Клінічне застосування Неотону: в пошуках істини

30.07.2021

Стаття у форматі PDF

На сьогодні доведено, що фосфокреатин (ФК) відіграє фундаментальну роль в енергетичних процесах, що супроводжують скорочення м’язів. Також його використовують для ресинтезу АТФ – ​джерела енергії для скорочення міокарда та скелетних м’язів. Недостатнє постачання енергії є основною причиною пошкодження міоцитів.

Дослідження ефективності фосфокреатину

Провідний науковий співробітник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), д. мед. н. Олег Ігорович Іркін розповів, що являє собою ФК, та представив результати дослідження його ефективності. Винайдений 1929 р., ФК був синтезований із м’язів. Він містить у своєму складі молекули креатину і фосфату. Під час реакції Карла Ломана аденозинтрифосфат (АТФ), утворений в мідохондрії, передає свою енергію креатину, який під дією ізоферменту креатинфосфокінази трансформується у ФК. Він мігрує до місць локальних креатинкіназних реакцій, де інші ферменти забезпечують ресинтез АТФ із ФК та аденозиндифосфату.

При ішемії погіршення функції кардіоміоциту прямо залежить від зниження рівня ФК, а не АТФ (Gaddi, 2018). Тобто ендогенний ФК – ​це прямий переносник енергії. Екзогенний ФК проявляє свій механізм ще у кров’яному руслі, впливаючи на еритроцити і тромбоцити; в еритроцитах він збільшує електронегативний потенціал, що покращує реологічні властивості крові, а у тромбоцитах чинить антиагрегантний ефект.

Також ФК позитивно впливає на мембрани клітин – ​сприяє їх стабілізації шляхом електростатичних взаємодій зі фосфоліпідами та, як наслідок, відновленню і збереженню функцій.

На українському фармринку доступний препарат Неотон, діючою речовиною якого є ФК. Його ефективність було продемонстровано у метааналізі 26 рандомізованих контрольованих досліджень, в яких взяли участь 1948 пацієнтів (Mingxing et al., 2018). Вплив препарату оцінювали перед кардіохірургічними втручаннями та на етапі інтенсивної терапії після них.

Було показано, що застосування ФК (Неотону) сприяло:

  • зменшенню кількості та тривалості використання інотропних засобів на 39%;
  • зниженню частоти і тривалості серйозних аритмій на 43%;
  • часто спонтанному відновленню синусового ритму;
  • зменшенню периопераційного пошкодження;
  • зниженню рівня тропоніну;
  • збільшенню фракції викиду лівого шлуночка (ЛШ).

Щодо фармакокінетики Неотону, після одноразової внутрішньовенної перфузії відбувається швидке збільшення його вмісту в крові до максимального рівня протягом 1-3 хв. Процес виведення ФК ділиться на дві фази: перша швидка фаза – напіввиведення протягом 30-35 хв, друга – повільна, де виведення триває протягом декількох годин. Вміст у сечі починає збільшуватись через 30 хв і досягає максимуму через 60 хв після введення.

У систематичному огляді досліджень, в якому порівнювали ефективність левосимендану та ФК у дитячій кардіохірургії щодо впливу на розвиток аритмій, інфаркту міокарда, периопераційне пошкодження, тривалість та інтенсивність інотропної підтримки, ФК показав достовірно вищу ефективність, ніж левосимендан (Wang et al., 2020).

У 2016 р. були опубліковані дані метааналізу 41 рандомізованого контрольованого випробування, де порівнювали ФК із плацебо або стандартним лікуванням. До метааналізу було включено 23 роботи у галузі кардіохірургії, 12 досліджень за участю хворих на гострий коронарний синдром та 6 – ​із серцевою недостатністю (СН). Отримані результати свідчать, що застосування ФК (препарату Неотон) асоціювалося із достовірним зниженням смертності від усіх причин у три рази (Landoni et al., 2016).

Окрім того, Олег Ігорович поділився власним досвідом застосування препарату Неотон. Пацієнтові з гострою СН у стабілізованому стані ввели Неотон у дозі 2 г внутрішньовенно на 50 мл фізрозчину протягом 30 хв (гострий тест ФК). Під час терапії було проведено спекл-трекінг ехокардіографію – ​методику оцінки глобальної та сегментарної кінетики й деформації міокарда ЛШ. На тлі використання препарату Неотон відзначалося значне поліпшення поздовжньої, циркулярної та радіальної деформації міокарда ЛШ.

Практичний досвід використання препарату Неотон

Світлана Олексіївна Андрієвська, д. мед. н., професорка, лікарка КНП «Одеський обласний кардіологічний центр» Одеської обласної ради, поділилася власним досвідом використання препарату Неотон. 

