Комбінована ліпідознижувальна терапія – раціональний вибір для профілактики кардіоваскулярних захворювань

22.05.2024

Стаття у фоматі PDF

Серцево­-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті у всьому світі. Призначення статинів для первинної та вторинної профілактики ССЗ зменшує ризики несприятливих серцево­-судинних подій завдяки зниженню холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ). Однак у деяких клінічних випадках, попри застосування високодозової терапії статинами, у пацієнтів зберігаються залишкові серцево-судинні ризики, зокрема через недостатню ефективність монотерапії. Альтернативою для такої когорти пацієнтів може бути комбінація статинів з езетимібом.

Як відомо, ССЗ становлять основну причину ­смерті в усьому світі [1]. Зокрема, 2019 року серед загальної кількості 56,5 млн смертей 32,8% (18,6 млн були пов’язані із ССЗ, що вище на 17,8% (10,1 млн) смертей від ново­утворень [2]. До найпоширеніших причин ­смерті від ССЗ належать: ішемічна хвороба серця (2,0%; 1,2 млн) та гіпертонічна хвороба [2].

Чинники ризику розвитку ССЗ

Метаболічні, поведінкові, екологічні та ­професійні чинники ризику негативно впливають на розвиток і прогресування ССЗ [1, 3-6]. Високий систолічний арте­ріальний тиск, дієта та рівень ХС ЛПНЩ належать до основних чинників ризику ССЗ, які становлять 25,0; 17,2 і 11,0% смертей від ССЗ відповідно [2].

Цільові рівні ХС ЛПНЩ

Більшість хворих на дисліпідемію не досягають оптимального рівня ХС ЛПНЩ за допомогою ­зміни спо­собу життя та приймання доступних і недорогих статинів [7-11]. Так, за даними багатоцентрового дослід­жен­ня DA VINCI, лише 33% із 5888 пацієнтів із дисліпідемією досягали цільового рівня ХС ЛПНЩ, ­рекомендованого Євро­пейським товариством кардіо­логів (ESC, 2019) [12]. У різних країнах Європи спостерігається подібна тенденція [13-15]. Дані австра­лійського дослід­жен­ня за участю 61 407 пацієнтів засвідчили, що лише 36% його учасників досягли рекомендованих рівнів ХС ЛПНЩ [16]. Проаналізу­вавши дані 44 млн жителів США, лише 36% пацієнтів із високим ризиком ССЗ мали рекомендований рівень ХС ЛПНЩ <70 мг/дл (~1,8 ммоль/л) [17].

Є кілька причин, чому більшість хворих не досягають необхідного рівня ХС ЛПНЩ. По-­перше, згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (ESC, 2019) та провідних кардіологічних спільнот США – Американського товариства кардіо­логів / Американського коледжу кардіологів (AHA/ACC, multi­-society 2018) – необхідно дося­гати суттєвішого зниження рівня ХС ЛПНЩ, відповідно до ­принципу «чим нижче, тим краще» [18­-20]. Наприклад, цільо­вий рівень ХС ЛПНЩ для пацієнтів із високим ризиком було зменшено до <1,8 ммоль/л. По-­друге, простежується незацікавленість пацієнтів у ­зниженні рівня ХС ЛПНЩ завдяки зміні способу життя або регулярному фармакологічному лікуванню через недостатньо швидкі результати.

Додатковою перешкодою також можуть стати ­високі ціни на нові препарати, як­-от інгі­бі­тори PCSK9, які необхідно приймати для швидкого досягнення цілей лікування. Зважаючи на те, що 9,1% пацієнтів мають непереносимість до статинів, альтернативних підходів до зниження ХС може бути недостатньо.

Препарати для корекції дисліпідемії

У рекомендаціях ESC (2019) та AHA/ACC/multi-society (2018) зазначено перелік фармацевтичних препаратів, які можливо застосовувати для зниження рівня ліпідів у крові та зменшення ризику ССЗ у пацієнтів із дисліпідемією (таблиця).

