Персоналізований підхід у веденні пацієнта з артеріальною гіпертензією

12.09.2023

Стаття у форматі PDF

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) артеріальна гіпертензія (АГ) є основною причиною передчасної смерті в усьому світі. Близько 1,28 млрд дорослих віком 30‑79 років у всьому світі мають АГ, дві третини з них живуть у країнах із низьким і середнім рівнями доходу. Крім того, до 46% дорослих з АГ не знають про своє захворювання, а лікуються – менше половини (42%). Лише в одного з п’яти дорослих осіб (21%) з АГ вдається контролювати артеріальний тиск (АТ) (ВООЗ, 2023).

Зважаючи на значний тягар АГ, провідні наукові співтовариства публікують настанови з профілактики й лікування захворювання. Порівняльний аналіз підходів до діагностування і лікування АГ від Європейського товариства кардіо­логів (ESC) разом із Європейським товариством гіпертонії (ESH) та рекоменда­ціями від Американського коледжу кардіо­логів (АСС) сумісно з Американською асоціацією серця (АНА) провів д.мед.н., завідувач кафедри внутрішніх хвороб №1 і симуляційної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, професор Дмитро Лашкул.

Як він зазначив, стрес, голод і брак належної медичної допомоги пов’язані зі збільшенням тягаря серцево-судинних захворювань (ССЗ), зокрема АГ. Так, за результатами нещодавнього мета­аналізу, серед біженців і мігрантів захворюваність на ССЗ ­зросла в 1,7 раза, на додаток до психічних розладів, як-от як пост­травматичний стре­совий розлад, депресія та тривога, а деякі дослід­жен­ня демонструють збільшення їх частоти вп’ятеро (Touyz et al., 2022). За останніми даними, опублікованими в журналі Hypertension, сьогодні лише третина популяції має артеріальний тиск (АТ) у діа­пазоні 120‑140 мм рт. ст. і близько половини всіх несприятливих СС-­подій припадає на цей діапазон (McCarthy and Natarajan, 2023). Настанова ESC / ESH визначає критерієм АГ офісний рівень АТ ≥140/90 мм рт. ст. Водночас американські спільноти схвалили більш «агресивний» діагностичний критерій захворювання, який базується на офісних значеннях АТ ≥130/80 мм рт. ст. Дмитро Лашкул зауважив, що агресивніший діагностичний підхід, схвалений рекомендаціями США, не означає, що всі особи з офіс­ним АТ у діапазоні 130‑139/80‑89 мм рт. ст. потребують медика­ментозного лікування. Рекомендації АНА / АСС пропонують у таких пацієнтів вживати заходів щодо зміни способу життя (контроль ваги, відмова від куріння, дієта з низьким вмістом ­натрію тощо), а в разі неефективності ­немедикаментозних заходів переходити до медикаментозного лікування. Показово, що всі настанови ­поділяють рекомендацію про те, що медикаментозне лікування слід розпочати негайно в пацієнтів:

  • з офісним АТ ≥160/100 мм рт. ст. незалежно від інших міркувань.
  • з АТ ≥140/90 мм рт. ст. за наявності ішемічної хвороби серця (ІХС), цереброваскулярних захворювань або серцевої недостатності (СН).

Сучасні настанови містять також різні рекомендації щодо цільо­вих показників АТ і оцінювання його контролю. Рекомендації Міжнародного товариства гіпертонії (ISH) та ESC / ESH визначають єдиний цільовий АТ (<140/90 мм рт. ст.) та індивідуальні цільові показники, зважаючи на вік, переносимість терапії та супутні захворювання. І навпаки, американські експерти реко­мендують єдиний цільовий АТ для всіх пацієнтів незалежно від віку та супутніх захворювань (табл.).

Таблиця. Підхід до діагностування, визначення ступеня й оцінювання контролю АГ згідно з різними настановами

 

АНА / АСС

ESC / ESH

Діагноз АГ

АТ≥130/80 мм рт. ст.

АТ≥140/90 мм рт. ст.

Нормальні рівні АТ

Нормальний АТ <120/80 мм рт. ст.

Підвищений АТ 120‑129/<80 мм рт. ст.

Оптимальний АТ<120/80 мм рт. ст.

