Ревматологія

06.07.2015 Ревматологія Проблеми безпеки та ефективності сучасних протиподагричних препаратів

Подагра – хронічне захворювання, пов'язане з порушенням сечокислого обміну, що полягає у підвищенні вмісту в крові сечової кислоти (гіперурикемії) і відкладенні її у вигляді моноурату натрію в тканинах опорно-рухового апарату й внутрішніх органах. Подагра є найпоширенішим запальним захворюванням суглобів у чоловіків: на неї страждає до 2% дорослого населення. Крім того, сьогодні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на подагру. Незважаючи на розуміння патогенезу хвороби й можливості...

06.07.2015 Ревматологія Ювенильный ревматоидный артрит: диагностика и биологическая терапия

В ходе конференции большое внимание было уделено вопросам диагностики и лечения ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА), а именно: обеспечению преемственности в ведении пациентов с ЮРА и путям повышения эффективности лечения этого заболевания.  Заместитель директора по научной работе ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Людмила Ивановна Омельченко выступила с докладом «Актуальные вопросы преемственности в оказании медицинской помощ...

06.07.2015 Ревматологія Подагра: лечение до достижения цели

Несмотря на то что в настоящее время хорошо изучены причины и патофизиология подагры, а также разработаны эффективные и рациональные методы ее лечения, плохой контроль этого заболевания остается актуальной проблемой в ревматологической практике. Недостаточное лечение подагры как во время острых приступов, так и в межприступный период приводит к формированию тофусных форм заболевания, которые хуже поддаются терапии, а следовательно, – к снижению трудоспособности пациентов, качества жизни и даже у...

06.07.2015 Ревматологія Фармакорезистентність ревматоїдного артриту: предиктори і стратегії подолання

За останні 20 років відбулася справжня революція в лікуванні низки ревматологічних захворювань, зокрема ревматоїдного артриту (РА). Застосування різних класів препаратів так званої біологічної терапії значно покращує найближчі й віддалені результати лікування хворих, зменшує інвалідизацію та покращує якість життя пацієнтів. У той же час необхідно наголосити, що традиційні, перевірені часом схеми застосування синтетичних базисних препаратів у комбінації з глюкокортикоїдами (ГК) та нестероїдними п...

06.07.2015 Ревматологія Лечение спондилоартрита, включая анкилозирующий спондилит и псориатический артрит, до достижения цели: рекомендации международной рабочей группы

Рекомендации разработаны рабочей группой врачей-экспертов с участием представителей организации пациентов и с учетом результатов систематического обзора литературы. Было разработано 5 общих принципов и 11 рекомендаций, 9 из этих рекомендаций относятся к общему спектру спондилоартритов (СпА) и псориатических артритов (ПсА), и только по 2 были разработаны специально для аксиального и периферического СпА, а также ПсА. Рабочая группа определила целью лечения достижение ремиссии или, в качестве альте...

06.07.2015 Ревматологія Сучасні проблеми лікування ревматичних хвороб

18-19 березня 2015 року у м. Києві відбулася науково-практична конференція «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби», у ході якої розглянуто низку важливих питань щодо проблем застосування біологічної терапії, біосимілярів і глюкокортикоїдів (ГК) у лікуванні ревматичних хвороб (РХ), реабілітації хворих, а також забезпечення спадкоємності при веденні пацієнтів педіатрами та дорослими ревматологами.    Президент Асоціації ревматологів України, академік НАМН України,...

20.06.2015 Ревматологія Достижения биологической терапии в ревматологии

18-19 марта 2015 года в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Редкие и резистентные к фармакотерапии ревматические болезни». В числе прочих актуальных проблем современной ревматологии на конференции обсуждались вопросы эффективности и безопасности биологической терапии (БТ). Президент Ассоциации ревматологов Украины, директор ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, академик НАМН Украины, доктор медицинских наук, професс...

27.05.2015 Кардіологія Ревматологія Оптимизация терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата с помощью биорегуляционного подхода

Продолжаем цикл публикаций для врачей общей практики – семейной медицины по вопросу оптимизации терапии заболеваний основных органов и систем. ...

27.04.2015 Кардіологія Ревматологія Биохимические маркеры кардиологических заболеваний

Дополнительные методы обследования имеют ключевое значение в установлении диагноза. ...

27.04.2015 Кардіологія Ревматологія Стресс и сердечно-сосудистые заболевания

Стрессиндуцированные заболевания приобретают в Украине все большую актуальность, что связано с сохраняющимся социальным напряжением в нашей стране, обусловленным продолжающимся общественно-политическим и экономическим кризисом....

14.04.2015 Кардіологія Ревматологія Эффективность эналаприла у больных с сердечной недостаточностью с нормальной и сниженной почечной функцией: результаты субанализа исследования SOLVD-Treatment

В многочисленных исследованиях продемонстрировано, что у пациентов с систолической сердечной недостаточностью (СН), или СН со сниженной фракцией выброса, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) снижают смертность и частоту госпитализаций....

08.04.2015 Ревматологія Этанерцепт в лечении аутоиммунных воспалительных заболеваний

Ингибитор фактора некроза опухоли (ФНО) этанерцепт (Энбрел) – первое биологическое болезньмодифицирующее антиревматическое средство (БМАРС), которое вот уже более 15 лет используют для лечения ревматологической патологии....