Вниманию специалистов. Библиотека онколога

22.07.2017

57

Андреева А.Ф. Двадцатилет­ний опыт лечения онкологичес­ких заболеваний методом дие­тотерапии в Государственном научном медико-­инженерном Центре «Натуролог» НАН и МЗ Украины [Препринт] / А.Ф.Андреева, Н.М.Мордовец, Э.В. Литинская; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проб­лем ­материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Ук­раины. – Киев, 2016. – 34 с.: ил., библиогр.

Публикация подводит итог 20-летней деятельности по лечению онкологических и других заболеваний с помощью специально разработанной противоопухолевой диеты. Используя данный метод, несколько сотен пациентов излечились как от злокачественных и доброкачественных опухолей, так и от некоторых других заболеваний и вернулись к активной жизни. Продолжительность жизни пациентов, в лечении которых использовали метод диетотерапии, более чем в 4 раза превышает среднестатистическую продолжительность жизни онкологических больных, к которым применялись традиционные методы. В результате диетотерапии отмечалось самопроизвольное рассасывание опухолей, а также их инкапсуляция (отделение от окружающих тканей с помощью капсулы из неактивной ткани), а в некоторых случаях – самопроизвольная элиминация (выделение из организма). По мнению авторов, без изменения привычек населения нашей страны в питании и без радикального пересмотра рекомендаций относительно норм потребления продуктов эффективные профилактика и лечение онкологических заболеваний невозможны.

58Рання діагностика та профі­лактика кардіальних усклад­нень променевої терапії в онко­ логічних хворих: методичні рекомендації / Ін-т мед. радіо­логії ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи МОЗ України; уклад.: Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, А.С. Савченко. – Харків; Київ: Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор’єва, 2016. – 21 с.

Клінічний досвід і результати сучасних досліджень свідчать про те, що проведення променевої терапії і комплексного лікування спричиняє порушення роботи кардіальної системи, які не тільки мають функціональний характер, а й супроводжуються розвитком органічних, часто – незворотних змін у серцево-судинній системі (порушення серцевого ритму, променевий перикардит, прогресування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності).

Визначено критерії оцінки ризику розвитку таких ускладнень, запропоновано алгоритм ранньої діагностики променевих ускладнень за допомогою розробленого діагностичного комплексу дослідження серцево-судинної та респіраторної систем. Розроблено схему медикаментозної профілактики та лікування кардіальних ускладнень в онкологічних хворих під час променевої терапії.

Методичні рекомендації призначені для лікарів: онкологів, радіологів, кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів.

59Бензар І. Судинні аномалії у дітей: монографія / І. Бензар, А. Левицький, В. Бліхар. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – 359 с.

Монографія присвячена питанням класифікації, клініки, діагностики та лікування судинних аномалій у дітей. У ній розглянуто особливості перебігу захворювання у хворих на доброякісні судинні пухлини і судинні мальформації, можливості діагностики з використанням сучасних технічних засобів. Описано також ускладнення судинних пухлин і судинних мальформацій, методи їх профілактики та лікування. Висвітлено питання лікувальної тактики, яка ґрунтується на мультидисциплінарному підході.

Монографія рекомендована для студентів V-VI курсів медичних університетів, лікарів-інтернів, дитячих хірургів, ортопедів, судинних хірургів, педіатрів, онкологів.

60Діагностика та лікування хво­роб зовнішнього вуха у дітей: навчально-методичний посіб­ник / А.А. Лайко, Ю.В. Гаври­ленко, А.В. Ткаліна, Л. А. Шух; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ: Логос, 2016. – 94 с.: іл.

У посібнику подано класифікацію хвороб зовнішнього вуха, яка є найбільш адаптованою до міжнародної класифікації, а також класифікацію Г.С. Протасевича і співавт. На думку авторів, у дітей доцільно звертати увагу на найбільш поширені захворювання, у тому числі вроджені аномалії та новоутворення зовнішнього вуха (пухлиноподібні та пухлини). З точки зору диференційної діагностики різних типів пухлин та методик їх лікування новоутворення зовнішнього вуха більш повно описані у дорослих і недостатньо – у дітей. Крім цього, розглянуто сучасні методи лікування у поєднанні з фізіотерапією у комплексній терапії пацієнтів із запальними захворюваннями зовнішнього вуха. Сьогодні відбувається переосмислення підходів до терапії хвороб зовнішнього вуха. Що стосується хірургічних методів, то описано лише основні принципи такого лікування та подано рисунки. Навчально-методичний посібник ілюстровано рисунками і фотографіями.