Нормальний АТ 120‑129/80‑84 мм рт. ст.

Високий нормальний АТ 130‑139/85‑89 мм рт. ст.

Ступені АГ

СтупіньІ: 130‑139/80‑89 мм рт. ст.

СтупіньІІ: ≥140/90 мм рт. ст.

СтупіньІ: 140‑159/90‑99 мм рт. ст.

СтупіньІІ: 160‑179/100‑109 мм рт. ст.

СтупіньІІ: ≥ 180/110 мм рт. ст.

Цільові рівні АТ залежно від віку

<65 років: <130/80 мм рт. ст.

≥65 років: <130/80 мм рт. ст.

<65 років: <120‑129/70‑79 мм рт. ст.

≥65 років: <130‑139/70‑79 мм рт. ст.

Порівнянні з оптимальним АТ, високий нормальний АТ асоціюється з подвоєнням ризику розвитку ССЗ (Vasan et al., 2001). Проте ефект від зниження АТ на 3,6/2,4 мм рт. ст. у пацієнтів з АГ І ступеня без встановлених СС-ускладнень асоціюється із суттєвим зменшенням ризику всіх СС-подій протягом 5 років (Sundstrцm et al., 2015).

За даними, опублікованими у журналі Lancet, відсоток контрольованого АТ у пацієнтів країн Цент­ральної та ­Східної Європи зі встановленим діагнозом серед жінок становить 25%, серед чоловіків – ​17% (NCD Risk Factor Collaboration, 2021). На рисунку представлено основні чинники, пов’язані з ­контролюванням АГ.

Рис. Основні чинники, пов’язані з контролем АГ

Рис. Основні чинники, пов’язані з контролем АГ
Адаптовано за J. Redon et al., 2011.

У дослід­жен­ні SPRINT (2015), проведеному за підтримки Національного інституту здоров’я США, порівнювали вплив інтенсивнішого зниження АТ (<120 мм рт. ст.) проти стандартного (<140 мм рт. ст.) на прогноз у пацієнтів з АГ віком >50 років із наявністю принаймні одного чинникам СС-ризику. Середня кількість використаних препаратів у групі стандартного лікування становила 1,8; у групі інтенсивного лікування – ​2,7. За результа­тами дослід­жен­ня, стратегія інтенсивної терапії має суттєві пере­ваги: досягнуто зниження ризику основних несприятливих СС-подій (інфартку міокарда, гострого коронарного синдрому, інсульту, СН, смерті від ускладнень ССЗ) на 25% та загальної смертності на 27% (Wright et al., 2015). Крім того, смертність у групі пацієнтів віком >75 років, що отримували інтенсивну тера­пію, знижувалась на 33%, ризик небажаних СС-подій – ​на 34% (Williamson et al., 2016). Єдиним представником групи інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), який викорис­товували в дослід­жен­ні, був лізиноприл.

За визначенням ISH (2020), до ідеальних характеристик антигіпертензивних препаратів належать:

  1. Доказові дані щодо захворюваності / запобігання смертності.
  2. Режим застосування раз на добу, із забезпеченням ціло­добового контролю АТ.
  3. Доступність і/або економічна ефективність.
  • Хороша переносимість.
  • Доказова база застосування в тих популяціях, для яких вони рекомендовані.

Оптимальною стартовою терапією є призначення подвійної комбінації антигіпертензивних препаратів у низький дозі (Unger et al.,2020).

Так, в оновлених рекомендаціях ESH (2023) зазначено, що в більшості пацієнтів для старту антигіпертензивної терапії застосовують подвійну фіксовану комбінацію (ФК) із подальшим титруванням до досягнення максимально переносимих дозувань та за потреби вдаються до призначення потрійної комбінації; переваги ФК в одній таблетці відмічено на будь-якому кроці.

Для оцінювання ефективності й безпеки застосування ФК лізино­прилу (10/20 мг) і амлодипіну (5/10 мг) у вітчизняних паці­єнтів з есенціальною АГ на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування М.М.Долженко та ін. провели дослід­жен­ня АЛЬЯНС (2013) за участю 6069 пацієнтів з усіх регіонів України з різним ступенем підвищення АТ. Усі пацієнти отримували ФК лізиноприл і амлодипіну в одній таблетці у вигляді препарату Екватор (виробник: компанія «Гедеон Ріхтер» [Угорщина]), застосовувана доза залежала від початкового рівня АТ.

