Головна Медична газета Медична газета "Здоров’я України" Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (417), жовтень 2017 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (417), жовтень 2017 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ

74-75 стр.
Медична реформа: на старт, увага, руш!

19 жовтня Верховна Рада (ВР) України ухвалила Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (№ 6327).

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

30-31 стр.
Женщины 40-55 лет и железодефицитная анемия: особенности течения, диагностики и лечения

Среди медиков укоренилось мнение, что железодефицитная анемия (ЖДА) чаще встречается во время и после беременности. Многие из них иногда не...

71-72 стр.
Сахарат железа в лечении анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью

21-22 сентября в Виннице состоялся V съезд нефрологов Украины, в котором, помимо профильных специалистов, принимали участие также урологи, врачи общей...

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

3 стр.
Стабільна стенокардія: які препарати яким пацієнтам призначати

Попри наявність сучасних технік черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) й аортокоронарного шунтування (АКШ) значна кількість пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця...

12-13 стр.
XVIII Національний конгрес кардіологів України: основні новини та перспективи розвитку вітчизняної кардіології

20-22 вересня в м. Києві відбулася масштабна і надзвичайно важлива для української медицини подія – Національний конгрес кардіологів України.

14-15 стр.
Инновации во вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: полипилл Триномия

20-22 сентября в г. Киеве состоялся XVIII Национальный конгресс кардиологов Украины. Традиционно этого события ожидают не только специалисты в области...

18 стр.
Профилактика резистентной артериальной гипертензии: как достичь целевого уровня артериального давления у пациентов с коморбидной патологией?

Резистентная артериальная гипертензия (АГ) – серьезная проблема для клинициста. Однако частота истинной резистентной АГ не так уж высока, гораздо чаще...

23 стр.
Антиаритмическая терапия у пациентов с фибрилляцией предсердий

XVIII Национальный конгресс кардиологов, состоявшийся 20-22 сентября в Киеве, представил участникам обширную научно-практическую программу, касающуюся наиболее важных вопросов современной кардиологии...

24-25 стр.
Применение альдостерона при сердечной недостаточности неишемического генеза

XVIII Национальный конгресс кардиологов, состоявшийся 20-22 сентября в Киеве, стал той информационной площадкой, в рамках которой получили освещение практически все...

27-28 стр.
XVIII Национальный конгресс кардиологов Украины: в фокусе Тиара Трио

20-22 сентября в г. Киеве состоялось крупнейшее событие в отечественной медицинской отрасли – XVIII Национальный конгресс кардиологов Украины.

НЕВРОЛОГІЯ

33 стр.
Патогенетическая гетерогенность ишемического инсульта

4-5 сентября в Бердянске состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Мозг и сердце», охватившая ключевые вопросы кардионеврологии: патогенез и лечение инсультов,...

34-35 стр.
Головная боль: диагностический алгоритм в общетерапевтической практике

Головная боль (ГБ) – едва ли не самая частая жалоба, с которой пациенты обращаются к врачу общей практики – семейной...

37 стр.
Діагностика та лікування тривожних станів

У рамках ІX Міжнародної конференції «Нейросимпозіум» (м. Одеса, 12-14 вересня) провідні вітчизняні спеціалісти та європейські експерти в галузі неврології представили...

38-39 стр.
Серцево-судинні захворювання та запаморочення: важливість недіагностованих вестибулярних порушень

Запаморочення – поширена скарга серед пацієнтів, які приходять на консультацію до лікарів загальної практики, кардіологів, невропатологів і отоларингологів.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

57-58 стр.
Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) потребують уваги лікарів різних спеціальностей, насамперед лікарів загальної практики – сімейної медицини.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

61 стр.
Возможности профилактики острого бронхита как осложнения ОРВИ путем применения растительного препарата Бронхипрет

Одними из первых и ведущих клинических проявлений повреждения эпителия дыхательных путей при ОРВИ являются насморк и малопродуктивный кашель.

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

67 стр.
Альтабор у профілактиці та лікуванні грипу і ГРВІ

Грип асоціюється зі значним рівнем захворюваності та смертності, посідаючи важливе місце серед проблем громадського здоров’я.

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

40 стр.
Оптимізація симптоматичної терапії ГРВІ: нова лікарська форма добре відомих молекул

Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) – найбільш поширені інфекційні хвороби, що вражають пацієнтів усіх вікових груп.

ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

64-65 стр.
Вакцинація. Календар профілактичних щеплень

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), планова імунізація проти поліомієліту, правця, дифтерії, кашлюка, кору та епідемічного...

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

42-43 стр.
VI съезд гастроэнтерологов Украины: представление новых рекомендаций УГА

Крупнейшее событие года в отечественной гастроэнтерологии – VI съезд гастроэнтерологов Украины – состоялся 28-29 сентября в Киеве.

44-46 стр.
Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является хроническим, иногда инвалидизирующим заболеванием.

52-53 стр.
Препарат Урсомакс в терапии дискинезии желчевыводящих путей

Дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) относят к числу наиболее распространенных заболеваний внутренних органов [1, 2, 8]. При этом высокий процент данной...

ФІТОТЕРАПІЯ

48 стр.
Роль Фитогастрола в комплексной терапии хронического гастрита

Хронический гастрит (ХГ) продолжает оставаться одной из наиболее распространенных патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

УРОЛОГІЯ

54-55 стр.
Пиелонефриты в практике семейного врача

В рутинной практике семейные врачи достаточно часто сталкиваются с разнообразными инфекциями мочевой системы (ИМС), в т. ч. с пиелонефритами. Заболевания...

63 стр.
Роль этиологических факторов в формировании почечных камней

В современном мире мочекаменная болезнь (МКБ), по данным различных авторов, характеризуется высокой распространенностью и социальной значимостью. Несомненным и очевидным фактом...

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

73 стр.
Механизм действия гемостатических лекарственных препаратов

Кровотечение (haemorrhagiа) – это истечение крови из кровеносной системы при ее повреждении или нарушении проницаемости стенки кровеносного сосуда.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ

62 стр.
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

На запитання читачів відповідає юрист громадської організації «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників» (ГО «ВОЗМП»).

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

49 стр.
Экскурс в историю стоматологии: от доисторической эпохи к Позднему Средневековью

Как известно, зубная боль появилась вместе с человечеством. И по сей день заболевания зубов остаются одной из наиболее частых проблем....

76 стр.
«Есть только чудные и страшные мгновенья…»

Штрихи к портрету хирурга Леонида Заверного