Значущість протеїнурії для сімейного лікаря

26.01.2023

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, 850 млн людей у всьому світі страждають на різні захворювання нирок [1]. Останніми десятиліттями в усьому світі відзначено неухильне зростання хронічної хвороби нирок (ХХН). Серед населення США, Європи та Японії її частка становить від 10-15 до 35%. У структурі загальної смертності ХХН посідає важливу позицію, призводячи до загибелі пацієнтів здебільшого за рахунок розвитку серцево-судинних ускладнень. Водночас кардіоваскулярна летальність в осіб із порушеною функцією нирок перевершує число смертей власне від нефрологічних захворювань.

Протеїнурія (надмірна екскреція білка) – це підвищення концентрації білка в сечі до >150 мг/добу.

Протеїнурія є частою лабораторною знахідкою як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Виявлення білка в сечі може відображати як доброякісну патологію, так і значні функціональні розлади або структурні аномалії нирок. 

Епідеміологія

Лікування ХХН є величезним тягарем для системи охорони здоров’я. У зв’язку із цим зумовлюють інтерес програма скринінгу протеїнурії та інформування населення про ХХН (Національний нирковий фонд Малайзії, 2013) [2]. Скринінг здоров’я проводився протягом 21 міс із подальшим аналізом результатів. Було обстежено 40 400 дорослих, середній вік обстежених становив 41 рік, 30,1% мали артеріальну гіпертензію (АГ) та 10,6% – цукровий діабет (ЦД). Протеїнурія була виявлена в 1,4%, а гематурія – у 8,9% учасників. Факторами, пов’язаними з найвищим ризиком протеїнурії, були наявність діабету (скориговане відношення шансів (ВШ) 2,63, 95% довірчий інтервал (ДІ) 2,16-3,21), АГ (ВШ 2,49, 95% ДІ 2,03-3,07) і серцево-судинних захворювань (ВШ 2,05, 95% ДІ 1,50-2,81). Інші виявлені фактори ризику: нижчий рівень освіти, сімейний анамнез захворювань нирок, гіперхолестеринемія, ожиріння та відсутність регулярних фізичних вправ. Поєднання високого рівня глюкози в крові та підвищеного артеріального тиску (АТ) суттєво підвищувало ризик розвитку протеїнурії (відносний ризик (ВР) 38,1 за рівня глюкози ≥10 ммоль/л і систолічного АТ ≥180 мм рт. ст. та ВР 47,9 при рівні глюкози ≥10 ммоль/л і діастолічному АТ ≥110 мм рт. ст.). Отже, встановлено, що основними факторами ризику протеїнурії виявилися ЦД, АГ та серцево-судинні захворювання. Автори підкреслили, що наявність як високого АТ, так і високого рівня глюкози в крові надає синергічний ефект, істотно підвищуючи ризик розвитку протеїнурії.

АГ та протеїнурія є факторами ризику несприятливих ниркових наслідків у пацієнтів із ХХН. У популяційному дослідженні, проведеному A. Hirayama та співавт. [3], вивчався зв’язок АТ і протеїнурії з функцією нирок. Проведено аналіз загальнонаціональної бази даних 141 514 суб’єктів, які брали участь у щорічному огляді «Специфічна перевірка здоров’я та рекомендації в Японії» у 2008 та 2010 році. Встановлено, що зміна швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) обернено корелювала із систолічним АТ (САТ), але не з діастолічним (ДАТ) при базальному обстеженні, незалежно від наявності протеїнурії. Порівняно з найнижчим шістдесятковим рівнем САТ (≤118 мм рт. ст.) ШКФ достовірно знижувалася при САТ ≥134 мм рт. ст. у пацієнтів із протеїнурією, тоді як ШКФ достовірно знижувалася за САТ ≥141 мм рт. ст. у хворих без протеїнурії. У разі однакових значень САТ зниження функції нирок відбувалося швидше, а ризик розвитку ниркової недостатності був вищим у пацієнтів із протеїнурією порівняно із хворими без неї. Автори дослідження дійшли висновку, що різниця в САТ (але не в ДАТ) незалежно асоціюється зі швидким зниженням ШКФ у загальній японській популяції, а також про те, що асоціація САТ на зниження ниркової функції була більшою в осіб із протеїнурією порівняно з особами без неї.

