0 %

Бібліотека онколога

19.07.2019

Стан тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота на тлі лімфогранулематозу / Л.Ф. Каськова, І.Ю. Ващенко; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України. – ​Полтава: Укрпромторгсервіс, 2018. – 114 с.: табл.

У численних дослідженнях доведено, що частота стоматологічної патології, такої як захворювання тканин пародонта, зростає на тлі загальносоматичної патології. Не є винятком і онкогематологічні захворювання. У монографії висвітлені питання епідеміології, етіології та патогенезу хвороб тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей на тлі лімфогранулематозу. Розглянуто аспекти клінічних проявів, новітніх методів діагностики, патогенетичної та етіотропної терапії. На підставі численних власних досліджень подано обґрунтовані схеми лікування цієї патології.

Видання рекомендоване для лікарів-стоматологів, викладачів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів.


Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю.В. Вороненка [та ін.]; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. – ​К.: О.Ю. Заславський, 2018. – 257 с.: табл., іл. – (Сімейна медицина).

У посібнику головну увагу приділено захворюванням, що найчастіше зустрічаються в повсякденній роботі лікаря первинного рівня надання медичної допомоги, а саме: захворюванням та ураженням допоміжного апарату ока, передньої частини очного яблука, змінам функціональності органа зору при загальних захворюваннях організму (ВІЛ/СНІДі, туберкульозі, пухлинах головного мозку та ін.). Розглядаються методи їх діагностики та надання невідкладної допомоги, значну увагу приділено виробленню практичних навичок, якими має володіти лікар загальної практики – ​сімейної медицини.

Автори намагалися оптимально відобразити завдання сімейного лікаря в наданні офтальмологічної допомоги. Посібник побудовано так, щоб зручно й швидко можна було знайти відповіді на конкретні запитання.


Нейротоксикологія: морфологічні аспекти: монографія / С.Б. Геращенко [та ін.]. – ​Івано-Франківськ: видавець Г.М. Кушнір, 2018. – 469 с.: табл., іл.

Монографію присвячено проблемам впливу на людину потенційно токсичних речовин – ​нейротоксикантів ртуті, свинцю, кадмію та протипухлинного препарату паклітакселу. Розглянуто морфологічні аспекти патогенезу ртутної інтоксикації, участь і роль антиоксидантів у профілактиці нейроінтоксикації. Проаналізовані особливості та механізми токсичної дії свинцю, розглянуті теоретичні та прикладні аспекти проблеми профілактики сатурнізму. Досліджено нейротоксичні ефекти наночастинок сульфіду кадмію та солі хлориду кадмію й оцінено цитопротекторну дію препаратів кверцетин і ліпін. Описані паклітаксел-індуковані патоморфологічні порушення функції сідничного нерва та його рухового й чутливого сегментарних центрів.

Для клініцистів є важливими питання профілактики й терапії отруєнь потенційно токсичними хімічними речовинами. Тому в монографії не тільки розглядаються морфологічні аспекти проблеми нейротоксичності, а й запропоновані відповідні методи профілактики та лікування інтоксикацій. Автори впевнені, що дані проведених експериментальних досліджень можуть бути екстрапольовані на людину, і це дозволяє використовувати їх для потреб клінічної медицини.

Рекомендовано науковцям і клініцистам, які цікавляться проблемою впливу на людину потенційно токсичних речовин.


Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / Всеукр. асоц. кардіологів; за ред. В.М. Коваленка [та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – ​К.: Моріон, 2018. – 223 с.: іл., табл.

Стандарти Всеукраїнської асоціації кардіологів створені з метою вдосконалення діагностики та лікування осіб із серцево-судинними захворюваннями і відповідають вимогам міжнародних рекомендацій щодо розроблення настанов і протоколів діагностики та лікування на основі доказової медицини. У стандарти включено сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх застосування у світовій клінічній практиці.

Видання включає міжнародну термінологію та класифікації захворювань органів кровообігу, приклади формулювання діагнозу та неперервність діагностики та лікування між первинною та спеціалізованими ланками надання медичної допомоги. Окремий розділ висвітлює стандарти надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними ускладненнями, зумовленими дією протипухлинних препаратів і променевої терапії.

Книга призначена для широкого кола фахівців.


Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти = Paliatywno-hospicjum opieka: pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / наук. ред.: Й. Біннебезель, Г. Католик. – ​Львів: Укр. католиц. ун-т – ​Nowa Wies; Wydawnictwo Rolewski, 2018. – 358 с.: табл., іл.

У виданні висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти сучасної хоспісної опіки в контексті інтеграції наявних крос-культурних напрацювань.

Українська частина представлена даними наукових досліджень щодо соціально-психологічних аспектів надання ритуальних послуг, синдрому госпіталізації у підлітків із психосоматичними захворюваннями, нефармакологічних методів оцінювання та керування болем в онкохворих дітей.

