Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: фокус на подвійні фіксовані комбінації

17.08.2023

Стаття у форматі PDF

Артеріальна гіпертензія (АГ) є основною причиною захворюваності та смертності, що вражає приблизно 1,13 млрд осіб у всьому світі (WHO, 2021). Сучасне лікування АГ передбачає застосування п’яти основних класів препаратів: β-блокатори (ББ), блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА), інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ), блокатори кальцієвих каналів (БКК) і діуретики. За даними дослід­жен­ня, у 50‑75% випадків монотерапія не забезпечує адекватний контроль артеріального тиску (АТ), такі пацієнти для досягнення цільового рівня АТ потребують комбінації зазначених класів препаратів. Більшість настанов щодо лікування пацієнтів з АГ рекомендують починати антигіпертензивну терапію (АГТ) із комбінації лікарських засобів, зокрема з поєднання фіксованих доз (Williams et al., 2018; Unger et al., 2020).

Доцільність комбінованого лікування АГ: серцево-судинні наслідки початкової подвійної терапії

АГ є найважливішим модифікованим чинником ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), як-от інсульт, інфаркт міокарда (ІМ) і хронічна серцева недостатність (ХСН), а також захворювань нирок. З ускладненнями АГ щороку пов’язано близько 9,4 млн смертей, із яких 45 і 51% спричинені хворобами серця та інсультом відповідно. Натомість швидке та ефективне лікування АГ може значно знизити захворюваність і смертність, пов’язану з ССЗ та інсультом, і є важливим засобом їх профілактики.

Проте початкова антигіпер­тензивна моно­терапія, як зазначають дослідники, часто є неефективною або забезпечує повільне ­досягнення цільових рівнів АТ (Yu et al., 2015; You et al., 2020).

Відповідно до результатів рандо­мізованих досліджень, виконаних у 1970-х і 1980-х рр., у яких для початкової терапії використову­вали дуже великі дозування одного препарату, збільшення дози початкового анти­гіпертензивного засобу зазвичай майже не підвищує ефективність монотерапії.

Крім того, високі дози майже всіх антигіпертензивних засобів підвищують ризик негативних наслідків. На практиці побічна дія лікарських засобів є основною причиною низької компла­єнтноті пацієнтів до АГТ. Своєю чергою, раціональна комбінована терапія не лише зменшує ризик розвитку побічних реакцій завдяки використанню низьких дозувань засобів у комбінації, але й здатна забезпечити проти­дію, яку кожен із засобів у поєднанні може ­чинити на небажані ефекти іншого засобу (Weir et al., 2017).

Дослід­жен­ня неодноразово демонстру­вали, що у пацієнтів із високим СС-ризиком початкове комбіноване лікування за допомогою антигіпертензивних препаратів двох класів сприяє швидшому досягненню цільо­вого АТ, а також забезпечує більш своє­часний захист від ССЗ (Rea et al., 2018).

Так, у рекомендаціях Європейського това­риства кардіологів (ESC, 2018) і Євро­пейського товариства гіпертензії (ESH, 2018) щодо ведення пацієнтів з АГ зазначено, що «монотерапія дає змогу досягти цільового АТ лише в обмеженої ­кількості пацієнтів» і «зазвичай для досягнення цільо­вого АТ є необхідним використання більш ніж одного препарату» (Williams, et al., 2018).

Рекомендації Американського коледжу кардіологів (ACC) / Американської кардіо­логічної асоціації (AHA, 2017) також пропонують початкове комбіно­ване лікування двома антигіпертензивними препаратами першого ряду різних ­класів для дорослих пацієнтів із АГ 2-ї стадії та середнім АТ, що на >20/10 мм рт. ст. перевищує цільовий (Whelton et al, 2017).

Зниження систолічного АТ (САТ) до <140 мм рт. ст. і діастолічного АТ (ДАТ) до <90 мм рт. ст. асоціюється зі зниженням частоти СС-ускладнень. Втім, у двох третин пацієнтів з АГ не вдається досягти рівнів АТ <140/90 мм рт. ст.

Отже, якщо АТ перевищує цільове значення на 20/10 мм рт. ст., рекомендовано розглянути призначення для початкової терапії двох препаратів (у вигляді окремих лікарських засобів або у фіксованій комбінації (Gottwald-Hostalek et al., 2017).