На доповнення даних, представлених Олегом Ігоровичем, спікерка звернула увагу на антиаритмічну дію Неотону. Так, ФК гальмує розпад ліпідів клітинних мембран та знижує концентрацію продуктів цього процесу (лізофосфогліцеридів), що чинять аритмогенний ефект. Крім того, Неотон нормалізує процеси реполяризації клітини і проведення імпульсів, які порушуються в умовах гострої ішемії. Препарат компенсує наявний за даного стану дефіцит енергії, який є однією з основних причин розвитку аритмій.

Професорка навела результати відкритого рандомізованого клінічного дослідження з оцінки ефективності ФК у складі комплексної терапії 70 хворих на СН, які перенесли інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (Міхін та співавт., 2020). 

Пацієнтів було рандомізовано на дві групи:

  • основну – ​до стандартної терапії додавали Неотон;
  • контрольну – ​проводили лише стандарне лікування.

На тлі застосування Неотону в межах комплексного лікування показники толерантності до фізичного навантаження за результатами тесту із 6-хвилинною ходьбою достовірно підвищилися (приріст дистанції зріс на 40% в основній групі та на 30% у контрольній). Також покращилися параметри фракції викиду ЛШ – ​у групах Неотону та контролю на 6 і 4% відповідно, що становить приріст 12 та 7% відповідно.

На додачу, цікавими є результати дослідження, присвяченого застосуванню ФК як засобу метаболічного кардіотропного захисту в периопераційному періоді у 41 хворого віком від 65 років (Хмелевський та співавт., 2014). Всіх учасників було рандомізовано на дві групи: контрольну (n=21) й основну (n=20). Пацієнтам основної групи за п’ять днів до операції призначали ФК у дозі 2 г/добу, далі – ​4 г (2 г під час операції і 2 г у відділенні реанімації та інтенсивної терапії). 

За отриманими даними було продемонстровано, що застосування ФК у схемі передопераційної кардіотропної терапії дозволило достовірно зменшити кількість післяопераційних ускладнень, зокрема гострого коронарного синдрому, а також скоротити терміни перебування хворих у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Таким чином, Неотон – ​надійний кардіопротектор із доведеною ефективністю, застосування якого є доцільним у кардіологічній та кардіохірургічній практиці.

Підготувала Мар’яна Гнатів

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3 (76) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

12.09.2021 Кардіологія Застосування пероральних антикоагулянтів в окремих когортах пацієнтів із фібриляцією передсердь: рекомендації EHRA 2021

Пероральні антикоагулянти, які не належать до групи антагоністів вітаміну К (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, ПОАК), у всьому світі рекомендовані хворим на фібриляцію передсердь (ФП) як найкращий вибір антикоагулянтів для запобігання інсульту (Hindricks G. et al., 2021; January C. T. et al., 2019; Andrade J. G. et al., 2018; Chiang C. E. et al., 2017)....

12.09.2021 Кардіологія Порушення серцевого ритму в практиці сімейного лікаря та лікаря-терапевта. Коли, кого і як лікувати?

Пацієнти, котрі мають порушення серцевого ритму (ПСР), посідають особливе місце в практиці як сімейного лікаря, так і лікарів-терапевтів, а також кардіологів: по-перше, останнім часом спостерігається суттєве збільшення кількості таких хворих, по-друге, обрання оптимальної стратегії лікування цього контингенту – нелегка справа. Не лише аритмія, а й використання антиаритмічних препаратів (ААП) може спричинити небезпечні наслідки. З доповіддю, присвяченою клініці, діагностиці ПСР і сучасним підходам до лікування, 3 червня в рамках науково-практичної конференції «Роль сімейного лікаря в діагностиці та лікуванні розповсюджених захворювань серцево-судинної системи» виступила професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук Леся Вікторівна Распутіна....

08.09.2021 Кардіологія Антитромбоцитарна терапія: балансування заради життя

У червні 2021 року за підтримки компанії «Санофі» було організовано онлайн-зустріч експертів як платформу для обговорення питань щодо обґрунтованого підходу до вибору антитромбоцитарної терапії (АТТ). У межах заходу були розглянуті тонкощі застосування АТТ при гострих коронарних синдромах (ГКС), індивідуалізація терапії клопідогрелем у пацієнтів із ГКС і при реваскуляризації міокарда, теоретичні та практичні аспекти деескалації АТТ, сучасні шкали оцінки ризику й пошук компромісу між ішемічним та геморагічним ризиком....

15.08.2021 Кардіологія Терапія та сімейна медицина ПОАК у пацієнтів із фібриляцією передсердь і супутньою хронічною хворобою нирок або печінки: рекомендації EHRA 2021

Згідно із сучасними рекомендаціями, оральні антикоагулянти, котрі не є антагоністами вітаміну K (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, ПОАК), розглядають як антикоагулянти першої лінії для запобігання інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП). Порівняно з антагоністами вітаміну K, як-от варфарин, ПОАК (апіксабан, едоксабан, ривароксабан, дабігатран) мають покращене співвідношення ефективності/безпеки та передбачуваний антикоагулянтний ефект без необхідності регулярного моніторингу коагуляції....