Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (47), березень 2018 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-6 Алкоголь і рак органів травного тракту
36-37 Переваги комбінованого пробіотика Опефера у профілактиці та лікуванні ожиріння (експериментальне обґрунтування)
Т.М. Фалалєєва, д. біол. н., професор, завідувач кафедри біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
56 Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, завідувач кафедри; О.Р. Шайген, кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики –  ​сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Г.О. Хомин, завідувач гастроентерологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»
57-59 Диференційна діагностика абдомінального больового синдрому при хронічному панкреатиті
Т.М. Христич, д. мед. н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології, Д.О. Гонцарюк, кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

19 Об’єднуючись у пошуках ранньої діагностики раку шлунка – рятуємо життя
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор; В.М. Гладун, к. мед. н., Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
20-21 Значення pH у полегшенні симптомів та ефективному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Аніта Гасьоровська, відділення гастроентерології Медичного університету м. Лодзь, Польща
24-27 Современные подходы к ведению больных со вздутием и растяжением живота
C.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины; Н.М. Мирзабаева, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
29 Эффективная терапия кислотозависимых заболеваний: в фокусе – пантопразол
35 Калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз у патогенезі хронічного панкреатиту в коморбідності з цукровим діабетом
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – ​сімейної медицини, У.М. Захарчук, здобувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – ​сімейної медицини, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
39-40 Маастрихтский консенсус V: персонифицированный подход к эрадикационной терапии с учетом региональных особенностей Украины
О.А. Бондаренко, Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого; А.Н. Агибалов, многопрофильная больница «ВитаЦентр», г. Запорожье
44-47 Кишечная микробиота и висцеральная боль: возможности модуляции боли при функциональных гастроинтестинальных расстройствах
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент, Харьковская медицинская академия последипломного образования

ГЕПАТОЛОГІЯ

3, 10-12 Комбинация ледипасвира и софосбувира в лечении хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита С: обзор и клинические перспективы
Марсель Нкуиз (1), Томас Серсте (1, 2), Мишель Бюсе (1), Жан-Пьер Мюлкей (1)
13 Можливості гепатопротекції при медикаментозному ураженні печінки у дітей
завідувач кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, вчений секретар ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», доктор медичних наук, професор Валентина Сергіївна Березенко
16-18 Лекарственные повреждения печени
О.В. Швец, к. мед. н., доцент, Украинская гастроэнтерологическая ассоциация
31-34 Цільовий підхід до діагностики й фармакотерапії неалкогольного стеатогепатиту: діалог між медичною наукою та практикою
О.М. Бака, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»; Н.В. Динник, Е.Г. Манжалій, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Д.І. Гавриленко, ДУ «Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини», м. Гомель, Білорусь
43 Опыт применения рекомбинантного тромбопоэтина человека (rh-TPO) для коррекции тромбоцитопении у больных циррозом печени, ассоциированным с HCV-инфекцией
Л.В. Мороз, д. мед. н., профессор, кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова
52-55 Сучасний алгоритм діагностики і тактика лікування неалкогольної жирової хвороби печінки
Н.В. Динник
60 Застосування лактулози у лікуванні печінкової енцефалопатії: зниження вмісту аміаку, проносний ефект, корекція дисбіозу

КОЛОПРОКТОЛОГІЯ

14-15 Колоноскопия: рациональный подход к подготовке
Н.В. Харченко, И.Я. Лопух

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

48-51 Хронічний панкреатит: патогенетичні особливості
Т.М. Христич, Д.О. Гонцарюк