Діацереїн проти нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні остеоартриту колінного суглоба: метааналіз

24.07.2023

Стаття у форматі PDF

Остеоартрит (ОА) колінного суглоба (ОАКС) – ​поширене захворювання опорно-рухового апарату, яке уражає мільйони людей у всьому світі та становить серйозну проблему для клініцистів і дослідників. Нові дані свідчать про те, що діацереїн може полегшити багатогранну симптоматику ОАКС. З огляду на це був проведений систематичний огляд і метааналіз для оцінки ефективності та безпеки діацереїну в пацієнтів з ОАКС.

ОАКС – ​захворювання з поступовою дегенерацією хряща, що зумовлює дегенерацію суглоба, біль, скутість й обмеження діапазону рухів у коліні. Зі старінням населення захворюваність на ОАКС щороку зростає, що стає однією з основних причин втрати рухливості в людей похилого віку. Збільшення тягаря ОА чинить значний вплив на системи охорони здоров’я та економіку, при цьому медичні витрати, пов’язані з хворобою, становлять 1-2,5% валового внутрішнього продукту в країнах Північної Америки з високим рівнем доходу. З огляду на відсутність ефективних методів лікування ОА поточна стратегія зосереджена на полегшенні болю та мінімізації функціональних обмежень. Незважаючи на те що нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) зазвичай використовуються для лікування симптомів ОА, їхнє тривале застосування асоціюється з підвищеним ризиком ушкодження шлунково-кишкового тракту (ШКТ), серцево-судинних подій і рецидиву симптомів із боку суглобів після припинення їхнього застосування. Отже, існує нагальна потреба знайти безпечний та ефективний варіант лікування, який може полегшити симптоми ОАКС.

Діацереїн (похідний антрахінону, екстрагованого з ревеню) використовується останніми роками як засіб для лікування різних проявів ОА. Деякі дослідження демонструють, що діацереїн має антикатаболічні властивості, діючи на синовіальні мембрани та хрящі.

В зазначеному випробуванні було проведено мета­аналіз рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) діацереїну з метою оцінити ефективність і безпеку цього засобу в терапії ОАКС.

Дослідження проводилося на замовлення PRISMA, зареєстровано на PROSPERO (№ CRD42022365623).

Пошук матеріалів здійснювався у 8 базах даних, включаючи Embase, PubMed, Cochrane Library, Web of Science, Chinese Biomedical Literature Database (CBM), Wanfang Database (WanFang), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Chinese Science and Technology Periodical Database (VIP).

Література для розгляду мала відповідати таким критеріям:

1) пацієнти, залучені до випробування, мали відповідати діагностичним критеріям ОА: згідно з рекомендаціями Американської колегії ревматології (American College of Rheumatology, ACR) або Китайської ортопедичної асоціації з діагностики та лікування ОА (Chinese Orthopedic Association-Guideline for diagnosis and treatment of osteoarthritis, COA);

2) РКД обмежені публікаціями китайською та англійською мовами;

3) експериментальна група отримувала діацереїн, контрольна група – ​НПЗП протягом щонайменше 12 тиж;

4) до результату було включено щонайменше одне з такого: WOMAC (Western Ontario and McMaster University), VAS (Visual Analogue Scale), загальну оцінку ефективності пацієнтами та дослідниками, а також побічні ефекти.

Критерії виключення:

1) огляди та випробування, опубліковані лише у вигляді абстрактів (стислих резюме);

2) збережена публікація лише однієї статті;

3) тривалість медикаментозного втручання не була однаковою в експериментальній та контрольній групах;

4) повний текст або експериментальні дані були недоступними;

5) звіти про випадки, тези конференцій, протоколи досліджень та експериментів на тваринах.

У дослідження було включено 12 РКД із загальною кількістю 1732 учасники, які у 861 випадку отримували діацереїн як експериментальне лікування, а у 871 випадку – ​НПЗП як контрольне лікування. Тривалість лікування для обох груп становила не менше 12 тиж.

Результати метааналізу

Оцінка WOMAC

У 8 дослідженнях для оцінки ефективності лікування використовували шкалу WOMAC, що дозволило об’єднати отримані результати. Об’єднаний аналіз результатів продемонстрував, що діацереїн і НПЗП мали однакову ефективність у покращенні оцінки WOMAC. Окрім того, аналіз підгруп довів, що діацереїн мав схожу ефективність із целекоксибом, диклофенаком натрію або піроксикамом щодо покращення оцінки WOMAC.

Три дослідження повідомили про оцінку WOMAC пацієнтів під час 4-тижневого спостереження після лікування. Об’єднані результати виявили значну статистичну різницю в балах WOMAC між експериментальною та контрольною групами, що свідчило про більшу ефективність діацереїну в поліпшенні показника WOMAC, ніж НПЗП через 4 тиж після припинення прийому препарату.