У ретроспективному ­обсерваційному когорт­ному дослід­жен­ні, порівнюючи СС-результати пацієнтів із ­нещодавно діаг­ностованою АГ, які отримували ­оптимальну початкову подвійну терапію (ББ+БКК, БРА / ІАПФ+діуретик, БРА / ІАПФ+­БКК, ­БКК+діуретик), було встановлено, що ті, хто приймав початкову подвійну тера­пію ­ББ+БКК, мали ­значно менший ризик роз­витку великих несприятливих подій (MACE), ­нефатального інсульту та нефатальної ХСН порівняно з учасниками інших груп ліку­вання (Lin et al., 2023).

Зазначене вище досліджен­ня продемонструвало кращий захист СС-­системи (зокрема, нижчий ризик MACE, ­інсульту та застійної серцевої недостатності) в разі застосування ББ+БКК порівняно з ­іншими варіантами початкової подвійної терапії у пацієнтів із нещо­давно діаг­ностованою АГ (Lin et al., 2023).

Ефективність і безпека комбінації фіксованих доз бісопрололу та амлодипіну за есенціальної АГ

Спрощення режиму АГТ за ­допомогою комбінації препаратів в одній таблетці ­сприяє значному підвищенню прихильності пацієнтів до призначеної терапії. Власне, добре себе зарекомендувала подвійна комбінація бісопрололу та амлодипіну, які є широко застосовуваними антигіпертензивними засобами.

Фізіологічно та фармакологічно раціо­нальним підґрунтям для поєднання цих препаратів є те, що вони мають різні, взаємо­доповнювальні механізми дії щодо зниження АТ та можуть протидіяти побічним ефектам один одного. Наприклад, БКК мають тенденцію до збільшення час­тоти серцевих скорочень (ЧСС) (рефлекторна тахікардія), натомість ББ демонстру­ють тенденцію до її зниження.

Отже, судинний селек­тивний БКК амло­дипін, знижує загальний периферичний опір, а β1-селективний блокатор бісопролол – ​ЧСС і, своєю чергою, серце­вий викид (Hostalek-Gottwald, 2022).

Комбінація бісопрололу та амлодипіну дає змогу підвищити антигіпертензивну і анти­ангінальну ефективність завдяки комплементарному механізму дії двох активних речовин: вазоселективної дії блокатора кальцієвих каналів амлодипіну (знижує периферичний опір) і кардіоселективного β-блокатора бісопрололу (знижує серцевий викид).

Раціо­нальність зазначеної комбінації підсилює той факт, що обидва препарати застосовують лише раз на добу. Для збільшення доказової бази було проведено обсерваційне дослід­жен­ня, спрямоване на збір даних щодо реального досвіду безпеки й ефективності комбінації ­бісопрололу та амлодипіну в лікуванні пацієнтів з есенціальною гіпертензією 2-ї стадії (Rana and Patil, 2022).

У відкритому проспективному непорівняльному дослід­жен­ні за участю 801 ­пацієнта (чоловіки та ­жінки віком від 18 до 70 років) із нещодавно діагностованою клінічно підтвердженою есенціальною гіпер­тензією 2-ї стадії (у середньому на підставі двох або більше записів, кожен із яких зроблено під час двох або більше відвідувань) було відібрано пацієнтів з АГ 2-ї стадії, що не конт­ролювалася ­монотерапією амлодипіном або атенололом.

Критерії ­виключення: гіпер­чутливість до будь-якого з компонентів ­препарату в анам­незі; загальні протипока­зання до приймання ББ або БКК; супутні ­захворювання, як-от неконтрольований цукро­вий діабет, дисфункція печінки чи ­нирок, декомпенсо­вана серцева недостатність; зловжи­вання алкоголем або ­наркотичними засо­бами; вагітність і лактація; ­потреба у супут­ній медика­ментозній терапії, що може спотво­рити інтерпретацію результатів.

Учасники дослід­жен­ня ­отримували комбінацію фіксованих дозувань ­амлодипіну (5 мг) і бісопрололу (5 мг) раз на добу (­бажано вранці) упродовж 4 тижнів. Призначення еналаприлу (5 мг) допускали за неадекватного контролю АТ наприкінці 2-го тижня лікування.

