Атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією при плоскоклітинному НДРЛ IV стадії: заключний аналіз загальної виживаності в дослідженні IMpower131

03.12.2019

Стаття у форматі PDF

РЕЛІЗ

Рандомізоване дослідження ІІІ фази IMpower131 було сплановано для оцінювання ефективності комбінації атезолізумабу та хіміотерапії (ХТ; карбоплатин + паклітаксел або наб-паклітаксел) у 1-й лінії лікування плоскоклітинного недрібноклітинного раку легені (НДРЛ) IV стадії [1].

Пацієнтів (n=1021) рандомізували 1:1:1 на групи А (атезолізумаб 1200 мг через кожні 3 тижні + карбоплатин ACU6 через кожні 3 тижні + паклітаксел 200 мг/м2 площі поверхні тіла через кожні 3 тижні), В (атезолізумаб + карбоплатин + наб-паклітаксел 100 мг/м2 1 раз на тиждень) та С (карбоплатин + наб‑паклітаксел). Пацієнти отримували 4 або 6 циклів ХТ та атезолізумаб до втрати клінічної користі, а потім – ​найкращу підтримувальну терапію. Частка пацієнтів із високою експресією ліганду білка програмованої клітинної смерті 1 (PD-L1) була однаковою у трьох групах.

Первинними кінцевими точками були виживаність без прогресування за оцінкою дослідника з використанням критеріїв RECIST 1.1 в ІТТ-популяції (тобто в усіх пацієнтів, які отримали принаймні 1 дозу досліджуваного препарату) та загальна виживаність (ЗВ), також в ІТТ-популяції [2].

На Всесвітній конференції з раку легені (WCLC), яка пройшла 7-10 вересня у Барселоні (Іспанія) за підтримки Міжнародної асоціації з вивчення раку легені (IASLC), професор Федеріко Капуццо з Італії представив заключні результати щодо ЗВ у дослідженні IMpower131.

Медіана ЗВ в ІТТ-популяції становила 14,2 міс у групі В (атезолізумаб + ХТ) проти 13,5 міс у групі С (тільки ХТ), і ця різниця не досягла статистичної значимості. Проте у пацієнтів із високою експресією PD-L1 додавання атезолізумабу до ХТ значно подовжило ЗВ: медіана цього показника у групах В та С становила 23,4 vs 10,2 міс відповідно (рис.).

Пов’язані з лікуванням небажані події 3-4 ступеня спостерігалися у 68,0% пацієнтів групи В та в 57,5% хворих групи С; профіль безпеки застосованого лікування відповідав такому в попередніх аналізах.

«Дослідження IMpower131 надало нові докази ефективності імунотерапії у хворих на рак легені. Значне подовження виживаності при додаванні атезолізумабу до хіміотерапії у підгрупі з високою експресією PD-L1 підкреслює важливість біомаркерів для відбору пацієнтів», – ​зазначив професор Ф. Капуццо [3].

Література

  1. Jotte R.M., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMpower131: Primary PFS and safety analysis of a randomized phase III study of atezolizumab + carboplatin + paclitaxel or nab-paclitaxel vs carboplatin + nab-paclitaxel as 1L therapy in advanced squamous NSCLC. J Clin Oncol. 2018; 36 (18 suppl; abstr LBA9000).
  2. Jotte R., Cappuzzo F., Vynnychenko I. et al. IMPOWER131: Final OS results of carboplatin + nab-paclitaxel ± atezolizumab in advanced squamous NSCLC. Presented at: IASLC 20th World Conference on Lung Cancer; September 7-10, 2019; Barcelona, Spain. Abstract OA14.02.

https://ascopost.com/news/september‑2019/final-overall-survival-results-of-impower131-trial-in-advanced-squamous-nsclc/

Підготував Олексій Терещенко

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (59), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....