Головна Терапія та сімейна медицина Особливості менеджменту предіабету в підлітків із надмірною масою тіла й ожирінням

16 червня, 2024

Особливості менеджменту предіабету в підлітків із надмірною масою тіла й ожирінням

Автори:
В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

Стаття у форматі PDF

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу в дитячому й підлітковому віці – ​відносно нове захворювання. До 1980 р. єдиною формою ЦД у дітей і підлітків вважався ЦД 1 типу. Нині кількість дітей, які страждають на ЦД 2 типу, в усьому світі щорічно збільшується [1, 2]. Зростання числа підлітків із ЦД 2 типу на тлі надмірної маси тіла й ожиріння зафіксовано і в Україні [3].

У більшості випадків ЦД у дітей і підлітків класифікується як ЦД 1 типу або ЦД 2 типу. Діагностика типу ЦД ґрунтується на недостатньо коректних ознаках, таких як вік і гострота маніфестації, наявність кетонурії, ожиріння, обтяженої спадковості щодо ЦД 2 типу, специфічних панкреатичних автоантитіл, рівні інсуліну й С-пептиду [4]. Однак специфічних клініко-лабораторних ознак для кожного типу ЦД не знайдено: автоімунні маркери, кетонурія, відсутність надмірної маси тіла відзначаються і при ЦД 2 типу, а ЦД 1 типу в дітей може розвиватися на тлі ожиріння й за наявності ЦД 2 типу в родині [5]. Відсутність чітких діагностичних критеріїв ускладнює проведення диференційної діагностики між ЦД 1 типу та ЦД 2 типу в дітей і підлітків. Від діагнозу залежить обраний метод лікування, рішення про необхідність призначення інсуліну, цільові рівні глікованого гемоглобіну, терміни скринінгу ускладнень і прогноз щодо їх розвитку.

ЦД 2 типу – тяжке хронічне захворювання з розвитком серйозних ускладнень. Ранній початок захворювання може призвести до розвитку в молодому працездатному віці хронічної ниркової недостатності, втрати зору, ампутації кінцівок, гострої і хронічної серцево-судинної патології [6].

Терапія ЦД 2 типу в дитячому й підлітковому віці ускладнюється тим, що з усіх пер­оральних цукрознижувальних препаратів, які застосовуються для лікування діабету цього типу в дорослих, лише метформін дозволений до використання.

У корекції предіабету й у складі комплексної терапії ЦД значного поширення набули препарати на основі рослинних компонентів. Фітотерапія розглядається як метод вибору в лікуванні початкових стадій ЦД 2 типу. В поєднанні з корекцією способу життя вона може зупинити подальший розвиток хвороби в осіб із порушеною глікемією натще й порушенням толерантності до глюкози (ПТГ) [7]. У багатьох країнах накопичено значний досвід успішного лікування ЦД з використанням фітотерапії [8, 9].

В Україні зареєстровано комбінований рослинний препарат Сахніл, який чинить багатофакторний вплив на організм при порушеннях вуглеводного обміну. Ефект і механізм дії Сахнілу забезпечуються властивостями компонентів, які входять до його складу: порошки яшад бхасми (Yashad Bhasma) 37,5 мг, шудхи шаладжит (мумійо) (Shilajit Shuddha) 37,5 мг; плоди момордики харанції (Momordica charantia) 12,00 мг; екстракти насіння касії (Cassia auriculata) 45,00 мг, плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) 37,45 мг, кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) 30,00 мг, насіння джамболани (Eugenia jambolana) 15,00 мг, усієї рослини енікостема літораль (Enicostemma littorale) 11,00 мг, листя джимнема сильвестра (Gymnema sylvestre) 11,00 мг, листя мелії азедарах (Melia azadirachta) 11,00 мг, серцевини птерокарпуса сумчастого (Pterocarpus marsupium) 8,00 мг, стебел тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) 8,00 мг, усієї рослини сверції чирати (Swertia chirata) 1,25 мг.

