Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

16.11.2017

На запитання читачів відповідає юрист громадської організації «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників» (ГО «ВОЗМП»).

- Я лікар-терапевт, чи можу я обіймати посаду фельдшера в підрозділі ДСНС?
Відповідно до статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я (далі – Основи) медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.
Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і фармацевтичної діяльності, встановлюються Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України.
Наказом МОЗ України від 25 грудня 1992 року № 195 затверджено Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю (далі – Перелік), та визначено посади, які може обіймати спеціаліст в установах охорони здоров’я залежно від набутої спеціальності.
Відповідно до пункту 1 Розділу І «Лікарські посади» цього Переліку особи, які закінчили лікувальний факультет вищого медичного навчального закладу та набули спеціальність «Лікувальна справа» та кваліфікацію «Лікар», мають право обіймати такі посади в установах охорони здоров’я:
• лікарські посади всіх найменувань у лікувально-профілактичних установах, у тому числі лікаря-керівника;
• у санітарно-епідеміологічних установах: лікарські посади всіх найменувань у лабораторії, у тому числі лікаря-керівника;
• лікарів-статистиків, у тому числі лікаря – керівника підрозділу обліку і медичної статистики;
• лікарів-керівників.
Крім того, згідно з пунктом 3 Розділу ІІІ «Середній медичний персонал» цього Переліку особи, які закінчили лікувальний факультет вищого медичного навчального закладу та набули спеціальність «Лікувальна справа» та кваліфікацію «Лікар», мають право обіймати посади середнього медичного персоналу всіх найменувань, у тому числі керівників, крім посад зубних лікарів і зубних техніків (у т.  ч. старших). Посада фельдшера належить до посад середнього медичного персоналу.
Враховуючи вищевикладене, лікар-терапевт може обіймати посаду фельдшера.
Крім того, Ви маєте можливість ознайомитися із кваліфікаційними вимогами, визначеними для посади «Фельдшер» та ­«Лікар-терапевт». Для посади фельдшера вони є значно вужчими, ніж для лікаря-терапевта. Такі вимоги передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (далі – Довідник), затвердженим наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117 та погодженим з Міністерством праці та соціальної політики України.
Так, пунктом 44 «Фельдшер» кваліфікаційних характеристик Довідника визначені кваліфікаційні вимоги для фельдшера вищої кваліфікаційної категорії, фельдшера I кваліфікаційної категорії, фельдшера II кваліфікаційної категорії та фельдшера (тобто без категорії).
Зокрема, фельдшер (без категорії) має відповідати таким кваліфікаційним вимогам: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.
Пунктом 73 кваліфікаційних характеристик Довідника аналогічно визначені кваліфікаційні вимоги для «Лікаря-терапевта». Так, лікар-терапевт без категорії має відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Терапія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

- Згідно з яким нормативним актом працівник автоклаву не є середнім медичним працівником?
Наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України затверджений Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (далі – Довідник).
Цей Довідник призначений для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією; визначення завдань, обов’язків і відповідальності працівників галузі. До нього увійшли кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров’я.
До розділу «Фахівці» належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка ­відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру). До них, зокрема, належать посади акушерки, інструктора-дезінфектора, лаборанта, рентгенлаборанта, сестри медичної, статистика медичного, техніка зубного, фармацевта, фельдшера тощо.
До розділів «Технічні службовці» та «Робітники» увійшли професії, що вимагають від працівника повної або базової загальної середньої освіти та професійної підготовки на робочому місці. До них, зокрема, належать посади сестри-господарки, дезінфектора, молодшої медичної сестри тощо.
Щоб детально відповісти на поставлене запитання, необхідно знати посаду, яку обіймає особа в лікувальному закладі, на якій вона працює з автоклавом.
Якщо робітник працює на посаді дезінфектора, то, відповідно до Довідника, ця посада належить до розділу «Робітники» і не вимагає від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту. Кваліфікаційними вимогами до цієї посади є повна або базова загальна середня освіта, підготовка на курсах або на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
До завдань та обов’язків дезінфектора належать, у тому числі, дезінфекція виробів медичного призначення, проведення стерилізації певних речей та виробів, визначення якості дезінфекції та стерилізації тощо.
Дезінфектор повинен знати нормативні документи, що регламентують організацію дезінфекційної справи; права, обов’язки та відповідальність дезінфектора; принципи, види і методи дез­і­нфекції, дезінсекції, дератизації та стерилізації; дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби, правила надання першої медичної допомоги при отруєннях ними; методи оцінки якості проведених дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та стерилізаційних заходів; правила охорони праці, а також постійно підвищувати свій професійний рівень.
Враховуючи вищевикладене, якщо особа обіймає посаду дезінфектора, то така посада справді не може належати до посад середнього медичного персоналу.

Підготувала Олександра Мєркулова

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (417), жовтень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

27.03.2024 Терапія та сімейна медицина Бенфотіамін: фокус на терапевтичний потенціал

Тіамін (вітамін В1) – важливий вітамін, який відіграє вирішальну роль в енергетичному обміні та метаболічних процесах організму загалом. Він необхідний для функціонування нервової системи, серця і м’язів. Дефіцит тіаміну (ДТ) спричиняє різноманітні розлади, зумовлені ураженням нервів периферичної та центральної нервової системи (ЦНС). Для компенсації ДТ розроблено попередники тіаміну з високою біодоступністю, представником яких є бенфотіамін. Пропонуємо до вашої уваги огляд досліджень щодо корисних терапевтичних ефектів тіаміну та бенфотіаміну, продемонстрованих у доклінічних і клінічних дослідженнях....

24.03.2024 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту

Актуальність проблеми порушень моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ) за останні десятиліття значно зросла, що пов’язано з великою поширеністю в світі та в Україні цієї патології. Удосконалення фармакотерапії порушень моторики ШКТ та широке впровадження сучасних лікарських засобів у клінічну практику є на сьогодні важливим завданням внутрішньої медицини....

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

24.03.2024 Терапія та сімейна медицина Життя в дослідженні нових ліків

Однією із найвагоміших знахідок із часу відкриття дигіталісу Нобелівський комітет назвав синтез і дослідження β-блокаторів, які зараз мають провідні стабільні позиції у лікуванні більшості серцево-судинних хвороб (ішемічна хвороба серця – ​стенокардія, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, тахіаритмії) (Радченко О.М., 2010). Це епохальне відкриття зроблено під керівництвом британського фармаколога Джеймса Блека (James Whyte Black), який отримав за нього Нобелівську премію в 1988 році. ...