Загалом завер­шили досліджен­ня 749 паці­єнтів (середній вік 53,6 року). ­Серед­ній САТ на початку дослід­жен­ня становив 171,9±17,9 мм рт. ст. На тлі терапії фіксованою комбінацією бісо­прололу й амлодипіну САТ достовірно (p<0,001) знизився до 152,9±16,4 мм рт. ст., 142,1±13,1 мм рт. ст. і 134,3±10,1 мм рт. ст. наприкінці 1, 2 і 4-го тижнів лікування відповідно (табл. 1).

Таблиця 1. Середнє значення систолічного артеріального тиску (САТ) пацієнтів з АГ  упродовж дослід­жен­ня

Час

n 

Середнє значення САТ (mmHg)

Середнє відхилення,%

Статистична достовірність

На початку дослід­жен­ня

749

171,7

-

-

Тиждень 1-й

749

152,9

-10,9

p<0,0001 (S)

Тиждень 2-й

749

142,1

-17,2

p<0,0001 (S)

Тиждень 3-й

749

134,3

-21,8

p<0,0001 (S)

Середній ДАТ на початку ­досліджен­ня становив 103,9±9,6 мм рт. ст. Вказаний показник також достовірно (p<0,001) ­знизився до 93,5±8,8 мм рт. ст., 88±7,3 мм рт. ст. і 83,4±6,2 мм рт. ст. наприкінці 1, 2 і 4-го тижнів лікування відповідно (табл. 2). ­Також зафіксовано досто­вірні (p<0,0001) ­зміни ЧСС: якщо ­середня ЧСС на початку тера­пії становила 83,3 ± 9,6 уд./хв, то засто­сування фіксо­ваної комбінації дало ­змогу знизити ­значення цього ­показника до 78,3±7,2; 75,8±6,8 і 74,6±6,8  уд./хв ­після 1, 2 та 4-го тиж. ліку­вання відповідно.

Таблиця 2. Середнє значення діастолічного артеріального тиску (ДАТ) пацієнтів з АГ упродовж дослідження

Час

n

Середнє значення ДАТ (mmHg)

Середнє відхилення, %

Статистична достовірність

На початку дослідження

749

103,9

-

-

Тиждень 1-й

749

93,5

10

p<0,0001 (S)

Тиждень 2-й

749

88

15,3

p<0,0001 (S)

Тиждень 3-й

749

83,4

19,7

p<0,0001 (S)

Відсоток відпо­віді на тера­пію наприкінці 4-го ­тижня ліку­вання становив 82,5 – у цих пацієнтів досяг­нуто контролю АТ зі значенням <140/90 мм рт. ст. наприкінці 4-го тижня лікування. Ефективність і переносимість на рівні відмінної й ­хорошої спостері­гали в 91,4 і 90,3% учасників дослід­жен­ня відповідно. Застосу­вання комбінації фіксованих дозувань амлодипіну (5 мг) і бісопрололу (5 мг) раз на добу продемонструвало значне ­зниження як САТ, так і ДАТ наприкінці 4-го тижня ліку­вання. Усі зареєстровані побічні явища були легкого ступеня тяжкості та не потребували госпіталізації чи припинення терапії.

Автори дійшли ­висновку, що ­застосування фіксованої комбінації амлодипіну (5 мг) і ­бісопрололу (5 мг) раз на добу для лікування пацієнтів із помірною есенціальною гіпертензією є ефективним, безпечним і добре переноситься.

Доказова база ефективності комбінації фіксованих доз бісопрололу та амлодипіну

За тривалого лікування хронічних захворювань, як-от АГ, прихильність пацієнтів до терапії є проблемою. АТ часто погано контролюється, якщо пацієнти не повністю дотримуються призначеної фармакологічної терапії (Williams et al., 2018).

Як правило, погану прихильність до ліку­вання мають пацієнти з великим навантаженням через значну кількість призначених ліків. Отже, режим терапії у вигляді застосування ­однієї таблетки на добу є кращою страте­гією, оскільки спрощує ліку­вання та поліпшує прихильність пацієнта (Hostalek et al., 2016).

Так, за даними великого когортного ана­лізу, комплаєнтність знижувалася зі збільшенням кількості ліків (Fung et al., 2006).

У мета­аналізі, до якого увійшли ­пацієнти з АГ, ­застосування фіксованої дози раз на добу на 24% поліпшувало прихильність до ліку­вання порівняно з комбінаціями вільних доз (Bangalore et al., 2007).

