Вниманию специалистов. Библиотека онкологов

29.03.2016

Аймедов К.В. Паліативна та хоспісна допомога: монографія / К.В. Аймедов, О.В. Друзь, О.В. Кривоногова. – Одеса: Астропринт, 2015. – 108 с.
Актуальність проблеми паліативної та хоспісної допомоги населенню суттєво зросла у зв’язку із глибокими демографічними та соціальними змінами, які є характерними для більшості постіндустріальних країн світу, в тому числі і для України, та характеризуються постійним зростанням кількості людей, які вмирають від хронічних важких невиліковних хвороб.
Наукова робота присвячена вивченню проблем надання паліативної медичної, медико-психологічної та соціальної допомоги інкурабельним онкологічним хворим. Автори пропонують організувати паліативно-хоспісну допомогу в Україні на засадах мультидисциплінарного підходу. Дана модель містить всі аспекти і особливості надання допомоги невиліковним пацієнтам, враховуючи аспекти проблемних взаємин лікувально-профілактичних закладів та суспільства.
Монографія представляє інтерес для широкого кола читачів, особливо для лікарів-психіатрів,психологів, наркологів, сімейних лікарів, соціальних працівників та студентів вищих медичних навчальних закладів.

Дащук А.М. Летальные болезни человека: монография / А.М. Дащук, О.М. Карабан, В.П. Корж. – Харьков: «С.А.М.», 2015. – 194 с.
Монография состоит из разделов: папилломавирусная инфекция, лимфомы кожи, пузырные дерматозы, а также инфекционные заболевания с поражением кожи, являющиеся в ряде случаев смертельными. По каждой нозологической единицы выделены современные сведения по этиологии, патогенезу, патологической гистологии, клинике, дифференциальной диагностике, лечению и профилактике летальных болезней человека.
Монография рекомендована практическим врачам и студентам медицинских вузов.

Застосування інгібіторів системи гемостазу з метою підвищення безпосередніх та віддалених результатів радикального лікування хворих на рак шлунка та ободової кишки: методичні рекомендації / МОЗ України, Національна мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи МОЗ України; уклад.: проф. С.Д. Мясоєдов [та ін.]. – Київ, 2015. – 26 с.
Тромбоемболічні явища є звичною подією у хворих на рак, основним у розвитку цих проявів залишається особливість стану гомеостазу організму. Встановлено, що розвиток солідних форм злоякісних пухлин супроводжується активацією системи згортання крові, стан якої тісно пов’язаний із процесом метастазування на ангіогенезу. Інновація запропонованого авторами методу полягає у розробці нових схем лікування хворих, радикально оперованих з приводу раку шлунка та раку ободової кишки.
Підставою для підготовки методичних рекомендацій стало отримання позитивних даних у експериментальних тварин щодо зменшення рівня метастатичного процесу при застосуванні інгібіторів системи гемостазу після видалення первинної пухлини. По-друге, у хворих на рак шлунка та рак ободової кишки за умови включення у схему лікування препаратів, дія яких спрямована на гальмування системи первинного та вторинного гемостазу, спостерігалося покращення безпосередніх та віддалених результатів лікування за рахунок подовження безрецидивного перебігу захворювання, зменшення агресивності метастатичної хвороби та запобігання виникненню фатальних тромбоемболічних ускладнень.
Методичні рекомендації призначені для лікарів-хірургів, онкологів, онкохірургів та лікарів-інтернів.

Лекарственная токсикология: учебник-справочник / под ред. С.М. Дроговоз, В.Д. Лукьянчука, Б.С. Шеймана. – Харьков: Титул, 2015. – 592 с.
Авторы обобщили и систематизировали современные знания по токсикологии лекарств. Книга состоит из двух частей: общая токсикология и частная токсикология. В результате анализа и систематизации современные данные о токсикологии лекарств представлены в логической последовательности и удобной для восприятия специалистами форме. Информация по каждой фармакологической группе лекарств включает следующие разделы: номенклатура и классификация современных и широко применяемых лекарств, диапазон доз, патогенез лекарственных интоксикаций, токсикодинамика, токсикокинетика лекарств и комплекс профилактических и лечебных мероприятий при отравлениях лекарствами.
Отдельная глава посвящена антибластомным средствам, которые широко используются в онкологической практике, дополняя хирургическое лечение и лучевую терапию, а при некоторых опухолевых заболеваниях являются единственным методом лечения.
Книга предназначена для широкого круга специалистов: практических врачей, провизоров, лиц, занятых разработкой и производством лекарственных препаратов, а также студентов, интернов, магистрантов, клинических ординаторов, интересующихся вопросами токсикологии.