Перевагою рослинного комплексу Сахніл є багатогранний механізм його цукро­знижувальної дії. Так, рослини, які входять до складу рослинного комплексу Сахніл (джимнема, момордика), мають подібний до впливу метформіну ефект: знижують синтез глюкози в печінці, абсорбцію глюкози в кишечнику й покращують засвоєння глюкози периферичними тканинами, зменшуючи інсулінорезистентність [10, 11]. Подібно до препаратів сульфонілсечовини Сахніл стимулює вивільнення інсуліну β-клітинами підшлункової залози завдяки дії джимнеми, момордики, кореневища куркуми довгої [12]. Механізм цукрознижувальної дії, зіставний з таким інгібіторів дипептидилпептидази‑4, має момордика, яка містить інсуліноподібні пептиди, які підвищують толерантність до глюкози й сприяють зниженню рівня глікемії натще [11].

Метою дослідження було оцінити ефективність і безпеку дієтичної добавки Сахніл як додаткового комплексу біологічно активних речовин рослинного походження в підлітків із порушенням вуглеводного обміну на тлі надмірної маси тіла й ожиріння.

Матеріали та методи

Під спостереженням перебувало 18 підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Групу контролю становили 20 підлітків з ожирінням, але без порушень вуглеводного обміну. Для пацієнтів із ПТГ критеріями включення до дослідження були: вік на момент встановлення діагнозу 15-18 років, наявність гіперінсулінемії та інсулінорезистентності (за індексом НОМА), надмірної маси тіла й ожиріння. Критерії виключення з дослідження: ЦД 1 типу та моногенні форми ЦД, наявність кетонурії.

Пацієнти основної групи (n=18) із ПТГ дотримувалися рекомендацій щодо зміни способу життя й фізичної активності та отримували дієтичну добавку Сахніл по 2 таблетки двічі на добу за 30 хвилин до їди впродовж 3 місяців. Пацієнти контрольної групи (n=20) дотримувалися рекомендацій щодо зміни способу життя й фізичної активності.

Визначали рівень глікемії натще і через 2 години після навантаження 75 г глюкози, показники ліпідного обміну до та після лікування (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької і високої щільності, тригліцеридів), рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) за допомогою біохімічного аналізатора BioChem SA (High Technology Inc., США) і стандартних тест-наборів (High Technology Inc., США; «Філісіт-Діагностика», Україна).

Загальноклінічне обстеження включало збирання скарг, анамнезу, вивчення родоводу, огляд, оцінку антропометричних даних з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ (кг/м2) = маса (кг) / ріст (м)2. ІМТ аналізувався індивідуально за нормативами для конкретного віку й статі та був поданий у вигляді числа стандартних відхилень від середнього (SDS – standard deviation score). Діагностичним критерієм ожиріння вважався SDS ІМТ >2,0, надлишкової маси тіла –1,5-2,0 [13].

Для оцінки переносимості й реєстрації побічних ефектів усі обстежені особи були забезпечені щоденником самоконтролю.

При обробці результатів використовували математичні й статистичні методи аналізу. Визначали середнє арифметичне значення 3 показників (глікемія натще, глікований гемоглобін (HbA1c), ліпідограма) в групах дослідження. Для порівняння рядів даних між собою використовували двовибірковий t-тест із різними дисперсіями. Рівень значущості р<0,05 розглядали як достовірний.

Результати

Характеристику підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння (1-ша група) і підлітків з ожирінням, але без порушень вуглеводного обміну (2-га група) наведено в таблиці.

Таблиця. Показники вуглеводного обміну в учасників із ПТГ (1-ша група) і підлітків з ожирінням (2-га група) в динаміці спостереження впродовж 3 місяців

Показник

1-ша група (n=18)

2-га група (n=20)

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

Глікемія натще, ммоль/л

5,73 ± 0,15

5,52 ± 0,09

4,81 ± 0,09

4,76 ± 0,11

Глікемія через 2 години в процесі ГТТ, ммоль/л

9,18 ± 0,17

7,06 ± 0,18*

5,94 ± 0,26

5,82 ± 0,29

HbA1c,%

5,87 ± 0,36

5,69 ± 0,32

5,72 ± 0,22

5,66 ± 0,24

ІРІ, мкОД/мл

19,3 ± 3,1

16,2 ± 2,7

16,1 ± 2,9

15,2 ± 2,3

Індекс HOMA

3,1 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,1 ± 0,3

1,9 ± 0,2

Примітки: * відмінності достовірні порівняно з початковим рівнем; ГТТ – ​глюкозотолерантний тест.