Крім того, нещодавній метааналіз засвідчив кращий конт­роль АТ у разі застосування однієї таблетки з фіксованими дозами раз на добу порівняно з еквівалентними комбіна­ціями вільних доз (Parati et al, 2021).

Для збільшення доказової бази щодо ефективності, безпеки та прихильності до лікування в разі застосування фіксованої комбінації бісопрололу та амлодипіну в пацієнтів з АГ вивчали дані чотирьох досліджень (одне обсерваційне дослід­жен­ня; два рандомізовані клінічні дослід­жен­ня; один аналіз непрямого порівняння) (Hostalek-Gottwaldaand and Gaciong, 2022).

Дослідження ефективності, профілю безпеки та прихильності до лікування в разі застосування подвійної фіксованої комбінації після переходу з поєднання вільних дозувань

У великому когортному ­дослід­жен­ні було продемонстровано поліпшення контролю АТ і прихильності до лікування на тлі застосування комбінації фіксованих доз ­бісопрололу й амлодипіну після пере­ходу з поєднання вільних доз. ­­До ­участі в дослід­жен­ні ­пацієнти з АГ із шести країн Східної Європи (Чехія, Угорщина, ­Польща, Румунія, Сербія та Словаччина; n=12 424) перед переходом на фіксовану комбінацію бісопрололу й амлодипіну впродовж 4 тиж. отримували ­вільну комбінацію зазначених препаратів. Дані пацієнтів і клінічні результати реєстрували на початку дослід­жен­ня та після 6 місяців лікування фіксованою комбінацією (Hostalek et al., 2016).

Через 6 міс. після початку терапії бісо­прололом і амлодипіном спостерігали прихильність до лікування у 99% пацієнтів. Отримані дані доповнюють попередні докази високого рівня комплаєнтності пацієнтів, що на тлі застосування фіксованої комбінації бісопрололу й амлодипіну зросла у 2,2 раза проти еквівалентної комбінації вільних дозу­вань. САТ і ДАТ наприкінці 6-тижневої терапії знизилися: середній САТ – ​із 147,6 до 131,2 мм рт. ст.; середній ДАТ – ​із 88,3 до 78,9 мм рт. ст., тобто на 16,5 мм рт. ст. і 9,5 мм рт. ст. відповідно. Показово, що в 30% пацієнтів (n=3664) АТ на початку дослід­жен­ня не вдавалося тримати під контролем; ­після 6 міс. лікування (n=130) АТ недостатньо контролювався лише в 1% пацієнтів. Крім того, показники зниження АТ підтверджують дані попередніх досліджень, які підтверджують, що комбінована терапія є ефективнішою за моно­терапію для контролю гіпертензії (Law et al., 2003; Wald et al., 2009).

Пульсовий тиск і ЧСС, що є незалежними чинни­ками ризику ССЗ, під час дослідження значно покращилися. Середній пульсовий тиск знизився із 59,3 мм рт. ст. (на ­початку ліку­вання) до 52,3 мм рт. ст. після 6 міс. тера­пії. Також знизилася з 75,8 до 68,4 уд./хв ­середня ЧСС. Результати попереднього дослід­жен­ня продемонстрували поліпшення контролю пульсового тиску за допомогою комбінації фіксованих доз бісопрололу й амлоди­піну, що потенційно пов’язано з кращою комплаєнтністю пацієнтів (Сhesnikova et al., 2014).

Частота припинення лікування становила лише 0,07% (Hostalek et al., 2016). Це свідчить про низькі показники припинення ліку­вання ­через побічні ­ефекти під час ­дослідження комбінації фіксованих доз бісопрололу й амло­дипіну.

Як зазначають дослідники, лікування припиняли ≤1% учасників без жодних повідом­лень про відхилення лабораторних показників.

Поліпшення конт­ролю АТ та ­зниження ризику СС-подій на тлі застосування фіксованої комбі­нації бісопрололу й амлодипіну можна пояснити високою комплаєнтністю до терапії. ­Власне, це узгоджується з даними нещодавніх досліджень, у яких висока прихильність до лікування може поліпшувати конт­роль АТ і знижувати ризик ССЗ, посилюючи клінічну користь терапії фіксованою комбінацією бісопрололу й амло­дипіну порівняно з поєднанням вільних доз (Parati et al., 2021; Lee et al., 2021).

