Дієві допоміжні засоби на основі магнію і калію в терапії пацієнтів кардіологічного профілю

29.10.2022

Стаття у форматі PDF

Калій (К) та магній (Mg) є внутрішньоклітинними катіонами, які сприяють нормальному функціонуванню нервової системи і м’язів та беруть безпосередню участь у багатьох фізіологічних і біохімічних реакціях. Для корекції калій-магнієвого гомеостазу застосовують препарати, що усувають дефіцит згаданих іонів на внутрішньоклітинному рівні. Яскравим представником цієї групи препаратів є перевірений часом препарат Панангін Форте виробництва відомої фармацевтичної компанії «Гедеон Ріхтер».

Фізіологічне значення калію

Іони К+ беруть участь у формуванні клітинних потенціалів дії (фази деполяризації та реполяризації), скороченні кардіоміоцитів, скелетних і гладких м’язових волокон, передачі нервових імпульсів, а також у регулюванні та підтриманні функції сечовидільної системи (Стукс, 1996). Вміст К+ у позаклітинній рідині становить < 2% загального вмісту його в організмі, решта 98% припадає на внутрішньоклітинний К+. Гомеостаз підтримується завдяки роботі Na+/K+ АТФ-ази, що доставляє іони К+ до клітини і виводить з неї іони Na+, чим забезпечує трансмембранний потенціал спокою (Iezhitsa et al., 2008).

Дисбаланс іонів К+

Порушення балансу між внутрішньо- та позаклітинним вмістом К+ призводить до порушення ­скоротливості м’язових волокон, зокрема кардіоміоцитів. Однією з голов­них ознак гіпокаліємії – є порушення ритму серця (Khan, 2013). Зміни рівня К+ асоціюються з порушенням електрофізіологічних властивостей мембрани клітини, генерації та проведення ­імпульсу. ­Внутрішньоклітинний дефіцит К+ спричинює підвищення активності водія ритму, активування гетеро­тропних вогнищ збуд­жен­ня, подовження реполяризації, що, своєю чергою, провокує порушення ритму серця (ПРС).

Вплив гіпокаліємії на реполяризацію зростає при ­багатьох серцево-судинних захворюваннях (ССЗ), ­як-от гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), ­застійна серцева недостатність (СН), ішемія та гост­рий інфаркт міокарда (ГІМ) (Macdonald, 2004). ­

Зокрема, встановлено, що зниження рівня К+ у ­крові на 1 ммоль/л підвищує ризик розвитку шлуночкових аритмій на 28%. Гіпокаліємія особливо небезпечна у ­хворих, які перенесли ГІМ, оскільки у цієї когорти вона може спровокувати ­стійку шлуночкову тахікардію або фібриляцію шлуночків (Iezhitsa et al., 2008).

За даними великих міжнародних досліджень (NHS (Nurses Health Study), INTERSALT), надход­жен­ня К+ з їжею має пропорційний вплив на рівень ­артеріального тиску (АТ). Так, у метааналізі 19 досліджень (586 пацієнтів, із них 412 – ​з АГ) було виявлено гіпотензивний ефект додат­кового приймання К+. Власне, застосування таб­ле­тованих препаратів асоціювалося зі зниженням АТ у серед­ньому на 5,9 мм рт. ст. (Sacks et al., 2001).

При тривалому спостереженні (у середньому 6,7 року) за 7563 хворими з АГ, з яких 1679 ­отримували діуретики, виявлено, що гіпокаліємія, яка при цьому ­формувалася (діагностується при концентрації К+ менш як 3,5 ммоль/л) супроводжувалася наростанням частоти серцево-судинних ускладнень (Cappucio et al., 1991).

K.T. Knaw, E. Barret-Connor встановили залежність між добовою дозою споживаного К+ та зниженням ризику смерті при інсульті: при збільшенні добового ­споживання К+ на 10 ммоль ризик розвитку інсульту з летальним кінцем знижується на 40% (12 років спостереження, 859 учасників) (Cohen et al., 2001). 

Як відомо, К+ надходить до організму з їжею та абсор­бується через шлунково-кишковий тракт із подальшою екскрецією надлишку через нирки. Добова потреба ­дорослої людини у К+ становить 40‑100 ммоль/л (Стукс, 1996).

