Головна Медична газета Медична газета "Здоров’я України" Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (438), вересень 2018 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (438), вересень 2018 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

70-72
История развития гигиены в Украине: роль и традиции украинских медиков

«Ломать не строить» – так гласит народная мудрость. Это может показаться банальным, но то, с какой легкостью в нашей стране...

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

26-27
Лікування мігрені: що нового?

Мігрень характеризується складним каскадом патогенетичних реакцій, що потребує комплексного лікувального впливу на кожну ланку цього процесу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

47-48
Руководство EASL по лечению и диагностике алкогольной болезни печени и ассоциированных заболеваний

Ежегодно 3,3 млн человек умирают по причинам, связанным со злоупотреблением алкоголем, что составляет 6% от общей смертности. Этот показатель отражает...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3
Хронічна хвороба нирок і гіперурикемія: можливості уратзнижувальної терапії

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є ключовим фактором несприятливого прогнозу багатьох неінфекційних патологій, зокрема кардіоваскулярних захворювань і цукрового діабету.

18-19
Эффективность универсальной противовирусной терапии при ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к наиболее распространенным заболеваниям в детской и взрослой популяциях.

28-29
Капсаицинсодержащие препараты местного действия в лечении хронической боли

Хроническая боль (ХБ) – самый частый симптом, который наблюдается у пациентов первичного звена системы здравоохранения, его частота составляет 10-40% (Nickel...

32-33
Современные векторы фитотерапии в лечении вегетативных синдромов у детей

Представленный научный обзор отечественной и зарубежной медицинской литературы посвящен анализу проблемы вегативных синдромов (ВС) у детей различных возрастных групп, а...

58-59
Лечение инфекций мочевыводящих путей у пациентов с нейрогенным мочевым пузырем: проблемы и решения

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одним из самых распространенных заболеваний у лиц с нейрогенной дисфункцией нижних отделов мочевых путей (НДНМП).

62-63
Запальні й дегенеративні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба

Донедавна різні пацієнти, звернувшись за медичною допомогою, зазвичай проходили однакові діагностичні процедури й отримували подібне лікування. За цього підходу одному...

НЕВРОЛОГІЯ

25
Осенняя депрессия: не допустить и предупредить! В фокусе внимания – СЕДАРИСТОН

Не так давно мы наслаждались летом, греясь под теплым солнышком, восторгаясь чудесными пейзажами, лакомясь сочными фруктами. Но вот жизнь снова...

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

36-37
К вопросу о максимальной медикаментозной терапии глаукомы

Глаукома – тяжелое заболевание глаза, которое в случае позднего выявления, а также в отсутствие адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте.

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

68-69
Артеріальна гіпертензія: діагностика, немедикаментозні заходи

У статті проаналізовані актуальні аспекти доцільності впровадження в практику викладання дисципліни «загальна практика – сімейна медицина» на етапі додипломної освіти...

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

34-35
Метаболическая кардиопротекция: фокус на мельдоний (РИПРОНАТ)

На протяжении последних десятилетий в клинической медицине усиленно развивается так называемое метаболическое направление, основной целью которого является исследование нарушений клеточных...

65
Фармакокінетична і фармакодинамічна лікарська взаємодія між розувастатином і валсартаном у здорових осіб

Валсартан є одним з найбільш застосовуваних блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА) при лікуванні артеріальної гіпертензії.

66-67
Диуретическая терапия при сердечной недостаточности

Наиболее известные способы фармакотерапии сердечной недостаточности (СН) основываются на результатах широкомасштабных клинических исследований.

76
Досягнення та підтримання цільового артеріального тиску за допомогою препарату Тонорма (атенолол, хлорталідон, ніфедипін)

Сьогодні ми спостерігаємо значний прогрес у розумінні епідеміології, патофізіології та ризиків, асоційованих з артеріальною гіпертензією (АГ). Безліч відмінно обґрунтованих доказів...

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

12-14
Лікування стабільних форм хронічного обструктивного захворювання легень: поточні рекомендації та нереалізовані потреби

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) часто зустрічається в щоденній роботі лікаря первинної ланки і є суттєвим фінансовим тягарем для пацієнтів,...

17
Практические аспекты применения моксифлоксацина в лечении инфекций нижних дыхательных путей

Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) остаются серьезной медико-социальной проблемой. Несмотря на достигнутые успехи медицинской науки, смертность от хронического обструктивного заболевания...

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5
Острый бактериальный риносинусит: дифференциальная диагностика и стандарты терапии

Острый риносинусит (ОРС) – одно из наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. В действующем клиническом руководстве «Острый риносинусит» (утверждено приказом...

15
Возможности местной терапии при воспалительных заболеваниях горла

Острые инфекционно-воспалительные заболевания горла широко распространены во всех возрастных группах.

20-22
Роль правильного діагнозу та вибору тактики лікування в запобіганні ускладнень захворювання

При будь-якому захворюванні надзвичайно важливе значення має правильне та своєчасне встановлення діагнозу, а отже, правильно вибрана тактика лікування – це ...

УРОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ

8
Эффективность цитратной терапии у пациентов с мочекаменной болезнью

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из самых распространенных урологических заболеваний. Цитратная терапия представляет собой научно обоснованный подход к лечению уратного...

57
Современные подходы к лечению кристаллурии: взгляд эксперта

Кристаллурия представляет собой повышенное содержание в моче кристаллических солевых остатков биологически активных кислот (мочевой, щавелевой, угольной, фосфорной и др.). Кристаллические...

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

45-46
Интерпретация печеночных проб и их нарушений

Врачу-клиницисту нередко приходится проводить обследование печени для оценки ее функционального состояния.

72-73
Практический подход к дифференциальной диагностике тромбоцитопений

Тромбоцитопения (от греч. thrombos – сгусток, kytos – клетка, penia – недостаток, бедность) – это состояние, характеризующееся уменьшением количества тромбоцитов...