Нові перспективи лікування метастатичного раку підшлункової залози: результати дослідження NAPOLI-3

19.07.2023

Стаття у форматі PDF

Рак підшлункової залози (РПЗ) – серйозна проблема системи охорони здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (2020), ця патологія посідає 12-ту сходинку у структурі захворюваності та 7-му – за смертністю. Така невтішна статистика є результатом доволі пізньої діагностики РПЗ. Так, згідно з даними Національного карнцер-реєстру (2020), в Україні 94,0% пацієнтів з уперше діагностованим РПЗ мають ІІ-ІV стадію захворювання, а 66,8% пацієнтів живуть менше 1 року з моменту встановлення діагнозу. Тому поява нових підходів до лікування саме метастатичного РПЗ є як ніколи своєчасною та обнадійливою для всіх – і для лікарів, і для пацієнтів. 

Захворюваність в Україні, за даними Національного канцер-реєстру за 2020 рік, становить 11,8 на 100 тис. населення, а смертність від зазначеної патології – 9,2 на 100 тис. населення. У половині випадків діагноз встановлюють на термінальних стадіях, а спеціальне лікування отримують менше третини хворих на РПЗ, тому близько 67% хворих українців помирають вже на першому році після встановлення діагнозу. Така клінічна значимість зумовлює нагальну потребу пошуку нових методів лікування РПЗ, для якого, на відміну від інших онкологічних захворювань, не відбулося кардинальних змін протягом останнього десятиріччя. 

На сьогодні наявні два основні протоколи першої лінії терапії РПЗ: це комбінації FOLFIRINOX (лейковорин, фторурацил, іринотекан, оксаліплатин) і гемцитабін з наб-паклітакселом, які забезпечують переваги над монотерапією гемцитабіном. Слід зазначити, що наб-паклітаксел не зареєстровано в Україні, тому наші пацієнти мають обмежені можливості лікування у першій лінії.  

У січні цього року на всесвітньому конгресі Американського товариства клінічної онкології (ASCO) з проблем раку шлунково-кишкового тракту було представлено обнадійливі результати рандомізованого відкритого багатоцентрового дослідження NAPOLI-3 (NCT04083235). Це дослідження було ініційоване для визначення ефективності й безпеки застосування комбінації ліпосомального іринотекану, 5-фторурацилу/лейковорину й оксаліплатину (NALIRIFOX) порівняно з комбінацією гемцитабін + нанодисперсний паклітаксел у першій лінії терапії раніше не лікованого метастатичного РПЗ (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01494506). 

У дослідженні NAPOLI-3 взяли участь 770 пацієнтів із 205 центрів 18 країн. Пацієнти з раніше не лікованою метастатичною протоковою аденокарциномою підшлункової залози були рандомізовані для отримання комбінації NALIRIFOX – ліпосомального іринотекану (50 мг/м2 площі поверхні тіла) + 5-фторурацилу (2400 мг/м2)/лейковорину (400 мг/м2) та оксаліплатину (60 мг/м2) у 1-й і 15-й дні 28-денного циклу та наб-паклітакселу (125 мг/м2) і гемцитабіну (1000 мг/м2) у 1-й, 8, 15-й дні 28-денного циклу. Із 770 пацієнтів 383 отримували NALIRIFOX, 387 – Gem + NabP. Досліджувані групи були збалансовані за демографічними даними пацієнтів і вихідними характеристиками захворювання  (табл. 1). Основною кінцевою точкою була загальна виживаність (ЗВ). Вторинні кінцеві точки включали тривалість виживаності без прогресування (ВБП), загальний рівень відповіді та безпеку.

Первинний аналіз кінцевих точок проводився після 544 подій (медіана спостереження становила 16,1 міс). В учасників, які отримували NALIFIROX, медіана ЗВ становила 11,1 проти 9,2 міс в групі Gem + NabP (р=0,035). У дослідженні досягнуто вторинної кінцевої точки та продемонстровано, що пацієнти, які отримували NALIRIFOX, мали статистично значуще покращення медіани ВБП на 7,4 міс порівняно з 5,6 міс для Gem + NabP (ВР 0,69; 95% ДІ 0,58-0,83; p=0,0001). Частота загальної відповіді становила 41,8% (95% ДІ 36,8-46,9) для пацієнтів, які отримували схему NALIRIFOX, проти 36,2% (95% ДІ 31,4-41,2) для пацієнтів, котрі отримували Gem + NabP.

Результати ефективності терапії згруповані в таблиці 2. 

Загалом профіль безпеки комбінації NALIRIFOX у дослідженні NAPOLI-3 був керованим. Побічні реакції 3/4 ступеня тяжкості, викликані лікуванням з частотою ≥10%, у пацієнтів, які отримували NALIRIFOX порівняно з Gem + NabP, включали діарею (20,3 проти 4,5%), нудоту (11,9 проти 2,6%), гіпокаліємію (15,1 проти 4,0%), анемію (10,5 проти 17,4%) і нейтропенію (14,1 проти 24,5%). Дослідники розглядали відмінності в профілях безпеки як асоційовані з механізмами дії препаратів і зазначили, що не виявлено жодних нових реакцій, пов’язаних із безпекою схеми NALIRIFOX.

Отже, у дослідженні NAPOLI-3 продемонстровано ефективність нової комбінації NALIRIFOX щодо збільшення ЗВ і ВБП порівняно зі схемою наб-паклітаксел + гемцитабін у пацієнтів із метастатичним РПЗ, які раніше не отримували лікування. Ці результати мають особливе значення для таких пацієнтів.

Підготувала Валентина Момот

OncoST-NonP-С1-2 (2022-2024, 2 years)-14

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (82) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гендерна нерівність в українській хірургії

Команда проєкту «SurgFem: Хірургині для хірургинь» від Global Medical Knowledge Alliance (GMKA) презентувала результати дослідження гендерної рівності в українській хірургії. За результатами 80% лікарок чули, що хірургія не для них, тільки через їхню стать, а 55% опитаних зазнавали домагань з боку колег....