 

У 1-й і 2-й групах наприкінці спостереження не відзначалося достовірного зниження глікемії натще, рівня HbA1c, оскільки ці показники перебували в межах референсних значень. Однак наприкінці лікування в учасників 1-ї групи з ПТГ відзначалося достовірне зниження рівня глікемії через 2 години після навантаження. Терапія із застосуванням дієтичної добавки Сахніл забезпечила суттєве зниження (на 23,1%; р=0,01) концентрації глікемії через 2 години після навантаження, що становило 7,06±0,18 ммоль/л. Різниця між групами досягла рівня високої достовірності (р=0,01).

У процесі спостереження й лікування відзначалася тенденція до зниження рівня ІРІ (з 19,3±3,1 до 16,2±2,7 мкОД/мл) і величини індексу HOMA (з 3,1±0,4 до 2,7±0,4) у підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння.

При аналізі показників ліпідного обміну в динаміці спостереження й лікування змін не встановлено, оскільки зазначені показники перебували в межах референсних значень.

Для оцінки переносимості й реєстрації побічних ефектів усі обстежені підлітки були забезпечені щоденником самоконтролю. У групі підлітків, які отримували Сахніл, у процесі спостереження побічні ефекти не зареєстровані. Загалом усі обстежені оцінили переносимість терапії із застосуванням дієтичної добавки Сахніл як добру.

Обговорення

Упродовж останнього десятиліття спостерігається ріст захворюваності на ЦД 2 типу в дитячому та підлітковому віці [14].

Нами досліджено вплив Сахнілу в підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Загалом було проведено 2 візити: до лікування та через 3 місяці прийому фітокомплексу з аналізом лабораторних показників вуглеводного й ліпідного обміну (рівень глікемії в процесі глюкозотолерантного тесту, HbA1c, ІРІ, індекс HOMA, ліпідограма). Через 12 тижнів вживання рослинного комплексу Сахніл у пацієнтів із ПТГ спостерігалося достовірне зниження глікемії через 2 години після навантаження глюкозою (7,06±0,18 ммоль/л).

Постпрандіальна гіперглікемія розглядається як важливіший фактор ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, ніж глікемія натще. Встановлено, що постпрандіальна гіперглікемія супроводжується збільшенням товщини комплексу інтима-медіа сонної артерії, що є початковою ознакою атеросклерозу. Дослідження ізольованої гіперглікемії через 2 години після навантаження глюкозою при нормальних показниках глікемії натще вказувало на збільшення вдвічі ризику серцево-­судинних ускладнень [15].

Отже, антигіперглікемічна терапія із застосуванням дієтичної добавки Сахніл у добовій дозі 2 таблетки двічі на день сприяла зниженню та нормалізації постпрандіальної глікемії в підлітків з ПТГ. Ці зміни мають статистично значущий характер порівняно як із початковим рівнем, так і з показниками контрольної групи.

Ожиріння залишається серйозною проб­лемою охорони здоров’я, пов’язаною з багатьма хронічними захворюваннями, спричиненими сучасними підходами до способу життя та нездоровими харчовими звичками. Відповідний спосіб життя має основне значення для успіху в менеджменті ожиріння. Удосконалення технологій сприяло розширенню досліджень у галузі фітотерапії з метою розробки інноваційної системи доставки ліків [16]. У майбутньому рослинні препарати матимуть ще більший вплив на лікування ожиріння. Тому дуже важливо порекомендувати використання фітотерапії Сахнілом для підвищення ефективності лікування ЦД 2 типу.

Висновки

Через 12 тижнів у підлітків з порушенням толерантності до глюкози, які отримували Сахніл, рівень глікемії через 2 години після навантаження глюкозою знизився на 23,1% і становив 7,06±0,18 ммоль/л. Ці зміни були статистично достовірні порівняно як із початковим рівнем, так і з відповідними показниками в контрольній групі.

Спостерігалася тенденція до зниження рівня ІРІ (з 19,3±3,1 до 16,2±2,7 мкОД/мл) і величини індексу HOMA (з 3,1±0,4 до 2,7±0,4) у підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння після призначення 12-тижневої терапії Сахнілом.

Дієтична добавка Сахніл є ефективним засобом для лікування підлітків із порушеною толерантністю до глюкози. Сахніл добре переноситься хворими, не спричиняє побічних ефектів.

Список літератури знаходиться в редакції.

Міжнародний ендокринологічний журнал, 2022, т. 18, №8.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (570), 2024 р

Номер: Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (570), 2024 р