Комплексний підхід до лікування пацієнтів із неспецифічним болем у спині

24.05.2023

Стаття у форматі PDF

Біль у спині (БС) є однією з найпоширеніших причин звернення по медичну допомогу у всьому світі [1]. За даними проведених епідеміологічних дослі­джень, поширеність БС становить близько 84% населення земної кулі та може виникати в осіб будь-якого віку. Однак пік захворюваності припадає на вікову категорію від 35 до 55 років. Аналіз даних за 1990‑2015 рр. засвідчив, що частота виникнення БС у віці старше 45 років зростає майже вдвічі.

Біль у спині є однією з лідируючих причин втрати стійкої працездатності за показником YLD (оцінює середню кількість втрачених років працездат­ного життя) та посідає 6-те місце за показником DALY (оцінює сумарний «­тягар хвороби»). Дані епідеміологічних дослі­джень свідчать, що БС найчас­тіше фіксують у популяції країн із вищим рівнем доходу, що може бути ­пов’язано з переважно малорухомим способом життя та високим рівнем стресу населення  [1‑2, 8].

Згідно з визначенням Всесвітньої асоціації з вивчення болю (IASP), біль – ​це неприємне відчуття та емоційне пере­живання, яке пов’язано з реальним або ймовірним ушко­дженням тка­нини. Це визначення відображає ­тісний взаємо­зв’язок між фізіологіч­ними та емоційними компонентами болю. Проб­лема БС є міждисциплінарною і може виникати як за неврологічних, орто­педичних, ревматологічних, соматичних, так і інших патологій. Залежно від причини виникнення, БС поділяють на специфічний і неспецифічний. 

Основними причинами виникнення специфічного болю можуть стати інфекційні, дисмета­болічні, ­запальні, онкологічні захворювання, травма хребта та ін. Було встановлено, що в країнах із високим рівнем до­ходу причинами ­розвитку БС є переломи (0,7%) та ревматичні ураження хребців (0,2%), а в країнах із нижчим рівнем доходу – ​туберкульоз хребта (4%), переломи хребців (3,5%), бруцельоз хреб­ців (1%), мета­статичні ураження хребців (1%) [3, 4].

Найчастішими причинами неспецифічного БС є спондильоз, спондилоартроз, спондилолістез, нестабільність хребетного стовпа та ін. Тобто поява неспецифічного БС найчастіше пов’язана з дегенеративно-дистрофічними змі­нами хребта та з подальшим залученням до патологічного процесу м’язів, зв’язок і фасцій. У разі ­залучення до патологічного процесу м’язів, клінічно неспеци­фічний біль проявляється у вигляді м’язово-тонічного (рефлекторного) больового синдрому та міофасціального больового синдрому (МФБС). 

Патології міжхребцевого диска з/без корінцевого ураження можуть супрово­джуватися наявністю рефлекторних і компресійних синдромів, а спондилоартропатія – ​рефлекторними синдромами та функціональним блокуванням фасет. Для цього виду болю характерною ознакою є його посилення під час механічного навантаження та змен­шення після відпочинку [5].

До основних чинників ризику виникнення неспецифічного БС належать: професійні умови праці (тяжка фізична праця, статичні навантаження на хребет, робота пов’язана із частими рухами у вигляді нахилів тіла та/або поворотів та ін.), недостатня фізична активність у повсякденному житті, аномалії розвитку скелету, надлишкова маса тіла, переохоло­дження, незбалансоване харчування, паління, вібраційні впливи, хронічний стрес та ін. [6]. 

Результати дослі­дження TRIGGERS свідчать, що найзначущим чинником, який може спровокувати появу неспецифічного БС, є неуважність під час виконання рухів (підвищує ризик виникнення болю у 25 разів), а виконання фізичної роботи в стані стомленості збільшує ризик виникнення болю у 3,7 раза, підняття важкості та ­інтенсивне фізичне навантаження – ​у 5 і 3,9 раза відповідно [7].

За тривалістю неспецифічний БС може бути гострим (до 4 тиж.), підгострим (4‑12 тиж.) і хронічним (понад 12 тиж.) [6, 24]. За даними епідеміологічних дослі­джень, ­близько 23% населення земної кулі страждає від хронічного БС [1]. 

