких багато видів надання медичної допомоги стає майже неможливим (наприклад, інтенсивна терапія, анестезіологія тощо).
Тема недержавної медицини в Україні з правової точки зору є досить багатогранною й потребує окремого розгляду. Але на сьогодні очевидним є те, що законодавча база у сфері охорони здоров’я створювалась у часи, коли приватна медицина знаходилась у стадії становлення та ще не набула такого поширення, як у сьогоденні. Немає підстав стверджувати, що існуючі нормативно-правові акти перешкоджають діяльності приватних медичних клінік, проте й не сприяють розвитку приватної медицини в Україні. 

З якими питаннями доводиться працювати юристу в приватній клініці? 

Насамперед приватна клініка – це установа, в якій, окрім надання медичної допомоги, відбуваються ті ж процеси господарської діяльності, як і будь-якій іншій.
Юридичний супровід господарської діяльності полягає в договірній роботі: розроблення та правова експертиза договорів (постачання обладнання та медикаментів, співробітництво з іншими організаціями і таке інше), здійснення контролю за відповідністю до вимог законодавства наказів, інструкцій, положень та інших документів клініки тощо.
Іншим та об’ємнішим аспектом роботи юриста в клініці є супровід надання медичних послуг пацієнтам. Надання послуг у будь-якій сфері в більшості випадків потребує оформлення договірних відносин, форми яких напрацьовані та перевірені на практиці роками. Хочеться зауважити, що поняття медичної допомоги як послуги активно увійшло в наше життя протягом останніх років і набуло надзвичайної ваги, тому що воно стосується здоров’я та життя людини, тож і правовідносини в цій сфері є набагато складнішими та індивідуалізованими. У цій ситуації не можна недооцінювати важливість проінформованості, оформлення та передбачення спірних ситуацій і захисту прав як пацієнта, так і клініки в юридично правильно складеному договорі.
Звертаю вашу увагу, що «Ісіда» є першою недержавною акушерсько-гінекологічною клінікою, тож більшість послуг, що надаються в клініці на платній основі, не має прецедентів в Україні, і не існує прикладів договорів, які б регулювали права та обов’язки клініки й пацієнта при наданні медичної допомоги. Договори про надання медичних послуг (ведення пологів, спостереження вагітності, штучне запліднення) – це достатньо специфічний вид договорів, і юристу здебільшого доводиться розробляти їх з «чистого аркуша» і вже в практичному застосуванні адаптувати та вносити зміни й доповнення. Окрім того, виникає необхідність розробки форм заяв, згод на лікування, відмов від лікування пацієнтів тощо, зважаючи на те що типові форми згаданих документів відсутні в нормативно-правових актах, але вони є обов’язковими при наданні медичної допомоги.
Ще одним аспектом діяльності юриста у медичному закладі є забезпечення дотримання лікарської таємниці. Маються на увазі відповіді на різноманітні запити, що приходять на адресу клініки стосовно надання інформації про пацієнта. У більшості випадків це запити органів або осіб, які не мають права на отримання інформації про самого пацієнта і його лікування, оскільки лікарська таємниця охороняється законом і надається виключно у випадках, передбачених законодавством, а саме на вимогу суду та правоохоронних органів.
Отже, питання, з якими доводиться працювати юристу в приватній клініці, досить різноманітні, відрізняються вузькою специфікою порівняно з іншими галузями права та здебільшого потребують індивідуального підходу в кожній конкретній ситуації.

Де готують юристів для роботи в медичній сфері?

Спеціального навчального закладу, в якому б готували юристів для роботи в медичній сфері, на жаль, не існує. До того ж медичне право як комплексна галузь права на сьогодні не виділена в системі українського права, а тому такий предмет відсутній у програмах вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів. З огляду на наведене, юристу, який бажає працювати в медичній сфері, доводиться самостійно вивчати нормативну базу та правові основи у сфері охорони здоров’я.

КОММЕНТАРИЙ 

В Украине, как в правовом государстве, все большее значение в деятельности предприятий государственной или частной форм собственности приобретают юридические аспекты. Сфера медицинских услуг – не исключение. О важности юридического сопровождения работы частных лечебных учреждений, а также о проблемах, которые приходится решать в медицинском правовом поле, рассказывают руководители и юристы крупных и успешных негосударственных клиник г. Киева.

Генеральный директор негосударственной акушерско-гинекологической клиники «Исида» Валерий Павлович Кидонь
– Нашу клинику без юридической службы невозможно представить, исходя из следующих положений.
1. Внутренняя хозяйственная жизнь клиники. 
Как и любому предприятию, для нас гораздо важнее уметь предвидеть проблемы, чем потом их в ургентном порядке решать. Это касается исключительно всех аспектов хозяйственной жизни клиники, начиная от юридического сопровождения договоров до правовых основ кадрового менеджмента в соответствии с законодательством Украины.
2. Внешняя жизнь клиники – построение надлежащих взаимоотношений с контролирующими и проверяющими органами. 
3. Построение правовых отношений с пациентами и их родственниками, что для Украины является совершенно новым, и в этом отношении «Исида» – своеобразный первопроходец. Тем более что правовые отношения с пациентами помогают избегать конфликтных ситуаций с гражданами других стран, которые приезжают лечиться в клинику. 
Поэтому представить, что в «Исиде» нет юридической службы, я даже не могу. И важность этой службы нельзя переоценить – это неотъемлемая составляющая нашей организации, которая значительно упрощает работу менеджмента и обеспечивает успешное течение адекватных бизнес-процессов.

