Вплив частоти кровотеч на якість життя пацієнтів з гемофілією: висновки CHESS II

09.11.2023

Гемофілія А значно впливає на якість життя, пов’язану зі здоров’ям (HRQoL), та є тягарем для системи охорони здоров’я. Результати ретроспективного дослідження CHESS II показали тягар гемофілії та її вплив на HRQoL і продуктивність праці.  

Гемофілія А становить значний тягар для системи охорони здоров’я, причому найбільше труднощів завдає тяжка форма захворювання [1]. У 2014 р. оціночні загальні річні витрати на одного пацієнта в 5 європейських країнах становили в середньому 199 541 євро для пацієнтів з тяжкою формою гемофілії А і В, при цьому більша частина економічного тягаря (98%) припадала на витрати на медикаменти [1].

Тяжка форма гемофілії також асоціюється з високою частотою відсутності на роботі та в школі через відвідування відділень невідкладної медичної допомоги й лікарень, а частота пропусків зростає відповідно до тяжкості захворювання [2]. В обсерваційному дослідженні пацієнтів (n=222) віком від 2 до 64 років з гемофілією А (всіх ступенів тяжкості) 34% мали щонайменше 1 візит до відділення невідкладної допомоги і 19% – щонайменше 1 госпіталізацію із середнім річним перебуванням у лікарні 5,5 дня. Дорослі були відсутні на роботі через гемофілію 14,5 дня [2].

У світі 59% осіб з гемофілією А мають проблеми з пересуванням, 19% повідомляють про труднощі з самообслуговуванням, 44% мають проблеми зі звичними видами діяльності, 74% відчувають біль або дискомфорт, а 46% – тривогу або депресію [3]. Люди з проблемами пересування (53 проти 79% без проблем з пересуванням) або з болем чи дискомфортом (31 проти 84% без болю/дискомфорту) мають менше шансів влаштуватися на роботу [3].

Хоча препарати, що призначають сьогодні, є ефективними для профілактики та лікування за потребою, вони пов’язані з низкою обмежень, найсерйознішим з яких є розвиток інгібіторної форми гемофілії, що характеризується утворенням аутоантитіл до власних факторів згортання крові [4-7]. Пацієнти з гемофілією, у яких розвиваються інгібітори, можуть ефективно лікуватися препаратами рекомбінантного фактора VIIa, еміцизумабом або активованим концентратом протромбінового комплексу. Однак ці препарати можуть створювати проблеми при лікуванні специфічних кровотеч і в деяких випадках мають обмежену ефективність. Так, оптимальне використання концентратів факторів може бути обмежене труднощами в отриманні надійного венозного доступу, а також вартістю і частотою введення [4-7, 9]. Моноклональні антитіла, такі як еміцизумаб, також мають обмеження щодо застосування, оскільки схеми лікування не можуть бути скориговані для лікування гострих кровотеч (для цього може знадобитися фактор VIII або активований концентрат протромбінового комплексу), а також асоціюються з ризиком розвитку реакцій у місці ін’єкції приблизно у 20% осіб [10-12]. Крім того, також повідомляється про потенційні проблеми ведення пацієнтів з гемофілією, пов’язані з відсутністю повної індукції толерантності до препаратів, що заміщують фактор VIII [13, 14].

Зараз можна виділити кілька проблем у лікуванні гемофілії А: необхідність підтримувати достатній рівень фактора VIII, покращити клінічні результати, зменшити тягар хронічного болю та частого введення препаратів. 

Зважаючи на обмеження стандартів лікування пацієнтів з гемофілією, докази з клінічної практики матимуть вирішальне значення для кількісної оцінки значного тягаря захворювання та інформування про майбутні методи лікування гемофілії. 

З метою вивчення впливу кровотеч на HRQoL та продуктивність праці в Європі проведено аналіз даних підгрупи дорослих пацієнтів з гемофілією А без інгібіторів, які брали участь у ретроспективному дослідженні CHESS II [20]. У цьому аналізі розглядалися дані учасників, які отримували замісну факторну терапію або моноклональні антитіла, але не брали участі у клінічних дослідженнях на момент набору в CHESS II.

Результати

Характеристики пацієнтів

Цей аналіз охопив підгрупу з 318 чоловіків з легкою (n=57; 18%), помірною (n=85; 27%) або тяжкою (n=176; 55%) гемофілією А із загального масиву даних CHESS II (n=1337), які відповідали критеріям включення та мали показники HRQoL, що піддавалися оцінці. Середній вік (стандартне відхилення – SD) становив 33,8 (12,1) року, 96% пацієнтів були білими, а 57% працювали. Пацієнти були переважно з Італії (30%) та Іспанії (26%). З усієї вибірки 38% (n=120) пацієнтів отримували профілактичне лікування, а 42% (n=132) – лікування за потребою. HRQoL оцінювали за опитувальником EQ-5D-5L.