Таблиця. Ліпідознижувальна терапія для профілактики серцево-судинних захворювань

Назва

MoA

Тип

RoA

ХС ЛПНЩ

ТГ

МАСЕ

Статини низької / середньої інтенсивності

Інгібування HMG-CoA-редуктази, плейотропне

Таблетки

Раз/день, п.о.

-30%

-20%

-22%

Статини високої інтенсивності

Інгібування HMG-CoA, плейотропне

Таблетки

Раз/день, п.о.

-50%

-40%

-15%а

Езетиміб

Інгібування NPC1L1

Таблетки

Раз/день, п.о.

-24%

-12%

-6%

Еволокумаб

Інгібування PCSK9

Ін’єкції

Раз на 2 тижні/ щомісяця, п.с.

-60%

-26%

-15%

Алірокумаб

Інгібування PCSK9

Ін’єкції

Раз на 2 тижні/ щомісяця, п.с.

-60%

-26%

-15%

Фібрати

Активація PPARa

Таблетки

Раз на день, п.о.

-20%

-50%

-10%

Ікосапент етиловий

Зниження рівня ТГ, плейотропне

Таблетки

Двічі на день, п.о.

-6%

-20%

-25%

Примітка. аНаведене зниження MACE для статинів високої інтенсивності належить до додаткової переваги порівняно зі статинами низької / середньої інтенсивності.

HMG-CoA – 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим A, LDL-C – холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), MACE –основні несприятливі серцево-судинні події,  MoA механізм дії, NPC1L1 – Niemann-Pick C1-like - С1 білок Німана-Піка, PCSK9 – пропротеїн конвертаза субтилізин-кексинового типу 9, PO (п.о.) – пероральний, PPAR-α – рецептор проліфератора пероксисоми альфа, RoA – шлях введення, SC – підшкірно, TG(ТГ) – тригліцериди.

Адаптовано за D. T. Michaeli, 2023.

Згідно із зазначеними настановами статини є першою лінією терапії для первинної та вторинної профілак­тики ССЗ у пацієнтів із гіпер­холестеринемією та гіпер­тригліцеридемією.

Механізм дії статинів

Статини допомагають знизити синтез ­холестерину в організмі завдяки конкурентному інгібуванню фер­менту ­3­-гідрокси-­3­-метилглутарил-коензим А (­ГМГ-КоА) редук­тази [19]. Зменшення синтезу холестерину в печінці зумовлює підвищення поверхневої експресії рецепторів ХС ЛПНЩ, що, своєю чергою, збільшує поглинання ХС ЛПНЩ, призводячи до зниження ­рівня ХС ЛПНЩ, ApoB-100 і тригліцеридів у сироватці ­крові. Завдяки конкурентному пригніченню ­ГМГ-КоА, ­дозозалежну ефективність статинів використовують у клінічній практиці для ескалації лікування від низької / середньої до високоінтенсивної терапії стати­нами для пацієнтів групи ризику. Відомо, що статини низької / середньої ­інтенсивності сприяють зниженню ­рівня ХС ЛПНЩ на 30-50% і тригліцеридів на 20%, тоді як високої інтенсивності – на >50 і 40% відповідно [19, 31]. Водно­час статини можуть підвищувати рівень холе­стерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) залежно від дози застосування на 10% [32].

За даними досліджень, у пацієнтів, які отри­мували статини, не виявлено значущого ­підвищення рівня ліпо­протеїну (a) [Lp(a)] [33, 34].

Окрім зміни рівня ліпідів у крові, результати досліджень in vitro та in vivo підтвердили, що статини мають корисні кардіопротекторні плейотропні ефекти, як-от поліпшення ендотеліальної дисфункції, підвищення біодоступності оксиду азоту; антиоксидантні властивості, пригнічення запальних реакцій і стабілізація атеро­склеротичних бляшок [35, 36]. Однак значення цих плейо­тропних ефектів у клінічній практиці досі лишається дискусійним [37].