В обсерваційному когортному дослідженні з використанням бази даних JMDC Claims Database [4] вивчена можливість використання класифікації АТ (рекомендації Американської колегії кардіологів (ACC) / Американської асоціації серця (AHA), 2017) для ідентифікації пацієнтів із високим ризиком розвитку протеїнурії. Було проаналізовано дані 914 786 учасників (середній вік складав 45 років, 59,4% – чоловіки) з негативним результатом аналізу сечі при первинному медичному огляді, які не приймали ­гіпотензивних препаратів і пройшли повторні аналізи сечі протягом 4 років. Відповідно до рекомендацій ACC/AHA (2017), кожен учасник був розподілений на групи з нормальним АТ (n=487 020), підвищеним АТ (n=134 798), АГ 1 ст. (n=197 618) або АГ 2 ст. (n=95 350). Первинний результат – випадкова протеїнурія. Багатофакторний аналіз продемонстрував, що АГ 1 ст. (ВР 1,14, 95% ДІ від 1,11 до 1,17) і АГ 2 ст. (ВР 1,48, 95% ДІ від 1,43 до 1,52) були пов’язані з вищою частотою протеїнурії, ніж нормальний АТ. 


! Встановлено, що ризик протеїнурії лінійно збільшувався зі зростанням систолічного АТ після того, як рівні цього показника перевищували 120 мм рт. ст., причому АГ як 2 ст., так і 1 ст. була пов’язана з більшим ризиком розвитку протеїнурії, що свідчить про необхідність ретельного спостереження за пацієнтами з АГ 1 ст.


Протеїнурія стала важливим судинним фактором ризику несприятливих серцево-судинних подій, включаючи інсульт. D.M. Kelly та P.M. Rothwell провели систематичний огляд [5], метою якого було визначити, чи залишається протеїнурія незалежним предиктором інсульту після більш повної корекції АТ. Було відібрано 38 досліджень, у яких повідомлялося про частоту виникнення інсульту в дорослих залежно від вихідного рівня протеїнурії ± ШКФ, що включали 1 735 390 учасників, з яких у 26 405 зареєстрований інсульт. Установлено, що наявність будь-якого рівня протеїнурії була пов’язана з більшим ризиком інсульту (18 досліджень; об’єднаний грубий ВР 2,00, 95% ДІ 1,63-2,46; р<0,001) навіть після поправки на встановлені серцево-судинні фактори ризику (33 дослідження; об’єднаний скоригований ВР 1,72, 1,51-1,95; р<0,001), хоча і зі значною гетерогенністю між дослідженнями (р<0,001; I2=77,3%). Крім того, асоціація суттєво не послаблювалася при ретельнішому коригуванні на АГ: одноразове вимірювання вихідного АТ (10 досліджень; об’єднаний скоригований ВР 1,92, ДІ 1,39-2,66; р<0,001); АГ в анамнезі або лікування (4 дослідження; об’єднаний скоригований ВР 1,76, ДІ 1,13-2,75; р=0,013); багаторазове вимірювання АТ протягом місяців або років (4 дослідження; ВР 1,68, ДІ 1,33-2,14; р<0,001). Автори дійшли висновку, що навіть після значної корекції на АГ протеїнурія сильно і незалежно пов’язана з ризиком інсульту, що, можливо, свідчить про спільну ниркову і церебральну схильність до судинних ушкоджень, яка не повністю пояснюється традиційними судинними факторами ризику.

Відомо, що ожиріння асоціюється з факторами ризику захворювання нирок, як-от ЦД і АГ. 


!  Ожиріння частіше визнається фактором ризику захворювань нирок, а протеїнурія та мікроальбумінурія асоціюються з ожирінням.


