Лекарство от изжоги может способствовать возникновению сердечного приступа

17.09.2015

Сотрудники Стэнфордского университета (Калифорния, США) связали прием препаратов против изжоги с повышенным риском возникновения сердечного приступа. Речь идет об ингибиторах протонной помпы, которые уменьшают секрецию соляной кислоты в желудке. Авторы исследования проанализировали 16 млн медицинских записей и определили почти 300 тыс. человек, которые обращались к врачам с жалобами на изжогу. Затем ученые проанализировали частоту возникновения сердечных приступов у пациентов, принимавших ингибиторы протонной помпы, а также у тех, кто не использовал эти препараты. Согласно данным, представленным в журнале PLOS One, прием лекарственных средств, подавляющих выделение кислоты в желудке, повышает риск возникновения сердечного приступа на 21 %. Учитывая дизайн исследования, авторы не смогли обосновать полученные данные. «Мы считаем, что пациенты должны подумать о соотношении риска и пользы, а также обсудить это со своим лечащим врачом», – считает соавтор исследования Николас Липер (Nicholas Leeper). По его мнению, Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (Food and Drug Administration, FDA) должно принять к сведению полученные данные. Ученые высказали мнение, что ингибиторы протонного насоса могут снижать производство окиси азота в тканях сердечно-сосудистой системы. В то же время они подчеркнули, что только проведение клинических исследований позволит подтвердить наличие связи между приемом лекарств от изжоги и сердечным приступом.

По материалам: medportal.ru

Материал подготовлен порталом Медфармконнект: http://medpharmconnect.com/News/world_market_news/20447.htm

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

23.10.2020 Кардіологія Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Артеріальна гіпертензія (АГ) лишається провідною причиною смерті в усьому світі. Поширеність АГ та її вплив на серцево-судинну (СС) захворюваність і смертність продовжує зростати. Для зменшення глобального тягаря підвищення артеріального тиску (АТ) Міжнародне товариство з артеріальної гіпертензії (ISH) 2020 року розробило практичну настанову щодо лікування АГ у дорослих хворих віком від 18 років. Автори представили рекомендації відповідно до основних (мінімальних) та оптимальних (науково обґрунтованих та підкріплених доказами, відображеними у сучасних настановах) стандартів надання медичної допомоги особам з АГ. Сформульовані положення слугують інструментом для поліпшення ведення пацієнтів з метою зменшення СС-захворюваності та смертності, пов’язаних з АГ. Пропонуємо до вашої уваги короткий огляд документа з акцентом на аспектах модифікації способу життя, фармакотерапії, лікуванні АГ та коморбідних станів тощо....

22.10.2020 Кардіологія Кардіонейропротекція у пацієнтів із гострою ішемією міокарда та серцевою недостатністю

Доказова база застосування засобів цитопротекторної терапії ще й досі є обмеженою. При цьому, як відомо, власний досвід переконує найліпше. Стан досліджень і особисті напрацювання щодо використання фосфокреатину (ФК) у пацієнтів із гострою серцевою недостатністю (СН) та іншими серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), а також в осіб із неврологічною патологією висвітлює старший науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, к. мед. н. Ярослав Михайлович Лутай....

22.10.2020 Кардіологія Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Атеросклероз – ​складний хронічний процес, в основі якого лежать надмірна запальна відповідь та накопичення ліпідів. На сьогодні існують три основні підходи до ведення осіб з атеросклеротичною ішемічною хворобою серця (ІХС): медикаментозне лікування, черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ) та аортокоронарне шунтування (АКШ). X. Wang et al. провели дослід­жен­ня з метою вивчення ефективності поєднання езетимібу зі статинами, зокрема розувастатином, у пацієнтів з атеросклеротичною ІХС. Автори проаналізували вплив потужної ліпідознижувальної терапії на ураження коронарних артерій та фактори й можливі механізми запалення. Отримані результати опубліковані в журналі Heart, Lung and Circulation (2016; 25: 459‑465)....

21.10.2020 Кардіологія Рекомендації щодо діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

У 2019 р. Європейське товариство кардіологів (ESC) спільно з Європейським респіраторним товариством (ERS) розробило оновлені методичні рекомендації з діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). У документі узагальнено сучасні наукові докази з метою надання допомоги лікарям у виборі найкращих терапевтичних стратегій для пацієнтів із ТЕЛА в конкретній клінічній ситуації....