27.03.2015 Кишечный спирохетоз

Спирохеты являются возбудителями различных инфекционных заболеваний (спирохетозов) у многих видов животных, в том числе домашних (свиней, птиц, собак, кошек, грызунов), становясь причинами эпидемических вспышек и экономических потерь в животноводстве. Клиническими проявлениями у животных могут быть диарея, нарушение питания и потеря веса. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Корекція дефіциту магнію у дітей та підлітків з астенічним синдромом

Серед населення України недостатності магнію належать провідні позиції поряд із дефіцитом йоду, кальцію, цинку та селену. Особливо часто таку недостатність виявляють у підлітків, у яких унаслідок інтенсивного росту потреби у магнію різко збільшуються, а надходження цього мікроелемента до організму з їжею та його засвоєння не можуть повною мірою їх забезпечити. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Создание стандартов ведения глубоконедоношенных детей – одна из приоритетных задач отечественной неонатологии

15 февраля в г. Киеве состоялся круглый стол «Современные аспекты вскармливания недоношенных детей», организаторами которого выступили Ассоциация неонатологов Украины, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» НАМН Украины, Министерство здравоохранения Украины. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Роль регіоналізації перинатальної допомоги у поліпшенні наближених і віддалених наслідків глибокої недоношеності

Створення в Україні сучасних перинатальних центрів і запровадження системи заходів по регіоналізації надання перинатальної допомоги відбувається в рамках концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги. Сьогодні охорона материнства й дитинства є основною складовою державної політики, враховуючи значимість питання народження здорових дітей – майбутнього потенціалу держави. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Синдром Рейно у дітей

...

27.03.2015 Результати лікування гострої Результати лікування гострої

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найбільш поширеним онкологічним захворюванням дитячого віку – у 30% усіх випадків онкопатології встановлюється саме цей діагноз. Саме тому лікування цієї групи хворих є дуже важливим у боротьбі з онкологічними захворюваннями дитячого віку, а результати цієї боротьби є маркером оцінки стану дитячої онкології в будь-якій країні світу. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Порушення мікроекології кишечнику дитини: досвід використання препаратів Bacillus clausii в педіатричній практиці

На сучасному етапі розвитку медичної науки з’ясована і не викликає сумніву роль мікробіоценозу тіла людини в її здоров’ї. Нормальна мікрофлора є обов’язковим і незамінним учасником процесів травлення, виділення, дихання, метаболізму вуглеводів, жирів, білків. Без участі мікроорганізмів неможлива адекватна регуляція газового складу порожнин тіла, детоксикація екзо- і ендогенних субстратів і метаболітів. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Антибиотикотерапия респираторных бактериальных инфекций у детей: баланс эффективности и безопасности

Вопросу рациональной антибиотикотерапии (АБТ) посвящено огромное количество публикаций в прессе, выступлений на форумах и специализированных симпозиумах, клинических испытаний и практических наблюдений. Несмотря на столь активное и постоянное внимание, уделяемое этой проблеме, отношение к использованию антибактериальных препаратов, особенно в детской популяции, варьирует и приобретает крайние оттенки – от необоснованного назначения педиатрами до полного неприятия средств данного класса некоторым...

27.03.2015 Ефективність та безпечність застосування амоксициліну/клавуланату в лікуванні респіраторної інфекції у дітей

...

27.03.2015 Современные рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей в свете последнего международного консенсуса ICON и обновленного украинского протокола

Бронхиальная астма (БА) во всем мире является наиболее частым хроническим заболеванием нижних дыхательных путей у детей, этиология и патогенез которого окончательно не установлены, а потому в настоящее время не существует единых безоговорочных рекомендаций по ее диагностике и лечению. В большинстве случаев дебют БА наблюдается в раннем возрасте, вызывается различными причинами и в зависимости от фенотипа проявления болезни могут либо прогрессировать, либо исчезать. Полная версия статьи в формате...