Рисунок. Алгоритм лікування дисліпідемії у пацієнтів з АССЗ

Рисунок. Алгоритм лікування дисліпідемії у пацієнтів з АССЗ

Примітки: * ВІ-статини – статини високої інтенсивності або максимально переносима терапія статинами; АССЗ – атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїнів низької щільності, ВІ-статини – статини високої інтенсивності, ЛП(а) – ліпопротеїн-а, PCSK9 – пропротеїнова конвертаза субтилізин-кексинового типу 9.

Адаптовано за M. Averna, 2021.

Ефективність статинів

Для профілактики ССЗ ефективність статинів підтверджується даними метааналізів [38-50]. Так, аналі­зу­ючи дані 170 тис. пацієнтів, виявлено зниження ХС ЛПНЩ на 38,67 мг/дл (1 ммоль/л), що пов’язане зі зниженням ризику серйозних серцево-­судинних подій (MACE) на 22% (95% ДІ від -20 до ­-24; p<0,0001) на тлі терапії статинами низької / помірної ­інтенсивності [38].

Це підтверджує, що рівень ХС ЛПНЩ є достовірним сурогатним параметром для клінічних кінцевих точок MACE та серцево­-судинної ­смерті. ­Подальша інтенсифікація терапії ­забезпечувала додаткове зниження ­ризику MACE на 15% (95% ДІ від ­-11 до ­-18; p<0,0001) [38]. Отримані результати узгоджу­ються з даними в когортах осіб первинної та вторинної профілактики [40, 41, 48, 49, 51]. У пацієнтів із низьким ризиком ССЗ (<10%) тера­пія статинами сприяла зниженню ризику серйозних судинних подій (ВР 0,79; 95% ДІ 0,77-0,81 на 1,0 ммоль/л зниження ХС ЛПНЩ) незалежно від попередніх захворювань судин [40]. ­Завдяки статино­терапії ризик смертності від усіх причин знижувався на 9% на кожен 1,0 ммоль/л зниження ХС ЛПНЩ. Оскільки статини метаболізуються в печінці, інгібітори та індуктори системи цитохромів P450 (CYP), ­зокрема протимікробні препарати, антагоністи кальцію, циклоспорин і грейпфрутовий сік, можуть призводити до міжлікарської взаємодії, що позначатиметься на їх біодоступності, а зрештою, – на збільшенні побічних ефектів або обмеженні терапевтичної дії.

Так, за даними недавнього метааналізу 176 досліджень за участю 4,1 млн пацієнтів, 9,1% осіб мали непере­носимість статинів [25]. Вік, жіноча стать, азіат­ська та негроїдна (екваторіальна) раси, ожиріння, цукровий діабет, гіпотиреоз, хронічні захворювання ­печінки, нир­кова недостатність, антиаритмічні препарати, блокатори кальцієвих каналів, вживання алкоголю та високі дози статинів асоціювалися з більшим ризиком непереносимості статинів [25]. Попри те, що статини є препаратами першої ­лінії для корекції дисліпідемії, зокрема в осіб із гіпер­холестеринемією або гіпертригліцеридемією, у багатьох пацієнтів ­рівень ліпідів у крові залишається вищим за встановлені ESC (2019) цільові рівні. Упродовж останніх двох десяти­літь вчені активно працювали над розробкою нових варіантів фармакологічного ліку­вання ССЗ, щоб зменшити ризик несприятливих серцево-­судинних подій серед пацієнтів групи ризику. Власне, сучасні засоби такої терапії рекомендовано призначати як ад’ювант до статинів середньої / висо­кої інтен­сивності або як препарати монотерапії в пацієнтів із непереносимістю статинів.

