Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 1 (46), лютий 2019 р.

Скачати PDF

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

5 Доказательная фитотерапия: в фокусе эффективность
Растительные препараты традиционно используются для лечения заболеваний дыхательных путей. Безопасность лекарственных средств на растительной основе, а также широкий спектр фармакологических свойств объясняют широкое применение растительных препаратов в рутинной врачебной практике.
6-7 Медицина «4Р» як основа нової системи охорони здоров’я
В.І. Попович, д. мед. н., професор, голова експертної групи МОЗ України за напрямом «Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
З певного часу в медицині триває період набуття нової якості. І пов’язана вона з бурхливим розвитком власне самої медицини, накопиченням знань про організм людини та інтеграцією високих технологій у мистецтво лікування. Усі ці процеси роблять можливим перехід до нової медичної парадигми, яка отримала назву «медицина 4Р: прогнозуюча, профілактична, персоніфікована та партисипована».
8-9 Гострий тонзиліт: концептуальні положення діагностики
В.І. Попович, д. мед. н., професор, голова експертної групи МОЗ України за напрямом «Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
Головним принципом доказової медицини є аналіз та застосування наукової медичної інформації, які дають можливість прийняти єдине вірне рішення для допомоги кожному пацієнту. У даному випуску для практикуючих лікарів ми продовжуємо цикл публікацій, присвячених менеджменту гострого тонзиліту відповідно до положень нової клінічної настанови.
10 Клінічні задачі
В.І. Попович, д. мед. н., професор, голова експертної групи МОЗ України за напрямом «Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія», завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету
Лікування гострого тонзиліту (ГТ) є прерогативою не тільки отоларинголога, але й сімейного лікаря, тому що переважна більшість пацієнтів отримує лікування на первинному рівні надання медичної допомоги. Проте в певних ситуаціях сімейний лікар, пролікувавши ГТ у пацієнта, вимушений скерувати його на другий рівень надання медичної допомоги – ​до отоларинголога. Розглянемо приклади з реальної клінічної практики, в яких йдеться про етапність надання медичної допомоги при тонзиліті.
20-21 Основні методи підвищення ефективності лікування гострих та хронічних риносинуситів
Проблема гострих та хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема гострого та хронічного риносинуситу, є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

12 Идиопатический легочный фиброз: 5 фактов, о которых нужно знать
A.B. Holley, США
Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – ​это прогрессирующее фиброзное заболевание легких, чаще всего встречающееся у пожилых курящих мужчин. В терапии ИЛФ применяются два антифибротических препарата, замедляющие снижение форсированной жизненной емкости легких, – ​нинтеданиб и пирфенидон. В 2014 году они были одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) на основании полученных результатов клинических исследований.
25-26 Амбулаторне ведення пацієнтів з інфекціями нижніх дихальних шляхів: фокус на кларитроміцин
A. Mahashur, Індія
Хронічне обструктивне захворювання легень та інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) є 3-ю та 4-ю за частотою причинами загальної смертності. Повідомляється, що середньорічна захворюваність на пневмонію становить 24,8 випадку на 10 тис дорослої світової популяції. Найчастішою причиною смерті внаслідок ІНДШ є пневмококова пневмонія. Нерідко ІНДШ виникають у дітей віком до 5 років, що зумовлює високу смертність у цій віковій групі.
27-30 GOLD‑2019: что нового?
Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) занимает 4-е место в структуре причин смерти в мире. В 2001 г. Глобальная инициатива по ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD) впервые представила стратегию диагностики, лечения и профилактики этого заболевания, которая в дальнейшем регулярно пересматривалась и обновлялась по мере публикации результатов новых клинических исследований.
35 Антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії: фокус на моксифлоксацин
Негоспітальна пневмонія (НП) дотепер є «наріжним каменем» практичної охорони здоров’я внаслідок високої захворюваності та смертності. Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що в загальній популяції захворюваність на НП становить 1-12%, а серед осіб старше 65 років – ​25-44%.
40-41 Приверженность пациентов к ингаляционной терапии и ее влияние на течение хронического обструктивного заболевания легких
M. Humenberger, A. Horner, A. Labek и др., Австрия
Распространенность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) растет во всем мире, но оно остается недостаточно диагностируемым. ХОЗЛ является предотвратимой и поддающейся лечению патологией. В одном из исследований 2018 года, проведенном группой австрийских ученых, была оценена связь между приверженностью к ингаляционной терапии ХОЗЛ, его стадией и обострениями.
43 Сучасні можливості підвищення ефективності цефалоспоринів при лікуванні пневмонії
Антибіотикорезистентність зростає прискореними темпами. Це спричиняє зростання захворюваності та смертності, призводить до збільшення економічних витрат і обмежує можливості лікаря у терапії інфекційних захворювань. На вирішенні цього питання зосереджені зусилля мікробіологів, дослідників-клініцистів, а також фахівців у галузі організації охорони здоров’я.

АЛЕРГОЛОГІЯ

18-19 Сравнительная эффективность биластина, дезлоратадина и рупатадина в подавлении аллергической реакции по типу крапивницы, индуцируемой внутрикожным введением гистамина у здоровых добровольцев
Благодаря хорошим фармакокинетическим характеристикам и высокому профилю безопасности антигистаминные препараты 2-го поколения заменили своих аналогов 1-го поколения и стали препаратами выбора в лечении аллергического риноконъюнктивита, крапивницы и других кожных аллергических заболеваний.
38-39 Дезлоратадин – обоснованность выбора в педиатрической практике для лечения аллергопатологии
Сегодня аллергическими заболеваниями страдает 40% населения планеты, из них 1/4 составляют дети. Особую проблему представляет лечение пациентов педиатрического профиля, поскольку оно должно сочетаться с максимальным профилем безопасности лекарственных средств и их своевременным назначением, что минимизирует риск расширения спектра аллергенов и прогрессирования заболевания в дальнейшем.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

36-37 Минимально инвазивная операция по Нассу – ​золотой стандарт лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей и взрослых
Я.В. Фищенко, д. мед. н., ведущий научный сотрудник, А.В Шевчук, к. мед. н., старший научный сотрудник, клиника хирургии позвоночника ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
В 1998 г. D. Nuss и его коллеги сообщили о новом методе минимально инвазивной коррекции воронкообразной деформации грудной клетки. Метод включал ремоделирование передней стенки грудной клетки с использованием загрудинного металлического фиксатора без резекции реберных хрящей. С тех пор операция по Нассу быстро получила широкое распространение в качестве эталонного метода у детей и подростков.
46-47 Не все золото, що блищить: деякі міркування стосовно професійної лексики лікарів
В.С. Копча, д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Мова йтиме не про суржик і навіть не про медичний сленг, який, мабуть, усе ж має право на існування.
53 Туберкулез: история болезни