Система гемостазу та роль VII фактора у процесах згортання крові

22.01.2021

Стаття у форматі PDF

Однією з найважливіших функцій крові є її здатність до згортання, що в нормі ініціюється при ушкодженні судинної стінки.
Даний процес є складним каскадом реакцій із залученням великої кількості клітин і гуморальних механізмів. Ролі VII фактора
у системі гемостазу була присвячена доповідь завідувача відділення хірургічної гематології ДУ «Інститут гематології і трансфузіології НАМН України», кандидата медичних наук Євгенія Валентиновича Авер’янова, з якою він виступив у рамках онлайн-конференції «Школа гемостазу», що відбулася 26-29 жовтня.

Ключові слова: гемостаз, фактори згортання крові, НовоСевен®.

Доповідач розпочав із визначення поняття системи гемостазу, що є динамічно врівноваженою біологічною системою клітинних, ензим-­субстратних, нейрогуморальних взаємодій, спрямованих, з одного боку, на збереження рідкого стану крові, а з іншого – ​на запобігання й швидке зупинення кровотечі із кровоносних судин при їх ушкодженні.

Для адекватного вибору препаратів при лікуванні кровотеч необхідно знати механізми первинного й вторинного гемостазу та гемо­статичних реакцій.

Першою відповіддю організму на ушкодження є нейрогуморальна реакція (вазоконстрикція), метою якої є зменшення швидкості кровотоку за рахунок звуження ушкоджених судин. Наступним етапом ­зупинення кровотечі є ​вивільнення, активація й адгезія тромбоцитів та утворення первинної тромбоцитарної пробки, що має зупиняти кровотечу із дрібних судин. На етапі первинного гемостазу важливу роль відіграють ендотеліальні клітини судин, що є унікальним клітинним компартментом, який у нормі має виражені антикоа­гулянтні властивості, утім при ушкодженні бере участь у процесі коагуляції. Важливою прокоагулянтною властивістю ендотелію є експресія на поверхні своїх клітин тканинного фактора (ТФ) – ​основного активатора каскаду коагуляції по «зовнішньому шляху».
Важливу роль у системі гемостазу відіграють тромбоцити, оскільки вони мають унікальну  будову й містять практично всі необхідні речовини для зупинення кровотечі, натомість як за їх дефіциту повноцінна коагуляція унеможливлюється.

Гемостатична кінетика тромбоцитів складається з кількох етапів:

 • контакт із субендотеліальними структурами;
 • активація, зміна форми та адгезія;
 • реакція вивільнення агрегатів;
 • первинна агрегація (зворотна) за участю лейкоцитів та еритроцитів;
 • реакції вивільнення фібриногену, фібронектину, V і VIII факторів, тромбоцитарного фактора 4, фактора росту, трансформуючого фактора росту β;
 • вторинна агрегація (незворотна);
 • утворення тромбу;
 • ретракція.

Таким чином, тромбоцитарна пробка із фібриногеном зводить краї ушкодженої судини та викликає зупинення кровотечі, а також створює найбільш оптимальні умови для процесу репарації та регенерації ушкодженої ділянки.

У випадку ураження судин великого калібру або підвищеного артеріального тиску первинний гемостаз є неефективним. Виникає потреба в ініціації процесу вторинного гемостазу (коагуляційний, плазматичний). Даний процес включає серію взаємодій між факторами згортання (відбуваються на поверхні клітинних мембран, які є носіями ТФ) та активованими тромбоцитами, що призводить до генерації тромбіну й формування стабільного тромбоцитарного згустку в місці ушкодження судин.

З огляду на сучасну схему каскаду коагуляції, доповідач акцентував увагу на процесі згортання крові, що включає наступні фази.

