Ефективність есциталопраму за постінсультної депресії

10.07.2023

Щороку до 795 тис. осіб у США переносять новий або повторний інсульт (Mozafarian et al., 2016). За результатами метааналізу епідеміологічних даних, у 31% пацієнтів розвивається депресія протягом 5 років після інсульту. Постінсультна депресія (ПІД) може погіршувати когнітивний рівень та повсякденну активність, спричиняти негативні наслідки для реконвалесцентів і збільшувати навантаження на тих, хто їх доглядає (Ayerbe et al., 2013). Есциталопрам, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), є ефективним засобом для лікування та профілактики ПІД. Пропонуємо до вашої уваги огляд метааналізу даних рандомізованих клінічних дослі­джень R. F. Feng et al. Efficacy of escitalopram for poststroke depression: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2022 Feb 28; 12 (1): 3304), у яких порівнювали ефективність есциталопраму та плацебо, оцінюючи тяжкість депресії, частоту її симптомів, небажані явища та інші значущі клінічні результати.

Як зазначають дослідники, нині етіологічні ­механізми ПІД чітко не з’ясовані, проте у ­проведених дослі­дженнях доведено синергічний вплив психологічного, соціального та біологічного чинників на її розвиток (De Ryck et al., 2014; Hackett et al., 2005).

Есциталопрам є СІЗЗС із низькою ймовірністю лікар­ських взаємодій, а тому підходить для пацієнтів з інсультом, що отримують комплексну терапію (Puri et al., 2014). Зокрема, доведено, що есциталопрам є ефективним засобом для лікування та ­профілактики ПІД, але все ще існують певні суперечності щодо результатів дослі­джень його ефективності (Robinson et al., 2008; Kim et al., 2017).

У рандомізованому клінічному дослідженні (РКД) R. G. Robinson et al. (2008) ­продемонстрували, що засто­сування есциталопраму є безпечним для профілактики ПІД, а також поліпшує ­повсякденну активну діяль­ність і соці­альну функцію. ­Результати дослі­дження також засвідчили, що за терапії есци­талопрамом немає значних відмін­ностей щодо впливу на когнітивні функції порівняно з лікуванням, спрямованим на розв’язання проблем (Problem-Solving Therapy, PST), і плацебо. 

Однак, за даними дослі­дження ефективності есцита­ло­праму, яке про­вели J. S. Kim et al. (2017), частота виник­нення помірних / тяжких симптомів депресії і побічних ефектів не є статистично значущою (за винятком ­діа­реї, неврологічних дефектів, впливу на повсякденну ­активність, когнітивні та рухові функції).

Матеріали та методи дослі­дження

Стратегія пошуку та відбір дослі­джень

Для метааналізу відібрали РКД, які відповідали крите­ріям включення. Зокрема, вивчали показники за інструментами оцінювання депресії, частоту розвитку ПІД, небажані явища, а також функціональні результати.

Відбір і характеристика дослі­джень

Пошук виконували у базах даних (Medline, Embase, Scopus, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Clinical Trials.gov, CNKI, Wan fang, VIP), ­вибираючи статті, опубліковані до травня 2021 року. Було ­відібрано 11 статей (результати дослі­джень за участю загалом 1 тис. 374 учасників, рандомізованих у групу есциталопраму або конт­рольну групу). 

У дев’яти РКД спостереження відбувалося наприкінці лікування, а у двох – тривало й після його закінчення, однак, автори не змогли отримати детальні дані дослі­джень J. S. Kim et al. (2017) через 6 міс. і K. Mikami et al. (2011) через 18 міс. Так, у ­п’яти ­учасники страждали від депресії на момент відбору до дослі­дження. Крім того, у низці дослі­джень учасники не мали діаг­нозу депресії під час набору. У більшості РКД виключалися учасники з дефіцитом сприйняття інформації, афазією та нестабільним станом здоров’я.

Критерії включення:

  1. До дослі­дження включали РКД з учасниками, у яких клінічно підтвер­джено діагноз інсульту.
  2. Учасники експериментальних груп ­приймали есциталопрам (у будь-якому дозуванні, із будь-яким способом введення), а члени контрольних груп отриму­вали плацебо.

Основні результати: показники тяжкості депресії за шкалою депресії Гамільтона (HAMD), частоти виникнення ПІД та небажаних подій, зокрема побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, статевої, серцево-­судинної систем тощо.