Щорічна кількість випадків кровотеч

Протягом попередніх 12 місяців у досліджуваній когорті було зареєстровано в середньому 2,7 (SD 2,9; діапазон 0-26) випадки кровотеч (ВК). Наслідки кровотеч погіршувалися зі збільшенням тяжкості стану: середній показник становив 1,1 (SD 0,9); 2,2 (SD 3,4) та 3,5 (SD 2,8) ВК у пацієнтів з легким, середньотяжким і тяжким станом відповідно. Загалом 15% пацієнтів повідомили, що не відзначали жодних ВК протягом попередніх 12 місяців; 24% пацієнтів мали 1 ВК, 23% – 2. У 20% було 3 або 4 ВК, а у 17% – ≥5 ВК за цей період. У межах категорії ≥5 ВК більшість пацієнтів мали від 5 до 10 ВК, а 7 пацієнтів – >10 ВК.

HRQoL у дорослих з гемофілією А

Середні бали за опитувальником EQ-5D-5L (1 – ідеальне здоров’я) для пацієнтів з 0; 1; 2; 3-4 або ≥5 ВК становили 0,92; 0,76; 0,76; 0,71 та 0,56 відповідно, що свідчить про зниження загальної HRQoL зі збільшенням кількості кровотеч (рис. 1А). Частка пацієнтів, які мають 2 найвищі бали за шкалою EQ-5D-5L, відображає тенденцію до зниження HRQoL зі збільшенням кількості ВК (рис. 1Б). Більшість (96%) пацієнтів без ВК повідомили про відсутність/незначні проблеми з пересуванням порівняно з 72% пацієнтів з 3 або 4 ВК та 65% пацієнтів з ≥5 ВК. Аналогічно понад 90% пацієнтів без ВК порівняно з пацієнтами з ≥5 ВК вказали про відсутність/незначні проблеми з самообслуговуванням (94 проти 74%), звичними видами діяльності (96 проти 67%), відсутність/незначний біль або дискомфорт (94 проти 52%), а також відсутність/незначну тривогу/депресію (92 проти 78%).

Середні бали за шкалою EQ-VAS, які відображають оцінку пацієнтами свого здоров’я, становили 86,9 (13,6) у пацієнтів з 0 ВК порівняно з 69,5 (19,1) у пацієнтів з 3 або 4 ВК та 61,2 (17,2) в осіб із ≥5 ВК, це свідчить про те, що про гірше самопочуття повідомляли пацієнти з більшою кількістю ВК (рис. 1В).

Рис. 1. HRQoL у дорослих з гемофілією А: А – середні бали за EQ-5D-5L; Б – частка пацієнтів з найвищими 2 балами за кожною оцінкою EQ-5D-5L; В – середній показник EQ-VAS, стратифікований за частотою щорічних ВК 

Середній бал індексу EQ-5D-5L (1 – ідеальний стан здоров’я) складається з 5 вимірів: мобільність, самообслуговування, звична діяльність, біль/дискомфорт і тривога/депресія. Кожен вимір має 5 рівнів: 1 – відсутність проблем, 2 – незначні проблеми, 3 – помірні проблеми, 4 – серйозні проблеми та 5 – екстремальні проблеми.

EQ-VAS фіксує самооцінку здоров’я пацієнта на вертикальній візуальній аналоговій шкалі, на якій кінцеві точки позначені як «найкращий показник здоров’я» і «найгірший показник здоров’я», при цьому вищі бали відповідають кращому стану здоров’я. 

ДІ – довірчий інтервал; EQ-VAS – Європейська візуальна аналогова шкала якості життя.

Втрата продуктивності праці

Із 318 пацієнтів, включених у поточне дослідження, 180 (57%) працювали. Їм було запропоновано надати інформацію про продуктивність праці, пов’язану з гемофілією, за допомогою опитувальника PPIE. Зі 180 учасників 171 працював за наймом і мав право надати інформацію про втрату працездатності (ВП). Зі 171 учасника 151 відповів на всі питання, необхідні для оцінки ВП за допомогою опитувальника WPAI:SHP (включений в опитувальник PPIE). Частка загальної ВП збільшувалася зі збільшенням кількості ВК (середній показник коливався від 9,70 для пацієнтів з 0 ВК до 47,65 для тих, хто мав ≥5 ВК; рис. 2).

Обговорення

Цей аналіз підгрупи пацієнтів у ретроспективному дослідженні описує тягар хвороби у пацієнтів з гемофілією А у 5 європейських країнах. Результати аналізу продемонстрували, що значне погіршення HRQoL пов’язане з розвитком кровотеч у пацієнтів з гемофілією А.

