27.03.2015 Антитромботическая терапия при антифосфолипидном синдроме у беременных

Термином «антифосфолипидный синдром» (АФС) обозначают комплекс аутоиммунных нарушений, характеризующихся повышением продукции антител к фосфолипидам и связанным с ними гликопротеинам (b2-гликопротеину-1, аннексину и протромбину). Высокие титры антител к собственным фосфолипидам оказывают негативное влияние на процессы имплантации, развития эмбриона и плода, течение и исход беременности. Кроме того, АФС является состоянием, предрасполагающим к развитию тромбозов, частота которых существенно воз...

27.03.2015 Эндометрин: надежная поддержка функции желтого тела и профилактика преждевременных родов

Эндокринная причина женского бесплодия часто реализуется через недостаточность лютеиновой фазы цикла. Проблема недостаточности продукции прогестерона остро возникает у женщин с бесплодием, особенно во время использования вспомогательных репродуктивных технологий, а также на протяжении всей беременности. Усовершенствование препаратов прогестерона и оптимизация путей его введения в мире является непрерывным процессом. Прогестерон – основной гормон желтого тела яичников, являющийся по своему хим...

27.03.2015 Тактика ведення вагітних з кістозними утвореннями яєчників

Зареєстрована захворюваність на оваріальні утворення під час вагітності коливається від 1 на 81 до 1 на 8 тис. вагітностей або від 1 на 76 до 1 на 2328 пологів. Дослідження, засновані виключно на ультразвуковому виявленні оваріальних утворень під час вагітності, показали більшу поширеність – від одного випадку на 19 пологів до одного на 88. Більшість оваріальних утворень діагностують випадково під час скринінгу першого триместру вагітності під час ультразвукового дослідження (УЗД). До широкого з...

27.03.2015 Застосування імуноглобулінів при невиношуванні вагітності

Демографическая стратегия нашего государства направлена на улучшение ситуации, которая, как известно, с 90-х годов прошлого столетия переживает глубокий кризис. Некоторые страны постсоветского пространства, в том числе Украина, до сих пор не решили проблем народонаселения. В докладе экспертов ВОЗ в мае 2011 года отмечено, что средняя продолжительность жизни в Украине сравнима с таковой в России и составляет 64-69 лет, тогда как в Европе этот показатель достигает 80-82 года. В мире лидирующее п...

27.03.2015 Тивортин®: на страже здоровья матери и ребенка

Эндотелиальная дисфункция является универсальным механизмом развития патологического состояния организма. В акушерско-гинекологической практике дисфункция эндотелия служит основным механизмом развития плацентарной недостаточности, гестоза и преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Среди большого количества биологически активных веществ, которые секретируются эндотелием и влияют на его функции, наиболее важным является оксид азота, обладающий вазодилатирующим, антипролифератив...

27.03.2015 Демографические проблемы и пути их решения

Самовільне переривання вагітності – серйозна медична і соціальна проблема. Одиничний випадок переривання вагітності у терміні до 12 тижнів у більшості пацієнток є випадковою подією, дуже часто пов’язаною з генетичними аномаліями ембріона: від 50 до 80% усіх випадків самовільного переривання вагітності у першому триместрі відбувається саме з цієї причини. Це пов’язують з досить високим відсотком генетично аномальних яйцеклітин (не менше 20-30%) і сперматозоїдів (5-15%). З віком цей відсоток почи...

27.03.2015 Додаткові репродуктивні технології: реалії й очікування

Мабуть, жодний напрям у медичній сфері не зазнав такого динамічного розвитку, як репродуктивна медицина. Уперше в Україні успішне запліднення іn vіtrо (ЗІВ) жіночої яйцеклітини було проведено 30 листопада 1984 року. 1990 року в Харкові виконали перший в Україні успішний цикл ЗІВ, у результаті якого 19 березня 1991 року народилася дівчинка. Наступного року професор Ф.В. Дахно створив першу лікувальну установу в м. Києві, яка почала застосовувати методики допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)...

27.03.2015 Сексология женского оргазма

Дефицит клинических наблюдений и научных разработок в области женской сексологии свидетельствует о необходимости усовершенствования знаний в этом направлении [1]. И даже принятая в 1999 г. ВОЗ нозологическая единица сексуальных дисфункций у женщин (FSD) является понятием ассоциативным и требует переоценки. Как известно, эта обобщенная категория объединяет широкий спектр сексуальных нарушений у женщин: желания (FHSD), возбуждения (FAD) и достижения оргазма (FOD) [2]. В одном из самых многочислен...

