Актуальная тема: «Инновационные антибиотики в практике врача»
Епідеміологія та фактори ризику несприятливих наслідків у пацієнтів із післяопераційними ускладненими абдомінальними інфекціями, які отримували тайгециклін:  результати когортного проспективного дослідження Епідеміологія та фактори ризику несприятливих наслідків у пацієнтів із післяопераційними ускладненими абдомінальними інфекціями, які отримували тайгециклін: результати когортного проспективного дослідження

Одними з найпоширеніших ускладнень в абдомінальній хірургії є внутрішньочеревні інфекції. Протягом багатьох років їх найчастішими етіологічними чинниками були ентеробактерії, однак в останні роки, за даними низки досліджень, дедалі більшу роль у виникненні післяопераційних абдомінальних інфекцій (ПАІ) відіграють ентерококи...

Підходи до вирішення проблеми інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги Підходи до вирішення проблеми інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги

Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги (ІПМД), – новий термін, який запропоновано для заміни понять «нозокоміальні», «внутрішньолікарняні інфекції» та «інфекції, що виникли в лікарні». Він означає, що такі інфекції можуть бути пов’язані з різними лікувально-профілактичними установами, доступними для пацієнтів. ІПМД визначаються як інфекції, що не проявлялися на момент госпіталізації до медичної установи (і немає доказів, що були в інкубаційному періоді на той момент)...

Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід

Нозокоміальна пневмонія є другою за частотою внутрішньолікарняною інфекцією. Це захворювання пов’язане з високою захворюваністю і смертністю, подовжує термін перебування пацієнта в лікарні та підвищує витрати на його лікування. У статті наведено зарубіжний досвід ведення пацієнтів із нозокоміальною пневмонією; рекомендації розроблені індійськими експертами на даних світової доказової медицини і можуть бути корисними з огляду ведення пацієнтів в умовах обмежених медичних ресурсів. ...

Тяжелый сепсис, вызванный Aeromonas hydrophila, развившийся на фоне терапии тоцилизумабом: клинический случай Тяжелый сепсис, вызванный Aeromonas hydrophila, развившийся на фоне терапии тоцилизумабом: клинический случай

Aeromonas hydrophila – бактерия, которая широко распространена в прес¬ной и соленой воде, содержится в пище и обработанной питьевой воде, обнаруживается в системах хозяйственного водоснабжения и в водопроводных системах медучреждений. В статье описан случай сепсиса и острого гнойного холангита, вызванных А. hydrophila у пожилой пациентки с ревматоидным артритом, принимавшей тоцилизумаб...

Лечение нарушений микробиома влагалища перед использованием метода переноса замороженных эмбрионов Лечение нарушений микробиома влагалища перед использованием метода переноса замороженных эмбрионов

Краткий обзор длительной терапевтической эффективности оральных форм клиндамицина. Анормальный вагинальный микробиом (АВМ) или бактериальный вагиноз (БВ) могут крайне негативно сказаться на репродуктивных результатах в клинике экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Тем не менее перед тем как перейти к рандомизированным контролируемым исследованиям, целью которых будет изучение основных причин неудачи ЭКО......

Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование

Боевая травма — особая разновидность травмы, которую отличают от бытовой или производственной не только поражающий фактор, но и условия получения травмы, сроки оказания помощи пострадавшему, массовость поражений. Данные о лечении этой патологии мало освещены в литературе, к тому же, они быстро устаревают в связи с непрерывным совершенствованием видов вооружения, а также медицинских технологий...

Тайгециклин - надежный выбор против мультирезистентных инфекций Тайгециклин - надежный выбор против мультирезистентных инфекций

Тайгециклин обладает широким спектром антимикробной активности, который включает аэробные и анаэробные, грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также атипичные возбудители. Важнейшим преимуществом препарата является то, что он сохраняет активность в отношении полирезистентных микроорганизмов, вызывающих серьезные госпитальные инфекции. Примечательно, что против тайгециклина бессильно большинство распространенных механизмов...

Резистентність до карбапенемів: глобальна медична проблема Резистентність до карбапенемів: глобальна медична проблема

Формування і поширення резистентності до карбапенемів у грамнегативних бактерій є однією з найбільш актуальних проблем сучасної антимікробної хіміотерапії. Карбапенеми зазвичай розглядаються як найбільш ефективні антимікробні препарати при лікуванні важких нозокоміальних і позалікарняних інфекцій полімікробної етіології. Проте набута стійкість до препаратів цієї групи останнім часом зустрічається все частіше, особливо серед збудників нозокоміальних інфекцій. ...

Антибиотикотерапия при нозокомиальном перитоните: микробиота, выбор схемы и длительность лечения Антибиотикотерапия при нозокомиальном перитоните: микробиота, выбор схемы и длительность лечения

Интраабдоминальные инфекции (ИАИ) являются основной причиной послеоперационной заболеваемости и госпитализации в отделения интенсивной терапии после абдоминальных хирургических вмешательств. При осложненных ИАИ требуются оперативное лечение и максимально раннее назначение эмпирической антибиотикотерапии препаратами широкого спектра действия. Однако в случае нозокомиальных ИАИ проблема усугубляется ...