Перевод с габапентина на прегабалин в терапии периферической нейропатической боли

27.03.2015

Периферическая нейропатия (ПН) встречается приблизительно у 2,4% людей в общей популяции и у 8% лиц старше 80 лет. ПН проявляется различными симптомами, в том числе онемением, парестезиями, покалыванием, нарушением координации и функции движения, а также нейропатической болью (НБ).

НБ может сопровождаться другими значимыми симптомами, такими как аллодиния, дизестезия или гиперестезия. Независимо от этиологии НБ ассоциируется с утратой трудоспособности, депрессией, снижением качества жизни (КЖ), а также нарушениями сна и настроения.

Более 85% больных с периферической НБ нуждаются в применении фармакотерапии. Противосудорожные средства габапентин (ГБП) и прегабалин (ПГБ) являются препаратами первой линии терапии НБ независимо от ее этиологии. Оба препарата связываются с a2-d-субъединицей потенциалзависимых кальциевых каналов, тем самым облегчая НБ.

Однако ПГБ проще в применении, характеризуется более быстрым началом действия и рассматривается как более мощный ингибитор высвобождения нейромедиаторов по сравнению с ГБП. До настоящего времени не проводились прямые сравнительные исследования ГБП и ПГБ, поэтому выяснить, какой препарат имеет большую эффективность и переносимость, довольно сложно.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....