Кардіологія

02.09.2014 Кардіологія Тиазидные диуретики в лечении артериальной гипертензии: всегда на первой линии

Тиазидные диуретики (ТД) занимают важное место в лечении артериальной гипертензии (АГ) начиная с 1958 г., когда они впервые были внедрены в клиническую практику. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія IgG4-залежне захворювання – нова нозологічна одиниця в ревматології

IgG4-залежне захворювання – це імунозапальна патологія, що характеризується наявністю дифузної або вогнищевої запальної інфільтрації уражених органів і тканин плазматичними клітинами з експресією Ig класу G4 і подальшим розвитком фіброзу відповідних органів, що у 60-70% випадків супроводжується підвищенням вмісту IgG4 в сироватці крові. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Гіпергомоцистеїнемія – керований, але недооцінений фактор ризику цереброваскулярних і коронарних подій

Гомоцистеїн – ендогенний токсичний метаболіт, похідне амінокислоти метіоніну, підвищену концентрацію якого у плазмі крові (гіпергомоцистеїнемію) визнано незалежним фактором ризику судинних катастроф (венозних тромбозів, тромбоемболії легеневої артерії, інфаркту міокарда і мозкових інсультів). Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Оптимизация гипотензивной терапии осложненного гипертензивного криза

Гипертензивные кризы (ГК) занимают одно из первых мест в практике неотложной терапии. Среди всех обращений за неотложной терапевтической помощью 27,4% приходится на ГК. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Гепатотоксичність та шляхи її подолання при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) – одна з найбільш відомих і добре вивчених груп лікарських засобів (ЛЗ). Продукти рослинного походження, що містять НПЗП (саліцилати), використовувалися як жарознижуючий засіб із давніх часів. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Тромболітична терапія при гострому інфаркті міокарда: економія часу = збереження міокарда

Незважаючи на певні успіхи в лікуванні гострого інфаркту міокарда (ІМ) у більшості індустріальних країн, ця патологія залишається в списку провідних причин захворюваності та смертності. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Эффективность олмесартана при разных типах гипертензии в условиях реальной клинической практики: исследование HONEST

В зависимости от уровней офисного и амбулаторного артериального давления (АД) артериальная гипертензия (АГ) классифицируется как маскированная гипертензия (МГ), гипертензия белого халата (ГБХ), плохо контролируемая гипертензия (ЛКГ, или стойкая гипертензия) и хорошо контролируемая гипертензия (ХКГ). Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Практические вопросы ведения пациентов с нарушениями ритма сердца

19 мая в г. Киеве состоялась IV Научно-практическая конференция Ассоциации аритмологов Украины, в ходе которой украинские и зарубежные специалисты представили доклады, посвященные актуальным вопросам современной аритмологии. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Патогенетические подходы к терапии ИБС: эволюция взглядов

Современная концепция патогенеза ишемической болезни сердца (ИБС) претерпела ряд существенных изменений за последнее десятилетие. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Комбінація валсартану з амлодипіном – раціональний вибір у пацієнтів високого ризику

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найпоширенішим неепідемічним захворюванням у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, 4 із 10 дорослих віком старше 25 років хворіють на АГ, а 1 із 5 має прегіпертензію. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія На стыке диагнозов и подходов: пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом

28-30 мая в г. Одессе состоялась научно-практическая конференция «Медико-социальные проблемы артериальной гипертензии в Украине». Ведущие эксперты в области кардиологии обсудили современные подходы к повышению эффективности терапии артериальной гипертензии (АГ) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. Полная версия статьи в формате .pdf ...

02.09.2014 Кардіологія Современное развитие представлений о функциональной организации ренин-ангиотензиновой системы и ее роли в развитии кардиоваскулярной патологии

Ренин-ангиотензиновая система (РАС) относится к числу важнейших регуляторных систем и принимает участие в поддержании гомеостаза организма посредством влияния практически на все аспекты его жизнедеятельности. Полная версия статьи в формате .pdf ...