Вплив езетимібу на дисліпідемію

Езетиміб вибірково пригнічує всмоктування холе­стерину в тонкому кишечнику, не змінюючи при цьому поглинання інших поживних речовин і вітамінів [56, 57]. Молекулярною мішенню езетимібу є переносник стеролів Niemann­-pick C1-Like 1 (NPC1L1), що відповідає за всмоктування холестерину та фітостеролів у кишеч­нику. Дані дослід­жен­ня генетичного секвену­вання (за участю понад 90 тис. пацієнтів) підтвердили ­значно нижчі рівні ХС ЛПНЩ і менший ризик ішемічної хвороби серця в пацієнтів із мутаціями NPC1L1 [58].

За даними досліджень, порівняно з монотерапією статинами, їх комбі­нація з езетимібом знижувала рівень ХС ЛПНЩ на 24%, ­ApoB-100 – на 14%, тригліцеридів – на 12% і високо­чутливого С-реактивного білка (hsCRP) – на 13% [59-61]. Відповідно до результатів рандомізованого конт­рольованого подвійного слі­пого дослід­жен­ня ­IMPROVE-IT, яке налічувало 18 144 пацієнтів після гострого ­коронарного синдрому з подальшим спостереженням упродовж 6 років, езетиміб, який додавали до симвастатину, ­порівняно з монотерапією симвастатином, знижував ризик MACE на 6% (95% ДІ від ­1 до ­11; p=0,016).

Дані дослід­жен­ня ENHANCE не підтвердили, що дода­вання езетимібу до статинів значно зменшує товщину інтими та медіа в пацієнтів із сімейною гіперхолестеринемією, хоча результати дослід­жен­ня SHARP і SEAS засвідчили ефективність езетимібу для профілактики ішемічних серцево­-судинних подій [62-65]. Безпеку та ефективність застосування езетимібу також було підтверджено численними даними метааналізів [61, 66-70].

Зокрема, у дослід­жен­ні EWTOPIA-75 вивчали ­ефективність монотерапії езетимібу для первинної серцево­-судинної профілактики в пацієнтів віком >75 років. Для приймання езетимібу (10 мг на день) 3796 пацієнтів розподілили у випадковий спосіб, щоб порівняти отриманий ефект зі звичайним лікуванням. ­Після ­середнього ­періоду спостереження 4,1 року засто­су­вання езетимібу знизило час­тоту MACE на 34% (ВР 0,66; 95% ДІ 0,50-0,86; p=0,002) [71]. Порівняно з моно­терапією статинами, ад’ювантна терапія езетимібом не збільшувала частоту ­виникнення побічних ефектів і не призводила до припинення ліку­вання.

Висновки

Для запобігання серцево-­судинним подіям нині міжнародні наукові групи активно працюють над розробкою нових препаратів, що допомагатимуть ефективно знижувати рівень ліпопротеїнів. Комбіновану тера­пію ­широко застосовують для лікування арте­рі­альної гіпертензії, а віднедавна – і дисліпідемії. Основною метою розробки поєднання комбінацій препаратів є підвищення ефективності терапії завдяки мінімізації частоти небажаних побічних ефектів і поліпшення прихильності пацієнта до лікування. На думку S.R. Gnanenthiran et al. (2023), ­комбінована терапія препаратами з ­фіксованими дозами діючих речо­вин в одній таблетці (single-pill) може сприяти допов­ненню та поліпшенню наявних стратегій для змен­шення загального ризику ССЗ.

Сьогодні на фармринку України комбінований засіб розувастатину та езетимібу представлено препаратом Розуліп® Плюс (виробник ЗАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС»). Рекомендована добова доза препарату – одна капсула (містить 10 мг розувастатину і 10 мг езетимібу або 20 мг розувастатину і 10 мг езетимібу), яку приймають незалежно від вживання їжі. Розуліп® Плюс є препаратом вибору для комбінованої ліпідознижувальної терапії. Терапевтичний ефект спостерігається впродовж 1-го тижня ­після початку лікування, через 2 тижні він досягає 90% можливого, а через 4 тижні – максимального рівня.

