27.03.2015 Інструкція про негоспітальну пневмонію у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія

...

27.03.2015 Терапия и профилактика постоперационных осложнений в травматологии и ортопедии

Появление новых хирургических технологий, совершенствование техники хирургических вмешательств, высокий уровень современной анестезиологии и реаниматологии неуклонно снижают операционную летальность и уменьшают число специфических послеоперационных осложнений. Однако нарушение целостности крупных костей, влекущее за собой длительную иммобилизацию, является основным фактором повышенной опасности возникновения тромбозов и гнойно-воспалительных осложнений (B.C. Савельев, 1999), поэтому профилактика...

27.03.2015 Ускладнені діафрагмальні кили і гострий коронарний синдром

У диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної системи, зокрема гострих коронарних синдромів, важливе місце займає таке відносно рідкісне захворювання, але часто з фатальним виходом, як защемлена діафрагмальна кила. Під діафрагмальною килою розуміють вихід органів або їх частин у грудну порожнину крізь фізіологічний або патологічний отвір у діафрагмі вродженого або травматичного походження. Зазвичай діафрагмальна кила є наслідком перенесених торако-абдомінальних пошкоджень. Саме тому,...

27.03.2015 Механика, электричество и аритмии

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в мире из года в год занимает печальное первое место. Одним из возможных исходов сердечных недугов  является фибрилляция, причины возникновения которой исследуются во многих странах, но пока еще не установлены. Фибрилляция – это состояние, при котором кардиомиоциты сокращаются несогласованно, асинхронно. В результате, сердце как насос не выполняет своей функции, возникает кислородное голодание, которое особенно опасно для мозга – он живет в...

27.03.2015 Методы коррекции избыточной массы тела и ожирения

Ожирение и избыточная масса тела превратились в глобальную эпидемию, которая сопровождается повышенным риском развития клинически важных сопутствующих заболеваний, о чем объявила ВОЗ в 1997 году. Распространенность ожирения возрастает и среди взрослого населения, и среди детей всех возрастов [1]. За прошедшие 40 лет распространенность ожирения в США увеличилась с 13 до 31%, а число лиц с излишком массы тела среди населения увеличилось с 31 до 34%. Исследования, проведенные в Великобритании и СШ...

27.03.2015 Неврологія Психосоматичні розлади у хворих гастроентерологічного профілю та їх медикаментозна корекція

На сьогодні психосоматичні розлади (ПСР) є причиною скарг 36-71% хворих, що звертаються до лікаря у зв’язку зі шлунково-кишковими порушеннями. Однак медична допомога цьому контингенту хворих часто надається недостатньо ефективно [6, 9,13]. Лікарі-терапевти та гастроентерологи взагалі не завжди добре володіють питаннями перебігу ПСР. Діагностика ПСР органів травлення є найбільш трудомісткою....

27.03.2015 Синкопальные состояния

...

27.03.2015 Реорганізація системи вищої медичної освіти відповідно до європейських вимог

17–19 січня 2005 року в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця відбувся семінар-нарада для науково-педагогічних працівників, аспірантів та магістрантів за програмою МОЗ України «Вища медична освіта і Болонський процес». Ця подія стала одним із перших етапів упровадження нової моделі системи вищої медичної освіти в нашій державі, як відображення наказу Президента України від 14 вересня 2000 року «Про програму інтеграції України в Європейський Союз», відповідних розпоряджень Кабі...

27.03.2015 Настанова Європейської асоціації нефрологів, діалізологів і трасплантологів (ERA-EDTA) з діагностики і лікування анемії у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю

У травні 2004 року Європейська асоціація нефрологів, діалізологів і трансплантологів (ERA-EDTA) опублікувала нову настанову щодо діагностики та лікування анемії у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Представлені рекомендації узагальнили світовий досвід з цієї проблеми та є другою редакцією після аналогічного документа 1999 року. Нижче наведені основні положення цієї настанови. Розділ I. Визначення анемії У всіх пацієнтів з хронічною анемією слід визначати доцільність можливого лікува...

