27.03.2015 Медики-вигнанці ХХ століття

Із трьох великих вимушених людських міграцій світового масштабу – вигнання євреїв, виїзду протестантів із Франції та еміграції в 20-х роках минулого століття з більшовицької Росії, – останню можна назвати найбільшою і з культурно-історичної точки зору найбільш своєрідною. Серед вигнанців велику частку становила інтелігенція: інженери, викладачі, актори, художники, офіцери і, звичайно ж, лікарі. Серед тих, хто не прийняв владу, захоплену наприкінці 1917 р. в Російській імперії більшовиками, ...

27.03.2015 Объединяя усилия в борьбе с инсультом

Как известно, ишемический инсульт – это тяжелое цереброваскулярное заболевание, обусловливающее высокий уровень смертности и инвалидизации. Однако при своевременном и адекватном лечении большинство пациентов можно спасти и вернуть к полноценной жизни. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Безопасность и эффективность дезлоратадина у пациентов с сезонным аллергическим ринитом и хронической крапивницей: результаты постмаркетинговых наблюдательных исследований

Аллергический ринит (АР) поражает каждого 5-го жителя нашей планеты. Симптомы АР, такие как заложенность носа, зуд в носу, ринорея, чихание; зуд, покраснение глаз, слезоточивость; зуд в горле и небе, могут нарушать сон, негативно сказываться на продуктивности работы/учебы, снижают концентрацию внимания, что значительно ухудшает качество жизни (КЖ) пациентов. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Неалкогольная жировая болезнь печени и сердечно-сосудистые заболевания

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одно из самых распространенных заболеваний печени в Европе и США. Одной из ее форм является неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), который может осложняться развитием фиброза печени, гепатоцеллюлярной карциномы, а в ряде случаев – приводить к формированию кардиоваскулярной патологии. Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Иммуногенность и безопасность противогриппозной вакцинации детей с воспалительными заболеваниями кишечника

Группа ученых из Университета г. Калгари (Канада) опубликовала результаты проспективного когортного исследования, в котором изучались иммуногенность и без опасность противогриппозной вакцинации детей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Доступність лікарських засобів: правові аспекти

Вумовах гострого дефіциту бюджетних коштів проблема доступності лікарських препаратів для пацієнтів постала надзвичайно гостро. Після вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) відбулася адаптація вітчизняного законодавства до світових вимог щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі у сфері обігу лікарських засобів. Як позначилися правові нововведення на вартості ліків в Україні, з’ясовували учасники круглого столу «Доступність лікарських засобів в Україні...

27.03.2015 Сучасний перинатальний центр відчиняє двері для пацієнтів

27 січня у рамках реалізації одного з найважливіших за роки незалежності національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» відбулася пресконференція «Стан готовності Київського міського пологового будинку № 7 до відкриття на його базі сучасного перинатального центру». Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Эпидемия кори: как противостоять?

Несмотря на то что корь как заболевание известна уже более 2 тыс. лет, человечество попрежнему не имеет этиотропной терапии от него. Если раньше корь расценивалась как исключительно детская инфекция, то в настоящее время случаи данного заболевания все чаще регистрируются у взрослых. В этом году в Украине, особенно в западных областях, резко увеличилось количество случаев кори. Министерство здравоохранения Украины создало оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори для к...

27.03.2015 Антибактериальная терапия инфекционного обострения хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – патология, которая проявляется медленно прогрессирующей бронхиальной обструкцией и нарушениями вентиляции с поражением дистальных отделов дыхательных путей и паренхимы легких. Медико-социальная значимость заболевания обусловлена широкой распространенностью, высоким риском развития инвалидизации и смерти, увеличением экономических затрат на лечение пациентов. Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія

Фібробронхоскопія є самостійним чинником ризику розвитку НП у пацієнтів, які знаходяться на ШВЛ. Пев ною мірою це може бути пов’язано з тим, які просування бронхоскопа зумовлює зміщення бактерій, які локалізу ються на слизовій оболонці бронхів, що сприяє колоніза ції нижніх відділів дихальних шляхів потенційно пато генними бактеріями. Крім цього, нерідко великий об’єм рідини, яку вводять через бронхоскоп, порушує кліренс. І хоча зв’язок між цією лікарською маніпуляцією та ко лонізацією диха...

27.03.2015 Применение антибиотиков в абдоминальной хирургии в вопросах и ответах

Особенностью осложненных инфекций брюшной полости является распростране ние инфекции за пределы зоны возникно вения – развитие перитонита или абсцеди рование. Известно, что через несколько ча сов после перфорации гастродуоденальных язв перитонеальный экссудат содержит грамотрицательные факультативные и об лигатные анаэробы. Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Эффективность высоких доз витамина D в отношении снижения частоты обострений ХОЗЛ

Низкий уровень 25&гидроксивитамина D (25&(OH)D) ассоциируется с более низкими по& казателями объема форсированного выдоха за 1&ю секунду (ОФВ1), нарушениями иммун& ного статуса и более выраженным воспалительным процессом в дыхательных путях. У многих пациентов с ХОЗЛ имеет место дефицит витамина D, и сегодня предполагается, что терапевтическая эффективность заместительной терапии препаратами витамина D у этих больных может заключаться не только в профилактике остеопороза. Полная версия статьи в...

