0 %

Атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією при плоскоклітинному НДРЛ IV стадії: заключний аналіз загальної виживаності в дослідженні IMpower131

03.12.2019

Стаття у форматі PDF

РЕЛІЗ

Рандомізоване дослідження ІІІ фази IMpower131 було сплановано для оцінювання ефективності комбінації атезолізумабу та хіміотерапії (ХТ; карбоплатин + паклітаксел або наб-паклітаксел) у 1-й лінії лікування плоскоклітинного недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) IV стадії [1].

Пацієнтів (n=1021) рандомізували 1:1:1 на групи А (атезолізумаб 1200 мг через кожні 3 тижні + карбоплатин ACU6 через кожні 3 тижні + паклітаксел 200 мг/м2 площі поверхні тіла через кожні 3 тижні), В (атезолізумаб + карбоплатин + наб-паклітаксел 100 мг/м2 1 раз на тиждень) та С (карбоплатин + наб‑паклітаксел). Пацієнти отримували 4 або 6 циклів ХТ та атезолізумаб до втрати клінічної користі, а потім – ​найкращу підтримувальну терапію. Частка пацієнтів із високою експресією ліганду білка програмованої клітинної смерті 1 (PD-L1) була однаковою у трьох групах.

Первинними кінцевими точками були виживаність без прогресування за оцінкою дослідника з використанням критеріїв RECIST 1.1 в ІТТ-популяції (тобто в усіх пацієнтів, які отримали принаймні 1 дозу досліджуваного препарату) та загальна виживаність (ЗВ), також в ІТТ-популяції [2].

На Всесвітній конференції з раку легені (WCLC), яка пройшла 7-10 вересня у Барселоні (Іспанія) за підтримки Міжнародної асоціації з вивчення раку легені (IASLC), професор Федеріко Капуццо з Італії представив заключні результати щодо ЗВ у дослідженні IMpower131.

Медіана ЗВ в ІТТ-популяції становила 14,2 міс у групі В (атезолізумаб + ХТ) проти 13,5 міс у групі С (тільки ХТ), і ця різниця не досягла статистичної значимості. Проте у пацієнтів із високою експресією PD-L1 додавання атезолізумабу до ХТ значно подовжило ЗВ: медіана цього показника у групах В та С становила 23,4 vs 10,2 міс відповідно (рис.).

Пов’язані з лікуванням небажані події 3-4 ступеня спостерігалися у 68,0% пацієнтів групи В та в 57,5% хворих групи С; профіль безпеки застосованого лікування відповідав такому в попередніх аналізах.

«Дослідження IMpower131 надало нові докази ефективності імунотерапії у хворих на рак легені. Значне подовження виживаності при додаванні атезолізумабу до хіміотерапії у підгрупі з високою експресією PD-L1 підкреслює важливість біомаркерів для відбору пацієнтів», – ​зазначив професор Ф. Капуццо [3].

Література

  1. Jotte R.M., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMpower131: Primary PFS and safety analysis of a randomized phase III study of atezolizumab + carboplatin + paclitaxel or nab-paclitaxel vs carboplatin + nab-paclitaxel as 1L therapy in advanced squamous NSCLC. J Clin Oncol. 2018; 36 (18 suppl; abstr LBA9000).
  2. Jotte R., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMPOWER131: Final OS results of carboplatin + nab-paclitaxel ± atezolizumab in advanced squamous NSCLC. Presented at: IASLC 20th World Conference on Lung Cancer; September 7-10, 2019; Barcelona, Spain. Abstract OA14.02.

https://ascopost.com/news/september‑2019/final-overall-survival-results-of-impower131-trial-in-advanced-squamous-nsclc/

Підготував Олексій Терещенко

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (59), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.12.2019 Кардіологія Онкологія та гематологія Колегіальні рішення у стратегіях профілактики й лікування серцево-судинних ускладнень внаслідок протипухлинної терапії: погляд кардіологів та онкогематологів

У межах ХХ Національного конгресу кардіологів України, який проходив 25‑27 вересня в Києві, відбулася сесія з кардіоонкології, в якій взяли участь фахівці експертного центру кардіоонкології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та онкогематологи з Національного інституту раку МОЗ України. Мета цієї сесії – ​надати широкому загалу лікарів дані сучасних досягнень та поділитися знаннями з питань кардіоонкогематології, що дасть змогу застосовувати їх у щоденній клінічній практиці....

04.12.2019 Діагностика Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы

Популяционный, или массовый, скрининг рака предстательной железы (РПЖ) – ​это определенная стратегия организации здравоохранения, включающая систематическое обследование мужчин группы риска без клинических симптомов. В отличие от него раннее выявление, или оппортунистический скрининг, состоит в проведении индивидуального обследования, которое инициируется самим пациентом и/или его врачом. Основными задачами обеих скрининговых программ являются снижение смертности вследствие РПЖ и поддержание качества жизни пациентов....

04.12.2019 Онкологія та гематологія Брентуксимабу ведотин або препарат за вибором лікаря у лікуванні пацієнтів з CD30-позитивною Т-клітинною лімфомою шкіри (ALCANZA): міжнародне відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ІІІ фази

Т-клітинні лімфоми шкіри є групою рідкісних неходжкінських лімфом з неоднорідними характеристиками, тяжким свербежем і періодичним виникненням інфекційних ускладнень. Найпоширенішими їх формами є грибоподібний мікоз і синдром Сезарі. Щорічна захворюваність на Т-клітинні лімфоми шкіри у США становить приблизно 7,5 на 1 млн. Пізні стадії грибоподібного мікозу та синдрому Сезарі (IIB-IVB) проявляються як шкірні пухлини, еритродермії або позашкірні ураження й асоціюються зі зниженням якості життя та скороченням виживаності порівняно з ранніми стадіями (ІА-ІІА). ...

04.12.2019 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Кисты поджелудочной железы: особенности диагностики, тактика ведения

Весной 2019 г. Всемирная гастроэнтерологическая организация (ВГО) опубликовала новое практическое руководство «Кисты поджелудочной железы», посвященное достаточно непростой и коварной патологии указанного органа. ...