У дослідженні, проведеному в США [6], вивчено поширеність альбумінурії та протеїнурії у пацієнтів з ожирінням. До випробування залучили 218 хворих (середній вік становив 42,1±11,3 року) з ожирінням (індекс маси тіла (ІМТ) складав 43,9±8,1), які перенесли баріатричну операцію, з них у 25% був ЦД та у 47% – АГ. Поширеність протеїнурії та альбумінурії становила 21 (95% ДІ від 15,8 до 27,1%) та 19,7% (95% ДІ від 14,2 до 26,2%) відповідно. Серед пацієнтів без ЦД, але з АГ 22,6% (95% ДІ від 12,9 до 35) мали протеїнурію і у 17% (95% ДІ від 8,4 до 30,9) ­виявлено альбумінурію. Встановлено, що серед хворих без ЦД та АГ протеїнурію та альбумінурію виявлено у 13,3 (95% ДІ від 7,3 до 21,6) та 11% (95% ДІ від 5 до 17%) відповідно. У хворих на ЦД поширеність протеїнурії та альбумінурії була значно вищою, ніж у пацієнтів без нього. Групи без діабету достовірно не відрізнялися одна від одної за поширеністю протеїнурії та альбумінурії. ІМТ не відрізнявся у хворих на ЦД і без нього. При багатофакторному аналізі лише наявність діабету була пов’язана із протеїнурією та альбумінурією. ІМТ, вік і АГ не були прогностично значущими. Автори відзначили відносно високу поширеність мікроальбумінурії та протеїнурії у міській популяції США з ожирінням, якій проведена баріатрична хірургія, що, ймовірно, відображає несприятливий вплив самого ожиріння на ниркову фізіологію.

Ураження нирок унаслідок ЦД 2 типу є найчастішою причиною кінцевої стадії ХХН. Збільшення випадків ЦД 2 типу в суспільстві потребує пошуку можливостей уповільнити ураження нирок і відтермінувати фінальну стадію ХХН. Незважаючи на модифікацію способу життя та використання протидіабетичних препаратів, профілактика і лікування діабетичного ураження нирок залишається складним завданням.

Клінічні дані свідчать про деякі зміни перебігу ЦД 2 типу, а саме про зменшення поширеності підвищеної екскреції альбуміну із сечею та збільшення кількості пацієнтів, у яких зниження ШКФ розвивається без попереднього або супутнього підвищення альбумінурії (т. зв. нормоальбумінурійний варіант ХХН) [7]. Це обумовлено, на думку дослідників, широким застосуванням блокаторів ренін-ангіотензинової системи, підвищенням ефективності цукрознижувальної терапії, контролю АТ і ліпідного обміну, а також відмовою від куріння. Результати дослідження E.I. Ekinci та співавт. [8] свідчать про те, що за ХХН із підвищенням альбумінурії спостерігаються типові морфологічні зміни ниркових клубочків, а при нормоальбумінурійному варіанті зміни інтерстиції та артеріолосклероз можуть переважати над ознаками гломерулопатії.

Початкові зміни ураження нирок при ЦД 2 типу не супроводжуються вираженими клінічними симптомами [9]. Для них характерні зміни в структурі та функції нирок, що включають клубочкову гіперфільтрацію, збільшення потоку ниркової плазми, тубулярну і клубочкову гіперплазію й гіпертрофію, а також збільшення розміру нирок.

Супрафізіологічне підвищення ШКФ, яке називається гіперфільтрацією, передує розвитку альбумінурії та погіршенню функції нирок. Результати проспективного когортного дослідження [10], яке включало 600 пацієнтів із ЦД 2 типу, свідчать про те, що у хворих із клубочковою гіперфільтрацією при вихідних умовах спостерігалися швидше зниження ШКФ і прогресування від мікроальбумінурії до макроальбумінурії порівняно з пацієнтами без гіперфільтрації. Крім того, незважаючи на оптимізацію глікемічного профілю та контроль АТ в обстежених пацієнтів, гіперфільтрація і подальше зниження ШКФ зберігалися для значної частини учасників. Це свідчить про те, що, крім рівня глюкози й АТ, інші фактори сприяють гіперфільтрації, яка вважається системною судинною патологією.

Зміна рівня протеїнурії за допомогою тест-смужки є  незалежним предиктором розвитку термінальної стадії ниркової недостатності в загальній популяції. В японському дослідженні [11] вивчено асоціації між змінами протеїнурії за допомогою тест-смужки та ризиком розвитку термінальної стадії ниркової недостатності. Проведено оцінку зміни рівня протеїнурії у 69 021 учасника віком ≥20 років, котрі брали участь у медичних оглядах. Розвиток термінальної стадії ниркової недостатності визначався за допомогою діалізного реєстру. Встановлено, що зміна рівня ­протеїнурії за допомогою тест-смужки – незалежний предиктор розвитку термінальної стадії ниркової недостатності в загальній популяції. Зміни протеїнурії протягом 2 років можуть бути доцільними для прогнозування ризику розвитку термінальної стадії ниркової недостатності.

