Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія» № 3 (25), вереcень 2016 р.

Скачати PDF

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

17 стр. Українська ортопедія-травматологія гідно відповідає на виклики сьогодення
C.C. Страфун, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Ортопедія і травматологія», віце-президент Асоціації ортопедів-травматологів України
Сьогодні перед вітчизняною ортопедією і травматологією постає чимало серйозних викликів. З одного боку, активні бойові дії на сході України й невтішна ситуація з рівнем дорожньо-транспортного травматизму потребують від наших фахівців нових знань, умінь та злагодженої роботи. З іншого боку, стрімкий розвиток ортопедії-травматології у світі змушує українських спеціалістів підвищувати стандарти надання медичної допомоги до рівня економічно розвинених країн й опановувати новітні підходи до діагностики та лікування. Ситуацію суттєво ускладнює напружений соціально-економічний стан в Україні та, відповідно, вкрай обмежене фінансування медицини. Про те, як вдається вирішувати ці завдання в цей непростий для нашої країни час, ми попросили розповісти головного позаштатного ортопеда-травматолога МОЗ України.

ХІРУРГІЯ

3 стр. Сравнение клинических эффектов декскетопрофена и парацетамола, использующихся для аналгезии при эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии
N. Akinci, N. Bakan, G. Karaoren и др.
ЭРХПГ является довольно болезненной для пациента процедурой. Кроме того, во время этого исследования могут возникать гипер- и гипотензия, брадикардия, десатурация крови кислородом, дискомфорт в животе и головокружение. Следовательно, она должна проводиться под седацией и/или аналгезией, которые облегчают работу эндоскописта и повышают комфорт пациента. Целью настоящего исследования было сравнить эффективность аналгетической премедикации перед ЭРХПГ декскетопрофеном и парацетамолом в отношении гемодинамики, потребности в наркотических аналгетиках, постпроцедурной когнитивной дисфункции и глубины анестезии.
14-16 стр. Світові підходи до емпіричної антибіотикотерапії інтраабдомінальних інфекцій
В.В. Ващук, к.мед.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Т.В. Хомченко, Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу; О.М. Морозович, Львівський обласний клінічний перинатальний центр
Ускладнена інтраабдомінальна інфекція проявляється ураженням органів черевної порожнини з формуванням абсцесів або перитоніту. Вона є другою за частотою причиною смертності у відділеннях інтенсивної терапії та становить значну проблему практичної медицини з огляду на фінансові, моральні й фізичні витрати з боку пацієнтів та медичного персоналу. У статті розглянуто основні проблеми лікування цих інфекцій та сучасні рекомендації з антибіотикотерапії від провідних наукових товариств світу.
31 стр. Современные и доказательные принципы послеоперационного обезболивания
Ю.Ю. Кобеляцкий
На проходившем весной в г. Киеве VIII Британско-украинском симпозиуме традиционно большое внимание было уделено вопросам периоперационного обезболивания, поскольку и в настоящее время адекватный контроль боли после хирургических вмешательств продолжает оставаться неудовлетворительным. О современных возможностях повышения эффективности периоперационной аналгезии рассказал в своем докладе один из ведущих украинских специалистов в области анестезиологии и интенсивной терапии.
32-34 стр. Можливості відеоторакоскопічного видалення новоутворень середостіння на прикладі клінічного випадку
О.Ю. Усенко, д.мед.н., професор, заслужений лікар України, керівник відділу хірургії стравоходу, шлунка та кишечника, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова; А.В. Сидюк, д.мед.н., провідний науковий співробітник, А.С. Клімас, лікар-хірург, О.О. Калашніков, к.мед.н., лікар-хірург, О.Є. Сидюк, науковий співробітник, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАН України
Пухлини середостіння є одним із найбільш складних розділів у торакальній хірургії та онкології. У лікуванні середостіння тривалий час застосовували і застосовують дотепер стандартні методи оперативних втручань, які проводять через стернотомічний чи торакотомічний доступи. Але вони вважаються досить травматичними й супроводжуються значною кількістю післяопераційних ускладнень. Власним досвідом малоінвазивного лікування таких пацієнтів поділились провідні українські хірурги.
35 стр. Лацерта – ​новый подход к лечению трофических язв нижних конечностей
В.В. Аландаренко, врач высшей категории, заведующий отделением гнойно-септической хирургии, Черниговская городская больница № 2
Термин «трофическая язва», широко распространенный в клинической практике, носит собирательный характер и не имеет регистра в международной классификации болезней. Это состояние, известное врачам на протяжении многих столетий, продолжает оставаться одной из нерешенных проблем медицины. В статье изложены научные предпосылки использования гиалуроновой кислоты в лечении трофических язв и клинический опыт применения нового препарата Лацерта.
39-41 стр. Современная концепция этиопатогенеза язвенной болезни и хирургические методы лечения осложненных гастродуоденальных язв
Н.Н. Велигоцкий, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой торакоабдоминальной хирургии, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Австралийскими учеными B.J. Marchall и J.R. Warren была сформулирована новая бактериальная теория этиопатогенеза язвенной болезни, за которую в 2005 г. они были награждены Нобелевской премией, а H. pylori был безоговорочно признан основным фактором риска в возникновении этого заболевания. Совершенствование хирургических методов лечения осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка в контексте научных достижений последних десятилетий в отношении этиопатогенеза и консервативного лечения язвенной болезни рассмотрено в данной авторской статье.
44-45 стр. Кісти холедоха: огляд літератури та власне клінічне спостереження
В.С. Хоменко, В.Т. Поліщук, В.П. Перепелиця, А.В. Сироткін, Л.В. Хоменко, Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського
Кісти холедоха характеризуються локальним (сегментарним) розширенням біліарного дерева. Слlд зазначити низку проблемних моментів в веденні цієї групи пацієнтів, оскільки більшість з них мають комбіновану гепатобіліарну патологію та попередні оперативні втручання на жовчних шляхах. В статті висвітлено основні моменти етіології, патогенезу, клінічної семіотики, інструментальної діагностики та хірургічного лікування кіст холедоха та наведено власне клінічне спостереження авторів.
46-49 стр. Алгоритм діагностики та тактики ведення пацієнтів з інциденталомами надниркових залоз
А.М. Кваченюк, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України»; Л.А. Луценко, Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Інциденталоми надниркових залоз визначають як пухлини, випадково виявлені при обстеженні на предмет інших захворювань. Іноді ці утворення виявляють під час оперативних втручань (в тому числі лапароскопічних) з приводу інших захворювань (холецистектомія, видалення каменів нирки тощо). Про тактику ведення пацієнтів з інциденталомами надниркових залоз йде мова у цій статті.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