 • Ініціація (активація) відбувається після ушкодження стінки судини. Під час цієї фази експресується ТФ, що експонується й взаємодіє із циркулюючим ендогенним фактором VII/VIIа та призводить до утворення комплексу ТФ/фактор VIIа, який ініціаціює коагуляцію. На поверхні даного комплексу активується фактор ІХ до ІХа, а фактор Х – ​до Ха. Після чого фактор Ха зв’язується з фактором Vа на поверхні клітинних мембран (Hoffman & Monroe, 2001).
 • Ампліфікація. Комплекс Vа/Ха перетворює невелику кількість протромбіну на тромбін на поверхні субендотеліальних структур та фосфоліпідних мембран активованих тромбоцитів. Крім того, тромбін активує фактори V, VIII, ХІ і тромбоцити. На поверхні останніх відбувається зв’язування факторів Vа, VІІІа та ІХа (Monroe D.M. et al., 2006).
 • Розповсюдження. У цій фазі комплекс факторів ХІІІа/ІХа приводить у дію фактор Х на поверхні активних тромбоцитів. У свою чергу, комплекс Ха/Va активує значну кількість протромбіну («тромбіновий вибух»), що перетворює фібриноген на фібрин й активує фібрин-­стабілізуючий фактор ХІІІ. Кількість та швидкість утворення тромбіну визначають надійність гемостатичної пробки (Wolbara A.S. et al., 2008).
 • Зупинення. У разі утворення протромбіназного комплексу (Ха-, Vа-, Ca2+-фосфолі­піди) фактор ІХ активується фактором ХІа у присутності Са2+, що значно пришвидшує процес у присутності фактора VIII згортання крові, який є ко-фактором фактора ХІа.

Заключним етапом гемостатичних реакцій є фібриноліз, у результаті якого обмежується розвиток тромбу, відбувається його руйнування й відновлення кровотоку в ушкодженій судині.

Отже, при вроджених або набутих патологічних станах, що полягають у недостатності факторів коагуляції VIII чи IX, для зупинення кровотечі важливо знайти прямий механізм активації фактора Х. Препарат НовоСевен®, що містить у своєму складі активований рекомбінантний VII фактор коагуляції, незалежно від тканинного фактора безпосередньо активує фактор Х, тобто запускає каскад реакцій зовнішнього шляху згортання крові.

НовоСевен®, відповідно до інструкції для медичного застосування, рекомендовано призначати для лікування кровотеч та їх профілактики при хірургічних втручаннях або при інших інвазивних процедурах у пацієнтів із ­такими захворюваннями:

 • уроджена гемофілія А та В із рівнем інгі­біторів до факторів коагуляції VIII або IX >5 BU;
 • уроджена гемофілія з вираженою реакцією на введення фактора VIII або IX в анам­незі;
 • набута гемофілія;
 • уроджений дефіцит фактора VII;
 • тромбастенія Гланцмана з антитілами до GP IIb-IIIa і/або HLA та резистентністю до переливання тромбоцитів у минулому або у даний час;
 • у разі надання екстремальної медичної допомоги (European Medicines Agency, 2018).

Механізм дії полягає у зв’язуванні фактора VІІа із тканинним фактором. Цей комплекс переводить фактори IX і Х в активну форму – ІХа і Ха, що спричинює перетворення невеликих кількостей протромбіну на тромбін. Тромбін у місці ушкодження активує тромбоцити, фактори V і VIII, що спричиняють перетворення ­фібриногену на фібрин й зумовлюють утворення гемостатичного згустку. Препарат ­НовоСевен® у фармакологічних дозах незалежно від тканинного фактора прямо активує фактор Х безпосередньо на поверхні активованих тромбоцитів, що знаходяться в зоні ушкодження. Це спричинює перетворення великої кількості протромбіну на тромбін без участі тканинного фактора. ­Відповідно, фармакодинамічна дія фактора VIIа полягає в локальному збільшенні утворення фактора Ха, тромбіну та фібрину.

 У випадку лікування масивних травм мозку, легень, акушерських патологій при лікуванні сепсису застосування препарату НовоСевен® є обмеженим, оскільки тканини даних органів значною мірою складаються із ТФ.

Як зазначив доповідач, НовоСевен® має ­наступні переваги:

 • Ступінь клінічної ефективності препарату становить 96,5% за умови надання медичної допомоги в першу годину після початку кровотечі. Частка пацієнтів із зупиненням кровотечі за допомогою разової дози ­НовоСевен® 270 мкг/кг була у 4 рази більшою, ніж пацієн­тів із гемостазом, досягнутим за допомогою факторів протромбінового комплексу в разовому дозуванні 75 МО/кг (36,4% проти 8,3%, р=0,032) (Demartis E. et al., 2017).
 • НовоСевен® – ​це рекомбінантний препарат фактора FVIIa (rFVII), що не має у складі жодних інших факторів згортання крові, таких як фактори VІІІ, ІХ, ІХа. При використанні у фармакологічних дозах ­НовоСевен® безпосередньо активує фактор Х на поверхні активованих тромбоцитів тільки в місці судинного ушкодження, ­що знижує ризик виникнення епізіодів тромбо­емболії (Нoffman M. еt al., 2001; Wang M. et al., 2017).
 • НовоСевен® не викликає вторинної імунної відповіді до початку терапії індукції імунної толерантності; при використанні препарату в комбінації з еміцизумабом не зареєстровано випадків тромботичної мікроангіопатії (Odeyemi L.A. et al., 2009).
 • Зручне зберігання препарату в умовах ­лікарні та транспортування його для амбулаторних пацієнтів.
 • Висока швидкість дії розвивається завдяки невеликому об’єму ін’єкції, швидкому приготуванню та введенню препарату (Маahs J. et al., 2014).