Етіологія протеїнурії: від емоційного стресу, ГРВІ (з високою лихоманкою) до тяжких захворювань нирок, системних автоімунних процесів та онкогематологічних захворювань (табл.).

Транзиторна протеїнурія є поширеним явищем, доброякісним і зазвичай легким (<1 г/добу). У більшості пацієнтів вона виявляється випадково. Може спостерігатися в хворих, які нещодавно перенесли лихоманку, вплив холоду, емоційний стрес або мали інтенсивні фізичні навантаження. Цей тип протеїнурії зазвичай минає протягом декількох днів після зникнення чинника, що її викликав. У пацієнтів із транзиторною протеїнурією визначається нормальний осад сечі. 

Ортостатична (постуральна) протеїнурія виникає тільки у вертикальному положенні. Вона є стійкою, але доброякісною, повністю нормалізується в положенні лежачи. Спостерігається переважно в молодих людей, зазвичай становить <1 г/24 год і, як вважають, обумовлена зміною гломерулярної гемодинаміки. Гістологія нирок зазвичай нормальна або неспецифічна, а довгостроковий прогноз є сприятливим. 

Персистуюча протеїнурія визначається як така, що спостерігається ≥2 разів. Вважається, що вона відображає структурне захворювання нирок і може прогресувати до хронічної ниркової недостатності. Стійка протеїнурія також може бути частиною системного захворювання. Якщо нефротична протеїнурія (<3,5 г/добу) спостерігається при тубулоінтерстиціальних захворюваннях та за легких ступенів гломерулопатій, то протеїнурія нефротичного діапазону (>3,5 г/добу) зазвичай свідчить про захворювання клубочків. 

Доброякісні причини протеїнурії не призводять до збільшення захворюваності або смертності. Ці стани дуже варіабельні та зазвичай є зворотними, якщо усунути фактор, що їх спричинив. Протеїнурія – не частина нормального старіння [12].


Механізми протеїнурії 
Виокремлюють 4 механізми надмірної екскреції білка: 

  •   дисфункція клубочків; 
  •   тубулоінтерстиціальна дисфункція;
  •   протеїнурія переповнення;
  •   секреторна протеїнурія.

Дисфункція клубочків

Це найпоширеніша причина протеїнурії. Дисфункція клубочків змінює проникність базальної мембрани клубочків, що призводить до альбумінурії та імуноглобінурії. Дисфункція клубочків спричиняє екскрецію білка із сечею >2 г/добу [13].

Клубочковий фільтраційний бар’єр являє собою тришарову мембранну структуру з такими шарами (від внутрішнього до зовнішнього): фенестрований ендотелій клубочків, гломерулярна базальна мембрана та подоцит [14].

Базальна мембрана капілярної стінки клубочків відповідає за обмеження фільтрації білка завдяки наявності колагену 4 типу [17]. Це обмеження фільтрації залежить від ваги та розміру. В результаті великі та важчі білки, як-от альбумін (молекулярна маса – 69 000 D), не виявляються в сечі в нормі. Крім того, як ендотеліальні клітини капілярів, так і базальна мембрана клубочків мають негативний заряд завдяки поліаніонам, як-от протеоглікани гепарансульфату. Цей негативний заряд створює бар’єр для аніонів, як-от альбумін.

Гломерулярна протеїнурія виникає внаслідок ушкодження клубочкового фільтраційного бар’єра або підвищеного гідростатичного тиску. Дисфункція зарядового бар’єра, який складається з колагену та ламініну, призводить до втрати негативного заряду, що проявляється в появі негативно заряджених білків у сечі. Крім того, ріст мезан­гіальних клітин у клубочку, продукція позаклітинного матриксу та інфільтрація запальними клітинами також можуть спричиняти протеїнурію. Подоцити є важливим бар’єром для протеїнурії; молекулярна дисфункція нефрину та подоцину на рівні подоцитів може призвести до розвитку протеїнурії [13].

