27.03.2015 Железодефицитная анемия: что нового?

15-16 мая в Киеве состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Гармония гормонов – основа здоровья женщины», в работе которой приняли участие ведущие украинские специалисты, а также ученые с мировым именем из США, Германии, Швейцарии, Израиля. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 «Гармонія гормонів»: впевнений крок у майбутнє

Починаючи з 2006 р., у м. Києві в рамках школи ендокринної гінекології регулярно проводяться науково-практичні конференції «Гармонія гормонів», на яких своїм досвідом з українськими лікарями діляться науковці ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Дуфастон: надежный гестаген для применения в акушерстве и гинекологии

В прошлом году препарат Дуфастон отметил 15-летие присутствия на рынке Украины. Об опыте его применения в различных клинических ситуациях шла речь во многих докладах научно-практической конференции с международным участием «Гармония гормонов – основа здоровья женщины», прошедшей 15-16 мая в г. Киеве. Предлагаем читателям ознакомиться с наиболее интересными из них. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Значение фолатов для репродуктивного здоровья женщины

Фолиевая кислота (ФК) является важным витамином, который характеризуется значительной пользой для репродуктивного здоровья. Прием фолатов в нужное время снижает риск развития дефекта нервной трубки (ДНТ) – одного из самых распространенных врожденных пороков. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современный взгляд на перенашивание и пролонгирование беременности

Актуальность проблемы перенашивания беременности (ПБ) определяется значительным количеством осложнений в родах, высокой частотой оперативных вмешательств, повышенной перинатальной заболеваемостью и смертностью. Частота ПБ колеблется в пределах 3,5-13,5% от общего количества родов, составляя в среднем 8-10%. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Заместительная гормональная терапия – золотой стандарт лечения климактерического синдрома

В Украине продолжаются споры между сторонниками и противниками применения гормонов в период менопаузы. Проблеме, касающейся заместительной гормональной терапии (ЗГТ), был посвящен ряд докладов, прозвучавших в рамках научно-практической конференции «Гармония гормонов», прошедшей в Киеве 15-16 мая. Предлагаем читателям ознакомиться с наиболее интересными сообщениями. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Клімактерій: важливість перехідного періоду

17 квітня у м. Києві відбулася наукова конференція на тему «Серцево-судинний ризик у хворих із цукровим діабетом та гендерні особливості: сучасні європейські рекомендації». Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Фитотерапия в лечении гинекологических заболеваний

Продукция немецкой компании «Бионорика», являющейся основным поставщиком в Украине оригинальных природных лекарственных средств со стандартизованным составом и научно подтвержденной эффективностью, украинским врачам известна более 10 лет. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Лечение гиперпролактинемии: систематический обзор и метаанализ

Гиперпролактинемия (ГП) – наиболее распространенное расстройство гипоталамо-гипофизарной оси. У пациентов с ГП обнаруживаются гипогонадизм, бесплодие или (при макроаденомах) симптомы, связанные с эффектом массы (головная боль, дефекты полей зрения). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Вплив інтравагінального мікронізованого прогестерону на плацентацію, перебіг вагітності та пологів у жінок, яким були здійснені прегравідарні лапароскопічні операції з приводу зовнішнього генітального ендометріозу

Генітальний ендометріоз (ГЕ) посідає одне з провідних місць у структурі гінекологічної патології, демонструючи щорічну поширеність захворювання серед жінок репродуктивного віку на 6-10%. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Ремиттирующие пубертатные маточные кровотечения

Менструальная функция – одна из важнейших функций женского организма. Расстройства этой функции у подростков нередко являются фактором высокого риска нарушений репродуктивного здоровья женщин оптимального фертильного возраста. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Профілактика злоякісних трофобластичних пухлин, ініційованих міхуровим заносом

Трофобластична хвороба вагітності – збірне поняття, що включає групу доброякісних і злоякісних новоутворень трофобласту. Захворювання належить до рідкісних пухлин (1-2,5% серед злоякісних новоутворень жіночих статевих органів) і розвивається переважно у жінок дітородного віку. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Податок на додану вартість на імпортні медикаменти. Реімбурсація ліків

Країни, у якій ми жили з 1991 року, більше не буде. Україна остаточно вичерпала інституції, які їй дісталися у спадок від колишнього СРСР, і змушена створювати власні. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Ефективність та безпечність використання кетопрофену у пацієнтів із больовим синдромом гінекологічного походження

Біль належить до найбільш частих скарг, з якими мають справу лікарі різних спеціальностей у своїй повсякденній практиці. За даними ВООЗ, у розвинених країнах світу біль за масштабами свого поширення цілком співставний з пандемією. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Герпесвирусная инфекция во время и вне беременности

Пятнадцать лет тому назад эксперты ВОЗ охарактеризовали распространенность герпетической инфекции в мире как пандемию. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Роль современных макролидов в лечении инфекций, передающихся половым путем

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), являются одной из ведущих глобальных причин острой заболеваемости, ассоциированной с серьезными медицинскими и психологическими последствиями, а также бесплодия, инвалидности и смертности. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Возможные пути снижения рисков неблагоприятных исходов многоплодной беременности

Из семи приоритетных направлений деятельности ВОЗ в условиях Европейского региона, включающих вопросы питания, инфекционных заболеваний, травм, насилия, природной среды, здоровья подростков, психосоциального развития и психического здоровья, ведущее место в настоящее время занимают проблемы здоровья матери и новорожденного. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Патология шейки матки – скрининговые исследования

Предлагаем читателям ознакомиться с докладом доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев) Аурики Альбертовны Сухановой, посвященный одной из наиболее актуальных проблем гинекологии – скрининговым исследованиям патологии шейки матки (ШМ). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Преэклампсия: современные подходы к противосудорожной профилактике

Преэклампсия (ПЭ) относится к наиболее острым и сложным проблемам современного акушерства. В популяции беременных женщин, которые до беременности имели нормальное артериальное давление (АД), распространенность ПЭ достигает 6%. У женщин с диагностированным до беременности повышенным АД ПЭ встречается в 25% случаев. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Актуальность йододефицитных заболеваний для беременных, кормящих матерей и детей грудного возраста

Широкая распространенность патологических состояний, обусловленных йодным дефицитам (ЙД), определяет актуальность этой проблемы для многих стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит йододефицитные заболевания (ЙДЗ, Iodine Deficiency Diiarders, IDD) к спектру патологических состояний, которые развиваются в популяции вследствие ЙД и возникновение которых можно предотвратить при условии адекватного потребления йода. Полная версия статьи в формате .pdf...