За результатами офісного вимірювання АТ, упродовж 2 міс. застосування препарату Екватор у пацієнтів із уперше виявленою чи неконтрольованою попереднім лікуванням АГ спостерігали зниження АТ, що дало змогу досягнути цільового рівня АТ у більш ніж половини хворих (57,1%). У середньому рівень систолічного АТ (САТ) знизився на 36,9 мм рт. ст., а ДАТ – ​на 16,7 мм рт. ст. У пацієнтів, які приймали Екватор, але не застосовували в лікуванні статини, фіксували достовірне зниження рівня загального холестерину з 5,75±0,02 ммоль/л на початку дослід­жен­ня до 5,09±0,1 ммоль/л через 2 міс. лікування. Також наприкінці дослід­жен­ня достовірно зменшилась кількість хворих із протеїнурією / мікроальбуміну­рією – ​з 11,0 до 4,0% осіб. Це підтверджує органопротективні влас­тивості ФК лізіноприлу й амлодипіну. Застосування препарату ­Екватор сприяло нефропротекторному впливу завдяки зменшенню альбумінурії та підвищенню ниркового кровотоку; поліпшувало коро­нарний кровотік та зменшувало гіпертрофію лівого ­шлуночка, що підтверджує кардіопротективні властивості вказаного засобу, та забезпечує вазопротекцію через гальмування прогресування атеро­склерозу і покращення функції ендотелію.

В іншому дослід­жен­ні М.М.Долженко і співавт. (2021) ­визначали ефективність ФК амлодипіну з лізиноприлом або з моле­кулою препарату блокаторів рецепторів до ангіотензину ІІ у паці­єнтів із супутніми ССЗ. Під час детального аналізу ­показників у пацієнтів віком >65 років через 12 міс. спостереження було ­виявлено більший відсоток хворих, що досягли цільового рівня АТ <130/80 мм рт. ст., у групі, яка отримувала комбінацію амлоди­піну з лізиноприлом,.Додаткові переваги застосування лізиноприлу спостерігали за протеїнурії порівняно зі стандартними методами лікування діабетичної нефропатії. Крім того, у декількох дослід­жен­нях повідомляли про позитивний вплив лізиноприлу на мігрень, профілактику цукрового діабету, фіброзу міокарда, регургітації мітрального клапана, у разі олігоспермії та безпліддя, а також діабетичної ретинопатії (Sadat-Ebrahimi et al., 2018).

Останні дані щодо важливості індивідуалізованого підходу до лікування пацієнтів з АГ були опубліковані у виданні Johan Sundström (2023). У дослід­жен­ні PHYSIC280 учасники з АГ ­віком від 40 до 75 років або не приймали фармакологічну терапію АГ, або застосовували призначену монотерапію та ­перебували під нагля­дом в амбулаторній клініці. Середня тривалість АГ на ­момент початку дослід­жен­ня становила 3 роки, близько 60% пацієнтів використовували монотерапію. Середній офісний АТ до втручання становив 154/89 мм рт. ст. Учасники були рандомізовані на 8-тижневе лікування кожним із чотирьох класів препаратів, рекомендованих провідними настановами, та тижневе ­введення плацебо, із наступними повторними курсами терапії двома випад­ково вибраними препаратами. Після закінчення кожного курсу лікування виконали 24-годинний амбулаторний моніторинг. ­Виявлено, що АТ наприкінці кожного періоду ­дослідження був вищим у разі застосування гідрохлортіазиду, ніж інших препаратів, амлодипіну порівняно з лізиноприлом і кандесартану порів­няно з лізиноприлом. На думку авторів ­досліджен­ня, такі результати кидають виклик стратегії ­лікування, наведеній у поточних настановах, де чотири групи препаратів ­однаково рекомендовані для всіх пацієнтів із високим АТ. ­Втім, персоналізований підхід до вибору тактики лікування може знизити САТ на додаткові 4,4 мм рт. ст. порівняно з випадковою тера­пією першої лінії. Отже, підібравши оптимальне лікування для конкретного пацієнта, рівні АТ можна знизити вдвічі порівняно з тими, яких зазвичай досягають через подвоєння дози неоптимального лікування. До того ж оптимізація лікування за допомогою персоналізованого підходу більш ніж на половину підвищує ефект додавання другого препарату (Sundstrцm et al., 2023).