Причини гломерулярної дисфункції: діабетична нефропатія, медикаментозна нефропатія (нестероїдні протизапальні препарати, героїн тощо), амілоїдоз, інфекції (ВІЛ, гепатит В і С), злоякісні новоутворення, лімфома, первинні гломерулонефропатії, дисліпідемія, захворювання сполучної тканини, як-от СЧВ, активація ренін-ангіотензинової системи, прозапальні цитокіни, активні форми кисню та ін. Хронічна протеїнурична гломерулопатія визначається як стійка або постійна втрата селективності фільтрації білка клубочками [14].

Тубулоінтерстиціальна дисфункція

Тубулоінтерстиціальна дисфункція пов’язана з дисфункцією проксимальних канальців, що зумовлює порушення поглинання відфільтрованих білків. Тубулоінтерстиціальна дисфункція зазвичай призводить до менш вираженої протеїнурії, ніж гломерулярна дисфункція, з добовим рівнем білка в сечі <2 г [13].

Дрібні та позитивно заряджені білки, які зазвичай фільтруються через гломерулярний капіляр, відсутні в сечі через майже повну реабсорбцію епітеліальними клітинами канальців. Більша частина реабсорбції білків відбувається в проксимальних звивистих канальцях. Ця реабсорбція в проксимальних звивистих канальцях має транспортний максимум, досягнення якого може спричинити протеїнурію [14, 15].

До причин канальцевої дисфункції належать гіпертензивний нефросклероз, нефропатія, викликана нестероїдними протизапальними препаратами, нефротоксини, хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит [16, 17].

 

Протеїнурія переповнення (преренальна)

Підвищена продукція білків може насичувати реабсорб­ційні канали в проксимальних звивистих канальцях, що призводить до протеїнурії. Протеїнурія переповнення виникає, коли концентрація низькомолекулярних білків (пара протеїнів, моноклональних імуноглобулінів) у плазмі крові виходить за межі здатності канальців реабсорбувати відфільтровані білки [18]. 

Причини протеїнурії переповнення: множинна мієлома, міоглобінурія, амілоїдоз [12].

Секреторна протеїнурія

Секреторна протеїнурія виникає унаслідок надмірної секреції специфічних білків у канальцях, найбільш відомими з яких є уромодулін (білок Тамма – Хорсфала) при інтерстиціальному нефриті [15, 16].

Діагностика

З метою визначення походження протеїнурії необхідний ретельний збір анамнезу пацієнта, проведення фізикального обстеження та відповідних лабораторних досліджень.

Лабораторна діагностика протеїнурії

Найпоширенішим тестом для виявлення протеїнурії є аналіз сечі, який проводиться за допомогою тест-смужки.

Тестування сечі за допомогою тест-смужки зазвичай високоспецифічне, хоча в деяких ситуаціях може надавати хибнопозитивні результати. З іншого боку, він не такий чутливий, як кількісні методи. Хибнонегативні результати можуть виникати, якщо сеча розбавлена і втрата білка є незначною, оскільки метод виявляє концентрацію білка, а не його абсолютну кількість, тому тестування за допомогою тест-смужки корисне лише тоді, коли рівень білка в сечі перевищує 300-500 мг/добу (або альбуміну >10-20 мг/добу). Крім того, тест є специфічним для альбуміну, який негативно заряджений, тому він може пропустити інші позитивно заряджені білки. Він нечутливий для виявлення низькомолекулярних білків, як-от легкі ланцюги імуноглобулінів і β2-мікроглобулін.

Клінічний аналіз сечі з мікроскопією осаду є ще одним надійним методом скринінгу протеїнурії.

Для кількісної оцінки ступеня протеїнурії абсолютно точним є 24-годинний збір сечі, але він громіздкий для розрахунку 24-годинної екскреції білка із сечею в мг за 24 год. Будь-яке значення, що перевищує 150 мг/24 год, вважається ненормальним і має бути додатково оцінене для виявлення основних причин.