Під час виконання диференційної ­діагностики БС дуже важливо використовувати правило «червоних прапорців» для виключення специфічного (вторинного) болю, що вказує на наявність системного захворювання або ­гострих станів, які потребують окре­мого лікування [3, 9].

До таких ознак належать:

  • немеханічний характер болю (відсутність взаємозв’язку з рухом, біль пере­важно вночі);
  • системні прояви захворювання (підвищення температури тіла, пітливість у нічні години, втрата маси тіла >1 кг на місяць);
  • стани, пов’язані з ризиком виникнення імунодефіциту (перенесені ­інфекційні захворювання, внутрішньовенне застосування наркотичних речовин, імуносупресантів та ін.);
  • гострі порушення функцій тазових органів;
  • наявність активної вісцеральної патології (органів малого таза, нирок);
  • онкомаркери (онкологічні захворювання в анамнезі, втрата маси тіла >1 кг на місяць).

Отже, проведення діагностичних заходів у пацієнтів із БС має починатися зі збору скарг, анамнезу захворювання та огляду пацієнта з урахуванням виключення наявності «червоних прапорців». За відсутності «симптомів загрози» та/або іншої патології, у пацієнта БС класифікують як неспецифічний [10].

М’язово-тонічний больовий синдром є невід’ємною ознакою неспецифічного болю. Рефлекторне напруження м’язів виникає внаслідок ноцицептивної імпульсації, яка надходить від уражених міжхребцевих дисків, зв’язок і сугло­бів хребта під час статичного або динамічного перевантаження. На початку тонічне напруження м’язів має захисний характер і забезпечує іммобілізацію уражених сегментів. Але із часом напружений м’яз стає окремим ­джерелом болю. Клінічно у пацієнта можуть виникати гіпералгезія, м’язове напруження та обмеження рухомості у відповідному сегменті хребта. 

Найчастіше м’язово-тонічний больовий синдром локалізується в трапеціє­подібних, драбинчастих, ромбоподібних, грушоподібних, середніх сідничних і пара­вертебральних м’язах [6].

До появи МФБС може ­призвести тривале перенавантаження м’язів внаслі­док впливу різноманітних чинників. Найчастішими такими чинниками є: тривале перебування людини в одному положенні під час виконання професійної діяльності або сну, перенапруження м’язів на тлі стресових розладів, переохоло­дження тіла. Пацієнти з МФБС скаржаться на локалізований біль, який може призводити до обме­ження рухів. За пальпації у таких хворих діагностують наявність «тригерних точок» у задіяних м’язах. У такому м’язі визначається наявність болю­чого ущільнення, а під час натискання на нього виникає відображений біль [6, 11]. На патофізіологічному рівні МФБС виникає внаслідок підвищеної збудливості ноцицепторів у локалізованих м’язах. Активація цих ноци­цепторів відбувається під впливом продуктів мета­болізму, які утворюються через ­скорочення м’яза, призводячи до розвитку асептичного нейро­нального запалення. Така сенситизація робить нервове волокно більш чутливим до подразливих стимулів, що клінічно відображається у появі ділянок гіпералгізії [12].

Діагностика неспецифічного болю

Під час обстеження пацієнта з неспецифічним болем необхідно визначити локалізацію і можливу іррадіацію болю. Огляд починається з вивчення ходи, постави, виявлення викривлення хребта, оцінювання об’єму рухів шиї, тулуба та кінцівок. За визначення невро­логічного статусу в таких пацієнтів можуть бути виявлені розлади чутливості, зниження м’язової сили, зміни м’язового тонусу та сухожильних рефлексів.

Обстеження пацієнтів із больовим синдромом у спині потребує особ­ливо ретельного підходу. Відповідно до міжнародних стандартів, за відсутності у пацієнта з гострим болем «червоних прапорців», симптомів специфічного болю або синдрому кінського хвоста не рекомендовано виконання додаткових візуалізаційних методів дослі­дження як-от: рентгенографія, ­комп’ютерна томо­графія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ) [10, 13]. 