Особливості гіпокаліємії

Швидкість та обсяг виділення К+ залежать від багатьох чинників, а саме: його рівня в крові, кислотно-­лужної рівноваги, осмолярності, впливу гормонів альдостерону та вазопресину, швидкості відновлення клітин (Iezhitsa et al., 2008). Гіпокаліємія (стійке зниження сироваткової концент­рації К+ <3,5 мЕкв/л) може бути зумовлена багатьма причинами: недостатнім надход­жен­ням з їжею або поси­леним виділенням його з організму, ­надлишком Na+ у раціоні, первинним гіперальдостеронізмом, рено­васку­лярною гіпертонією (Ascherio et al., 1998). 

Клінічно цей стан проявляється астенією, нервово-­м’язовими розладами (м’язова слабкість, судоми м’язів, паралічі, парези, ослаблення сухожильних рефлексів, ­депресія, ступор, кома), змінами з боку органів трав­лення (метеоризм, парез кишечника, паралітична кишкова непрохідність). змінами сечовидільної системи (атонія сечового міхура, поліурія, некрози у нирках), серцево-­судинної системи (збільшення розмірів серця, тахікардія, екстрасистолія, зниження артеріального тиску, некрози у міокарді). З’являються зміни на ЕКГ: порушується A-V провідність, розширюється комплекс QRS, подовжується QT, знижується ST, з’являється зубець U (V2-V3), зубець Т сплощується, стає двофазним, негативним, розвивається екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія.

Фізіологічне значення магнію для людини

Магній (Mg2+) є внутрішньоклітинним катіоном, який бере участь у багатьох фізіологічних і біохімічних функ­ціях, а як кофактор у понад 300 ферментативних реакціях. Крім того, мінерал є невіддільною частиною багатьох ключових біохімічних шляхів, як-от деградація макроелементів, окисне фосфорилювання, синтез ДНК і синтез ­білка, нервово-м’язова збудливість та регулю­вання секре­ції ­паратиреоїдного гормону (ПТГ). Зва­жа­ючи на те, що магній є фізіологічним антагоністом кальцієвих кана­лів, Mg2+ чинить вплив на процеси, що ­регулюються внутрішньоклітинним кальцієм, і тому є необхідним для нормальної неврологічних та м’язових функцій (Saris et al., 2000; Topf et al., 2003). До того ж Mg2+ регулює проникність мембран через взаємодію з фосфоліпідами та має вплив на тонус судин і кров’яний тиск.

Власне, дані про загальний вміст Mg2+ в організмі та його розподіл у дорослих людей різняться. Понад 99% загальної кількості Mg2+ в організмі перебуває у внут­рішньо­клітинному просторі, переважно локалізується в кістках (60‑65%), м’язах і м’яких тканинах (34‑39%) і < 1% – ​у позаклітинному просторі (Konrad et al., 2004; O’Dell et al., 1997). 

Тобто запаси Mg2+ жорстко регулюються за допомогою збалансованої взаємодії між кишковим всмоктуванням і нирковою екскрецією у нормальних умовах. Нир­кова елімінація виводить приблизно 100 мг Mg2+ на день, тоді як втрати через піт зазвичай низькі. Однак під час інтен­сивного фізичного навантаження ці втрати можуть ­значно зростати.

Різні чинники позначаються на кишковому ­погли­нанні Mg2+ та мають суттєве значення для забезпечення організму цим мінералом. Поглинання Mg2+ у кишківнику варіюється в широкому діапазоні та зале­жить від дози, харчових звичок, а також від чинників, що посилюють чи інгібують. На додаток, кілька досліджень підтвердили, що всмоктування Mg2+ із харчових добавок і фармацевтичних препаратів у стандартних умовах незначно залежать від типу солі Mg2+.