27.03.2015 Лікування хламідійної інфекції

...

27.03.2015 Рекомендації з лікування рекурентних інфекцій сечовивідних шляхів Асоціації акушерів і гінекологів Канади

Визначення й епідеміологія Запальні захворювання сечовивідної системи (ЗЗСС) є одними з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у жінок. Протягом життя 50-60% жінок похилого віку хворіли на ЗЗСС. Статистичні дані засвідчують, що на одну молоду жінку припадає 0,5 епізоду гострого циститу (ГЦ) на рік. З віком частота випадків ГЦ істотно зменшується і сягає 0,07 епізоду на одну жінку в постменопаузальному періоді на рік. Повторне ЗЗСС визначають як два неускладнених випадки ЗЗСС протягом 6 міся...

27.03.2015 Актуальные аспекты применения макролидов при беременности и лактации

В обзоре представлены некоторые общие аспекты применения антибактериальных препаратов во время беременности, а также рассмотрены современные данные по безопасности применения макролидов при беременности и лактации, отдельные показания для терапевтического и профилактического использования этой группы препаратов в акушерской практике, определены перспективные направления дальнейших исследований в этой области. Применение лекарственных средств (ЛС) во время беременности и при кормлении грудью на ...

27.03.2015 Патогенез и профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерской практике

Открытие в 1987 г. антифосфолипидного синдрома (АФС) и целого ряда неизвестных ранее, но достаточно распространенных форм генетических дефектов системы гемостаза, предрасполагающих к различным тромботическим осложнениям (мутации гена фактора V (FV Leiden), мутации гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T), мутации гена протромбина G20210A, полиморфизма активатора плазминогена (PAI-1 4G/5G), полиморфизма тромбоцитарных рецепторов (1993-2000 гг.), как основных причин приобретенной и насл...

27.03.2015 Проблемы, связанные с экстрагенитальной патологией: преодолимые и непреодолимые, объективные и субъективные

Беременность предъявляет к организму матери повышенные требования. Функционирование ряда органов и систем женского организма во время беременности протекает на грани с патологией. Нередко во время беременности наступает срыв, декомпенсация той или иной системы или органов. В подавляющем большинстве случаев во время беременности течение явных и скрытых соматических заболеваний ухудшается и в дальнейшем прогрессирует. Знание влияния экстрагенитальной патологии (ЭГП) на течение беременности и ра...

27.03.2015 Прогестерон в профилактике преждевременных родов

21 сентября в г. Одессе в рамках ХІІІ съезда акушеров-гинекологов Украины состоялся симпозиум, организованный компанией «Безен Хелскеа», который был посвящен проблеме невынашивания беременности и преждевременных родов (ПР). В форуме приняли участие ведущие специалисты Украины, России и стран Европы. Докладчики уделили особое внимание главному гормону беременности – прогестерону. Руководитель отделения внутренней патологии беременных ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украин...

27.03.2015 Выбор оптимального гонадотропина для стимуляции яичников в протоколах с антагонистом ГнРГ

Настоящий год ознаменовался публикацией долгожданных результатов клинического исследования MEGASET (MENOPUR in GnRH Antagonist Cycles with Single Embryo Transfer), в котором изучался высокоочищенный менотропин (Менопур) в циклах с антагонистом гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). На сателлитном симпозиуме, организованном компанией Ferring Pharmaceuticals в рамках XХVII ежегодного конгресса Европейского общества репродуктологии и эмбриологии человека (ESHRE) (г. Стокгольм, Швеция, 5 июля 2011 ...

27.03.2015 Негормональная коррекция эндокринных нарушений

Около 10% мировой женской популяции сегодня составляют женщины постменопаузального возраста. Согласно прогнозам ВОЗ ожидается, что к 2015 году 46% женщин будут старше 45 лет. Поэтому важная задача сферы здравоохранения и общества в целом – обеспечить хорошее состояние здоровья и достойное качество жизни женщин этого возраста. Сателлитный симпозиум, организованный компанией «Бионорика», был посвящен негормональным методам лечения широкого спектра гинекологических заболеваний и патологических сос...

27.03.2015 Рак яичников, включая рак фаллопиевых труб и первичный рак брюшины

Опухоли яичников включают несколько гистопатологических типов, от которых зависит лечение. Большинство злокачественных новообразований данной локализации (около 80%) представлены эпителиальным раком. В настоящем руководстве NCCN (Общенациональной сети по борьбе против рака, США – Прим. ред.) рассмотрены эпителиальный рак яичников (в том числе пограничный, или с низким злокачественным потенциалом) и более редкие опухоли, включая злокачественные герминогенные опухоли, карциносаркомы (злокачестве...