Список літератури знаходиться в редакції

Тематичний номер «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» № 2 (93) 2024 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

16.06.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Застосування холіну альфосцерату при лікуванні гіпертензивної енцефалопатії: нейропротекція та покращення когнітивних функцій

Артеріальна гіпертензія (АГ) є провідним фактором ризику серцево-судинних захворювань та смерті від усіх причин у всьому світі. Глобальна поширеність АГ зростає насамперед через старіння популяції та несприятливий спосіб життя (низький рівень фізичної активності, споживання значної кількості натрію, низької – ​калію). Особливо значне зростання поширеності АГ спостерігається в країнах низького та середнього рівнів достатку. Незважаючи на активну просвітницьку роботу, обізнаність пацієнтів щодо питань АГ і контроль цієї хвороби залишаються незадовільними (Mills K.T. et al., 2020). Підраховано, що лише 45,6% осіб з АГ знають про наявність у себе цієї хвороби, тільки 36,9% отримують лікування і лише 13,8% досягають контролю артеріального тиску (АТ) (Mills K.T. et al., 2016)....

10.06.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Клінічні результати та потенційні плейотропні ефекти застосування едоксабану

Інгібітори фактора Ха (FXa) добре зарекомендували себе в лікуванні та профілактиці інсульту і системної емболії у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП) і рекомендовані як антикоагулянти першої лінії для профілактики тромбоемболічних ускладнень у багатьох сучасних настановах. Зокрема, застосування едоксабану сприяє значному зниженню смертності від серцево-судинних причин у пацієнтів із ФП, що також підтримується тенденцією до зниження смертності від усіх причин (Giugliano et al. 2013). Пропонуємо до вашої уваги огляд статті А. Goette et al. «Pleiotropic effects of NOACs with focus on edoxaban: scientific findings and potential clinical implications» видання Herzschrittmacherther Elektrophysiol (2023 Jun; 34(2):142-152), присвяченої потенційним плейотропним ефектам інгібітора FXa – ​едоксабану. ...

10.06.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Ефективність комбінації розувастатину та езетимібу в лікуванні пацієнтів із високим ризиком розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань

Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є основною причиною захворюваності та смертності в усьому світі (Arnett et al., 2019). Для первинної профілактики АСССЗ першою лінією терапії в пацієнтів із підвищеним рівнем холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) (≥190 мг/дл [10,56 ммоль/л]), хворих на цукровий діабет віком 40‑75 років та осіб, для яких визначено, що вони мають достатній ризик АСССЗ, є лікування статинами (ESC/EAS, 2019). Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (ESC) та Європейського товариства з атеросклерозу (EAS) 2019 року, у пацієнтів із встановленим АСССЗ слід використовувати високоінтенсивну терапію статинами. Однак тривале застосування цих препаратів у високих дозах не завжди ефективне та може спровокувати виникнення небажаних наслідків (Mach et al., 2020). Пропонуємо до вашої уваги огляд останніх досліджень щодо ефективності комбінованого застосування розувастатину середньої інтенсивності та езетимібу порівняно з монотерапією розувастатином високої інтенсивності в пацієнтів із ризиком розвитку АСССЗ. ...

10.06.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Тіазидоподібний діуретик хлорталідон як засіб альтернативної терапії резистентної гіпертензії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок

Як відомо, однією з причин хронічної хвороби нирок (ХХН) і водночас її наслідком є артеріальна гіпертензія (АГ). Вона також належить до основних чинників ризику серцево-судинних подій в осіб із ХХН (KDIGO, 2024). Контролювання артеріального тиску (АТ) допомагає знизити мікроальбумінурію і протеїнурію, а також уповільнити прогресування ХХН. За даними проведених клінічних досліджень, наявні нині антигіпертензивні препарати ефективні для зниження амбулаторного АТ у пацієнтів із пізньою стадією ХХН та погано контрольованою гіпертензією (Agarwal et al., 2021). ...