Насамперед це пов’язано з тим, що результати візуа­лізаційного обстеження у більшості випадків жодним чином не матимуть впливу на прогноз, перебіг і тактику лікування таких пацієнтів, але значною мірою збільшать вартість їх ліку­вання [6, 14]. За результатами МРТ поперекового відділу ­хребта у 30‑40% пацієнтів віком до 40 років діаг­ностують асимптомні грижі міжхребцевих ­дисків, а в осіб старше 60 років – ​у 100% випадків [15]. Для об’єктивізації виразності больового синдрому і контролю за ефективністю лікування можливо застосування візуально-аналогової шкали болю, анкети Роланда-Морріса, опитувальника болю Мак-Гілла та ін. [11].

Сучасні напрями лікування неспецифічного болю у спині

Терапія пацієнтів із неспецифічним БС має бути комплексною та залучати як медикаментозні, так і немедикаментозні методи. Основні стратегії у лікуванні пацієнтів мають спрямовуватися на зменшення болю, збільшення рухомості хребта та запобігання хронізації больового синдрому. За типом болю БС може бути ноцицептивним, нейро­патичним та змішаним. Це визначає тактику лікування у кожного окремого пацієнта [5].

У сучасних міжнародних рекомендаціях зазначається, що найвищий рівень доказовості в терапії ­неспецифічного больового ­синдрому в спині мають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та міорелаксанти [16]. НПЗП є препаратами першої або другої лінії для лікування неспецифічного БС, які чинять знеболювальну і протизапальну дію завдяки інгібуванню ферментів цикло­оксигенази. Слід зауважити, що тривале застосування НПЗП може чинити негативний вплив на шлунково-­кишковий тракт, печінку, серцево-­судинну систему. Тому ­рекомендовано застосування НПЗП у міні­мально ефективній дозі та впродовж найкорот­шого терміну лікування [11, 14]. Міорелаксанти сприяють зменшенню виразності болю, збільшенню обсягу рухів, запобіганню утворення контрактур ­через вибіркове розслаб­лення м’язів [17]. ­Згідно з рекоменда­ціями ­Національного інституту охо­рони здоров’я та ­вдосконалення медичної допомоги Великої Британії (National Institute for Health and Care Excellence – ​NICE), опублікованими 2021 р., препаратами першої ­лінії для лікування нейропатичного болю у пацієнтів ≥18 років є ­антидепресанти (амітриптилін, дулоксетин, циталопрам, сертралін) та протинападові препарати (прегабалін, габапентин, карбамазепін) [23]. Вибір медикаментозних засобів у тера­пії неспецифічного болю має бути пато­генетично обґрунтованим. У лікуванні больо­вого синдрому ­велике зна­чення має застосування анти­холінестеразних лікарських засобів.

Холіненергічна сис­тема мозку здатна чинити вплив на регуляцію передачі ноци­цептивних сигналів ­через пре- та постсинаптичні механізми ще на ­рівні спинного мозку [18]. 

Збільшення концентрації ацетил­холіну в спинному мозку призводить до аналгезії, а його локальне зниження може спричинити гіпералгезію та аллодинію [19‑21]. Також ацетилхолін прискорює відновлення чутливості та нервово-м’язову передачу і сприяє регенерації мієлінових волокон. Результати дослі­дження іпідакріну (Нейро­мідин®) у складі комплексної терапії пацієнтів із дискогенною радикулопатією та неспецифічним БС продемонстрували його позитивний вплив на зменшення виразності больового синдрому.

У дослі­дженні було встановлено, що іпідакрін (Нейромідин®) ­сприяв відновленню моторних і чутливих функцій у згаданій групі хворих [22]. Нейро­мідин® має багатокомпонентний механізм дії. Він підсилює вплив на гладкі м’язи ацетилхоліну, адреналіну, серотоніну, гістаміну, окситоцину та знижує вміст норадреналіну і в такий спосіб забезпечує антиноцицептивний ефект. На початку терапії неспецифічного больового синдрому рекомендовано ­застосування Нейро­мідин® у дозі 15 мг/мл 1‑2 рази на добу внутрішньом’язово протягом 10‑15 днів.

Упродовж наступних двох місяців підтримувальна терапія ­проводиться ­таблетованою формою ­препарату в дозі 20 мг тричі на добу [24].

За ­потреби курс лікування можна повторювати декілька разів із перервою 1‑2 місяці. 

