27.03.2015 Досвід застосування альфа-ліпоєвої кислоти у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу

Ураження периферичної нервової системи – діабетична полінейропатія (ДПН) – одне з хронічних ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД). ДПН – це комплекс клінічних синдромів, які є проявами ураження різних ділянок нервової системи в сукупності або поодинці. Вона може протікати приховано і залишатися нерозпізнаною протягом тривалого часу, а може проявлятися суб’єктивними й об’єктивними симптомами. За різними даними, поширеність діабетичної нейропатії коливається від 20 до 70% [1-4]. Існує багато...

27.03.2015 Бронхолегочная дисплазия у детей

Благодаря усовершенствованию методов интенсивной терапии и сурфактантной поддержке неонатологи добились выживания недоношенных и маловесных детей, родившихся с респираторными нарушениями и другими состояниями, требующими искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако незрелость бронхолегочной системы, баротравма, повреждение кислородом, воспаление у многих из них привело к формированию хронических изменений в легких – бронхолегочной дисплазии (БЛД). Формы заболевания, факторы риска Согласно о...

27.03.2015 Алгоритмы ведения новорожденных и детей грудного возраста с лихорадкой неясной этиологии

Первые дни и месяцы жизни ребенка являются особенно критичными в отношении развития различных патологических состояний. Несовершенство всех систем организма и их адаптация к новой окружающей среде делают организм уязвимым, в особенности для инфекционных агентов. Первым проявлением инфекционного заболевания вирусной и бактериальной этиологии является лихорадка. Повышение температуры тела при инфекционных заболеваниях представляет собой защитно-приспособительную реакцию организма, направленн...

27.03.2015 Артриты и артралгии: проблемно ориентированный подход в педиатрии

Артралгии у детей – нередкая причина обращаемости к врачу. Боль в суставах может быть связана с множеством причин, и в группу так называемых ревматических болезней входит более 100 наименований, объединяющих болезни воспалительного и дистрофического характера. У детей причинами артрита могут быть инфекции (острая ревматическая лихорадка, инфекционный артрит, реактивный артрит и др.), ювенильный ревматоидный артрит, артриты на фоне соматической патологии, в частности болезней системы крови, при п...

27.03.2015 Гормональна система росту

Продовження. Початок у «Педіатрія. Акушерство. Гінекологія», №4, 2010 р. Доведено вплив ГР на білковий, вуглеводний, жировий і водно-електролітний обмін. ГР має анаболічну дію, підсилює синтез білка, не впливаючи на протеоліз, збільшує кількість клітин у м’язовій тканині, сприяє затримці азоту в організмі. ГР виявляє виражену ліполітичну дію, збільшуючи кількість адипоцитів, і поряд з цим володіє деякими ефектами, спрямованими на зменшення розмірів зрілих адипоцитів, що в остаточному підсумку ...

27.03.2015 Синдром стойкой инфильтрации легких у детей

Выяснение причин стойкой инфильтрации легких по данным рентгенограммы органов грудной клетки (Rо ОГК) у детей относится к числу весьма трудных диагностических проблем и требует от врача умения анализировать результаты многих дополнительных методов исследования. Подобный клинический синдром у детей встречается не так часто, как у взрослых, тем не менее дифференциальная диагностика этого синдрома достаточно трудна. При большинстве заболеваний легких у детей инфильтративные изменения в них полност...

27.03.2015 Дисфункции билиарного тракта у детей и их коррекция

Под дисфункциями билиарного тракта понимают нарушения регуляции секреции желчи, моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, желчных протоков и нарушения тонуса сфинктера Одди, приводящие к застою желчи [3, 5, 7]. Более точным в педиатрии является определение дискинезии как комплекса клинических симптомов, развившихся в результате моторно-тонических дисфункций желчного пузыря, пузырных протоков и сфинктерного аппарата желчных путей [1]. Дискинезии разделяют на гипотонический (гипокинезия), г...