5-6 стр. Клиническая эффективность и безопасность высокодозовой терапии дорипенемом у пациентов с пневмонией
В лечении тяжелых бактериальных инфекций, в частности пневмонии, важнейшую роль играют антибактериальные препараты класса карбапенемов. В этой статье представлены результаты завершившегося недавно проспективного многоцентрового японского исследования, которое было посвящено оценке эффективности и безопасности высокодозовой терапии дорипенемом (3 г/сут) у пациентов с пневмонией, в том числе нозокомиальной
7 стр. Інфузійна терапія: як все починалось?
Сьогодні без інфузійної терапії просто неможливо уявити лікування більшості тяжких захворювань та патологічних станів, особливо у пацієнтів в критичному стані. Але ще півтора століття тому внутрішньовенне введення ліків було авантюрним та ризикованим експериментом, до якого вдавалися лише відчайдушні сміливці.Як це було? Згадаймо трохи історію.
8 стр. Актуальные вопросы регуляции агрегатного состояния крови в анестезиологии и интенсивной терапии: в фокусе – ​профилактика тромбоэмболических осложнений
В.И. Черний
Проблема тромбоэмболических осложнений остается чрезвычайно актуальной для современной медицины. Один из интересных докладов на Международном конгрессе по гемостазиологии, анестезиологии и интенсивной терапии «Black Sea Pearl» был посвящен актуальным вопросам регуляции агрегатного состояния крови в анестезиологии и интенсивной терапии и, в частности, современным подходам к профилактике тромбоэмболических осложнений в периоперационном периоде.