Автори мали на меті не тільки надати практичну допомогу у вирішенні цієї проблеми оториноларингологам, а й залучити інших фахівців. Посібник буде корисним науковцям, які вивчають етіологію, патогенез, лікування й профілактику хвороб зовнішнього вуха в дітей.

61Інфузійна терапія в практи­ ці ­лікаря-ендокринолога: нав­чальний посібник / І.П.Шлапак, Б.М. Маньковський, О.А. Га­ лушко, І.М. Кондрацька. – Київ, 2016. – 294 с.

У посібнику детально розглянуто патогенез, клініку та інтенсивну терапію захворювань і патологічних станів в ендокри- нології (у тому числі інсуліном, феохромоцитом, пухлин епітеліальних клітин вилочкової залози), у лікуванні яких одним з основних методів є інфузійна терапія. Посібник призначений для ендокринологів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, задіяних у лікуванні хворих, котрі потребують проведення інфузійної терапії.

 

Матреницкий В.Л. Канце­рогенный ум. Психосома­тические механизмы рака: руководство по психоонкологии / В.Л. Матреницкий. – Киев: КИМ, 2017. – 576 с. Роль психических факторов в развитии рака ученые обсуждают уже более ста лет. В этой книге рассмотрено большое количество исследований, доказывающих то, что наш ум – главный источник онкологических заболеваний. Автор, используя междисциплинарный подход и основываясь на данных психологии, онкологии, психонейроиммунологии, философии, эпигенетики и других отраслей знания, шаг за шагом раскрывает неразрывную взаимосвязь психологических, социальных, духовных и соматических механизмов развития рака, которую рассматривает на всем протяжении болезни, начиная с предрасположенности к ней в утробе матери и с детского возраста.

Опухоль – лишь верхушка айсберга. В основе ее развития – неумение, неспособность человека совладать с жизненными проблемами, психотравмами и внутриличностными конфликтами, проистекающими из неудовлетворенных потребностей. Это приводит к хроническому психофизиологическому стрессу, подавляющему иммунитет и другие системы антираковой защиты. В итоге возникает экзистенциальный кризис с утратой воли к жизни, запускающий программу саморазрушения человека. Преодоление этого кризиса, достижение посттравматического роста и духовное пробуждение способны активизировать естественные целительные силы организма и привести к ремиссии или полному исцелению.

Книга написана в научно-популярном стиле и предназначена для врачей и психологов, а также пациентов, желающих разобраться в причинах развития заболевания и найти путь к исцелению и здоровью.

 

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

16.02.2024 Онкологія та гематологія Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ....

16.02.2024 Онкологія та гематологія Рак шийки матки

Сучасні рекомендації щодо скринінгу...

16.02.2024 Онкологія та гематологія Інгібітори PD-1: нові горизонти в лікуванні меланоми та тричі негативного раку грудної залози

23-24 листопада 2023 року у м. Києві на базі Виставкового центру «Парковий» відбулася наймасштабніша подія у сфері онкології – конгрес «UPTODATE 4.0 + Молекулярні зустрічі». Захід об’єднав фахівців різних спеціальностей – онкологів, хірургів, радіологів, морфологів – для обміну досвідом, обговорення даних новітніх досліджень і технологій у галузі онкології. Відбулося кілька цікавих симпозіумів з актуальних питань онкології, серед яких хотілося б виділити два – присвячені сучасним аспектам лікування меланоми та тричі негативного раку грудної залози....

16.02.2024 Онкологія та гематологія UPTODATE 4.0: актуальне в онкології – 2023

23 та 24 листопада 2023 року в Києві проходив 4-й щорічний онкологічний конгрес «UpToDate 4.0 + Молекулярні зустрічі», в якому взяли участь понад 800 лікарів різних спеціалізацій у сфері онкології. Захід об’єднав хірургів, клінічних онкологів, патоморфологів, генетиків і громадських активістів. Конгрес відбувся завдяки плідній співпраці провідних медичних установ, його організаторами виступили Міністерство охорони здоров’я України, Українська спілка клінічних онкологів (УСКО) – OncoHUB, ДНП «Національний інститут раку» (НІР), Медична лабораторія CSD LAB та Глобальний альянс медичних знань (GMKA). ...