Оцінка ВАШ

У 8 дослідженнях динаміку симптомів ОАКС оцінували за ВАШ (візуальною аналоговою шкалою). Оцінка ВАШ між експериментальною та контрольною групами не була статистично значущою, а це свідчить про те, що діацереїн і НПЗП мали зіставний ефект у покращенні оцінки ВАШ. Аналіз підгруп виявив, що діацереїн був ефективнішим у покращенні показників ВАШ порівняно з мелоксикамом, але він не перевершував целекоксибу, диклофенаку натрію або піроксикаму.

Два дослідження повідомляли про показники ВАШ у пацієнтів через 4 тиж після закінчення лікування. Оцінка ВАШ між експериментальною та контрольною групами була статистично значущою, що свідчило про вищу ефективність діацереїну в поліпшенні показника ВАШ, ніж НПЗП через 4 тиж після припинення прийому препарату.

Глобальна оцінка ефективності пацієнтами та дослідниками

Загальна ефективність лікування оцінювалася як пацієнтом, так і дослідником за допомогою 4-бальної оціночної шкали (на запитання «Наскільки успішним, на вашу думку, було лікування на даний момент?» варіанти відповіді варіювали від «неефективно» до «дещо ефективно», «помірно ефективно» і «дуже ефективно»). Зведені результати показали, що діацереїн був кращим за НПЗП із погляду оцінки загальної ефективності пацієнтів і дослідників.

Безпека

Побічні ефекти були зареєстровані в 11 дослідженнях, причому найбільше постраждав ШКТ, що проявлялося такими симптомами, як діарея, нудота та болі в животі. Об’єднані результати продемонстрували, що безпека діацереїну та НПЗП була зіставною.

Обговорення та висновки

З огляду на результати вищезазначеного метааналізу діацереїн продемонстрував хорошу ефективність у покращенні оцінки WOMAC і ВАШ, що виявилося зіставним із НПЗП. Хоча не спостерігалося суттєвих відмінностей між діацереїном і НПЗП за оцінками WOMAC і ВАШ протягом періоду лікування, пацієнти та дослідники вважали діацереїн значно кращим за НПЗП із погляду загальної ефективності. Крім того, діацереїн перевершив НПЗП у покращенні оцінок WOMAC і ВАШ при спостереженні після завершення лікування, що свідчить про те, що він має вираженіший відтермінований ефект.

ОАКС насамперед характеризується дегенерацією хряща, причому прозапальні цитокіни є ключовим фактором прогресування захворювання. Виявлено, що підвищені рівні прозапальних факторів у суглобах сприяють руйнуванню хряща. Інтерлейкін‑1 (IL‑1) був виявлений у деяких суглобових тканинах пацієнтів з ОАКС; також продемонстровано, що він прискорює катаболізм хондроцитів, сприяючи деградацію хряща. IL‑1 також індукує запалення в ­синовіальних клітинах. Kobayashi та співавт. показали, що вплив на рецептор IL‑1 інгібіторами IL‑1 зменшує деградацію хрящового матриксу, сприяючи в такий спосіб відновленню хряща. Окрім того, Attur і співавт. показали, що пацієнти з ОА та гіперекспресією IL‑1 мали більшу кількість уражених суглобів, вищі оцінки болю та підвищений ризик прогресування захворювання. Отже, IL‑1 тісно пов’язаний з болем і прогресуванням захворювання в пацієнтів з ОАКС.

Діацереїн є похідним антрахінону; його основний механізм дії полягає в інгібуванні системи IL‑1 і пов’язаних з нею сигнальних шляхів. Дослідження Moldovan і співавт. показали, що діацереїн може пригнічувати активацію IL‑1. Він також має протизапальні властивості, зменшуючи кількість рецепторів IL‑1 у хондроцитах і збільшуючи продукцію антагоніста рецептора IL‑11, що зрештою зумовлює зниження рівня IL‑1 у синовіальній рідині пацієнтів з ОАКС. Діацереїн інгібує шлях MAPK (Mitogen-activated protein kinase), активований IL‑1, і зв’язування факторів транскрипції NF‑kappa B, AP‑1. Ці фактори є вирішальними в експресії кількох прозапальних генів у хондроцитах. За результатами численних досліджень також підтверджено захисну дію діацереїну на хрящі. Boileau та співавт. продемонстрували, що діацереїн ефективно запобігає деградації хряща шляхом зниження активності MMP‑13 й утворення остеокластів. Саме тому діацереїн є перспективним терапевтичним засобом при ОАКС.