Печінкова енцефалопатія у хворих на цироз печінки: монографія / В.І. Русин, Є.С. Сірчак, Г.М. Коваль [та ін.]; Ужгород. нац. ун-т. – Харків: Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
Видання присвячене актуальній проблемі сучасної медицини – вивченню печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки. Авторами висвітлені основні патогенетичні механізми виникнення печінкової енцефалопатії, наведені сучасні діагностичні критерії та лікувальні підходи при даній патології. Доведені нові патогенетичні механізми формування печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки, із урахуванням вираженості ендотеліальної дисфункції та змін екстракраніальних судин. На основі власних досліджень розроблено рекомендації з лікування даної категорії пацієнтів.
Рекомендоване для хірургів, анестезіологів, гастроентерологів, сімейних лікарів, студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів.

RX index vademecum. Лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань / за ред. проф. В.А. Шляховенка, О.В. Пономарьової. – Київ: Фармацевт Практик, 2015. – 1296 с.
Запропонований довідник містить сучасну інформацію про лікарські засоби та їх раціональне використання. В умовах значного обсягу інформації необхідно забезпечити негайне отримання медичними працівниками достовірних даних для правильного призначення та застосування препаратів. Тексти схвалених і зареєстрованих інструкцій для медичного застосування лікарських засобів у відкритому доступі можливо отримати лише на сайті Державного експертного центру або МОЗ України. У повсякденній роботі лікарі-практики часто зустрічають суперечливу інформацію про генеричні лікарські засоби та їхні оригінальні попередники, що ускладнює призначення препаратів.
Цінність довідника полягає у тому, що він містить найбільш повну і точну інформацію. Лікарські засоби систематизовано за міжнародними непатентованими назвами (МНН) та за розділами анатомо-терапевтичної класифікації (АТС – Anatomical Therapeutical Chemical). Додатково іноді використовували дані зі скорочених характеристик препарату (SPC), опублікованих на офіційних сайтах фармацевтичних компаній. За основу взято інструкцію про лікарський засіб, зареєстрований в Україні.
Довідник буде корисним у повсякденній роботі лікарям-хіміотерапевтам, онкологам, провізорам, фармацевтам, науковим співробітникам, студентам медичних та фармацевтичних вузів.

Саркоидоз органов дыхания / В.К. Гаврисюк, Г.Л. Гуменюк, Е.А. Меренкова [и др.]; под ред. проф. В.К. Гаврисюка. – Киев, 2015. – 192 с.
В книге изложены сведения о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и клинических проявлениях саркоидоза органов дыхания. Современные принципы диагностики и лечения представлены в виде алгоритмов. Особое внимание уделено вопросам лучевой диагностики и дифференциальной диагностики с лимфаденопатиями и легочными диссеминациями другого происхождения. Дано обоснование показаний к применению инвазивных методов исследования с целью верификации диагноза. Изложены показания и режимы терапии глюкокортикостероидами, иммуносупрессантами и другими препаратами первой и второй линии.
В качестве приложения представлен оригинальный текст Унифицированного клинического протокола первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи «Саркоидоз», разработанного с участием авторов книги.
Книга предназначена для пульмонологов, фтизиатров, терапевтов, семейных врачей и рентгенологов.

Сумцов Г.А. Первичный рак маточних труб: монография / Г.А. Сумцов, Д.Г. Сумцов. – Сумы: Сумский гос. ун-т, 2015. – 229 с.: табл., ил.
Во время исследований, проводимых в последние десятилетия, были получены данные о связи серозного рака маточных труб, яичников, брюшины и молочной железы на фоне генной мутации, где дистальные отделы маточных труб играют роль органов серозного канцерогенеза. Доказано, что серозный рак яичников и брюшины возникает из эпителиальной выстилки маточной трубы, то есть интраэпителиальный рак трубы является первопричиной этих опухолей. На фоне исследований началась эволюция взглядов в сторону оценки роли маточной трубы и ее опухолей как одной из первопричин онкологической заболеваемости женщин. После пересмотра хирургического этапа лечения и внедрения современных методов химиотерапии отдельными авторами получены обнадеживающие результаты лечения начальных стадий рака маточных труб. Этому также способствовали разработка и внедрение стандартной методики стадирования рака маточных труб по системе FIGO.
Проблема первичного рака маточных труб недостаточно освещена в отечественной литературе. В монографии представлен анализ данных мировой литературы и фактически 50-летних собственных исследований, касающихся особенностей патогенеза, анамнеза, клиники, диагностики и лечения первичного рака маточных труб, причин поздней диагностики и ошибок во время операций.
Монография предназначена для акушеров-гинекологов, онкогинекологов и специалистов по дополнительным методам диагностики.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....