Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 3 (43) жовтень 2018 р.

Скачати PDF

ДІАБЕТОЛОГІЯ

18-19 Титрування дози інсуліну та новий підхід до інтенсифікації терапії цукрового діабету 2 типу
Б.М. Маньковський, І.М. Кондрацька, Л.К. Соколова, В.В.  Полторак
21 вересня у Києві відбулося засідання експертної ради за участю провідних ендокринологів України за підтримки компанії Санофі. Засідання охопило декілька актуальних тем, що стосуються інсулінотерапії, а саме ситуацію з глікемічним контролем, невирішені проблеми в лікуванні хворих на цукровий діабет, результати нових клінічних досліджень.
20-21 Використання інсуліну гларгін 300 ОД/мл та інсуліну деглюдек 100 ОД/мл у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, які раніше не отримували інсулін: більше спільного, ніж відмінного
Дж. Розенcток, А. Ченг, Р. Ритцель, З. Босняк та ін.
Аналоги базального інсуліну тривалої дії мають значні переваги в застосуванні у хворих на цукровий діабет (ЦД), оскільки на відміну від інсуліну NPH (Neutral Protamine Hagedorn – ​нейтральный протамін Хагедорна, ізофанінсулін НПХ) характеризуються більш тривалим ефектом, більш сприятливим фармакокінетичним профілем і забезпечують менші добові коливання рівня глікемії, зменшують ймовірність розвитку гіпоглікемій. Аналоги базальних інсулінів покращують результати лікування пацієнтів із ЦД 2 типу. Сьогодні аналоги базальних інсулінів все частіше використовуються не лише ендокринологами, а й лікарями загальної практики.
22-23 Реімбурсація препаратів інсуліну: аналіз даних реєстру
І.М. Кондрацька, к. мед. н., доцент кафедри діабетології Національної медичної академіі післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
У 2017 р. в Україні стартував унікальний для нашої медицини реформаторський пілотний проект – ​реімбурсація препаратів інсуліну. Потрібно зауважити, що ендокринологи першими запровадили сучасну прозору систему забезпечення хворих медичними препаратами. Безумовно, система відшкодування препаратів інсуліну була б недосконалою без наявності електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.
25-26 Диабетологический форум «От результатов исследования EMPA-REG OUTCOME к изменению парадигмы в лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа»
Б.Н. Маньковский, Л.К. Соколова, Е. Мошкович
18 сентября в Киеве состоялся Международный диабетологический эксперт-форум, посвященный перспективам использования инновационных препаратов в менеджменте сахарного диабета 2 типа.
48-50 Эффективность Диабетона MR в терапии сахарного диабета 2 типа: результаты исследования EASYDia
Несмотря на то что количество современных сахароснижающих препаратов в последние годы значительно увеличилось, производные сульфонилмочевины (в частности, гликлазид) не только остаются среди лидеров по частоте врачебных назначений, но и непрерывно пополняют доказательную базу, оставаясь в фокусе научных исследований. В этой связи несомненный интерес представляют результаты недавнего крупного международного открытого обсервационного исследования EASYDia (2018).