Генеральный директор клиники «Медиком» Игорь Вадимович Скурихин
– На современном этапе украинское законодательство определяет частную медицину как один из видов услуг, то есть частные лечебные учреждения имеют такой же юридический статус, как, например, парикмахерская. В связи с этим Общество по защите прав потребителей может требовать от клиники выдавать пациентам гарантийные документы на медицинские услуги. Представьте себе гарантийный талон на аппендэктомию! Во всем мире сфера здравоохранения – это совершенно отдельное специфическое правовое поле, в рамках которого четко разграничены права и обязанности врачей и пациентов, а также юридические моменты взаимоотношений частной медицины и государства. В Украине же непродуманные продукты законотворчества, призванные регулировать процесс оказания медицинских услуг, – законы, инструкции и другие документы – часто противоречат друг другу. Без юридической службы наша клиника просто не существовала бы. Можно сказать, что юристу приходится постоянно бороться с несовершенным законодательством за возможность беспрепятственно и эффективно работать.

Юрист МЦ «Добробут» Григорий Викторович Лопатин
– Как и любая другая частная структура, частный медицинский центр – субъект хозяйственной деятельности. Это означает, что он действует в определенном правовом поле. Эволюция частного бизнеса привела к тому, что с ростом масштабов контрактов, закупок и объемов работы в целом руководитель все чаще сталкивается с необходимостью качественного регулирования взаимоотношений как внешних (с контрагентами, клиентами и т. д.), так и внутренних (с персоналом). Структура МЦ «Добробут» постоянно расширяется: открыты два подразделения в Киеве, поликлиника в Ялте, что привело к необходимости формирования юридического департамента.
Кроме контроля договорной деятельности, юридический департамент берет на себя обязанности по урегулированию взаимоотношений с клиентами, поскольку каждый случай оказания медицинской услуги является случаем правовых взаимоотношений.
В качестве конкретного примера, связанного с медицинской спецификой, можно привести следующий. Все знают, что диагностика заболевания сопровождается необходимостью выполнения различных лабораторных исследований. Например, забор крови производится в поликлинике, а результат исследования должен вручаться пациенту, и это регламентировано законодательством. В нашей практике клиенты часто просят продиктовать им результаты по телефону, выслать факсом, электронной почтой и т. д. Учитывая то что мы ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов, юридический департамент разработал форму письменного согласия пациента на передачу результатов в удобной для него форме, которую он заполняет при сдаче материалов для исследования. Таким образом, и клиент доволен, и все нормы законодательства соблюдены.
Еще одна область работы юридической службы клиники – регулирование правовых отношений с персоналом. На сегодня в МЦ «Добробут» работает более двухсот человек, часть из них – штатные специалисты, часть – работающие по совместительству, некоторых приглашают для выполнения разовых работ. Как оформить эти взаимоотношения – задача, решаемая совместно кадровой и юридической службами. Юридическую службу в медицинских учреждениях не следует рассматривать только как регулятор договорной деятельности. Все, что подразумевает взаимодействие между несколькими лицами (физическими или юридическими), требует ее участия.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Міжнародні дні респіраторного здоров’я: календар заходів на 2024 рік

Медичні інформаційні кампанії спрямовані на поширення важливих знань про охорону здоров’я серед населення. З урахуванням потреб і інтересів понад семи мільярдів людей у світі міжнародні організації шукають способи етичного обміну важливими відомостями, без упередженості та несправедливості. Обізнаність у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення для кожного, оскільки хвороби та інфекції можуть вразити будь-кого в будь-який час. Таким чином, важливо поширювати відомості про охорону здоров’я за допомогою зрозумілих кожному усних, письмових і візуальних засобів. Ця інформація має сприяти соціальному здоров’ю і не містити дискримінаційного контенту. Заходи з підвищення обізнаності про здоров’я допомагають пацієнтам ліпше розуміти стан свого здоров’я, а також можливі варіанти та методи лікування. Кампанія з підвищення обізнаності відрізняється від маркетингу товарів для здоров’я, оскільки не спонукає купувати той чи інший продукт, а намагається сприяти свідомішому ставленню до свого здоров’я. Глобальні дні громадського здоров’я пропонують великі можливості для підвищення обізнаності та розуміння проблем здоров’я і мобілізації підтримки дій від місцевої громади до міжнародної спільноти. ...

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз». Продовження

Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз» розроблені на основі Клінічної настанови «Туберкульоз», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій і підходів щодо профілактики, систематичного скринінгу, діагностики та лікування туберкульозу (ТБ) (у тому числі серед дітей і підлітків), відображених у клінічних настановах. Ознайомитися з клінічною настановою «Туберкульоз» можна за посиланням https://www.dec.gov.ua/mtd/tuberkuloz/....

22.04.2024 Неврологія Нові перспективи використання ботулінічного токсину

РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ ЕКСПЕРТІВ. 16 грудня 2023 року у м. Києві відбулося засідання дискусійного клубу групи експертів у галузі неврології. Під час зустрічі колеги обмінювалися досвідом, проводили гарячі дискусії щодо ведення важких пацієнтів, нових рекомендацій та спільних пошуків шляхів порятунку. ...