Більшість паці­єнтів (90%) віддавали пере­вагу фіксованій комбінації над поєднан­ням вільних дозувань, демонстру­ючи високу комплаєнт­ність до терапії (Hosta­lek et al., 2016).

Оцінювання ефективності фіксованої комбінації у повсякденній практиці в багатоцентровому рандомізованому порівняльному дослід­жен­ні фази 3

Дослід­жен­ня поліпшення контролю АТ за допомогою фіксованої комбінації бісопрололу й амлодипіну після неефективної монотерапії в клінічному дослід­жен­ні фази 3 представило додаткові докази, що підтверджують хорошу переносимість і високу прихильність пацієнтів до лікування в разі застосування фіксованої комбінації, що може поліпшувати контроль АТ і знижувати ­ризик СС-подій проти комбінації вільних доз (Gottwald-Hostalek et al., 2016).

­Зокрема, 18-тижневе багатоцентрове рандо­мізоване порівняльне ­дослід­жен­ня фази 3 (NCT01977794) за участю 200 пацієнтів з АТ, що неадекватно контролювався моно­терапією бісопрололом або амлодипіном (5 мг раз на добу). Пацієнти розпо­чали лікування бісопрололом і амлодипіном у дозі 5/5 мг раз на добу і були згруповані відповідно до попередньої невдалої моно­терапії зазначеними препаратами.

Учасники з контрольованим АТ на 6-му ­тижні продовжували ­приймання фіксованої комбінації в дозі 5/5 мг (83,2%); ­пацієнтів із неконтрольованим АТ ­рандомізували для застосування вищої дози фіксованої комбінації (5/10 мг або 10/5 мг). На 12-му тижні учасники ­дослід­жен­ня з контрольованим АТ продовжували приймати поточну дозу; паці­єнтам з неконтрольованим АТ на тлі застосу­вання дози 5/10 мг або 10 м/5 мг дозу титру­вали до 10/10 мг. Первинною кінцевою ­точкою була зміна САТ на 18-му тижні порівняно з початковим рівнем.

Ефективність фіксованої комбінації бісо­прололу й амлодипіну щодо зниження АТ ­продемонстровано незалежно від не­ефективності монотерапії бісопрололом або амлодипіном. Середнє значення САТ знизилося зі 151,1±10,04 мм рт. ст. на початку дослід­жен­ня до 125,8±11,91 мм рт. ст. на 18-му тижні лікування (середнє зниження САТ: ​-25,3 мм рт. ст.; p<001). ­Схожі результати фіксували також щодо ­середнього ­значення ДАТ, який ­знизився із 91,2±7,95 мм рт. ст. на ­початку дослід­жен­ня до 77,7±7,35 мм рт. ст. ­через 18 тижнів (­се­реднє зниження ДАТ: -13,5±12,25 мм рт. ст. (p<0,001).

Крім того, в обох групах спостерігали значне зниження ЧСС проти вихідного рівня до 4-го тижня (p <0,001): ­зниження на -6,6±9,67 уд./хв і -11,5±8,65 уд./хв у групах попередньої невдалої монотерапії бісопрололом та амлодипіном відповідно. Серед пацієнтів, які отримували най­нижчу дозу фіксованої комбінації бісопрололу й амлодипіну, у більшості (83,2%) вдалося досягти хорошого контролю АТ протягом короткого періоду часу (6 тиж.) без потреби у підвищенні дози. Тобто успішна відповідь на тера­пію низькими ­дозами допомагає уникнути ескала­ції дози, що ­супроводжується меншою кількістю побічних ефектів і потенційно знижує ризик припинення ліку­вання. ­

Результати цього дослід­жен­ня допов­ню­ють ­наявні ­докази ефективності та пере­носимості фіксованої комбінації ­бісопрололу й ­амлодипіну, яка асоціюється зі значним поліпшенням АТ та дає змогу ­контролювати АТ в пацієнтів, яким раніше не вдавалося ­досягти цього за допомогою монотерапії.

Фіксована комбінація проти монотерапії амлодипіном: результати фази 3 дослід­жен­ня AMCOR

Поліпшення контролю АТ за допомогою бісопрололу й амлодипіну порівняно з моно­терапією амлодипіном продемонстровано у фазі 3 багатоцентрового рандомізованого подвійного сліпого клінічного дослід­жен­ня AMCOR (Jеdrusik et al., 2023).