27.03.2015 Аллергические риниты у детей: фокус на элиминационные мероприятия

Аллергия – сложный системный процесс, протекающий с вовлечением различных органов и систем. Компоненты системного аллергического воспаления включают каскад клеточных и биохимических процессов, которые обеспечивают связь между очагами местного аллергического ответа и системной реакцией. В настоящее время аллергию считают серьезным системным иммуновоспалительным заболеванием с взаимосвязанными проявлениями. Местный аллергический ответ наблюдается в области контакта с аллергеном. Одним из таких пр...

27.03.2015 Харчова алергія – від колиски до підліткового віку

Протягом останніх років спостерігається зростання значущості проблеми алергології в педіатрії. Аналізуючи найсучасніші епідеміологічні дослідження, треба, на жаль, визнати, що в найближчі десятиліття немає перспективи ані знизити, ані стабілізувати показники частоти алергічної патології у дітей, зате є можливість полегшити її перебіг шляхом вчасної діагностики і призначення адекватного лікування. Алергічна патологія дуже часто стартує уже з першого року життя дитини, і, як правило, першим її дзв...

27.03.2015 Хронические гастродуодениты у детей и подростков

Среди хронических заболеваний пищеварительного тракта (ПТ) у детей и подростков превалирует патология гастродуоденальной зоны, в частности хронический гастродуоденит (ХГД). Медико-социальное значение этой проблемы обусловлено значительным распространением заболевания, его рецидивирующим прогредиентным течением, возможностью развития тяжелых осложнений, толерантностью к общепринятым методам терапии, высокой вероятностью формирования первичной инвалидности взрослых. В основе ХГД лежит круглоклеточ...

27.03.2015 Кашель у детей: особенности патофизиологии, клиники и лечения

Кашель – наиболее частый симптом, с которым население обращается за первичной медицинской помощью (в США около 26 млн человек ежегодно). В подавляющем большинстве случаев основной причиной кашля являются острые респираторные вирусные инфекции, при этом подходы к лечению в различных возрастных группах могут значительно отличаться. Однако для того чтобы учитывать эти отличия, необходимо иметь четкое представление о возрастных особенностях анатомии и физиологии детей. Сходные симптомы могут быть ...

27.03.2015 Артериальная гипертензия у детей и подростков

Высокая распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения Украины (более 30%) определяет ее высокую частоту среди детей, особенно подростков. Доказано, что АГ периода пубертата в большинстве случаев переходит в АГ взрослых. АГ нередко сопровождается не только гемодинамическими, но и метаболическими нарушениями, в том числе гиперхолестеринемией, гипертриглицеридемией и инсулинорезистентностью. Такое сочетание при наличии наследственной предрасположенности к сердечно-сос...

27.03.2015 Клинико-бактериологическая эффективность инновационной формы амоксициллина/клавуланата (Флемоклав Солютаб) при болезнях органов дыхания у детей

Совершенствование терапевтической тактики при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов дыхания у детей является актуальной и далеко не решенной проблемой. Это обусловлено широкой распространенностью респираторной патологии, сложностью получения адекватного материала для установления этиологии заболевания, определения чувствительности к антибиотикам основных пневмотропных возбудителей. Известно, что дети, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями, составляют группы риска по разви...

27.03.2015 Интерферонотерапия при ОРВИ у детей

Проблема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в педиатрии – одна из наиболее актуальных и определяется прежде всего высоким уровнем патологии среди детей всех возрастных групп. В разные годы заболеваемость составляет от 50 тыс. до 72 тыс. случаев на 100 тыс. детского населения, что в 2,5-4 раза превышает аналогичные показатели среди взрослых. Только в Украине каждый год ОРВИ болеют до 10 млн человек, из них больше половины составляют дети. Весьма значительны и экономические потери, св...

27.03.2015 Актуальні питання діагностики і терапії хронічних гепатитів вірусної етіології у дітей

...

27.03.2015 Антибиотики в практике врача-педиатра с позиции доказательной медицины

Применение антибиотиков при инфекционных заболеваниях нижних дыхательных путей, вызванных Mycoplasma pneumoniaе, у детей Mycoplasma pneumoniae является причиной развития трахеобронхита и пневмонии у детей, а также эпизодов свистящего дыхания у пациентов с бронхиальной астмой и без нее. Несмотря на то что в лечении инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей используют антибиотики, при обзоре некоторых печатных изданий были обнаружены противоречивые данные относительно антибиотикотерап...