27.03.2015 Всегда оставаться женщиной

23 июня в ГУ «Институт урологии НАМН Украины» проходила конференция «Качество жизни женщины в постменопаузе», в которой приняли участие член-корреспондент НАМН Украины, главный акушер-гинеколог МЗ Украины, профессор В.В. Каминский, главный сексопатолог МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор И.И. Горпинченко, а также ведущие специалисты в области гинекологии из Украины и России. В рамках подготовки данного мероприятия в 2010 г. проведено несколько мастер-классов по женской сексологии в М...

27.03.2015 Кандидоз і генітальний герпес у жінок: вплив лікування на перебіг вагітності

Вік мікробів становить трохи менше віку Землі – близько 4 млрд років. Якщо скласти всю біомасу планети, усе живе, включаючи рослини, то на частку мікробів припадатиме принаймні 80%, а можливо, і більше. На тілі людини знаходиться приблизно трильйон мікробів – близько 50 млн на 1-2 см шкіри. Вони живляться шкірними лусочками, жирами, мінеральними речовинами. Кожна людина має близько 10 трлн клітин, але в той самий час вона є господарем для 100 трлн мікробних клітин. З плином часу змінюється вид...

27.03.2015 Новые подходы в лечении эндометриоза: смена парадигм

21-23 сентября в г. Одессе состоялся ХІІІ съезд акушеров-гинекологов Украины. В этом году в рамках мероприятия большое внимание было уделено проблеме эндометриоза, актуальность которой растет с каждым годом. Заведующая отделением гинекологии Киевской городской больницы № 9, старший научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ГУ «Институт педиатрии акушерства и гинекологии НАМН Украины», кандидат медицинских наук Наталия Феофановна Захаренко акцентировала внимание на важности своевременн...

27.03.2015 Патогенетичні особливості розвитку доброякісної дисгормональної патології молочних залоз у жінок із безпліддям

Найпоширенішою патологією МЗ є мастопатія. Це узагальнений термін для визначення доброякісних дисплазій МЗ (ДДМЗ) незлоякісного характеру з різним ступенем проявів проліферативних і регресивних змін структурних елементів тканин. Ці зміни можуть поширюватися на всю залозу або мати локальний прояв. Дуже важливою є необхідність чіткої диференціації фізіологічних і патологічних змін у МЗ. Це пов’язано з тим, що вона практично ніколи не буває в стані морфофункціональної стабільності через високу чу...

27.03.2015 Молекулярные и генетические звенья патогенеза эндометриоза

В соответствии с общепризнанным определением эндометриоз – патологический процесс, который формируется на фоне нарушенного гормонального и иммунного гомеостазов и характеризуется ростом и развитием ткани, схожей по структуре и функции с эндометрием, за пределами границ нормальной локализации слизистой тела матки. Гистологическое строение эндометриоза во многом напоминает строение эндометрия (сочетание железистого эндометриоподобного эпителия и цитогенной стромы). Однако, в отличие от неизменен...

27.03.2015 Когда мы в силах помочь женщине стать матерью...

22 сентября в рамках ХІІІ съезда акушеров-гинекологов, прошедшего в г. Одессе, компания Abbott провела сателлитный симпозиум, посвященный актуальным проблемам беременности. На симпозиуме были представлены доклады ведущих специалистов Украины и России, касающиеся клинической фармакологии гестагенов, вопросов невынашивания беременности и прегравидарной подготовки, нарушения маточно-плацентарного кровотока, а также лечения дисбиоза влагалища. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и...

27.03.2015 Фетальная пульсоксиметрия в перинатологии

Проблема адекватной оценки состояния плода на протяжении беременности и в родах занимает одно из ведущих мест в перинатологии и акушерстве в целом. В структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности одно из первых мест занимает гипоксия плода. По данным патологоанатомических исследований, она составляет 56,2-76,6%. В связи с этим актуальной проблемой перинатологии в настоящее время остается раннее выявление острой интранатальной гипоксии плода. Научные исследования, проводимые в эт...

27.03.2015 Информационное письмо НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Центром экспертизы безопасности лекарственных средств Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздравсоцразвития России было разослано письмо о возможности развития поражений печени в результате применения антибактериального препарата азитромицин. Формальным поводом для такого письма явилась ссылка на рекомендации FDA (Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США), которые касаются внесения ...