Результати цього аналізу підкреслили значний тягар, який накладає гемофілія А на пацієнтів як щодо HRQoL, так і щодо продуктивності праці. Найбільші порушення HRQoL та всіх окремих доменів EQ-5D-5L були виявлені в осіб з більшою кількістю ВК. Ці результати відповідали суб’єктивній самооцінці стану здоров’я пацієнтів, що свідчить про гірший стан здоров’я у тих, хто пережив більшу кількість ВК. Результати цього дослідження узгоджуються з такими попередніх аналізів, які продемонстрували, що частота ВК відображається на якості життя пацієнтів з гемофілією та впливає на такі показники, як мобільність, самообслуговування, біль/дискомфорт і тривога/депресія [3]. Крім того, як і в цьому дослідженні, у попередніх повідомляли про зниження HRQoL, пов’язане з більшою частотою ВК [3].

Результати цього аналізу продемонстрували, що збільшення кількості кровотеч асоціюється зі збільшенням ВП, причому найбільші втрати спостерігаються у пацієнтів з 3 або більше ВК на рік. Високий тягар непрямих витрат, пов’язаних із гемофілією А, включаючи втрату продуктивності у вигляді пропущеного робочого часу/прогулів, зафіксований у попередніх аналізах [2, 3, 21, 22]. Зокрема, результати попередніх досліджень свідчили, що до 80% пацієнтів зазнають негативного впливу захворювання на працездатність [2, 3, 21, 22]. Нижча зайнятість асоціювалася з вищою частотою повідомлень про кровотечі та нижчою HRQoL. Крім того, як і в цьому дослідженні, попередні аналізи демонстрували, що зниження зайнятості асоціювалося зі збільшенням частоти інвалідності та болю [3]. Хоча аналіз непрямих витрат виходив за рамки поточного дослідження, на ВП припадає більша частина непрямих витрат на гемофілію: за попередніми оцінками, щорічні непрямі витрати на одного пацієнта з гемофілією становили приблизно 6075 євро (на основі даних за 2017 рік) [1].

Цей аналіз надає корисну інформацію про тягар інтенсивності кровотеч у європейській когорті пацієнтів з гемофілією А будь-якого ступеня тяжкості, а також підкреслює важливу незадоволену потребу в лікуванні цієї групи пацієнтів. Ці дані з рутинної клінічної практики свідчать про те, що вдосконалення лікування гемофілії А може сприяти покращенню загального менеджменту та поліпшенню результатів, пов’язаних із кровотечами.

Висновки

Результати дослідження CHESS II продемонстрували, що тяжка форма гемофілії А асоціюється зі зниженням HRQoL та продуктивності праці, яка погіршується зі збільшенням кількості ВК. Методи лікування, які пропонують потенціал для зменшення кількості ВК, разом з подальшим покращенням HRQoL та продуктивності праці, можуть дати нову надію пацієнтам з гемофілією А.

Список літератури знаходиться в редакції.

Реферативний огляд Young L., Chen Y., Alvir J. et al. The impact of bleeding event frequency on health-related quality of life and work productivity outcomes in a European cohort of adults with haemophilia A: insights from the CHESS II study. Orphanet J Rare Dis 2023; 18: 227. https://doi.org/10.1186/s13023-023-02690-w.

Підготувала Анна Хиць

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (83) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

16.02.2024 Онкологія та гематологія Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ....

16.02.2024 Онкологія та гематологія Рак шийки матки

Сучасні рекомендації щодо скринінгу...

16.02.2024 Онкологія та гематологія Інгібітори PD-1: нові горизонти в лікуванні меланоми та тричі негативного раку грудної залози

23-24 листопада 2023 року у м. Києві на базі Виставкового центру «Парковий» відбулася наймасштабніша подія у сфері онкології – конгрес «UPTODATE 4.0 + Молекулярні зустрічі». Захід об’єднав фахівців різних спеціальностей – онкологів, хірургів, радіологів, морфологів – для обміну досвідом, обговорення даних новітніх досліджень і технологій у галузі онкології. Відбулося кілька цікавих симпозіумів з актуальних питань онкології, серед яких хотілося б виділити два – присвячені сучасним аспектам лікування меланоми та тричі негативного раку грудної залози....

16.02.2024 Онкологія та гематологія UPTODATE 4.0: актуальне в онкології – 2023

23 та 24 листопада 2023 року в Києві проходив 4-й щорічний онкологічний конгрес «UpToDate 4.0 + Молекулярні зустрічі», в якому взяли участь понад 800 лікарів різних спеціалізацій у сфері онкології. Захід об’єднав хірургів, клінічних онкологів, патоморфологів, генетиків і громадських активістів. Конгрес відбувся завдяки плідній співпраці провідних медичних установ, його організаторами виступили Міністерство охорони здоров’я України, Українська спілка клінічних онкологів (УСКО) – OncoHUB, ДНП «Національний інститут раку» (НІР), Медична лабораторія CSD LAB та Глобальний альянс медичних знань (GMKA). ...