Досвід польського хоспісного руху висвітлено через описи інтердисциплінарних аспектів паліативно-хоспісної опіки, особливостей опіки над родиною в жалобі, специфіки немедичного догляду за невиліковно хворими дітьми, рекомендації щодо надання немедичної допомоги особам з деменціями тощо.

Формати досліджень у Польщі й Україні відрізняються, що є корисним для науково-практичного обміну досвідом. Пропонована інтеграція мультимодального досвіду науки та практики європейського простору створює можливості для нових напрацювань у сфері хоспісної опіки.


Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння у дітей / О.К. Слєпов, О.В. Риженко, К.В. Латишов. – ​К.: Задруга, 2018. – 287 с.: табл., іл.

Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів у дітей є маловивченим розділом хірургії дитячого віку. Автори наводять анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів у дітей, етіопатогенез, класифікацію, клінічні прояви, методи діагностики та лікування компресійних уражень дихальних шляхів, зумовлених патологією тимуса, кістами та пухлинами середостіння.

Представлено рідкісні клінічні випадки операцій при внутрішньогрудній компресії дихальних шляхів пухлинного генезу різного морфологічного походження, серед яких і досвід хірургічного лікування ускладненої ентерогенної кісти середостіння у новонародженого. У практиці дитячого хірурга можуть спостерігатися випадки виявлення внутрішньогрудної компресії дихальних шляхів злоякісного пухлинного генезу, і в монографії представлено лікувальну тактику при таких ситуаціях.

Монографія стане корисною як для науковців, так і для клініцистів: дитячих хірургів, педіатрів, сімейних лікарів, пульмонологів, ендокринологів, онкологів, лікарів променевої діагностики, анестезіологів та ін.


Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы: монография / Р.К. Тащиев, И.В. Абрамен-ко. – ​К.: А.Ю. Заславский, 2018. – 264 с.

В монографии приведены краткие сведения о хирургической анатомии молочной железы, факторах риска, которые могут привести к развитию рака органа, и современные методы диагностики этого системного заболевания, в том числе иммуногистохимические и молекулярно-генетические (с учетом классификации по TNM 7-го издания).

Среди современных методов лечения, помимо их результативности, обсуждается место органосохраняющего и реконструктивного хирургического лечения, а также приводятся различные схемы рентгено-, химио-, гормоно- и иммунотерапии в комплексном и комбинированном лечении рака молочной железы. Особый интерес представляют разделы, где приведены данные об эффективности применения криохирургии и криоаутовакцинации.

Монография будет полезна для врачей клинических специальностей, занимающихся патологией молочной железы.

Підготовлено за підтримки Національної наукової медичної бібліотеки України

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 2 (58), 2019 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

Пазопаніб при нирково-клітинній карциномі пізніх стадій 07.10.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Пазопаніб при нирково-клітинній карциномі пізніх стадій

Протягом останніх 10 років таргетні протипухлинні препарати, спрямовані проти VEGF (судинного ендотеліального фактора росту) або mTOR (мішені рапаміцину ссавців), витіснили цитокіни (інтерферон-α, інтерлейкін [IL]-2) у лікуванні метастатичної нирково-клітинної карциноми (НКК). Анти-VEGF препарати включають низку пероральних мультитаргетних інгібіторів тирозинкінази, які діють переважно на рецептори VEGF (VEGFR). Одним із таких препаратів є пазопаніб (Вотрієнт®), схвалений у Європейському союзі, США, Японії та інших країнах для лікування НКК пізніх стадій. Пазопаніб може застосовуватися у першій лінії терапії або після лікування цитокінами. ...

09.09.2019 Кардіологія Онкологія та гематологія Клинический случай тромбоэмболии легочной артерии в кардиоонкологической практике: акцент на ведение пациентов с онкоассоциированными венозными тромбоэмболиями

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) является частым осложнением у онкологических больных. ВТЭ – ​независимый негативный фактор прогноза, который повышает вероятность летального исхода у таких пациентов и считается второй по значимости причиной смерти у госпитализированных больных раком. Риск ВТЭ у лиц с онкозаболеваниями, перенесших оперативное вмешательство, в 3‑5 раз выше, чем у таковых без рака. Профилактика развития ВТЭ – ​один из важных шагов для увеличения выживаемости данных пациентов [2]....

19.07.2019 Онкологія та гематологія Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі

Цей афористичний вислів ученого, розміщений на офіційному сайті Національної наукової медичної бібліотеки України, привертає увагу своєю влучністю. Справді, ця бібліотека заслуговує на те, щоб знали не тільки місце її розташування, рідкісні фонди літератури, які репрезентують всі напрями медичної освіти та науки, а й її історію та діяльність. ...