Вторинні результати: оцінка неврологічного дефіциту, повсякденної активності, когнітивних порушень і рухової функції. Для функціональних показників ­дослідники ­віддавали перевагу шкалі оцінювання ­інсульту Національного інс­титуту охорони здоров’я США (NIHSS), індексу Бартела, шкалі оцінювання рухо­вої функції Фугля-Меєра, короткій шкалі оцінювання психічного статусу (MMSE) та Монреальській шкалі оцінювання когнітивних функцій (MoCA).

Критерії виключення:

  1. Дослі­дження, що не відповідають умовам РКД.
  2. Дослі­дження, учасниками яких були не пацієнти з інсультом (або не відповідали чітким діагностичним критеріям).
  3. Експериментальна група не отримувала есцитало­прам або контрольна група не отримувала плацебо, або були використані препарати та методи зі змішаними ефектами.
  4. Дослі­дження, у яких не вивчали зазначені вище ­показники.
  5. Застосовані методи втручання не були чітко визна­чені й підтвер­джені авторами.

Оцінка якості дослі­джень

Якість дослі­дження аналізували незалежно два рецен­зенти, застосовуючи інструмент ­Кокранівського спів­робітництва для оцінювання ризику упередженості, якості рандомізації, приховування розпо­ділу по групах, засліплення, наявності неповних ­даних щодо результатів та вибірковості звітів. 

Якщо два рецен­зенти не могли ­дійти згоди, ­залучали думку третього рецензента.

Статистичний аналіз

Об’єднаний аналіз виконували в будь-якій точці спостереження за допомогою програмного забезпечення RevMan 5.3 (Копенгаген: Північний Кокранівський центр, Кокранівське співробітництво, 2014). Відношення ризиків (ВР) із 95% довірчим інтервалом (ДІ) було описано за допомогою категоріальних даних. 

Для безперервних результатів використовували стандартизовану середню різницю (SMD) із 95% довірчим інтервалом (ДІ). Для статистичної значущості викорис­товували значення р<0,05. Аналіз показників підгруп вико­нували на підставі даних різних шкал оцінювання, ­наявності / відсутності депресії під час відбору ­учасників до дослі­дження та тривалості спостереження (<3 міс. порів­няно з 3‑6 міс. проти >6 міс.).

Під час аналізу чутливості були виключені дослі­дження з високою гетерогенністю. Упере­дженість публікацій оцінювали за допомогою воронкоподібної діаграми та статистичного тесту Еггера (виконували з використанням програми Stata 12.0; значення р<0,10 свідчило про статистично значущу асиметрію).

Представлене дослі­дження було проведено відповідно до рекомендацій із підготовки звітів, систематичних огля­дів і метааналізів PRISMA 2020.

Результати

Бальні показники оцінювання депресії

За даними семи дослі­джень, SMD бальних показників оцінювання депресії серед учасників, які отримували есциталопрам, порівняно з контрольною групою становило -1,25 (95% ДІ від -1,82 до -0,68; ­коефіцієнт гетерогенності [I2]=90%). Проте фіксували помірну гетерогенність між учасниками, які страждали (SMD=-1,32; 95% ДІ від -1,74 до -0,90; I2=57%) або не страждали на депресію (SMD=-1,15; 95% ДІ від -2,21 до -0,09; I2=95%) під час відбору, і не було жодної гетерогенності між підгрупами (I2=0%; р=0,77). Як зазначають дослідники, антидепресивна ефективність була очевидно статистично значущою (р<0,05) у групі застосування есциталопраму (88,9%) порівняно з контрольною групою (64,7%) в одному дослі­дженні, але автори не змогли отримати детальну оцінку результатів (Lin, 2012).
Виявлено очевидну статистичну значущість у підгрупах, де тривалість спостереження становила <3 міс. (SMD=-1,78; 95% ДІ від -2,78 до -0,77; I2=91%), а ­також 3‑6 міс. (SMD=-1,23; 95% ДІ від -1,50 до -0,97; I2=0%). Проте не встановлено переваг ­застосування ­есциталопраму в підгрупах із тривалістю спостереження ≥6 міс. (дані лише одного дослі­дження). ­Серед підгруп була значна гетерогенність (I2=93,1%; р<0,001).

Частота постінсультної депресії

За даними п’яти дослі­джень, частота виникнення ПІД була вищою в групах контролю порівняно з групами терапії есциталопрамом за помірної гетерогенності (ВР=0,52; 95% ДІ 0,29‑0,91; I2=72%).

