Рандомизированное плацебо-контролированное исследование эффективности цетиризина и лоратадина в лечении сезонного аллергического ринита у детей

17.07.2017

Статья в формате PDF.


Фармакотерапия является основным методом лечения аллергических заболеваний. Многие медицинские специалисты используют безрецептурные антигистаминные препараты в терапии симптомов сезонного аллергического ринита (САР) у детей. Целью данного исследования было оценить эффективность и безопасность цетиризина и лоратадина в дозе 10 мг в форме сиропа у детей в возрасте 6-11 лет с САР по сравнению с соответствующими показателями для плацебо.

Методы. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролированное исследование в параллельных подгруппах было проведено в 71 медицинском центре США в сезон весеннего цветения. Участники, прошедшие отбор после 1 нед подготовительного периода, были рандомизированы в 3 группы для получения 1 р/сут в течение 2 нед цетиризина в дозе 10 мг (n=231), лоратадина в дозе 10 мг (n=221) или плацебо (n=231). В качестве первичной конечной точки эффективности рассматривалось изменение показателей шкалы общей оценки тяжести симптомов (Total Symptom Severity Complex, TSSC) в течение 14 дней по сравнению с исходными.

Результаты. У детей, получавших цетиризин, наблюдалось статистически более выраженное снижение показателей шкалы TSSC в течение 14 дней, чем у пациентов группы плацебо (среднее изменение по методу наименьших квадратов -2,1 vs -1,6; p=0,006). Статистически значимой разницы в улучшении симптомов по шкале TSSC за эти 14 дней между группами цетиризина и лоратадина (-2,1 vs -1,8; p=0,124), а также между группами лоратадина и плацебо (-1,8 vs -1,6; p=0,230) не выявлено. Преобладающими побочными эффектами в группах цетиризина, лоратадина и плацебо были головная боль (3,5; 3,6, и 3,1% участников соответственно) и фарингит (3,5; 2,7 и 3,5% пациентов соответственно). У 3 детей из группы цетиризина (1,3%) отмечалась сонливость.

Выводы. Цетиризин в дозе 10 мг обладал статистически значимо большей эффективностью по сравнению с плацебо в лечении симптомов САР у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Между пациентами, получавшими лоратадин в дозе 10 мг и плацебо, значительных различий в улучшении симптомов САР не было выявлено.

Nayak A. S. et al. Randomized, placebo-controlled study of cetirizine and loratadine in children with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2017 May 1; 38 (3): 222-230.

Перевел с англ. Игорь Кравченко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11-12 (408-409), червень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ехінацея Композитум С – ​багатокомпонентна дія на імунну систему

Організм людини – ​це складна жива система, функціонування якої визначається безліччю змінних і задіює величезну кількість механізмів. Зовнішні і внутрішні чинники здатні порушувати регуляцію її діяльності. Однак є механізми, які допомагають ефективно усувати «поломки» в організмі і нормалізувати його стан. Така здатність має назву біорегуляції. Основою біорегуляційної медицини є комплексні біорегуляційні препарати, серед яких одним із найвідоміших є Ехінацея Композитум С. ...

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Гострий риносинусит

Проблема гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДШ), гострого риносинуситу (ГРС) зокрема, є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Останніми роками спостерігають зростання частоти захворювань носа і приносових пазух, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі оториноларингологічної патології) показників. В Україні поширеність гострих ринітів, риносинуситів та ринофарингітів сягає 489,9 випадку на 10 тис. населення, а захворюваність – ​5-15 випадків на 1 тис. населення залежно від сезону. Такі хворі становлять 60-65% амбулаторних пацієнтів лікарів-отоларингологів. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги (УКПМД) призначений забезпечити організацію надання медичної допомоги пацієнтам із ГРС на всіх етапах медичної допомоги для своєчасного виявлення, профілактики та лікування ГРС. ...

18.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність і безпека підвищення дозування антигістамінних препаратів ІІ покоління в лікуванні неконтрольованої хронічної спонтанної кропив’янки

Хронічна кропив’янка (ХК) – ​це патологія, яка характеризується рецидивними нестійкими висипаннями з/без ангіоневротичного набряку, які виникають мало не щодня впродовж більш як 6 тиж [1]. Розрізняють два варіанти ХК – ​хронічна індукована кропив’янка (ХІК), або фізична кропив’янка, зумовлена певними фізичними подразниками, такими як тиск, тепло або холод, і більш поширена хронічна спонтанна кропив’янка (ХСК), яка розвивається у 80-90% випадків і характеризується відсутністю відомих екзогенних чинників і причин [2]. На це захворювання страждає від 0,5 до 1% населення світу, переважно особи жіночої статі [3]. Повторні симптоми часто призводять до порушень сну та чинять виражений негативний вплив на якість життя (QoL) [4]. ...

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...