27.03.2015 Особенности гемограммы развивающегося организма

Анализ периферической крови – широко распространенный и весьма информативный метод диагностики, его используют практически во всех случаях амбулаторного и стационарного обследований. Почти всякий патологический процесс вызывает в картине периферической крови (гемограмме) те или иные сдвиги. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Психосоматичний підхід у педіатрії: історія і сучасність

Психосоматичний розлад (від грец. psyche – душа і soma – тіло) – це порушення функцій внутрішніх органів і систем, виникнення і розвиток яких переважно пов’язані з нервово-психічними чинниками, переживанням гострої або хронічної психологічної травми, специфічними особливостями емоційного реагування особистості. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Острые кишечные инфекции у детей: клиника, диагностика, лечение

Острые кишечные инфекции (ОКИ) могут развиваться в любом возрасте, проявляться разнообразными симптомами и различной степенью тяжести. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дегидратация при различных патологических состояниях является одной из ведущих причин летальности у детей. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Энтеросорбция – коррекция аллергического фенотипа у детей с аллергодерматозами

Распространенность аллергических заболеваний у детей растет с каждым годом. Это подтверждается многочисленными клиническими наблюдениями и результатами эпидемиологических исследований. По данным Н.И. Ильиной и соавт. (2005), стандартизированные эпидемиологические исследования по изучению распространенности аллергических заболеваний, выполненные в рамках международных программ в разных странах мира, отличающихся климатогеографическими и экологическими условиями, позволили выявить значительные кол...

27.03.2015 Психологічна підтримка в комплексному лікуванні й контролі цукрового діабету 1 типу у дітей і підлітків

...

27.03.2015 Рєзніковські читання. Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині.

...

27.03.2015 Алергічний риніт у дітей: сучасне бачення проблеми

Протягом останніх років значну стурбованість педіатрів зумовлюють респіраторні алергози, серед яких на особливу увагу заслуговує алергічний риніт (АР). Слизова оболонка носових ходів першою вступає в контакт з інгаляційними алергенами, що призводить до високої поширеності АР. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Заболевание детей грудного возраста – пеленочный дерматит: патогенез, диагностика и лечение

Пеленочный дерматит (ПД) – самое частое поражение кожи у детей первого года жизни. Частота возникновения по обращаемости достигает 5-10%, но это касается только распространенных и упорных форм дерматита. Легкие формы ПД, по данным разных авторов, встречаются в 25-50% случаев. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Опыт лечения острых респираторных вирусных инфекций у детей с использованием фитониринговой терапии

Мальчик 13 лет обратился с жалобами на повышение температуры до 37,4°С, боль и першение в горле, сухой кашель, сопровождающийся болью за грудиной. Болеет около двух дней. В анамнезе – тонзилэктомия в возрасте 10 лет. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Сучасні підходи до діагностики бронхіальної астми у дітей

Бронхіальна астма (БА) у дітей залишається однією з найважливіших медико-соціальних проблем педіатрії, що зумовлено її поширеністю, суттєвим впливом на якість життя хворих та значними економічними втратами. За даними епідеміологічних досліджень, розповсюдженість БА у світі коливається в межах від 1 до 18%, а серед дитячого населення – від 5 до 10%. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Профилактика пневмококковой инфекции: реалии и перспективы с использованием пневмококковой полисахаридной конъюгированной адсорбированной вакцины Превенар® 13

Заболевания, вызванные пневмококковой инфекцией, отличаются от других бактериальных патологий разнообразием клинических проявлений и тяжестью течения. Часто они становятся причиной летальных исходов как у взрослых, так и у детей во всем мире. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Рациональная антибиотикотерапия в лечении респираторных инфекций у детей с позиции доказательной медицины

18 апреля в Одессе состоялась традиционная межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Новые медицинские технологии в педиатрии и семейной медицине», посвященная памяти академика Б.Я. Резника. В числе прочих важных вопросов педиатрии докладчиками уделялось много внимания проблемам фармакотерапии инфекционных заболеваний. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Фітопрофілактика рецидивування пієлонефриту у дітей

Xронічний пієлонефрит (ПН) є важливою медико-соціальною проблемою через схильність до хронізації, рецидивування з прогресуванням і формуванням хронічної ниркової недостатності. Подібні наслідки ПН, відсутність помітних змін їх попередження визначають необхідність поглибленого вивчення імунологічних, метаболічних процесів макроорганізму та зовнішнього впливу (терапії) для визначення перебігу ПН і можливостей його корекції. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Болезнь Такаясу – загадка природы, ответ на которую не найден

