Застосування препаратів стандартизованого екстракту гінкго дволопатевого (EGB 761®) у лікуванні помірних когнітивних порушень і деменції

07.10.2019

Стаття у форматі PDF

From Schwabe Pharmaceuticals for patients care

Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я, 47 млн осіб у світі страждають на деменцію й щороку реєструється майже 10 млн нових випадків цього захворювання (WHO, 2017). Однією з провідних причин зростання поширеності деменції є виражене старіння світової популяції (Jaul E., Barron J., 2017).

Зазвичай деменція розпочинається з помірних когнітивних порушень (ПКП): погіршення пам’яті, уваги, просторової орієнтації, мови тощо (Petersen R. C., 2000; Janoutová J. et al., 2015; Hadjichrysanthou C. et al., 2018). ПКП характеризуються як суб’єктивними скаргами, так і об’єктивними доказами наявності розладів когнітивних здібностей, а також помірними поведінковими та психологічними симптомами за відсутності підтвердження деменції (Grass-Kapanke B. et al., 2011; Petersen R. C. et al., 1999; Zaudig M., 2002). Найчастіша ознака – ​погіршення пам’яті, хоча ПКП передбачають не лише амнестичні розлади, а й порушення уваги, процесів обробки інформації, візуально-просторових навичок (Dwolatzky T. et al., 2003). Суб’єктивні скарги на порушення пам’яті, навіть за відсутності її об’єктивного зниження, є потужним предиктором погіршення когнітивних здібностей і розвитку деменції в майбутньому (Schmand B. et al., 1997; Schofield P. W. et al., 1997; Geerlings M. I. et al., 1999).

В епоху поліпрагмазії та перевантаження синтетичними засобами підвищується інтерес лікарів і пацієнтів до природних засобів лікування (Wasik A., Antkiewicz-Michaluk L., 2017). Одним із найважливіших медикаментів рослинного походження, що застосовується в лікуванні деменції та ПКП, є стандартизований екстракт гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba, EGB 761®). Найпотужнішу доказову базу має стандартизований EGB 761®. Цей засіб схвалений як фармацевтичний препарат ще 1967 р. Він містить приблизно 24% флавонових глікозидів (кверцетин, кемпферол, ізорамнетин) і 6% терпенолактонів (гінкголіди A, B та C; білобалід) (Kleijnen J., Knipschild P., 1992; Guang Y., 2008). Ці хімічні складники чинять низку окремих і синергетичних ефектів, які забезпечують загальну прокогнітивну дію EGB 761® (Maclennan K. M. et al., 2002; De Feudis F. V., Drieu K., 2000; Ahlemeyer B., Krieglstein J., 2003). Доклінічні дослідження свідчать, що за антиоксидантну дію екстракту переважно відповідають флавонові глікозиди (Pilija V. et al., 2010), тоді як терпенові трилактони (передусім білобалід) реалізують нейропротекторний ефект і стимулюють регенерацію нервів (Singh S. et al., 2017). В основі нейрорегенерації під дією стандартизованого EGB 761® лежить протидія зниженню мозкового нейротрофічного фактора, а також транспортерів норепінефрину й допаміну (Nam Y. et al., 2014; Tchantchou F., Pncao L., 2009; Tchantchou F. et al., 2007).

У рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому багатоцентровому дослідженні B. Grass-Kapanke та співавт. (2011) оцінювали клінічну ефективність і переносимість EGB 761® в осіб працездатного віку (45-65 років) із ПКП. Критеріями включення виступали суб’єктивні скарги на порушення пам’яті, уваги/концентрації, швидкості мислення тощо протягом щонайменше 3 міс; збережена загальна когнітивна функція (>23 бали за Короткою шкалою оцінки психічного статусу – ​MMSE); відсутність проявів деменції. Критеріями виключення були ішемічний інсульт упродовж 3 міс до рандомізації, специфічні неврологічні та психологічні розлади, рецидивна депресія чи тривожність в анамнезі, тяжкі соматичні захворювання, значне погіршення слуху та зору. Учасників рандомізували в групи 240 мг EGB 761® і плацебо щоранку протягом 12 тиж. Психометричне тестування проводилося на старті дослідження, через 4 та 12 тиж лікування. Між групами не було зафіксовано відмінностей за віком, антропометричними параметрами, статусом куріння та рівнем споживання алкоголю.