Безпека

За даними семи дослі­джень, статистично значущої різниці щодо частоти побічних явищ із боку шлунково-кишкового тракту між групами терапії есцитало­прамом та контрольною у дослі­дженнях не виявлено. Стосовно нудоти, діареї, болю в животі та закрепу ВР становило 1,31 (95% ДІ 0,86‑1,99) з помірною гетерогенністю (I2=59%; р=0,02) між дослі­дженнями. ­Також не виявлено статистичної значущості для ­інших побічних ефектів із боку шлунково-­кишкового тракту: сухості у роті (ВР=0,73; 95% ДІ 0,52‑1,03; дані трьох дослі­джень; I2=46%), анорексії (ВР=1,66; 95% ДІ 0,95‑2,90; дані трьох дослі­джень; I2=2%), порушень травлення (ВР=1,66; 95% ДІ 0,95‑2,90; дані трьох дослі­джень; I2=2%), розладів травлення (ВР=1,26; 95% ДІ 0,75‑2,11; дані трьох дослі­джень; I2=0%), шлунково-­кишкової кровотечі (ВР=1,02; 95% ДІ 0,15‑7,07; дані двох дослі­джень; I2=0%).

У групах застосування есциталопраму не зафіксовано значущих побічних ефектів із боку серцево-судинної системи. Для прискореного серцебиття ВР становило 1,14 (95% ДІ 0,44‑2,96; дані трьох дослі­джень; I2=0%; р=0,65); для тахікардії ВР становило 1,07 (95% ДІ від 0,90‑1,28; дані двох дослі­джень; I2=0%; р=0,65). Лише у двох дослі­дженнях повідомлялося про біль у грудях, а ВР становило 1,35 (95% ДІ 0,68‑2,70; I2=0%; р=0,57).

Есциталопрам не чинив вплив на сексуальну функцію порівняно з контрольною групою (ВР=1,39; 95% ДІ 0,94‑2,05; дані трьох дослі­джень; I2=0%; р=0,72); був безпечним щодо інших побічних ефектів, окрім сонливості (ВР=6,95; 95% ДІ 1,61‑30,09; дані трьох дослі­джень; I2=31%; р=0,23). Серед усіх включених дослі­джень не виявлено жодної гетерогенності або вона була низькою щодо: безсоння (ВР=0,82; 95% ДІ 0,48‑1,39; дані чотирьох дослі­джень; I2=0%; р=0,71), ­запаморочення (ВР=1,09; 95% ДІ 0,90‑1,32; дані трьох дослі­джень; I2=0%; р=0,95), втоми (ВР=1,25; 95% ДІ 0,90‑1,74; дані трьох дослі­джень; I2=0%; р=0,73), підвищеної пітливості (ВР=1,78; 95% ДІ 0,99‑3,20; дані трьох дослі­джень; I2=0%; р=0,80), ­падінь (ВР=1,02; 95% ДІ 0,15‑7,07; дані двох дослі­джень; I2=0%; р=0,97), болю (ВР=0,88; 95% ДІ 0,48‑1,63; дані двох дослі­джень; I2=24%; р=0,25), дизурії (ВР=1,38; 95% ДІ 0,51‑3,77; дані двох дослі­джень; I2=0%; р=0,85), ­тривожні розлади (ВР=1,98; 95% ДІ 0,37‑10,61; дані двох дослі­джень; I2=48%; р=0,16). Не було ­статистично значущих відмінностей (р>0,05) між групами есциталопраму і контролю за частотою виникнення парестезій, тремору, свербежу та периферичних набряків, однак про них повідомлялося лише в одному дослі­дженні (Kim et al., 2017).

Показники неврологічного дефіциту

SMD становила -0,97 (95% ДІ від -1,97 до 0,03; дані чотирьох дослі­джень) із високою гетерогенністю між дослі­дженнями (I2=97%) щодо показників ­порушення неврологічних функцій: визначених за ­різними ­шкалами (SMD=-3,25; 95% ДІ від -3,86 до -2,64) порівняно з показниками за NIHSS (SMD=-0,15; 95% ДІ від -0,46 до 0,17; I2=91%; р=0,15) і порівняно з ­показниками за модифікованою Единбурзькою скандинавською шкалою інсульту (MESSS) (ВР=-0,35; 95% ДІ від -0,69 до -0,01). 

Повідомлялося, що частота відновлення невро­логічних функцій мала очевидну статистичну ­значущість (р<0,05) у групі есциталопраму (86,1%) порівняно з конт­рольною групою (58,8%) в одному дослі­дженні, але ­автори не ­змогли отри­мати детальну оцінку.