27.03.2015 Перспективы развития специализированной медицинской помощи детям

Детская кардиохирургическая служба является частью структуры общей кардиологической службы, однако имеет ряд только ей присущих особенностей. Детские кардиохирурги должны обладать знаниями как в кардиологии, так и в смежных специальностях (неонатологии, педиатрии, хирургии). Все это позволяет выделить детскую кардиохирургию в отдельную специальность. Украина по качеству оказания кардиологической помощи детям не отстает от ведущих европейских стран. И заслуга в этом принадлежит в первую очередь ...

27.03.2015 Соціальна педіатрія в Україні: концепція, завдання, перспективи

...

27.03.2015 Неспецифическая иммунопрофилактика ОРВИ у детей

Болезни органов дыхания продолжают занимать первое место в структуре общей заболеваемости, составляя 68-72% у детей до 14 лет и 76-82% – до 4 лет. В развитых странах у 25% детей в возрасте до года и у 18% от 1 до 4 лет отмечаются повторные острые респираторные заболевания (ОРЗ). В структуре острой респираторной заболеваемости по-прежнему на первом месте находятся острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется 1,5 млрд случаев ОРЗ (1/3 всего населени...

27.03.2015 Применение Имупрета у часто болеющих детей

Часто болеющие дети составляют основную группу для диспансерного наблюдения у врачей поликлиник, и из года в год отмечается постоянное увеличение количества таких пациентов. Эта проблема становится очень актуальной при посещении детьми организованных коллективов (детских дошкольных учреждений и школ), так как заболевания являются частой причиной пропусков занятий и увеличивают частоту и длительность временной нетрудоспособности взрослых – родителей часто болеющих детей. Часто и длительно бо...

27.03.2015 Синдром опухоли брюшной полости у детей

Под термином «объемное образование брюшной полости» (ООБП) подразумевают наличие пальпируемого мягкого или плотного образования в любой области живота [1, 3, 7]. Несмотря на, казалось бы, сугубо хирургический аспект этого вопроса, до 83% пациентов с наличием ООБП обращаются за медицинской помощью к педиатрам или врачам общей практики [2, 5]. Наличие пальпируемоего ООБП в любом случае является признаком патологии, требующей срочной и четкой диагностической и лечебной тактики [4]. В подавляющ...

27.03.2015 Залізодефіцитні анемії у дітей: причини, діагностика, лікування, профілактика

Залізодефіцитні стани (ЗДС) навіть у ХХІ ст. залишаються надзвичайно актуальною проблемою для системи охорони здоров’я у зв’язку з високою поширеністю, особливо серед дітей раннього віку, підлітків, жінок, людей похилого віку. В Україні поширеність ЗДС серед дітей і підлітків не має тенденції до зниження, а офіційні статистичні дані значно відрізняються в різних областях. Це може бути зумовлене недостатнім оснащенням біохімічних лабораторій, застарілими поняттями про запаси заліза в організмі, ...

27.03.2015 Болезнь Лайма

Лайм-боррелиоз, или болезнь Лайма (БЛ), впервые описан в 1975 г. как локальная вспышка артритов в г. Лайм, штат Коннектикут (США); развивается после укуса иксодовых клещей, инфицированных боррелиями. В последующие годы в результате исследований выяснилось, что географический спектр распространения этой инфекции значительно шире. Заболевание встречается не только в Северной Америке, но и во многих странах Европы и Азии. Этиология Семейство Spirochaetaceae, род Borrelia, включает множество возбу...

27.03.2015 Хронический гастрит у детей – понятие клинико-морфологическое

Продолжение. Начало в № 4, 2010 г. Хронический атрофический гастрит. Атрофическим изменениям слизистой оболочки при хроническом гастрите обычно предшествуют эритематозные (поверхностный гастрит, гастрит с поражением желез без атрофии), которые за рубежом в большинстве случаев рассматриваются как функциональная (неязвенная) диспепсия, имеющая клиническую симптоматику, отличную от таковой при атрофическом гастрите. Для развития атрофических изменений необходимо определенное время (исключением яв...