На жаль, контроль АТ в Україні залишається незадовільним, а в умовах сьогодення можна очікувати ще більшого ­погіршення ситуації. Тому обґрунтованими виглядають стратегія ранньої діагностики високого нормального АТ, ініціація модифікації способу життя та за потреби своєчасне призначення ефективної анти­гіпертензивної терапії. Як зазначають європейські експерти в остан­ній рекомендації ESH (2023), у 60% пацієнтів з АГ у загальній популяції можливо контролювати АТ за допомогою подвійної терапії і в 90% – ​за допомогою потрійної терапії.

Підготувала Ольга Загора

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (89) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

28.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом на амбулаторному етапі допомоги

У практиці амбулаторного етапу надання допомоги при гострому коронарному синдромі (ГКС) нерідко припускаються типових помилок, які погіршують перебіг патологічного стану та результати подальшого лікування. Тому важливо чітко розуміти принципи лікувальної тактики при ГКС як на догоспітальному етапі надання медичної допомоги, так і на етапі реабілітації. У липні відбулася Друга науково-практична конференція з міжнародною участю «Внутрішня медицина в умовах сучасних викликів». Старший науковий співробітник ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М. Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Ярослав Михайлович Лутай виступив із доповіддю «Ведення пацієнта з ГКС: амбулаторний етап допомоги»....

28.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Фіксовані комбінації на основі валсартану: докази клінічної ефективності та переваги поза межами контролю артеріального тиску

Лікування артеріальної гіпертензії (АГ) є простим, але й водночас складним завданням. Загальні принципи терапії цього найпоширенішого неінфекційного захворювання спрощені до алгоритмів, зручних для використання лікарями-інтерністами. Проте рівень контролю АГ залишається незадовільним навіть у країнах із високим рівнем соціально-економічного розвитку, де він сягає 50-60% пацієнтів із цільовим рівнем артеріального тиску (АТ). Значно гіршою є ситуація в країнах з обмеженими ресурсами. Так, в Україні, за даними епідеміологічного дослідження STEPS, проведеного під егідою та за методологією Всесвітньої організації охорони здоров’я ще до початку воєнного конфлікту, лише 13% від загалу пацієнтів з АГ мали АТ <140/90 мм рт. ст....

27.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Кардіометаболічне здоров’я: всеохоплювальна парадигма довголіття

Як дозволяють зрозуміти нові наукові публікації та рекомендації міжнародних фахових товариств, світова медична спільнота відмовляється від парадигми серцево-судинних захворювань (ССЗ) як переліку конкретних нозологій з певними алгоритмами лікування на користь парадигми кардіометаболічного здоров’я (КМЗ), отже, кардіометаболічних хвороб (КМХ). Це пояснюється тим, що за результатами численних доклінічних та клінічних випробувань остаточно з’ясовано, що ССЗ споріднені з такими метаболічними розладами, як цукровий діабет (ЦД), ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки тощо (рис. 1)....

27.09.2023 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Конгрес ESC‑2023: декілька коментарів

Цьогорічний конгрес Європейського товариства кардіології (ESC), що відбувся в Амстердамі 25-27 серпня, – ​знакова подія для клініцистів усього світу. Програма та склад лекторів конгресу (≈2 тис. осіб) були надзвичайно різноманітними, що дозволило представити й обговорити найновіші наукові відкриття. Слоган цьогорічного конгресу («Об’єднавши зусилля задля захисту серця») якнайкраще охарактеризував цей захід, адже для забезпечення успішного лікування кардіологічної патології у більшості випадків, окрім зусиль лікаря і, звичайно, самого пацієнта, важливо також об’єднати передові знання та досвід клініцистів суміжних спеціальностей із результатами новітніх клінічних досліджень. Результатами найцікавіших досліджень, які активно обговорювалися в рамках цього заходу, з нами поділився професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук Павло Павлович Кравчун...