Повсякденна активність

Об’єднаний аналіз даних був не на користь есциталопраму порівняно з контролем (ВР=0,42; 95% ДІ від -0,32 до 1,16; I2=94%).

Когнітивні порушення

SMD становила 0,56 (95% ДІ від -0,23 до 1,34; дані трьох дослі­джень) із високою гетерогенністю між дослі­дженнями (I2=94%; р<0,001).

Рухова функція

Есциталопрам мав кращий ефект порівняно з конт­ролем (SMD=0,47; 95% ДІ 0,02‑0,93; дані чотирьох дослі­джень) із високою гетерогенністю між дослі­дженнями (I²=83%; р=0,0005) та між показниками різних шкал: за шкалою оцінювання рухової функції Фугля-Меєра (SMD=0,65; 95% ДІ 0,25‑1,06; I²=54%; р=0,11) та шкалою оцінювання півкульного інсульту (SMD=0,00; 95% ДІ від -0,18 до 0,18).

Аналіз чутливості

Під час аналізу чутливості дослі­дження низької ­якості були виключені, а висновки об’єднаних аналізів мали пере­вірений характер, за винятком показників щодо рухової функції (SMD=0,36; 95% ДІ від -0,40 до 1,13; I²=90%; р=0,002) і сонливості (SMD=4,70; 95% ДІ 0,17‑127,25; I²=64%; р=0,09).

Показник I² знизився з 94 до 79% в ­об’єднаному аналізі повсякденної активності. Інвертована воронко­подібна діаграма для візуального оцінювання бальних показників депресії була симетричною. Тести Еггера продемонстрували, що результат оцінювання депресії (t=-0,77; р=0,478) не залежить від упере­д­женості ­публікації.

Обговорення

Систематичний огляд і метааналіз, до якого ­увійшли дані 11 дослі­джень за участю 1 тис. 374 учасників, дають сучасний і детальний опис ефективності есциталопраму при ПІД. В учасників, які приймали есциталопрам, порів­няно з контрольною групою фіксували поліпшення бальних показників депресії та рухової функції, зменшення частоти виникнення ПІД, але не виявлено покращення показників повсякденної активності, неврологічних і когнітивних функцій. 

Крім того, учасники груп терапії есциталопрамом не мали більшої кількості побічних ефектів ­порівняно з контрольними групами, за винятком сонливості (­однак в аналізі чутливості висновки щодо рухової функції та сонливості не були стабільними).

За даними дослі­дження, есциталопрам сприяє ефективному зниженню бальних показників оцінювання депресії та частоти виникнення ПІД, що свідчить про ефективність препарату в лікуванні та профілактиці ПІД. Так, за даними метааналізу, есциталопрам є безпечним для пацієнтів з інсультом. Власне, об’єднані результати засвідчили, що учасники, які ­отримували есциталопрам, добре переносили побічні ефекти з боку шлунково-кишко­вого тракту, серцево-­судинної та статевої систем, інші неба­жані явища, окрім сонливості. Як зазначають вчені, остання була зареєстрована лише у двох дослідженнях, проте за результатами аналізу чутливості у групах застосування есциталопраму не фіксували збільшення ­частоти сонливості, що узго­джується з даними поперед­нього мета­аналізу (Feng et al., 2018) і відрізняється від результатів двох попередніх метааналізів (Mead et al., 2013; Xu et al., 2016) через різні типи антидепресантів, ­оцінювані у цих дослі­дженнях; зокрема, трициклічні анти­депресанти в дослі­дженні X. M. Xu et al. (2016). 

Висновки щодо функціональних індексів не узго­джу­ються з даними попередніх метааналізів, які, ймовірно, охоплюють лише дані ≤4 дослі­джень щодо кожного функціонального індексу, а їх достовірність слід ­інтерпретувати обережно і доводити в ­майбутньому (Feng et al., 2018; Xu et al., 2016; Chen et al., 2006).

Одним із потенційних недоліків аналізу була висока гетерогенність даних дослі­джень, за винятком частоти виникнення ПІД і побічних ефектів. 

По-перше, можливою причиною є невеликі вибірки у більшості дослі­джень, а також низька якість деяких дослі­джень, що може призвести до високого ­ризику упере­дженості та переоцінки. Так, в об’єднаному аналізі чутливості показник повсякденної активності було знижено з 94 до 79%.