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

5-6 Фокус на акромегалію: важливі акценти та шляхи вирішення проблеми
О.О. Хижняк, Л.О. Даневич, О. Голубничий, М.О. Гук, О.В. Андрійчук, К.О. Зуєв
Акромегалія – ​тяжка нейроендокринна патологія, яка через свою рідкість часто залишається поза увагою медичних спеціалістів. Тож із метою привертання уваги до цього захворювання 2 листопада в готелі Ibis Kiev Railway (м. Київ) за підтримки фармацевтичної компанії IPSEN відбулася Друга науково-практична конференція «Всесвітній день боротьби з акромегалією»
3, 8-9 Диабетическая автономная нейропатия: особенности диагностики органоспецифических форм и их патогенетической терапии с применением α-липоевой кислоты
О.В. Зиныч, д. мед. н., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Диабетическая автономная (вегетативная) нейропатия (ДАН) – тяжелое и достаточно распространенное осложнение сахарного диабета, которое часто упускается из виду или несвоевременно диагностируется, оставаясь недооцененным объектом в терапевтической практике. Частота случаев выявления ДАН составляет в среднем от 20 до 40%, а при длительности заболевания свыше 10 лет – >65%. ДАН признана самостоятельным независимым фактором риска, снижающим качество жизни и ее продолжительность в 2-10  раз, а также состоянием, ассоциированным с повышенной вероятностью развития дальнейших осложнений.
10-11 Когнітивна функція і цукровий діабет: що має знати клініцист?
Цукровий діабет (ЦД) сьогодні асоціюється зі збільшенням ризику розвитку серцево-судинної патології, сліпоти (внаслідок діабетичної ретинопатії), хронічної хвороби нирок, діабетичної нейро- та/або ангіопатії. Попри спільність механізмів розвитку ангіо- та нейропатій, дотепер не приділялося достатньої уваги оцінці стану головного мозку з позицій оцінки когнітивної функції хворих на ЦД, незважаючи на очевидність актуальності проблеми.
14-15 «Школа Эндокринолога»: образовательный формат новой генерации
Л.К. Соколова, доктор медицинских наук, заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (г. Киев)
Несмотря на существующие трудности, украинское здравоохранение и медицинская наука продолжают развиваться. Заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук Л.К. Соколова любезно согласилась дать нашему изданию интервью. Любовь Константиновна подробно рассказала об уже завоевавшем популярность научно-образовательном проекте «Школа Эндокринолога», тьютором которого она является.
28-29 Таргетная терапия диабетической нейропатии: фокус на тиамин
Проблемы, связанные с микроваскулярными нарушениями, особенно такими, как диабетическая нейропатия (ДН), по-прежнему остаются нерешенными. Помимо отсутствия точного знания о механизмах патогенеза заболевания и недостаточности гликемического контроля на практике открытыми остаются вопросы ранней диагностики и эффективного лечения ДН, базирующиеся на принципах доказательной медицины. С этих позиций перспективной является стратегия предотвращения активации патологических биохимических путей утилизации глюкозы, ведущих к нарушениям метаболизма и развитию микроваскулярных осложнений.
32-35 Обзор публикаций по теме «Сердечно-сосудистый профиль клинической безопасности применения дапаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа»
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Известно, что большинство таких пациентов не достигают целевых значений гликемии на фоне комбинированной сахароснижающей терапии. Современный мультифакторный подход в менеджменте СД 2 типа предполагает в первую очередь раннюю интенсификацию терапии путем добавления новых классов сахароснижающих препаратов с доказанным клиническим профилем безопасности, которые имеют низкий риск гипогликемий.
39 Препараты сульфонилмочевины: эффективность vs безопасность?
В медицине, даже современной, существует множество мифов. Например, что препараты сульфонилмочевины опасны развитием гипогликемии. Какой же препарат СМ имеет оптимальный баланс «эффективность – ​безопасность» и может назначаться широкому кругу пациентов с сахарным диабетом? Сегодня в фокусе внимания – ​гликлазид.
39 Приверженность к терапии как ключевой фактор эффективности менеджмента сахарного диабета 2 типа
Современный менеджмент сахарного диабета (СД) 2 типа для пациента предполагает пожизненный прием лекарственных препаратов, модификацию образа жизни, а также прохождение регулярного медицинского обследования. При этом одной из актуальных в диабетологии остается проблема приверженности пациента к терапии, которая значительно влияет на эффективность лечения и исходы СД 2 типа.
43-44 Хроническая болезнь почек: акцент на ренопротекцию и улучшение прогноза у пациентов с сахарным диабетом
С.В. ­Кушниренко, кандидата медицинских наук, доцент кафедры нефрологии и почечнозаместительной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев)
13-14 сентября во Львове состоялось очередное заседание «Школы Эндокринолога». Задачей организаторов этого научно-практического мероприятия было ознакомление специалистов всех уровней эндокринологической помощи Украины с современными эффективными наработками ведущих ученых Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко Национальной академии медицинских наук Украины (г. Киев.)
46-47 Диабетическая нейропатия и сердечно-сосудистые риски у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Л.К. Соколова, доктор медицинских наук, заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (г. Киев)
Сахарный диабет (СД) в последние десятилетия приобрел характер эпидемии. Согласно данным 8-го диабетологического атласа, представленного на конгрессе Международной диабетической федерации (IDF), число больных с СД увеличилось по сравнению с 2016 годом на 10 млн и составляет 425 млн человек, причем у каждого 2-го больного взрослого заболевание не выявлено. Расходы на здравоохранение, связанные с диабетом, в 2017 году составили 727 млрд долларов США.
58-60 Терапевтичні аспекти вибору препаратів для менеджменту цукрового діабету
Л.К. Соколова, Ю.Б. Бельчина, О.Л. Рековець, В.І. Паньків
13-14 вересня в мальовничому Львові в рамках масштабного науково-освітнього проекту «Школа Ендокринолога» відбулася чергова регіональна науково-практична конференція. Такі заходи зазвичай збирають багато ендокринологів, неврологів, лікарів загальної практики, хірургів і спеціалістів багатьох інших галузей з усіх куточків України. Як завжди, не можна не зазначити змістовність та актуальність лекцій, майстер-класів, які передусім орієнтовані на практичне застосування. У своїх доповідях провідні фахівці ендокринології висвітили різноманітні теми й торкнулися важливих питань.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ

50-51 Гормоны щитовидной железы и миокард. Клиническое значение синдрома низкого трийодтиронина
Ю.С. Рудык, д.м.н., профессор, С. Н. Пивовар, к.м.н., ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
В настоящее время большинство молекулярных и клеточных механизмов влияния гормонов щитовидной железы на сердечно-сосудистую систему хорошо изучено. Среди основных выделяют эффекты, связанные с действием тиреоидных гормонов (ТГ) на уровне генома, негеномные, обусловленные прямым влиянием ТГ на миокард (включающим воздействие на мембраны, саркоплазматический ретикулум и митохондрии), а также воздействие ТГ на периферическую циркуляцию.
53 20 вересня у Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «МЛ ДІЛА, 20 років партнерства»
Медична лабораторія ДІЛА відсвяткувала своє 20-річчя в колі партнерів – ​лікарів-ендокринологів, гінекологів і провідних фахівців у галузі теоретичної і практичної медицини з усього світу. Після урочистого відкриття свої вітання виголосили генеральний директор МЛ ДІЛА Олексій Володимирович Бабич та медичний директор Ірина В’ячеславівна Сідорова.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

12-13 Компании «Берингер Ингельхайм» и Eli Lilly and Company презентовали результаты исследования CARMELINA®: безопасность применения препарата Trajenta® (линаглиптин) в отношении сердечно-сосудистых исходов
Препарат Trajenta® показал долгосрочный профиль безопасности в отношении сердечно-сосудистых и почечных исходов по сравнению с плацебо у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Результаты CARMELINA® были представлены во время 54-й Ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
16 Санофі представляє результати першого прямого дослідження, в якому порівнюється препарат Тожео®* з інсуліном деглюдек
При застосуванні препарату Тожео СолоСтар (інсулін гларгін 300 ОД/мл) було досягнуто первинної кінцевої точки щодо зниження рівнів глюкози в крові, і він був не менш ефективним, ніж інсулін деглюдек, у дорослих із цукровим діабетом 2 типу, яким раніше не призначався інсулін.Частота та рівень епізодів гіпоглікемії були нижчими при застосуванні препарату Тожео СолоСтар протягом перших 12 тижнів порівняно із застосуванням інсуліну деглюдек і зіставними починаючи з 13-го тижня по 24-й і протягом повного 24-тижневого періоду дослідження.

ТІРЕОЇДОЛОГІЯ

36-37 Значение йода и селена с точки зрения возрастающей распространенности аутоиммунного тиреоидита в странах с достаточным потреблением йода
А. Цацоулис
Йод является микроэлементом, необходимым для нормального синтеза гормонов щитовидной железы. Доказано, что избыточное потребление йода оказывает стимулирующее влияние на развитие аутоиммунного тиреоидита (АТ), при этом многие исследователи сообщают о возрастании в последнее время распространенности АТ в странах с достаточным потреблением йода.
40-41 Актуальные вопросы клинической тиреоидологии: по материалам 41-й ежегодной встречи ЕТА-2018
Дж.Дж. Кахали, П. ­Санистебан, К. Даян, Т. Беднарчук
15-18 сентября в г. Ньюкасл (Великобритания) состоялось 41-е собрание Европейской тиреоидологической ассоциации (ЕТА). В ходе сателлитного образовательного симпозиума, организованного компанией «Берлин-Хеми/Менарини» (Германия), обсуждались актуальные вопросы, связанные с современными аспектами этиологии и диагностики заболеваний ЩЖ.
55-56 Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці
J. P. Walsh
Хвороби щитоподібної залози можна розподілити на порушення функції (гіпо- та гіпертиреоз) і порушення структури (зоб, вузловий зоб, рак). Ведення таких пацієнтів зазвичай досить просте, але існують деякі типові помилки, що призводять до встановлення неправильного діагнозу, гіпердіагностики, невідповідного лікування.