Простіша та надійніша альтернатива – визначення співвідношення білка до креатиніну в сечі (СБК) з одноразового аналізу сечі, забір якого бажано проводити вранці. Слід виміряти концентрацію білка та креатиніну, а також ­розрахувати білково-креатиніновий коефіцієнт (мг/л білка/ммоль/л креатиніну) [10]. 

Співвідношення білок-креатинін в одноразовому аналізі сечі тісно корелює з кількістю білка, що виділяється в 24-годинному зразку [19]. Крім того, оскільки СБК порівнює концентрацію білка в сечі з такою креатиніну в сечі, розведення або концентрація сечі не впливають на його значення. Для обчислення загальної добової кількості білка в сечі показник СБК необхідно помножити на 0,63. При значному зниженні ШКФ підвищується канальцева секреція креатиніну, тому показник СБК може бути хибно зниженим.

Значення СБК, що перевищує 15 мг/ммоль, має викликати підозру та потребує подальшого обстеження.

Додатково до рівня білка слід визначити електроліти сироватки, сечовину та креатинін. За нефротичного діапазону протеїнурії >3,5 г/24 год або при СБК >350 мг/ммоль слід перевірити рівень альбуміну в сироватці крові та концентрацію холестерину. Величина протеїнурії має корелювати з показниками ниркових тестів. Наприклад, слід обстежити пацієнта з показниками СБК у межах норми з відхиленнями від норми в аналізах функції нирок, гематурією та супутніми захворюваннями.

Кліренс креатиніну (ШКФ) є кориснішим для оцінки функції нирок, ніж рівень креатиніну. ШКФ розраховують за допомогою формул MDRD, CKD-EPI та формули Кокрофта – Голта. Розрахунки проводять за допомогою online-калькуляторів [15].

Кліренс креатиніну (ШКФ) для здорової молодої людини в нормі становить >90 мл/хв. 

ШКФ змінюється зі зміною м’язової маси в пацієнтів похилого віку та бодібілдерів [20]. Із віком відбувається зниження кліренсу креатиніну на 0,75 мл/хв/рік [12]. Отже, вік і м’язову масу слід ураховувати із цими значеннями. 

У здорової людини протеїнурія не має перевищувати 150 мг/добу. 

Ступені протеїнурії

Нормальний: <150 мг/24 год або 15 мг/ммоль.
Нефритична: 150-3000 мг/24 год або 12-300 мг/ммоль.
Нефротична: >3500 мг/24 год або >350 мг/ммоль.
Інші способи визначення нормальної екскреції білка: загальний білок <4 мг/м²/год, альбумін <10-15 мг/добу, транс­ферин <200 мг/л, IgG <500 мг/л, β2-мікроглобулін <600 мг/л. 
Тип білка, що становить протеїнурію, можна визначити за допомогою імуноелектрофорезу.
Альбумінурія (мг/добу) [21]:
в нормі: <30;
мікроальбумінурія: 30-300;
макроальбумінурія: >300.

За наявності значної гломерулярної патології втрата >3,5 г/добу на 1,73 м² визначає протеїнурію нефротичного діапазону (більш відома, як нефротичний синдром). При проведенні загального аналізу сечі співвідношення альбуміну до креатиніну >220 мг/ммоль (або співвідношення білка до креатиніну >350 мг/ммоль) свідчить про протеїнурію нефротичного діапазону в дорослих [15]. 

→ Інші аналізи:

  •   визначення автоантитіл, у т. ч. титри антистрептолізину О, антинуклеарні антитіла (ANA), антиДНК-антитіла, рівні комплементу (С3 і С4), автоантитіла до рецептора антифосфоліпази А1 і кріоглобулінів;
  •   серологічні дослідження на гепатити В і С та ВІЛ-інфекцію;
  •   електрофорез білків сечі та плазми крові на легкі ланцюги;
  •   антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (ANCA), антигломерулярна базальна мембрана (анти-ГБМ). 

→ Візуалізаційні дослідження:

  •   ультразвукове дослідження нирок для оцінки розміру та ехогенності нирок;
  •   рентгенографія грудної клітки або комп’ютерна томографія також можуть бути показані.

Біопсія нирок розглядається в пацієнтів із протеїнурією >1 г/добу, оскільки вона може допомогти у виборі специфічної терапії.

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (534), 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...