27.03.2015 Эффективность терапевтических вмешательств у беременных с гипергликемией, не соответствующей диагностическим критериям гестационного диабета или сахарного диабета 2 типа: результаты Кокрановского обзора

Эффективность терапевтических вмешательств у беременных с гипергликемией, не соответствующей диагностическим критериям гестационного диабета или сахарного диабета 2 типа: результаты Кокрановского обзора. Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Итоги 2011 года в диабетологии: внедрение новых научных данных в клиническую практику

Сегодня о сахарном диабете (СД) можно почитать не только на страницах специализированных изданий: данная патология уже давно приобрела масштабы актуальной медикосоциальной проблемы, требующей безотлагательного решения на государственном уровне. «Эпидемия ХХI века» – таким нелестным эпитетом «наградили» СД специалисты. Президент Международной федерации диабета (IDF), профессор Jean Claude Mbanya сравнивает заболевание с природным катаклизмом: «Сахарный диабет – это цунами ХХI века». И, к сожален...

27.03.2015 Двостулковий аортальний клапан: сучасний погляд на проблему

Ураження клапанного апарату серця залишаються актуальною проблемою сучасної кардіології, що зумовлено значною поширеністю та необхідністю використання інвазивних методів для їх корекції. Полная версия статьи в формате .pdf » ...

27.03.2015 Современные направления лечения и профилактики ХСН

18 ноября 2011 г. в Киевском городском центре сердца состоялась конференция, посвященная диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности (ХСН), в ходе которой ведущие украинские ученые-кардиологи обсуждали современные направления ведения пациентов с этим заболеванием, а также особенности терапии таких больных при наличии сопутствующей патологии. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 В Киеве состоялась очередная школа тромболитической терапии при остром ишемическом инсульте

Этот образовательный проект Всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация по борьбе с инсультом» (ВОО УАБИ) при поддержке компании «Берингер Ингельхайм» ежегодно собирает представителей клиник, которые уже имеют опыт проведения тромболизиса при инсульте, а также врачей, заинтересованных в освоении тонкостей этого современного метода лечения. Очередная школа состоялась 28 января в г. Киеве. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Роль адаптивного иммунитета при алкогольной болезни печени

По данным ВОЗ, заболевания, связанные с употреблением алкоголя, занимают 3-е место среди основных причин смерти и нетрудоспособности в наиболее развитых странах и являются ведущей причиной заболеваемости в развивающихся странах Восточной Европы, Центральной и Южной Америки и Восточной Азии. Этанол поражает многие органы и системы, однако самым частым медицинским последствием злоупотребления алкоголем является алкогольная болезнь печени (АБП), которая составляет 70% случаев в структуре причин ас...

27.03.2015 Что назначить при тяжести в желудке: прокинетики или ферменты?

В клинической практике врачи первичного звена и гастроэнтерологи часто консультируют больных, испытывающих чувство тяжести и дискомфорта в эпигастральной области, предъявляющих жалобы на вздутие, тошноту, отрыжку или рвоту. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Боль при хроническом панкреатите: современные возможности терапии

Хронический панкреатит (ХП) – прогрессирующее воспалительное заболевание поджелудочной железы, которое проявляется абдоминальной болью, приводит к необратимым структурным изменениям, экзокринной, а затем и к эндокринной недостаточности органа. В данном обзоре рассмотрены современные подходы к лечению болевого синдрома при ХП, включая консервативные и инвазивные методы, вопросы применения панкреатических ферментов при ХП с акцентом на механизмы и доказательства их противоболевого действия при это...

27.03.2015 Целесообразность применения индикатора внутриглазного давления ИГД-02 diathera для оперативной оценки состояния внутриглазного давления

В большинстве развитых стран глаукома выходит на первое место среди причин слепоты и инвалидности по зрению. Одной из причин несвоевременного выявления заболевания в начальной стадии является неполный охват населения профилактическими осмотрами, что связано с высокой степенью загруженности врачей-офтальмологов или их отсутствием (особенно в сельской местности). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Нейрорубин в комплексном лечении болевого синдрома

Боль – одно из наиболее распространенных в медицинской практике патологических состояний, которое может возникать при широком спектре заболеваний. Считается, что хотя бы один раз в жизни боль испытывают 85% людей; около 40% пациентов, обращающихся на прием к терапевту, предъявляют жалобы на боль в спине. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Дисциркуляторные энцефалопатии или хронические церебральные дисгемии?

