27.03.2015 Проблеми лобових пазух

Лобові пазухи (ЛП) серед інших приносових пазух (ПНП) за своєю локалізацією, топографічною анатомією, варіантами розвитку, формами, розмірами і будовою мають особливе значення в етіології, патогенезі, клінічному перебігу захворювань, їх різноманітності, розповсюдженні процесу за межі пазух і, навпаки, із суміжних ділянок (орбіти, черепно;мозкових ямок, носоглотки). Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 ХОЗЛ і фізична активність. Вплив реабілітації на перебіг патології

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є руйнівною патологією, що значно погіршує якість життя пацієнтів і є величезним соціально;економічним тягарем для суспільства. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Острый бронхит и антибиотикотерапия: за и против

Острый бронхит (ОБ) принадлежит к числу распространенных заболеваний, поскольку в мире им ежегодно заболевает около 5% взрослых, чаще молодого или среднего возраста. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Выбор оптимальной бронхолитической терапии ХОЗЛ поздних стадий

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – первичное хроническое воспалительное заболевание с преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей, паренхимы легких и формированием эмфиземы. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Пневмонія та інгібітори протонної помпи: закономірність чи збіг обставин?

Негоспітальна пневмонія (НП) продовжує перебувати у фокусі уваги фахівців більшості медичних спеціальностей. Це одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, смертність від якого, незважаючи на наявність потужних антибіотиків, залишається досить високою. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Контроль бронхиальной астмы и ХОЗЛ: слагаемые успеха

Бронхиальная астма (БА) и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) являются сегодня наиболее актуальными проблемами пульмонологии. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Тактика ведения больных внебольничной пневмонией

Современная классификация пневмонии является довольно стабильной и не менялась уже несколько десятилетий. Прежде всего, выделяют внебольничную и нозокомиальную пневмонию. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 2012 год в пульмонологии: события, новости, результаты клинических исследований

Подвести итоги прошедшего года мы попросили ведущего ученого в области пульмонологии, главного специалиста по пульмонологии и фтизиатрии МЗ Украины, академика НАМН Украины, директора ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», доктора медицинских наук, профессора Юрия Ивановича Фещенко. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Терапия ХОЗЛ: все ли мы делаем для оптимального контроля заболевания?

Симпозиум с таким названием привлек большое внимание участников XXII Российского национального конгресса по болезням органов дыхания, проходившего в октябре прошлого года в г. Москве. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Залежність вибору тактики фармакотерапії гострого риносинуситу від функціонального стану співусть приносових пазух

Гострий риносинусит (ГРС) вважається запальним процесом риногенного походження, за якого порушені вентиляція і дренаж додаткових пазух носа. Однією з основних причин цього захворювання є розвиток пов’язаного із запаленням (частіше вірусним) набряку, який зумовлює дисфункцію співусть приносових пазух. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Принципы рациональной антибактериальной терапии инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей

Инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) являются одной из наиболее частых причин обращения пациентов к оториноларингологам, врачам общей практики и педиатрам. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 «Від насолоди до смерті – лише крок»

Такими словами предостерегает поклонников вредной привычки потребления табака заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Юрий Михайлович Мостовой в прологе к книге «Тютюнопаління: культуральні та медико;соціальні аспекти», которая увидела свет в 2012 г. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Рефлюксиндуцированные обострения бронхиальной астмы: возможно ли разорвать порочный круг?

29 ноября в г. Киеве состоялась XI ежегодная научно-практическая конференция «Аллергология для практикующих врачей», в рамках которой выступили ведущие отечественные пульмонологи и аллергологи. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Актуальні проблеми терапії хронічного тонзиліту нестрептококової етіології

Хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей та підлітків, такі як хронічний тонзиліт (ХТ), виходять за межі тільки оториноларингології. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Лечение хронического риносинусита с позиции доказательной медицины

В данной статье приведены краткие результаты обзоров Кокрановского сотрудничества, посвященных оценке эффективности и безопасности различных немедикаментозных и фармакологических методов лечения хронического риносинусита. Полная версия статьи в формате .pdf ...

27.03.2015 Використання антилейкотриєнових препаратів в оториноларингології

В останні роки зареєстровано значне підвищення частоти патології носа та приносових пазух як в абсолютних числах, так і в структурі загальної ЛОР-захворюваності. В Україні за останні роки захворюваність на риніти, риносинусити та ринофарингіти сягнула 489,9 випадку на 100 тис. населення. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Атопічний дерматит у дітей: аналіз діагностичних і тактичних помилок

Наша сучасність характеризується тривожною ситуацією щодо зростання частоти алергічної патології у дітей, першим дзвіночком якої, як правило, є харчова алергія, яка переважно проявляється атопічним дерматитом. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Аллергические заболевания у медицинских работников

В последние годы аллергические заболевания (АЗ) вследствие крайне высокой их распространенности среди населения стали глобальной проблемой человечества и превратились в медицинскую и социальную проблему пандемических масштабов. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Аллергические заболевания губ: клиника, диагностика, лечение

В связи со значительным ростом распространенности аллергических заболеваний (АЗ) и различной их локализацией не только аллергологам, но и стоматологам, дерматологам, косметологам все чаще приходится решать вопросы их диагностики и лечения. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Хроническое обструктивное заболевание легких: что нужно знать для адекватной диагностики

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) остается одной из самых важных медицинских и социальных проблем, которая характеризуется широкой распространенностью, высокими показателями смертности, инвалидности и значительным экономическим ущербом. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Лейкотриены и эффективность их антагонистов при лечении бронхиальной астмы

Нет никакого сомнения в том, что бронхиальная астма (БА) является одной из ведущих проблем здравоохранения любой страны и характеризуется, прежде всего, хроническим аллергическим воспалением дыхательных путей, глобальной распространенностью, а также значительными экономическими затратами и расходами. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Редкие интерстициальные заболевания легких: идиопатический гемосидероз легких

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) – редкое заболевание неизвестной природы, характеризующееся рецидивирующими внутриальвеолярными кровоизлияниями. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Как я буду вести пациента с ХОЗЛ с выраженными симптомами, но низким риском обострений: взгляд клинициста из Великобритании

В конце 2011 г. была опубликована новая редакция клинического руководства GOLD (Глобальной инициативы по борьбе с ХОЗЛ). В ней были существенным образом пересмотрены многие положения, включая подходы к оценке тяжести заболевания и выбору схемы лечения. Полная версия статьи в формате .pdf...

27.03.2015 Современные рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей в свете последнего международного консенсуса ICON и обновленного Украинского протокола

Бронхиальная астма (БА) во всем мире является наиболее частым хроническим заболеванием нижних дыхательных путей у детей, этиология и патогенез которого окончательно не установлены, а потому в настоящее время не существует единых безоговорочных рекомендаций по ее диагностике и лечению. Полная версия статьи в формате .pdf...