Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 3 (55) 2021 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

11-13 Оптимізація лікування цукрового діабету 2 типу: безпека, зниження смертності, покращання якості життя
33-34 Цукровий діабет 2 типу і серцево-судинна патологія
Завідувач кафедри ендокринології Льівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Аліна Мечиславівна Урбанович
37-39 Нейропротекторні властивості тіоктової кислоти у хворих на діабет
Л.К. Соколова, д.м.н., В.М. Пушкарьов, д.м.н., М.Д. Тронько, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д.м.н, професор, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
41 Рекомендації щодо застосування інгібіторів альфа-глюкозидази в терапії цукрового діабету 2 типу

ПРАКТИЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

22 Діагностична роль мелатоніну в покращенні ведення хворих з інсулінорезистентністю
Доцент кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук Марина Іванівна Бобрик

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 Ефективність терапії піоглітазоном неалкогольного стеатогепатиту в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і без нього
42-43 Когнітивні порушення на тлі метаболічного синдрому і можливості їх медикаментозної профілактики і корекції
Керівник відділу клінічної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка, доктор медичних наук Соколова Любов Костянтинівна