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

21-24 стр. Обновленные рекомендации ESCEO (2016) по фармакотерапии остеоартроза коленного сустава: от научных доказательств к результатам в реальной клинической практике
В 2014 году ESCEO опубликовало рекомендации по лечению остеоартроза коленного сустава, в которых определило приоритетность различных терапевтических вмешательств. Появление новых данных, в том числе полученных в условиях реальной клинической практики, стало основанием для обновления рекомендаций. С новой редакцией этого клинического руководства и алгоритмом лечения, предложенным экспертами ESCEO, предлагаем ознакомиться нашим читателям.
26-29 стр. Сучасні принципи лікування ушкоджень хребта
М.О. Корж, д.мед.н., професор, В.О. Радченко, д.мед.н., професор, К.О. Попсуйшапка, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»
Травми хребта і спинного мозку є різноплановими патологіями, які характеризуються різними механізмами ушкоджень, різними видами та тяжкістю ушкодження кісткових та нервових структур. Про їх сучасну класифікацію, діагностику та лікування розповідають провідні науковці та клініцисти.
36-38 стр. Інфекційні ускладнення після накісткового та внутрішньокісткового остеосинтезу
М.П. Грицай, д.мед.н., професор, Г.Б. Колов, В.М. Цокало, к.мед.н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
В ортопедо-травматологічній практиці широко застосовують методи остеосинтезу. Вони дозволяють скоротити терміни стаціонарного лікування, оптимізувати умови консолідації уламків кісток, забезпечити раннє відновлення функції ушкодженої кінцівки, але асоціюються із підвищеним ризиком розвитку інфекційних ускладнень. Сучасні підходи до діагностики і лікування інфекційних ускладнень після накісткового та внутрішньокісткового остеосинтезу представлені в статті провідних українських фахівців у цій сфері.
42-43 стр. Метастатичні ураження кісток та методи їх лікування
В.В. Проценко, д.мед.н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Метастатичне ураження скелета є серйозною проблемою для пацієнтів із поширеним пухлинним процесом. Цей тип ураження, як правило, супроводжується гострим тривалим болем, виснажує пацієнта і призводить до значного погіршення якості життя. Комплексне лікування метастатичних уражень кісток, яке включає хірургічні методи, променеву терапію, поліхіміотерапію, гормонотерапію, імунотерапію, застосування бісфосфонатів та радіонуклідів, має найбільший позитивний ефект та сприяє поліпшенню якості життя хворого.
25 стр. Лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки згідно з даними національних реєстрів
І.М. Зазірний, д.мед.н., професор, Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ
Кількість переломів проксимального відділу стегнової кістки зростає швидкими темпами. Так, згідно з прогностичними даними данського національного реєстру 2015 року кількість хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки збільшилась в 5 разів з 1950 до 2005 року й ще зросте в 2,5 раза до 2040 року. У статті одного з провідних ортопедів-травматологів України проаналізовано не тільки динаміку частоти переломів проксимального відділу стегнової кістки у світі, але й ефективні стратегії лікування цієї травми.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

19 стр. Диагностика и лечение острой и хронической тромбоэмболии легочной артерии
Б.М. Тодуров
Медицина достигла колоссальных успехов в лечении одних заболеваний и достаточно медленно продвигается в решении других. Тромбоэмболия легочной артерии до сих пор остается одной из наиболее серьезных проблем современной медицины и по-прежнему характеризуется очень высокими показателями смертности. О том, как диагностировать и правильно лечить это тяжелое и потенциально фатальное заболевание, участникам Международного конгресса по гемостазиологии, анестезиологии и интенсивной терапии «Black Sea Pearl», проходившего 20-21 мая в г. Одессе, рассказал директор Киевского городского центра сердца – одной из ведущих кардиохирургических клиник страны, которая является республиканским центром по лечению массивной ТЭЛА и каждый год принимает около 100-120 таких больных.