27.03.2015 Патогенетическая терапия кашля у детей

Патология органов дыхания – одна из актуальных клинических проблем педиатрии вследствие ее наибольшего удельного веса в структуре патологии у детей [1]. Кашель является распространенным симптомом заболеваний дыхательной системы. По данным Европейского респираторного общества, до 30% обращений к врачу общей практики так или иначе связаны с развитием кашля [2]. Как правило, механизм возникновения кашля обусловлен раздражением рецепторов блуждающего нерва, которые расположены в слизистой оболочк...

27.03.2015 Нововведения отечественной педиатрии

Появление новых данных о заболеваниях, новых лекарственных средств и методов диагностики, а также проведение клинических исследований требует пересмотра существующих стандартов диагностики и лечения. Применение накопленных знаний позволяет не только улучшить качество терапии, но и распознать заболевание на ранних стадиях. Так, благодаря анализу данных, которые были получены за последнее десятилетие, в 2010 г. ведущие отечественные педиатры провели ряд кардинальных изменений в стандартах лечения...

27.03.2015 Возможности применения цефподоксима в ступенчатой терапии пневмонии у детей

Пневмония является наиболее распространенным диагнозом у детей, госпитализированных в стационар. Актуальность проблемы острого неспецифического воспаления легочной ткани объясняется высоким уровнем не только заболеваемости, но и летальности среди детей раннего возраста, а также высокой стоимостью лечения. По данным отчета ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире (2005) «каждый год 10,6 млн детей нашей планеты умирают, так и не дожив до своего пятого дня рождения… Среди основных причин детской с...

27.03.2015 Клінічні рекомендації з діагностики й лікування алергічного риніту в дітей

Алергічний риніт (АР) – одна з глобальних медикосоціальних проблем. Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать, що поширеність цієї патології, за даними різних авторів, становить 1-40% – сезонного АР й 1-13% – цілорічного АР. В Україні показники поширеності й захворюваності на АР залишаються низькими, що свідчить про гіподіагностику вищезгаданої патології. Так, поширеність АР серед дітей в Україні у 2009 році становила 4,86, а захворюваність – 2,04 на 1 тис. дитячого населенн...

27.03.2015 Рекомендации ААР по профилактике и контролю гриппа у детей в сезон 2010-2011 гг.

Ключевые моменты иммунизации против сезонного гриппа 2010-2011 гг. Все дети начиная с 6-месячного возраста ежегодно должны прививаться трехвалентной вакциной против сезонного гриппа. Особенно эта рекомендация касается детей с повышенным риском возникновения осложнений гриппа (с бронхиальной астмой – БА, сахарным диабетом, ожирением, наличием иммунодефицитных состояний, неврологическими нарушениями). Дети младшего возраста имеют больший риск заболевания гриппом, госпитализации и развития ослож...

27.03.2015 Комментарии к рекомендациям AAP по профилактике и контролю гриппа у детей в 2010-2011 гг.

Ознакомившись с рекомендациями Американской академии педиатрии (ААР) по профилактике гриппа, считаю, что они будут полезны педиатрам Украины. Хотелось бы сделать отдельные комментарии и проставить некоторые акценты. Нельзя не согласиться с положением о важности защиты детей от гриппа путем вакцинации начиная с раннего возраста, когда любая инфекция протекает тяжело и может привести к серьезным осложнениям. Прежде всего это касается детей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистым...

27.03.2015 Часто болеющие дети: еще один взгляд на проблему

Инфекционно-воспалительные заболевания занимают одно из лидирующих мест в структуре педиатрической патологии. Их большая распространенность подразумевает частую госпитализацию и назначение антибактериальных препаратов. Поэтому актуальной остается проблема рационального выбора антибактериального препарата, который в практике врача-педиатра должен основываться на его спектре действия, чувствительности микрофлоры к данному антибиотику, фармакокинетических свойствах, обеспечивающих его проникающую ...