У дослід­жен­ні взяли участь 367 пацієнтів із неконтрольованим АТ після лікування амлодипіном (5 мг), які були у випадковий спосіб розподілені для застосування комбінації бісопрололу (5 мг) та амлодипіну (5мг) (n=181) і моно­терапії амлодипіном (5 мг) (n=186) упродовж 8 тижнів.

Як ­через чотири, так і через вісім тижнів ­лікування спостерігали значну різ­ницю щодо зни­ження САТ і ДАТ між гру­пами комбінованого лікування і моно­терапії: після 4-тижневого лікування ­фіксованою комбінацією у 62% пацієнтів ­вдалося досягти цільових як САТ, так і ДАТ ­порівняно з 41% у групі монотерапії (p=0,002). Крім того, після 8-тижневого лікування цільових САТ і ДАТ досягли 65 і 46% пацієнтів у групі фіксованої комбінації та моно­терапії відповідно (p =0,004). Пацієнти, які отримували комбінацію бісопрололу й амлодипіну, ­також мали нижчу ЧСС, ніж у групі застосування ­амлодипіну, а різниця через 4 і 8 тиж. становила -7,23±9,84 і -6,25±9,26 уд./хв відповідно (p<0,0001). Під час ­дослід­жен­ня смертельних випадків або серйозних побіч­них ефектів зареєст­ровано не було. Як зазначають дослідники, застосу­вання комбінації бісопрололу й амло­дипіну було ефективнішим за моно­терапію амлодипіном щодо зниження АТ і ЧСС.

Фіксована комбінація низьких дозувань проти монотерапії високими дозами

Минулого року було проведено порів­няння зміни САТ і ДАТ проти вихідного рівня на 8-му тижні застосування фіксованої комбінації амлодипіну та бісопрололу (5/5 мг) та амлодипіну в підвищеній дозі (10 мг) у пацієнтів із неконтрольованою АГ на тлі моно­терапії амлодипіном (5 мг) (Foch et al., 2022).

Учасників ­дослід­жен­ня відібрали зі 129 центрів у Бельгії, Канаді, Данії, Фінляндії, Франції, Кореї, Нідерландах, Норвегії, Філіп­пінах, ­Південній ­Африці, Швеції та Тайвані (із жовтня 2007 р. до ­жовтня 2008 р.). ­

Середнє зниження САТ ­проти початкового рівня на 8-му тижні стано­вило -6,18 мм рт. ст. у групі амлодипіну в дозі 5 мг (n=255) і -11,11 мм рт. ст. у ­групі застосування амлодипіну в дозуванні 10 мг (n=261). Середнє зниження ДАТ стано­вило -5,71 мм рт. ст. і -7,95 мм рт. ст. у групах амло­дипіну в дозуваннях 5 і 10 мг відпо­відно. Для індивіду­альних даних пацієнтів із дослід­жен­ня AMCOR було ­отримано дві регресійні ­моделі. ­

Змодельоване порів­няння ліку­вання ­виявило сильніше зниження САТ і ДАТ проти базового рівня на 8-му тижні застосу­вання фіксованої комбінації ­бісопрололу та амлодипіну порівняно з ­монотерапією амлодипіном у дозі 10 мг (-1,6 мм рт. ст. і -3,3 мм рт. ст. для САТ і ДАТ відповідно). Це підтверджує дані попередніх досліджень, згідно з якими застосування комбінації двох препаратів із різ­ними механіз­мами дії, наприклад бісопрололу й амлодипіну, може бути ефективнішим за монотерапію висо­кими ­дозами (Law et al., 2003; Wald et al., 2009).

Крім того, клінічно значущого ­зниження АТ можна досягти за допомогою низьких дозу­вань комбінації бісопро­лолу й амло­дипіну, уника­ючи необхідності збільшення дози амло­дипіну за моно­терапії, що супроводжувалося зростанням частоти побічних реакцій порівняно з меншим дозуванням.

Результати дослід­жен­ня продемонстру­вали ефективність зниження САТ і значу­щого зниження ДАТ за комбінації низьких доз бісо­прололу та амло­дипіну порівняно зі збільшенням дозування амлодипіну до 10 мг, ­доповнюючи попередні докази дії фіксованої комбінації бісопрололу й амлодипіну в лікуванні пацієнтів з АГ (Foch et al., 2022).