Результати дослі­джень та клінічної практики свідчать про високий рівень безпеки та добру переносимість препарату. Наявність різних лікарських форм (ампули, таблетки) та дозувань (5, 15, 20 мг) дає змогу підбирати дозу препа­рату індивідуально (залежно від тяжкості захворювання).

Нефармакологічна терапія пацієнтів із гострим БС насамперед має бути спрямована на модифікацію способу життя. Пацієнт має уникати фізичного пере­навантаження та довготривалого перебування в одній позі, при цьому рекомендовано збереження помірної ­фізичної активності. Для більшої прихильності пацієнта до терапії, слід обговорювати з ним план і стратегії лікування. Пацієнтам із хронічним неспецифічним болем рекомендована регулярна фізична активність і групові вправи. Також хворим віком ≥16 років рекомендовано проведення психо­терапії або когнітивно-­поведінкової терапії [24].

Отже, під час обстеження пацієнта з БС необхідно виключити наявність у нього «червоних прапорців». Виби­раючи тера­пію, слід врахувати тип болю, його тривалість і безпеку лікарських засобів. Пере­вагу в лікуванні ­пацієнтів із неспецифічним БС слід віддавати комплекс­ним методам.

Додавання до схеми лікування препарату Нейромідин® сприяє зменшенню больового синдрому, швидшому відновленню уражених корінців і нервів.

Список літератури знаходиться в редакції.

Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» № 2 (65) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

23.04.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Що краще при постстресовій тривожності та безсонні – ​комбінація пасифлори з мелатоніном чи з 5-НТР?

Стрес і тривожність чинять потужний несприятливий вплив і на самопочуття окремих індивідуумів, і на загальний стан здоров’я всієї популяції світу. Цей несприятливий вплив значно підсилили пандемія COVID‑19 та війна в Україні (Celuch M. et al., 2023)....

23.04.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Стрес у житті жінки: як втримати масу тіла, коли його заїдаєш?

16-17 лютого в Києві відбувся науково-практичний майстер-клас «Хронічний стрес сьогодення: обрані запитання про здоров’я жінки в різні вікові періоди». Під час заходу виступили фахівці різних спеціальностей, було обговорено важливі аспекти жіночого здоров’я як психологічного, так і фізичного. Доповіді присвячувалися різноманітним питанням, зокрема репродуктивним проблемам, онкологічним захворюванням, психосоматичним розладам. Під час події виступила засновниця Академії довголіття Dr. Skytalinska, віцепрезидент Асоціації дієтологів України, лікар-дієтолог Оксана Василівна Скиталінська. Доповідь Оксани Василівни була присвячена впливу тривалого стресу на харчування та пов’язані з цим наслідки для здоров’я жінок. Окрім пояснення механізмів негативного впливу стресу, під час доповіді лікарка також надала важливі практичні рекомендації стосовно здорового харчування....

23.04.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Активна розумова діяльність в умовах сьогодення: нутритивний підхід для збереження когнітивного та фізичного здоров’я

Події останніх 5 років є неабияким викликом для психічного стану кожного українця: спочатку – ​пандемія коронавірусу та запроваджені через неї карантинні обмеження, а далі – ​повномасштабне російське вторгнення, що триває уже понад 2 роки. Все це спричиняє погіршення психічного здоров’я населення. Такі надзвичайні ситуації, що характеризуються загрозою з невизначеною тривалістю, створюють масивне стресове навантаження, яке підсилюється відчуттям самотності та відчуженості, підвищують тривожність, а також є підґрунтям розвитку психічних розладів. Відомо, що ці стани порушують розумову діяльність, тобто перешкоджають концентрації та аналізу інформації. ...

23.04.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості ведення пацієнтів із торакалгією

Торакалгія – симптом, пов’язаний із захворюваннями хребта. Проте біль у грудній клітці може зустрічатися за багатьох інших захворювань, тому лікарям загальної практики важливо проводити ретельну диференційну діагностику цього патологічного стану та своєчасно визначати, в яких випадках торакалгії необхідна консультація невролога. В березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль у грудній клітці. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста». Слово мала завідувачка кафедри неврології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Олена Леонідівна Товажнянська з доповіддю «Торакалгія. Коли потрібен невролог»....