Кишкове всмоктування Mg2+ – ​це складний процес, який охоплює насичуваний (трансцелюлярний) активний шлях і ненасичуваний (парацелюлярний) пасивний шлях. За фізіологічних люмінальних концентрацій мінералу домінує активний, насичуваний і трансцелюлярний процес, натомість за вищих доз переважає пасивний, парацелюлярний шлях. Абсолютна абсорбція зростає зі збільшенням дози. Варто зауважити, що на ­поглинання Mg2+ можуть мати вплив фізіологічні чинники, ­як-от вік та різноманітні компоненти їжі. Інгібіторна дія може ­виявляти високий вміст частково ферментованих волокон (тобто геміцелюлози), неферментованих волокон (тобто целюлози та лігніну), а також фітатів та оксалатів. Парацелюлярне поглинання Mg2+ відбувається за допомогою простої дифузії та полягає в ­перенесенні Mg2+ через невеликі простори між епітеліальними ­клітинами. Mg2+ всмоктується через парацелюлярний пасивний і трансцелюлярний активний шлях, у якому ­беруть участь білки каналів TRPM6/7. ­Відносне поглинання Mg2+ вище, якщо мінерал надходить у ­вигляді кількох невеликих доз упродовж дня порівняно з одноразовим прийманням великої кількості Mg2+.
Сучасна популяція характеризується граничною кількістю Mg2+ в організмі, тому, окрім безпосередньо аліментарного дефіциту, будь-яке додаткове навантаження, що сприяє утрудненню всмоктування Mg2+, ­зростанню його втрат або збільшенню добової потреби, може ­також спровокувати розвиток магнієвого дефіциту (Chollet et al., 2000). 

До таких чинників належать ­гіпокалорійні ­дієти, стрес (як гострий, так і хронічний), фізична ­перенапруга та гіпо­динамія, вплив високих температур. ­Втрати із ­сечею зростають під впливом катехоламінів і кортико­їдних гормонів, чим пояснюється можливість ­виникнення магнієвого дефіциту в разі стресу. Проте вміст Мg2+ у сироватці крові не відображає його ­запаси в організмі, а залежить лише від інтенсивності його руху з депо до нирок. Малоінформа­тив­ним є і його вміст у клітинних елементах крові через неоднорідність розподілу.

Дисбаланс іонів Mg

Запідозрити магнієвий дефіцит можна на підставі поєднання окремих клінічних ознак, як-от ­вегетативна дисфункція, синдром хронічної втоми, зниження концент­рації уваги, порушення пам’яті, тривога, депресія, парестезії, артеріальна гіпертензія та гіпотензія, тахікардія, аритмії, судоми та ін. (Lima Mde et al., 2009). 

При артеріальній гіпертензії відбувається затримка всмоктування Mg2+ на 20‑33%, до 37% – ​при серцевій недостатності та алкоголізмі, до 51% – ​при інсультах (Anderson et al., 1971). Цей факт підтверджує ­можливу роль дефіциту Мg2+ у патогенезі цих захворювань та їх ускладнень.

У хворих на есенціальну гіпертонію спостерігаються зниження концентрації Мg2+ у тромбоцитах та ­зворотна кореляція цього показника з діастолічним АТ. Існує зворотна кореляція концентрації інтрацелюлярного Мg2+ не лише з рівнем артеріального тиску, а й зі ступенем гіпертрофії лівого шлуночка. Дефіцит Мg2+ може бути загальною патогенетичною ланкою АГ та інсулінорезистентності, що так часто поєднуються і взаємопогіршують перебіг одне одного. Доведено зниження у здорових ­добровольців чутливості до інсуліну на тлі дефіциту Мg2+ у харчовому раціоні (Chollet et al., 2000).

Підсумовуючи, абсорбція Mg2+ зворотно ­пропорційна поглиненій дозі. Це пов’язано з дуже обмеженими можливостями кишечника до всмоктування іонів Mg2+ та прискоренням кишкового транзиту при застосуванні надвисоких доз, що також знижує всмоктування магнію.
Активне застосування K-Mg-аспарагінату у клінічній практиці почалося із 1960 р. Нині одним із найвідоміших препаратів K-Mg-аспарагінату є Панангін Форте (компа­нія «Гедеон Ріхтер»).

Панангін Форте, містить природні макроелементи у дозах 280 мг магнію і 316 мг калію, підходить більшості пацієнтів як засіб додаткової терапії при хронічних захворюваннях серця (при серцевій недостатності, пацієнтам у постінфарктний період) та порушеннях ритму серця (шлуночкових аритміях).

Зручність застосування Панангіну форте по 1 таблетці тричі на добу забезпечує пацієнту добову дозу вказаних макроелементів, а також високу прихильність пацієнтів до терапії. Крім того, регулярне приймання Панангін Форте на додаток до основної терапії підвищує ефективність лікування ССЗ.

Підготував Денис Соколовський

Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 3-4 (82-83) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації  в системі лікування поранених  із вогнепальними переломами 17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...