НовоСевен® сприяє втіленню у клінічну практику основних принципів «безкровної ­хірургії» у пацієнтів згідно із зареєстрованими показаннями в інструкції та включає:

 • відмову від гемотрансфузій донорської крові, що забезпечує вищий рівень безпеки;
 • скорочення термінів загоєння ран;
 • більш швидку реабілітацію хворих у після­операційному періоді.

Для оптимальної ефективності препарату НовоСевен®, виходячи із власного досвіду доповідача, необхідно дотримуватися відповідних умов його використання:

 • рівень гемоглобіну >70 г/л;
 • рівень тромбоцитів >50×109/л;
 • міжнародне нормалізоване відношення <1,5;
 • рівень фібриногену >1,0 (0,5) г/л;
 • pH крові >7,1;
 • гіпотермія і лихоманка можуть зменшити ефективність препарату;
 • середня ефективна доза препарату ­НовоСевен® ­коливається від 75 до 120 мкг/кг.

Таким чином, процес гемостазу є ланцюгом послідовних взаємодій зі складним нейро-­ендокриним регулюванням, в основі якого лежить здатність крові знаходитися у рідкому стані й одно­часно із цим виконувати гемостатичну функцію. Тому важливим є знання фізіологічних механізмів дії системи згортання крові, й у випадку виникнення патологічних станів оптимальним є підбір тактики лікування, заснованої на даних доказової медицини та світових рекомендаціях. Вони передбачають вибір препарату, який чинить дію саме на ушкоджену ланку ­гемостазу.

Підготувала Вероніка Яремчук

Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 5 (43), 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Хірургія, ортопедія та анестезіологія

22.11.2023 Терапія та сімейна медицина Хірургія, ортопедія та анестезіологія Геморой та його ускладнення: репаративний підхід до розв’язання проблеми

Геморой – ​одне з найдавніших і найпоширеніших аноректальних захворювань, що уражає мільйони людей у всьому світі; визначається як збільшення та дистальне зміщення венозних сплетінь нижньої ділянки прямої кишки разом зі слизовою оболонкою і підслизовими шарами тканин, що їх вкривають. Аноректальний сполучнотканинний і м’язовий каркас слабшає із віком або через часте підвищення внутрішньочеревного тиску. Вагітність, ожиріння, піднімання тяжких речей, тривале сидіння на унітазі (закрепи!), часте повторювання маневру Вальсальви (натужування), а також хронічний кашель підвищують внутрішньочеревний тиск, що може зумовити геморой [1, 2]....

09.10.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цитиколін підвищує шанси на незалежність пацієнтів після черепно-мозкової травми: систематичний огляд і метааналіз

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) у всьому світі набуває епідемічного масштабу. До травм голови схильні як люди похилого віку (здебільшого через падіння), так і молодь; причини таких травм можуть бути різними: дорожньо-транспортні пригоди, напади або нещасні випадки, пов’язані зі спортом і роботою [1, 2]. З початком повномасштабного вторгнення в Україні окремою проблемою постала бойова ЧМТ. Багато пацієнтів після перенесених травм голови набувають різного ступеня інвалідності, тому наслідки ЧМТ пов’язані з величезним тягарем для охорони здоров’я, суспільства та економіки [3]. ...

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Післяопераційна нудота та блювання: чи можлива антиеметична анестезія?

Післяопераційна нудота й блювання (ПОНБ) є частими ускладненнями загальної анестезії, що погіршують ­перебіг післяопераційного періоду, створюючи додатковий дискомфорт для пацієнта та знижуючи його задоволеність результатами лікування. Розвиток ПОНБ може призводити до подовження тривалості перебування у відділенні інтенсивної терапії, необхідності повторної госпіталізації та, відповідно, суттєвого збільшення загальних витрат на лікування (Hill R.P. et al., 2000). ...