Висновки

За поточними настано­вами з лікування АГ рекомендовано розглянути можливість початку терапії з двох препаратів, оскільки застосування фіксованої комбінації (замість поєднання вільних дозувань) сприяє кращим клінічним результатам і комплаєнтності ­пацієнта.

Для спрощення схеми лікування пацієнтів з АГ, підвищення його ефективності, поліпшення профілю безпеки та зручності терапії розроблено комбінацію фіксованих дозувань бісопрололу (5 мг) і амлодипіну (5 мг).

Власне, дослід­жен­ня фіксованої комбі­нації бісопрололу та амлодипіну допов­ню­ють зростаючу кількість доказових даних ефективності й безпеки ­такого лікування пацієнтів з АГ, акцентуючи на клінічно значущому зниженні САТ, ДАТ і ЧСС, а також високій комплаєнтності до терапії.

Підготувала Олександра Демецька

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (89) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

28.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом на амбулаторному етапі допомоги

У практиці амбулаторного етапу надання допомоги при гострому коронарному синдромі (ГКС) нерідко припускаються типових помилок, які погіршують перебіг патологічного стану та результати подальшого лікування. Тому важливо чітко розуміти принципи лікувальної тактики при ГКС як на догоспітальному етапі надання медичної допомоги, так і на етапі реабілітації. У липні відбулася Друга науково-практична конференція з міжнародною участю «Внутрішня медицина в умовах сучасних викликів». Старший науковий співробітник ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М. Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Ярослав Михайлович Лутай виступив із доповіддю «Ведення пацієнта з ГКС: амбулаторний етап допомоги»....

28.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Фіксовані комбінації на основі валсартану: докази клінічної ефективності та переваги поза межами контролю артеріального тиску

Лікування артеріальної гіпертензії (АГ) є простим, але й водночас складним завданням. Загальні принципи терапії цього найпоширенішого неінфекційного захворювання спрощені до алгоритмів, зручних для використання лікарями-інтерністами. Проте рівень контролю АГ залишається незадовільним навіть у країнах із високим рівнем соціально-економічного розвитку, де він сягає 50-60% пацієнтів із цільовим рівнем артеріального тиску (АТ). Значно гіршою є ситуація в країнах з обмеженими ресурсами. Так, в Україні, за даними епідеміологічного дослідження STEPS, проведеного під егідою та за методологією Всесвітньої організації охорони здоров’я ще до початку воєнного конфлікту, лише 13% від загалу пацієнтів з АГ мали АТ <140/90 мм рт. ст....

27.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Кардіометаболічне здоров’я: всеохоплювальна парадигма довголіття

Як дозволяють зрозуміти нові наукові публікації та рекомендації міжнародних фахових товариств, світова медична спільнота відмовляється від парадигми серцево-судинних захворювань (ССЗ) як переліку конкретних нозологій з певними алгоритмами лікування на користь парадигми кардіометаболічного здоров’я (КМЗ), отже, кардіометаболічних хвороб (КМХ). Це пояснюється тим, що за результатами численних доклінічних та клінічних випробувань остаточно з’ясовано, що ССЗ споріднені з такими метаболічними розладами, як цукровий діабет (ЦД), ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки тощо (рис. 1)....

27.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Конгрес ESC‑2023: декілька коментарів

Цьогорічний конгрес Європейського товариства кардіології (ESC), що відбувся в Амстердамі 25-27 серпня, – ​знакова подія для клініцистів усього світу. Програма та склад лекторів конгресу (≈2 тис. осіб) були надзвичайно різноманітними, що дозволило представити й обговорити найновіші наукові відкриття. Слоган цьогорічного конгресу («Об’єднавши зусилля задля захисту серця») якнайкраще охарактеризував цей захід, адже для забезпечення успішного лікування кардіологічної патології у більшості випадків, окрім зусиль лікаря і, звичайно, самого пацієнта, важливо також об’єднати передові знання та досвід клініцистів суміжних спеціальностей із результатами новітніх клінічних досліджень. Результатами найцікавіших досліджень, які активно обговорювалися в рамках цього заходу, з нами поділився професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук Павло Павлович Кравчун...