27.03.2015 Острый вирусный ринит у ребенка: вопросы лечения

Девочка 3-летнего возраста болеет острым респираторным заболеванием четвертый день. Беспокоит насморк, который начался остро, температура тела в первые дни заболевания достигала 38,0°C. В лечении используются капли ксилометазолина в нос. На момент осмотра температура тела составляет 36,8°C, носовое дыхание умеренно затруднено, наблюдается чихание, двухсторонние серозные назальные выделения. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современные технологии терапии фарингитов - соблюдение баланса между антибактериальным и противовоспалительным действием

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению имеет огромное значение при постоянно возрастающей численности часто болеющих детей, относящихся к группе медико-социального риска. В сравнении со здоровыми детьми у них намного чаще обнаруживаются отклонения от нормы показателей функционального состояния организма и физического развития, выявляется хроническая патология, нередко приводящая к инвалидизации ребенка. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Ретроспективная оценка применения фитопрепарата в лечении функциональной диспепсии у детей

Понятие «функциональная диспепсия» охватывает симптомы нарушения пищеварения, которые не могут быть объяснены органическими, инфекционными, воспалительными или биохимическими причинами. Функциональная диспепсия является диагнозом исключения и определяется как продолжающееся или повторяющееся в течение года на протяжении минимум 12 нед ощущение боли или дискомфорта (тяжесть, переполнение, раннее насыщение), локализованное в эпигастральной области ближе к срединной линии, без возможности установле...

27.03.2015 Опыт применения препарата Кратал для детей при нейроциркуляторной и вегетососудистой формах вегетативной дисфункции

Результаты исследований свидетельствуют о значительном ухудшении здоровья школьников в Украине, проявляющемся соматическим ослаблением, возрастанием количества функциональных расстройств и органической патологии, тенденцией к увеличению сочетанных отклонений, увеличением частоты дезадаптации. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Особенности патогенетической терапии при первичной артериальной гипотензии в детском возрасте

Несмотря на многолетнее изучение проблемы первичной артериальной гипотензии, на сегодняшний день остаются не вполне ясными вопросы патогенеза данной вегетативной дисфункции. Существующая тенденция к рассмотрению указанного заболевания в рамках психосоматической концепции подразумевает проведение психотропной терапии. В то же время клинический опыт свидетельствует о недостаточной эффективности подобного лечения. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современная терапия кашля

Острые и хронические заболевания дыхательных путей являются одними из самых распространенных патологических состояний – по статистике ВОЗ, ими страдает около 15% населения планеты (www.who.int, доклад ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения 2012 г.»). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Местная терапия при тонзиллофарингитах у детей дошкольного и школьного возраста: как сделать правильный выбор

Основную часть пациентов на приеме у детского отоларинголога составляют больные с воспалительными процессами ротоглотки. И такая картина отмечается круглый год, особенно много таких пациентов в период эпидемии острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Выбор тактики лечения детей с воспалительными заболеваниями ротоглотки предусматривает дифференциацию на предположительно вирусную и бактериальную этиологию и следование соответствующим алгоритмам антимикробной терапии. Полная версия статьи в ...

27.03.2015 Можно ли контролировать течение атопического дерматита у детей?

19-20 октября под патронатом Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины в рамках V Киевских дерматологических дней проходила научно-практическая конференция «Детская дерматология», в работе которой приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области дерматологии. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Атопічний дерматит у дітей

Атопічний дерматит (АД) – це багатофакторне захворювання з аномальною генетично детермінованою імунною відповіддю на алергени зовнішнього середовища та ендоалергени, у тому числі аутоантигени (Торопова Н.П., 1998). АД властиві хронічний рецидивуючий перебіг, вікова динаміка клінічних проявів – від сверблячих екзематозних до ліхеніфікованих висипань на тлі імунопатологічних порушень внутрішніх органів і систем організму: нервової, імунної, травної, системи гомеостазу та мікроциркуляції. Полная ве...

27.03.2015 Поливалентные лизаты в профилактике рецидивирующей респираторной инфекции: результаты метаанализа

Несмотря на достижения современной медицины, респираторные инфекции – основные причины высокой заболеваемости, смертности и экономических потерь во всем мире. Полная версия статьи в формате .pdf...