По-друге, у включених дослі­дженнях застосовували ­різні шкали оцінювання, і одне з них виявило, що час­тота виникнення ПІД може варіюватися залежно від конкретної шкали оцінювання депресії (HAM-D17 ­проти HAM-D6). Цей факт акцентує увагу на значущості ­вибору відповідних інструментів оцінювання, оскільки різні ­шкали можуть давати різні результати і висновки. Отримані результати свідчать про необхідність приділяти більше уваги вибору шкал ­оцінювання під час проведення клінічних дослі­джень депресії та її зв’язку з ПІД.
По-третє, після видалення даних одного з дослі­джень показник I2 знизився із 90 до 80% в об’єднаному ана­лізі бальних показників за шкалою оцінювання депресії. Власне, причиною цього може бути те, що тривалість втручання (12 міс.), очевидно, була довшою, ніж в інших дослі­дженнях. 

По-четверте, після вилучення даних іншого дослі­дження виявлено значне зменшення ­гетерогенності (I²=22%; р=0,26) у загальному аналізі когнітивної функції (Kim et al., 2017). Це може бути ­пов’язано з тим, що вага дослі­дження була надто великою, а кількість включених дослі­джень – ​недостатньою.

Дані учасників із серйозними когнітивними порушеннями, афазією та тяжким інсультом були виклю­чені з ­відібраних дослі­джень, тому авторам невідомо, чи поліп­шило лікування цих пацієнтів есциталопрамом їхній стан, що також є обмеженням цього аналізу.

Сильними аспектами дослі­дження автори вважають проведення масштабного пошуку, що охоплював опуб­ліковані онлайн статті, довідники та неопубліковані дослі­дження, а також досить широкий спектр важливих клінічних результатів. Крім того, було виконано аналізи чутливості та підгрупові аналізи, достатні для забезпе­чення надійності й достовірності результатів. ­Автори вважають, що в майбутньому необхідно розробити деталь­ніші та ретельніші базові експерименти для забезпечення кращого вибору для клініцистів і пацієнтів.

Висновки

Узагальнені результати R. F. Feng et al. підтвер­джують, що есциталопрам є безпечним та ефективним для лікування пацієнтів із ПІД. Однак дані об’єднаних аналізів показників щодо рухової функції та частоти виник­нення сонливості слід пояснювати з обережністю. Крім того, у дослі­дженні намічені обмеження та напрями для подальших аналізів. Для оцінювання захисної ролі есци­талопраму при ПІД необхідні масштабніші багато­центрові РКД із більшими вибірками та з більшою кількістю аналізованих показників.

Підготував Денис Соколовський

Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» № 2 (65) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Можливість використання медичного канабісу за больової форми діабетичної полінейропатії

Розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) невпинно продовжує зростати як відповідь на зміни в соціальній поведінці та особистості індивідуумів. За даними 2021 року, ця хвороба уразила ≈10,5% дорослого населення віком 20-79 років [1-3]. Згідно з поточними прогнозами, до 2045 року кількість людей із ЦД зросте із 536,6 до 783,2 млн. Серед усіх випадків ЦД превалює ЦД 2 типу, який вважається серйозною проблемою для охорони здоров’я в кожній країні. ...

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Хронічний больовий синдром. Звільнитися з капкана: управління болем у суглобах та хребті

Хронічний больовий синдром – ​це своєрідний мультикомплекс, що поєднує у собі відразу декілька типів болю: ноцицептивний, дисфункціональний та нейропатичний. Особливий інтерес зумовлює нейропатичний біль, пов’язаний з органічним ушкодженням структур периферичної або центральної нервової системи, відповідальних за контроль та проведення больових імпульсів....

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Як запобігти інсульту: поради сімейному лікарю та пацієнту

18-19 травня в онлайн-форматі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Роль первинної медичної допомоги в системі охорони здоров’я України» (до Всесвітнього дня сімейного лікаря), присвячена первинній та паліативній допомозі в практиці сімейного лікаря, актуальним питанням фармакотерапії у сімейній медицині. Доктор медичних наук, професор Іван Савович Зозуля висвітлив тему «Як запобігти новому інсульту: поради сімейному лікарю та пацієнту», детально розказав про фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань та актуальні методи профілактики серцево-судинної патології....

29.08.2023 Неврологія «Синаптичний сплеск»: як підтримати когнітивні функції, щоб потім не перейшло в ніколи

На платформі «Міжнародний конгрес з інфузійної терапії», котра є провайдером безперервного професійного розвитку для працівників охорони здоров’я в Україні, навесні в рамках Школи когнітивних порушень відбувся цикл вебінарів «Синаптичний сплеск». Доповідачем на всіх заходах був завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор Михайло Михайлович Орос....