Актуальна тема «Таргетна терапія меланоми з мутаціями BRAF»
Cучасні напрями терапії злоякісних пухлин шкіри Cучасні напрями терапії злоякісних пухлин шкіри

12-14 березня у режимі онлайн на міжнародній медичній науково-освітній платформі Medical Knowledge Hub пройшла Друга школа дерматоонкології. Захід був призначений для лікарів, які займаються діагностикою та лікуванням пухлин шкіри, зокрема дерматологів, онкологів, онкохірургів, патоморфологів, інтернів і суміжних спеціалістів....

Сучасне лікування меланоми: де ми перебуваємо? Сучасне лікування меланоми: де ми перебуваємо?

Від 2010 р. у лікуванні пацієнтів з меланомою були досягнуті значні успіхи. Вони сприяли схваленню регуляторними органами принципово нових методів лікування, таких як імунотерапія антитілами до рецепторів програмованої смерті клітин (PD‑1, пембролізумаб і ніволумаб) та антитілами до антигену 4 цитотоксичних Т-лімфоцитів (CTLA‑4, іпілімумаб). Також було встановлено, що приблизно 40% пацієнтів з меланомою мають мутацію V600 у гені BRAF, яка призводить до конститутивної активації сигнального ...

Основные проблемы онкодерматологии в Украине и пути их решения Основные проблемы онкодерматологии в Украине и пути их решения

Заболеваемость меланомой, эпителиальным раком кожи и редкими опухолями нейроэндокринного и лимфоидного происхождения продолжает расти, а затраты на диагностику и лечение этих болезней ложатся тяжелым бременем на общество. Причиной роста кожных заболеваний во всем мире является избыточное ультрафиолетовое облучение и старение населения. Немалую роль играют профессиональные факторы и генетическая предрасположенность, которые, по некоторым оценкам, обусловливают около 20% всех случаев опухолей кожи....

Меланома кожи: медикаментозное лечение в адъювантном режиме Меланома кожи: медикаментозное лечение в адъювантном режиме

На протяжении последних нескольких лет отмечается устойчивый рост распространенности онкологических заболеваний, в том числе опухолевого поражения кожных покровов. Одним из самых агрессивных и злокачественных новообразований кожи, плохо поддающихся лечению, считается меланома. Высокий потенциал к прогрессивному инвазивному росту...

Результати 5-річного застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі Результати 5-річного застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі

Ще донедавна метастатична меланома асоціювалася з поганим прогнозом, проте після впровадження BRAF- і MEK‑таргетних агентів та інгібіторів контрольних точок результати лікування пацієнтів із цим захворюванням значно покращилися. Ці препарати, включно з блокаторами білка програмованої клітинної смерті 1 (PD‑1) й інгібіторами білка 4, асоційованого з цитотоксичними Т-лімфоцитами ...

Застосування інгібіторів BRAF при метастатичній меланомі: PD-L1-статус не є предиктором результату лікування Застосування інгібіторів BRAF при метастатичній меланомі: PD-L1-статус не є предиктором результату лікування

В останні роки стандарти лікування пацієнтів з метастатичною меланомою (ММ) істотно змінилися завдяки появі принципово нових лікарських засобів. В основу їх розробки були покладені визначні досягнення сучасної молекулярної онкобіології. Якщо ще у недалекому минулому можливості лікування пацієнтів з ММ були обмежені променевою терапією та хіміотерапією, то на сьогодні ефективними підходами стали імунотерапія та таргетна терапія. ...

Застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі Застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі

Меланома є 20-м за частотою видом ракових новоутворень у світі. Очікувана у 2020 р. кількість нових випадків меланоми дорівнює близько 301,7 тис., у 2040 р., за прогнозами, цей показник зросте до 466,9 тис. Загальна стандартизована за віком захворюваність на меланому становить 3,1 випадку, поширеність – 12,7 випадку на 100 тис. населення. Щороку меланома стає причиною приблизно 60 тис. випадків смерті ...

Дабрафениб и траметиниб в лечении пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF V600E/K Дабрафениб и траметиниб в лечении пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF V600E/K

До недавнего времени прогноз для пациентов с метастатической меланомой оставался неблагоприятным. Так, 5-летняя выживаемость составляла 6%, а медиана общей выживаемости (ОВ) – ​7,5 мес. Значительный прогресс в лечении больных с метастатической формой меланомы связан с пониманием ее молекулярных механизмов, изучение которых позволило изменить подход к терапии....

Метаанализ выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости на фоне терапии первой линии у пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF Метаанализ выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости на фоне терапии первой линии у пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF

В последние годы методы лечения больных с метастатической меланомой претерпели изменения в связи с внедрением ингибиторов иммунных чекпоинтов и разработкой терапии, направленной на MAP-киназный сигнальный путь (MAPK). Ингибиторы чекпоинтов блокируют протеины CTLA‑4 и PD‑1 на цитотоксических Т-клетках или раковых клетках...