Метааналіз показав, що частота побічних дій у разі застосування діацереїну була зіставною з такою НПЗП, що свідчить про сприятливий профіль безпеки. Також зазначалося, що серед побічних ефектів частота симптомів із боку верхніх відділів ШКТ за використання НПЗП є значно вищою, ніж при застосуванні діацереїну. Наприклад, Louthreno та співавт. повідомили, що один пацієнт, який отримував НПЗП, був госпіталізований через шлунково-кишкову кровотечу під час лікування, тоді як у хворих, котрі отримували діацереїн, не повідомлялося про серйозні побічні ефекти. НПЗП чинять знеболювальну, протизапальну та жарознижувальну дію шляхом пригнічення синтезу простагландинів, що може спричинити різні побічні ефекти, як-от шлунково-кишкові ускладнення (перфорація, виразка, кровотеча) та підвищений ризик серцево-судинних подій. Проте діацереїн має обмежений вплив на синтез простагландинів і слизову оболонку верхнього відділу ШКТ. Діарея – ​основний побічний ефект, пов’язаний із застосуванням діацереїну; зазвичай є легкою та тимчасовою. Це може бути помітною перевагою над НПЗП і підтримує діацереїн як дієву альтернативу лікування ОА, особливо в пацієнтів літнього віку та в тих, хто має підвищений ризик шлунково-кишкової кровотечі, серцево-судинних захворювань.

Результати цього дослідження свідчать про те, що діацереїн можна розглядати як ефективний засіб для лікування пацієнтів, які страждають на ОАКС. Особливо потенційна така альтернативна стратегія терапії для пацієнтів, яким протипоказані НПЗП.


Довідка «ЗУ»

В Україні діацереїн представлений під назвою Флекцерин (АТ «Київський вітамінний завод»). Цей препарат доступний у вигляді капсул для перорального прийому.

Флекцерин, як і всі інші лікарські засоби, потрібно приймати за схемою, регламентованою в інструкції для медичного призначення, тобто протягом перших 2-4 тиж лікування дорослим по 1 капсулі (50 мг) після прийому їжі на ніч. Із 2-4-го тиж лікування дозу лікарського засобу слід підвищувати до 100 мг/добу за 2 прийоми (по 1 капсулі вранці та ввечері після вживання їжі). Лікарський засіб слід застосовувати протягом тривалого періоду (не менше 6 міс).

Тривалість застосування препарату залежить від показань та ефективності лікування.


За матеріалами: Zeng F., Wang K., Duan H. et al. Diacerein versus
non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of knee osteoarthritis: a meta-analysis. J Orthop Surg Res 18, 308 (2023).
https://doi.org/10.1186/s13018-023-03786-6.

Підготувала Олена Костюк

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 12 (548), 2023 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Ревматологія

01.12.2023 Ревматологія Міфи і факти в діагностиці та лікуванні остеоартриту

За матеріалами майстер-класу «Остеоартроз: сучасний погляд ортопеда та ревматолога» (21 вересня 2023 р.) Одним із найпоширеніших дегенеративних захворювань суглобів у пацієнтів як молодого, так і старшого віку є остеоартрит (ОА). Про основні сучасні діагностично-лікувальні підходи до цього захворювання розповіла керівник навчального центру Інституту ревматології (м. Київ), докторка медичних наук, професорка Єлизавета Давидівна Єгудіна. ...

30.11.2023 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Неденатурований колаген II типу (UC-II®, Меркана®): вплив на здоров’я та рухливість суглобів

Повсякденна життєдіяльність потребує різноманітної фізичної активності, що створює змінне навантаження на суглоби. Механічні перевантаження, анатомічні недоліки або нестабільність суглоба призводять до появи локального болю та скутості, які обмежують гнучкість і рухливість суглобів у здорових людей, навіть без діагностованих ревматичних захворювань [1]. Дослідження показали, що навіть незначна втрата діапазону рухів коліна (ДРК) може зумовлювати зміну моделей ходи, що призводить до труднощів під час бігу та стрибків [2, 3]. ДРК є важливим показником як для спортсменів, так і для звичайних активних людей. Втручання, спрямовані на покращення ДРК, як було показано, полегшують стан суглобів, збільшують рухливість і зберігають функцію....

30.11.2023 Нефрологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Гіперурикемія за хронічної хвороби нирок: механізми та клінічні наслідки

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є глобальною проблемою охорони здоров’я. Поступове зниження екскреторної функції нирок спричиняє затримку розчинених у воді мінералів і метаболітів. Одним із таких метаболітів є сечова кислота (СК) – ​продукт розпаду пуринових нуклеотидів. У міру зниження кліренсу СК при ХХН G3-5 стадії виникає гіперурикемія. Крім того, гіперурикемії сприяють інші чинники: генетичні варіанти транспортерів уратів, дієта та певні ліки, в т. ч. діуретики й імунодепресанти, які погіршують нирковий кліренс СК. Цікавий огляд H.-J. Anders, Q. Li та S. Steiger, опублікований в одному з останніх номерів Clinical Kidney Journal, продовжує дискусію щодо біологічної ролі СК, і надає відповідь на важливе терапевтичне запитання: коли та як лікувати пацієнтів із гіперурикемією на тлі ХХН....

27.10.2023 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Рекомендації з харчування (дієта) для пацієнтів на тлі глюкокортикоїдної терапії

Глюкокортикоїди (ГК) є єдиними лікарськими засобами, що характеризуються поєднанням яскравих і швидких протизапальних й імунодепресивних властивостей, а отже, здійснюють різнобічний вплив на імунопатологічний процес у разі ревматичних захворювань і деяких інших станів [3, 7]....