Нефрологія

12.05.2018 Нефрологія Ми працюємо задля цих людей!

Незважаючи на значні успіхи світової медицини, останні 20 років проблема хронічної ниркової недостатності термінальної стадії в Україні досі залишається невирішеною. ...

01.05.2018 Нефрологія Почки и женское здоровье

В этом году по стечению обстоятельств Всемирный день почки, который традиционно отмечается во второй четверг марта, пришелся на 8-е число – Международный женский день, поэтому был выбран соответствующий девиз – «Почки и женское здоровье». Это событие не могло остаться без внимания украинских акушеров-гинекологов: в рамках конференции, посвященной репродуктивному здоровью, состоялся тематический...

15.04.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Актуальные вопросы нефрологии, диализа и трансплантации

Во второй четверг марта во всем мире отмечается Международный день почки. Именно этому дню была посвящена научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нефрологии, диализа и трансплантации», состоявшаяся 6 марта в г. Ирпене. Мероприятие было организовано Национальной медицинской академией последипломного образования (НМАПО) им. П. Л. Шупика (г. Киев)....

15.04.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Зв’язок окремих нестероїдних протизапальних препаратів із розвитком хронічних хвороб нирок: популяційне дослідження випадок-контроль

Хронічні хвороби нирок (ХХН) – важлива причина захворюваності та смертності у всьому світі. Протягом останніх десятиліть розповсюдженість ХХН постійно зростає. Цей показник є зіставним у країнах світу і становить близько 9-12% населення США, Австралії та Європи....

15.04.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Золотарник обыкновенный – классический компонент фитотерапии в урологии

В настоящее время одним из оснований для рекомендации какого-либо лекарственного средства является наличие убедительной доказательной базы....

29.03.2018 Нефрологія Урологія та андрологія Инфекции мочевыводящих путей у беременных в свете обновленных рекомендаций Европейской ассоциации урологов

В 2017 году было опубликовано обновленное руководство Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) по ведению пациентов с инфекциями мочевыводящих путей (ИМП). ...

19.03.2018 Нефрологія Ми працюємо задля цих людей!

Незважаючи на значні успіхи світової медицини, останні 20 років проблема хронічної ниркової недостатності термінальної стадії в Україні досі залишається невирішеною. Існують проблеми із законодавчою базою, необхідною для широкого впровадження трансплантації нирки, безліч фінансових і технічних труднощів. Проте найгострішою проблемою залишається низький рівень охоплення ефективним діалізним лікуванням пацієнтів...

07.12.2017 Нефрологія Актуальные проблемы современной нефрологии: V съезд нефрологов Украины

21-22 сентября состоялось знаковое событие – ​V съезд нефрологов Украины. Мероприятие проходило в филармонии «Плеяда» гостеприимного г. Винницы и собрало ведущих экспертов страны в области нефрологии, диализа, а также практикующих врачей нефрологического профиля из всех регионов Украины. По-настоящему праздничная атмосфера, царившая на съезде, не помешала рабочему процессу. Заседание совета координаторов национального реестра, утверждение классификаций, клинических протоколов и рекомендаций, семь насыщенных тематических пленарных заседаний, три научных симпозиума – ​вот далеко не полный перечень мероприятий, вызвавших огромный интерес аудитории....

20.07.2017 Нефрологія Урологія та андрологія Цукровий діабет та діабетична нефропатія у дітей: окремі питання

Захворюваність на цукровий діабет (ЦД) та хронічну хворобу нирок (ХХН) щороку зростає в усьому світі. На жаль, ця тенденція поширюється й на дитячу практику. Однак на сьогодні в світі перелік досліджень, присвячених проблемі коморбідності ЦД та ХХН у дітей, є дуже обмеженим. Метою нашого огляду, результати якого вперше було опубліковано в журналі «Український журнал нефрології та діалізу», є аналіз сучасних публікацій, присвячених вищеозначеному питанню. ЦД та ХХН за темпами приросту серед о...

20.07.2017 Нефрологія Урологія та андрологія Застосування ентеросорбентів у лікуванні хронічної хвороби нирок

Статья в формате PDF. Протягом останніх десятиліть спостерігається невпинне зростання кількості хворих на термінальні стадії хронічної хвороби нирок (ХХН), тож питання лікування ХХН стає одним із ключових у сучасній нефрології. Значний прогрес нирковозамісної терапії (НЗТ), науково-технічні досягнення у сфері гемодіалізу, широке впровадження в клінічну практику трансплантації нирок створили реальні передумови для вирішення цього питання. Проте з цим прийшло й розуміння: важливо не лиш...

17.07.2017 Нефрологія Современные возможности лечения нефрологической патологии с точки зрения специалистов разного профиля

Статья в формате PDF. Проблемы, возникающие у врача-интерниста при ведении пациентов с коморбидной патологией, ввиду растущей актуальности все чаще освещаются на круглых столах, конференциях, мастер-классах. 19 мая во Львове состоялся научный симпозиум, который объединил практических врачей и ученых разных специальностей, интересующихся современными подходами к терапии заболеваний почек. Заведующая кафедрой кардиологии Национальной медицинской академии последипломного образования...

09.12.2016 Нефрологія Диабетическая нефропатия: эпидемиология, патогенез, основные терапевтические направления

Статья в формате PDF. В 2000 г. больных сахарным диабетом (СД) во всем мире насчитывалось 171 млн человек, в 2013-м их было уже 382 млн. По прогнозам, к 2035 г. количество пациентов с СД достигнет 592 млн, что составит 8-10% популяции планеты. В 2011 г. только в США 25,8 млн детей и взрослых проходили наблюдение в лечебных учреждениях по поводу СД и примерно 79 млн – в связи с предиабетическим состоянием (Lim A. K., 2014). Глобальное увеличение распространенности СД и метаболических расст...