Болезнь Такаясу (БТ), или синдром Такаясу, синдром дуги аорты, – хроническое неспецифическое воспаление аорты и ее ветвей, реже легочной артерии с развитием стеноза или окклюзии пораженных сосудов и вторичной ишемией органов и тканей. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Возможности вспомогательной терапии при функциональных запорах у детей

В 1902 г. врач G.W. Jackson писал: «Стоит только почитать бесконечные рекламы слабительных или прикинуть, сколько таковых продается в любом аптекарском магазине, чтобы получить представление о том, как широко распространена беспомощность в борьбе с одним из страшнейших бичей современности – запором». Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Точка пересечения доказательств и реальной пользы в клинических руководствах: кто решает вопрос о том, какой риск для детей считать приемлемым?

Очевидно, что все клинические решения, принимаемые врачом, несут в себе тот или иной риск. Непроведение компьютерной томографии черепа пациенту с головной болью, назначение анализа крови ребенку с лихорадкой и другие подобные ситуации подразумевают компромисс между допустимыми и неприемлемыми рисками. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Значення загальної педіатричної ланки у ранньому виявленні онкологічних захворювань дитячого віку

Онкологічна патологія у дітей і підлітків є досить рідкісною – на кожні 100 тис. дитячого населення щороку реєструють 10-14 нових випадків онкологічних захворювань. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Особенности патогенетической терапии при первичной артериальной гипотензии в детском возрасте

В последние годы в комплексе лечебных мероприятий ряда заболеваний детского возраста немаловажное значение приобрела фитотерапия. В частности, при первичной артериальной гипотензии (ПАГ) применяется ароматерапия, представляющая собой один из методов фитотерапии, основанный на целенаправленном воздействии ароматами растений в виде летучих фитоорганических веществ. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Еще раз о феномене грудного вскармливания

Грудное вскармливание – сложнейший биологический феномен, оказывающий удивительно широкое воздействие на ребенка и являющийся необыкновенно важным этапом в его жизни и становлении здоровья. По современным представлениям, оптимальным является исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев с последующим введением соответствующего прикорма и продолжением кормления грудью до 1,5-2 лет. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Неревматичні кардити у дітей

Неревматичні кардити – це група неспецифічних захворювань серця запального характеру з переважним ураженням міокарда й можливістю поширення процесу на всі оболонки. Беручи до уваги той факт, що запальний процес здебільшого виявляють у міокарді, у практичній діяльності часто використовують термін «міокардит», наголошуючи на тому, що дуже часто клінічні ознаки, які свідчать про ураження інших оболонок серця, несуттєві. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Опыт применения препарата «Кратал для детей» у детей с нейроциркуляторной и вегетососудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 2)

Универсальное участие вегетативной нервной системы (ВНС) в регуляции физиологических и патологических процессов общеизвестно и определено как адаптационнотрофическое. ВНС представляет собой комплекс центральных и периферических структур, регулирующих адаптацию жизненных функций организма к условиям окружающей среды. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Можливості інгаляційної терапії в дитячому віці

...

27.03.2015 Интеграция образования и психиатрической помощи детям с тяжелыми эмоционально-волевыми нарушениями: цели, стратегии и международный опыт

Процесс интеграции детей с аутизмом и другими нарушениями эмоционально-волевой сферы в общеобразовательную систему обучения (инклюзивное образование) – единственно верный путь социальной адаптации этой категории детей, по которому пошли развитые страны. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современная стратегия и тактика антибиотикотерапии при острых кишечных заболеваниях у детей

Несмотря на длительную историю изучения влияния антибиотиков при различных инфекционных заболеваниях, на практике врачи и поныне сталкиваются с рядом проблем при их использовании. К таковым можно отнести выбор антибиотика в той или иной клинической ситуации, оценку его эффективности и переносимости. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Эхинококкоз и токсокароз у детей: патогенез, клинический опыт и современные принципы лечения

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 2 млрд людей в мире инвазированы гельминтами, при этом 135 тыс. человек ежегодно погибают от них. Глистные инвазии занимают четвертое место по степени ущерба, наносимого здоровью, после диареи, туберкулеза и ишемической болезни сердца. Полная версия статьи в формате .pdf...