27.03.2015 Современные аспекты применения макролидов в практике педиатра

Дети с рецидивирующими инфекциями бронхолегочной системы, уха, горла, носа – наиболее многочисленная и проблемные пациенты в практике каждого педиатра. В отечественной медицине детей с повторными эпизодами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) принято объединять в группу диспансерного наблюдения часто болеющих детей. Этот термин в Международной классификации болезней отсутствует. Критерием включения в указанную группу является количество перенесенных ребенком в год инфекционных заболеван...

27.03.2015 Прифінію бромід у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому в дітей

Актуальність ацетонемічного синдрому (АС) у дітей за останні десятиріччя значно збільшилася. Це пов’язано з тенденцією до підвищення його частоти і розвитком ускладнень у вигляді кризів з тяжким перебігом. Цей факт можна пояснити прогресуючим ростом негативного впливу шкідливих факторів навколишнього середовища, психотравмуючим інформаційним навантаженням на дітей, а також вживанням з їжею продуктів, до складу яких входять консерванти, емульгатори і генетично модифіковані продукти. Усі ці фа...

27.03.2015 Системний червоний вовчак у дітей: епідеміологія, клінічна картина, діагностика

Системний червоний вовчак (СЧВ) – одне з найпоширеніших системних дифузних захворювань сполучної тканини невідомої етіології, яке виникає на основі генетично зумовленої недосконалості імунорегуляторних процесів. Ця патологія характеризується гіперпродукцією широкого спектра органонеспецифічних аутоантитіл до різних компонентів ядра, імунних комплексів, що викликають імунозапальне пошкодження внутрішніх органів. Серед безлічі антитіл основна роль належить антитілам до ДНК або її комплексів з ...

27.03.2015 Патогенетичні аспекти й основні напрями лікування гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду (ГСПП) – хронічне нейроендокринне захворювання, яке супроводжується порушенням жирового та вуглеводного обміну, трофіки шкіри, артеріальною гіпертензією (АГ). Після закінчення пубертатного періоду ожиріння та гормонально-метаболічні порушення у більшості випадків не зникають, а залишаються на все життя (C. Franco et al., 2006). В останні роки спостерігається збільшення кількості дітей, які мають увесь спектр метаболічних захворювань внаслідок ожирін...

27.03.2015 Макролиды в лечении инфекций органов дыхания у детей

Острота проблемы респираторных инфекционных заболеваний в педиатрической практике связана не только с их широким и повсеместным распространением в детской популяции, но и с риском развития серьезных осложнений, особенно у детей раннего возраста [1]. Среди возбудителей респираторных заболеваний бактерии занимают одно из ведущих мест и считаются основной причиной возникновения первичной или вторичной (поствирусной) инфекции. При острой респираторной инфекции бактериального генеза воспалительный пр...

27.03.2015 Дифференциальная диагностика болей в животе в практике педиатра

Дифференциальная диагностика БЖ у детей в зависимости от ее локализации Диффузная боль в животе чаще всего встречается у детей раннего возраста. Обычно эта боль возникает остро, коликоподобно. Ребенок вскрикивает, сучит ножками, подтягивает бедра к животу. Если подобные жалобы не сопровождаются повышением температуры, частота стула и его характер не изменяются, нет срыгиваний и рвоты, наблюдается удовлетворительная прибавка массы тела, то имеются все основания думать о так называемой трехме...

27.03.2015 Cовременная коррекция функциональных нарушений органов пищеварения у детей раннего возраста с использованием адаптированной молочной смеси Humana AR

В структуре заболеваний органов пищеварения у детей одно из ведущих мест занимают функциональные гастроинтестинальные нарушения. Высокая частота функциональных нарушений (ФН) обусловлена анатомо-физиологическими особенностями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ребенка, незрелостью нервно-рефлекторного звена регуляции и ферментативных систем. ФН – это комбинация различных гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических нарушений. Согласно усовершенствованной классификации (Римски...