27.03.2015 Дисфункція біліарного тракту: можливості патогенетичної терапії

Патологія біліарного тракту для сучасної медицини є актуальною проблемою. Не дивлячись на те, що за останні десятиріччя на фармакологічному ринку з’явилися нові ефективні засоби для корекції функціональних розладів органів травлення, все ж таки відмічається виразна тенденція до зростання захворюваності жовчовивідної системи. Так, захворюваність органів травлення в найближчі 15-20 років зросте у світі на 30-50% за рахунок збільшення кількості хвороб, в основі яких лежать дискінетичні, стресові, м...

27.03.2015 Протокол діагностики та лікування дифтерії у дітей

Проведення масової імунізації різних верств населення України проти дифтерії в період епідемії зумовило стрімке зменшення інтенсивності епідемічного процесу цієї інфекції. Відносно 1995 року — піку епідемії — у 2002 році захворюваність на дифтерію знизилась у 18 разів, токсигенного носійства — у 23 рази. Показники смертності зменшились у 20 разів. Протягом останніх років в Україні виявлена тенденція до деякої активізації цієї інфекції. У 2001 році спостерігався ріст основних показників ...

27.03.2015 Інструкція про негоспітальну пневмонію у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія

...

27.03.2015 Web-обзор: оториноларингология

...

27.03.2015 Григорий Тимен: «Когда ребенок говорит спасибо, это несравнимо с благодарностью взрослого человека»

Мне на удивление повезло: в коридоре отдела ЛОР-патологии детского возраста Института отоларингологии им. А.И. Коломийченко АМН Украины – только несколько мам с детьми, ожидающих консультации, вот, собственно, и все посетители. Обычно у кабинета руководителя отдела, члена-корреспондента АМН Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора медицинских наук, профессора Григория Элиазаровича Тимена собирается много людей. День, назначенный мне для встречи, оказался неоперационным, и, ...

27.03.2015 Надходження до фондів Державної наукової медичної бібліотеки

Б-83510 Громнацкий Н.И. Диагностика и лечение сердечной недостаточности: Учеб. пособие для студентов мед. вузов, интернов, клин. ординаторов, аспирантов... и др./ Н.И. Громнацкий, В.И. Вишневский. – 2-е изд. – М.: МИА, 2004. – 286 с.: ил. – (Учебная лит. для студентов мед. вузов). Приведен анализ патогенетических механизмов развития острой и хронической сердечной недостаточности, принципы и тактика оценки качества жизни больных с постинфарктным кардиосклерозом с хронической сердечной недостато...

27.03.2015 Україна медична

Цифровий доплерівський ультразвуковий сканер Ultima Pro-10 широкого спектра дії створено для медицини фахівцями харківського АТ «Науково-дослідний інститут радіовимірювань» (НДІРВ). Апаратна новинка дозволяє проводити дослідження в кардіології, акушерстві та гінекології, урології, педіатрії, інших сферах медицини. АТ НДІРВ, чия головна тематика — космос, має довготривалі та плідні науково-технічні зв’язки з провідними медичними установами України, у тому числі з Інститутом проблем кріобіології т...

27.03.2015 Актуально

На круглому столі, який пройшов в Інституті фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, українські та міжнародні фахівці обговорили нові звітно-облікові форми з лікування туберкульозу. Впровадження цих форм дозволить здійснювати більш ефективний контроль над епідемією туберкульозу в Україні. Нові форми були розроблені групою фахівців у рамках проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні». Їх розробка та застосування є одним з етапів упровадження ДОТС-стратегії в Ук...

27.03.2015 Офіційно

На пленарному засіданні Верховної Ради Президентом України Віктором Ющенком за згодою Парламенту та за поданням прем’єр-міністра України 4 лютого 2005 року міністром охорони здоров’я України призначено Поліщука Миколу Єфремовича. Поліщук Микола Єфремович — заслужений діяч науки і техніки України (1994), член-кореспондент АМН України (травматологія, 04.1997), доктор медичних наук (1986, тема дисертації — «Забій головного мозку в осіб різного віку»), професор (1991), завідувач кафедри нейрохірур...

27.03.2015 Ревматоидный артрит: современное состояние проблемы

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим симметричным эрозивно-деструктивным поражением преимущественно периферических суставов и характерными внесуставными проявлениями. РА является наиболее распространенной формой воспалительного заболевания суставови поражает около 1% населения (в бывшем СССР – 0,8%, в Украине – 0,4%, в Европе и Северной Америке – 1–2%). Ежегодная заболеваемость составляет около 0,02%, почти 90% пациентов с агресс...