Середня оцінка за шкалою MMSE становила 27,9±1,2 у групі EGB 761® та 27,9±1,4 у групі плацебо. Після лікування в групі EGB 761® спостерігалася значна перевага над контрольною групою за результатами проведених когнітивних тестів, що свідчить про покращення пам’яті та концентрації уваги. В осіб, які приймали EGB 761®, фіксували краще негайне впізнавання облич за шкалою пам’яті Векслера, ніж у тих, хто приймав плацебо (середнє покращення на 4,11 бала проти 3,06), а також вищий результат за різними компонентами Віденської системи психодіагностичних тестів. Пацієнти, котрі підлягали терапії EGB 761®, були здатні утримувати в пам’яті більше інформації відповідно до результатів тестів негайного та відтермінованого пригадування. Автори також відзначили тенденцію до покращення якості життя за опитувальником SF‑36 (The Short Form‑36) у групі EGB 761®, що може служити доказом виявленого раніше сприятливого впливу стандартизованого екстракту на сферу емоцій і настрою (Schubert H., Halama P., 1993; Stocksmeier U., Eberlein M., 1992).

Що стосується безпеки схем лікування, то в кожній групі було зафіксовано по 32 побічні ефекти в 23 осіб. Найчастішими небажаними реакціями були шлунково-кишкові розлади (EGB 761® – ​9 випадків; плацебо – ​3), а також інфекції й інвазії (EGB 761® – ​6 випадків; плацебо – ​8).

Отже, в дослідженні виявлено стійкі переваги EGB 761® над плацебо щодо концентрації та робочої (оперативної) пам’яті. Ефект був більш вираженим у хворих із тяжчими вихідними ПКП. Це можна пояснити тим, що за умови мінімального погіршення когнітивних функцій важко виявити поліпшення за допомогою стандартних недостатньо чутливих методів.

Висновки

  1. ПКП (незначні розлади пам’яті, уваги, концентрації) супроводжуються зростанням ризику розвитку деменції.
  2. Ознакою ПКП є суб’єктивні й об’єктивні симптоми розладів когнітивної функції, котрі, однак, не відповідають діагностичним критеріям деменції.
  3. Серед медикаментів природного походження важливе місце посідає стандартизований екстракт гінкго дволопатевого EGB 761®, прийом якого сприяє поліпшенню пам’яті та концентрації уваги.

На фармацевтичному ринку України представлений препарат Тебокан 120 мг (Schwabe, Німеччина), в 1 таблетці котрого міститься 120 мг стандартизованого EGB 761®. Механізми дії Тебокану включає: покращення реологічних властивостей крові й оптимізацію забезпечення мозку киснем і глюкозою; протидію агрегації еритроцитів; стимуляцію вивільнення оксиду азоту з подальшою вазодилатацією; зниження проникності судинної стінки; антитромботичну, антиоксидантну, антигіпоксичну та протизапальну дії. Застосування Тебокану 120 мг по 1 таблетці 2 р/добу впродовж щонайменше 3 міс дає змогу відчутно покращити когнітивні здібності.

Підготувала Лариса Стрільчук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (462), вересень 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Можливість використання медичного канабісу за больової форми діабетичної полінейропатії

Розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) невпинно продовжує зростати як відповідь на зміни в соціальній поведінці та особистості індивідуумів. За даними 2021 року, ця хвороба уразила ≈10,5% дорослого населення віком 20-79 років [1-3]. Згідно з поточними прогнозами, до 2045 року кількість людей із ЦД зросте із 536,6 до 783,2 млн. Серед усіх випадків ЦД превалює ЦД 2 типу, який вважається серйозною проблемою для охорони здоров’я в кожній країні. ...

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Хронічний больовий синдром. Звільнитися з капкана: управління болем у суглобах та хребті

Хронічний больовий синдром – ​це своєрідний мультикомплекс, що поєднує у собі відразу декілька типів болю: ноцицептивний, дисфункціональний та нейропатичний. Особливий інтерес зумовлює нейропатичний біль, пов’язаний з органічним ушкодженням структур периферичної або центральної нервової системи, відповідальних за контроль та проведення больових імпульсів....

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Як запобігти інсульту: поради сімейному лікарю та пацієнту

18-19 травня в онлайн-форматі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України» (до Всесвітнього дня сімейного лікаря), присвячена первинній та паліативній допомозі в практиці сімейного лікаря, актуальним питанням фармакотерапії у сімейній медицині. Доктор медичних наук, професор Іван Савович Зозуля висвітлив тему «Як запобігти новому інсульту: поради сімейному лікарю та пацієнту», детально розказав про фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань та актуальні методи профілактики серцево-судинної патології....

29.08.2023 Неврологія «Синаптичний сплеск»: як підтримати когнітивні функції, щоб потім не перейшло в ніколи

На платформі «Міжнародний конгрес з інфузійної терапії», котра є провайдером безперервного професійного розвитку для працівників охорони здоров’я в Україні, навесні в рамках Школи когнітивних порушень відбувся цикл вебінарів «Синаптичний сплеск». Доповідачем на всіх заходах був завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Орос....