Как известно, ведущими этиологическими предикторами цереброваскулярных заболеваний являются артериальная гипертензия, церебральный атеросклероз, патология магистральных артерий головы, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет; при этом практически всегда наблюдается сочетание двух и более указанных факторов, что, несомненно, инициирует прогредиентное течение сосудистой патологии мозга. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 У детей с хроническим кашлем часто выявляются бактериальные инфекции нижних дыхательных путей

Существование диагноза «хронический бактериальный бронхит» у детей признается не всеми педиатрами, так как считается, что это респираторное заболевание взрослых, ассоциированное с табакокурением. Тем не менее американские исследователи установили, что почти у половины детей с хроническим кашлем может быть диагностирован гнойный бронхит. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Азитромицин: сравнение качества инъекционных лекарственных форм оригинального препарата и его воспроизведенных препаратов

Широкое применение азитромицина в различных отраслях медицины, в том числе в педиатрии, а также особенности его фармакокинетики диктуют повышенные требования к качеству его коммерческих препаратов. В условиях увеличения доли фальсифицированных генериков на рынке России необходимо изучение их фармацевтической эквивалентности. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Аугментин: 30 лет на мировом рынке

В 2011 г. исполнилось 30 лет с момента создания препарата Аугментин. Сложно предположить, сколько нулей имело бы число, отражающее количество пациентов, которым за эти три десятилетия препарат помог выздороветь. Сегодня опытом использования Аугментина с читателями «Медичної газети «Здоров’я України» делятся специалисты Запорожской области. Известно, что этот регион характеризуется высокой техногенной нагрузкой – только в г. Запорожье функционируют свыше 280 промышленных объектов, среди которых п...

27.03.2015 Смена парадигм в лечении ХОЗЛ: какие преимущества даст врачам и пациентам новый подход, основанный на определении фенотипа заболевания?

Такую смену парадигм мы наблюдаем сегодня в пульмонологии, а именно в том ее разделе, который касается диагностики и лечения хронического обструктивного заболевания легких(ХОЗЛ). Новая концепция подразумевает дифференцированный и индивидуализированный подход к ведению пациентов с ХОЗЛ, основанный на определении и учете фенотипа заболевания, тогда как раньше лечение подбиралось только исходя из степени бронхообструкции (стадии ХОЗЛ). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Препараты комплексного метаболического действия в терапевтической практике

Анализ частоты назначений различных лекарственных средств в Украине в последние годы демонстрирует уверенную тенденцию к лидерству так называемых метаболических препаратов, то есть средств, влияющих на метаболические процессы в организме (усвоение глюкозы и кислорода тканями, перекисное окисление липидов и др.). На самом деле при детальном анализе оказывается, что нет, пожалуй, ни одного препарата, который не влиял бы прямо или косвенно на метаболизм клетки. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современные возможности применения клопидогреля при лечении сердечно-сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях

Несмотря на научно-технические достижения медицины ХХІ ст., сердечнососудистые заболевания (ССЗ), обусловленные атеросклерозом, остаются ведущей причиной смерти населения промышленно-развитых стран, а также Украины. В нашей стране в условиях продолжающегося социально-экономического кризиса это явление все более приобретает признаки демографической катастрофы: рост преждевременной смертности, в том числе лиц трудоспособного возраста, меньшая продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщин...

27.03.2015 Эпидемиология и терапия хронических заболеваний вен

20-21октября в живописном предместье столицы (г. Ирпень) прошла научно-практическая конференция с международным участием для сосудистых хирургов. Большой интерес специалистов вызвала секция, посвященная проблемам выявления и лечения хронических заболеваний вен, в рамках которой обсуждались результаты международного эпидемиологического исследования VEIN CONSULT program. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Клиническая эффективность телмисартана в контроле артериального давления и снижении сосудистого риска у пациентов пожилого возраста

В исследовании TRANSCEND телмисартан, назначаемый в дозе 80 мг 1 раз в сутки (n=2954), сравнивали с плацебо(n=2972) у пациентов, не переносящих ингибиторы АПФ, имеющих кардиоваскулярные заболевания или СД с поражением органов-мишеней. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Руководство АССР по профилактике тромбозов у путешественников

Согласно рекомендациям Американской коллегии торакальных врачей (American College of Chest Physicians, ACCP) назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) с целью профилактики тромбоза глубоких вен (ТГВ) и венозной тромбоэмболии (ВТЭ) всем путе& шествующим на длительные расстояния лицам не обосновано. В обновленном руковод& стве, опубликованном в февральском выпуске журнала Chest, настоятельно рекоменду& ется оценивать риск ВТЭ и соотношение «польза/риск» при назначении АСК в каждом конкретно...