0 %

Хірургія, ортопедія та анестезіологія

16.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Геморой під час вагітності та у післяпологовому періоді: хірургічне або консервативне лікування

За даними різних авторів [1], у колопроктології геморой посідає одне з провідних місць у структурі захворюваності, поширеність його наразі висока і становить 140-180 хворих на 1000 дорослого населення. У жінок геморой проявляється або ж загострюється переважно під час вагітності, пологів або у післяпологовому періоді. За статистикою, жінки, які не народжували, страждають на геморой у 5 разів рідше, ніж ті, хто народжував хоча б один раз....

16.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Доцільність застосування Декасану при санації черевної порожнини у хворих із розповсюдженим гнійним перитонітом

Інтенсивність і вид інтраабдомінального інфекційного забруднення при поширеному гнійному перитоніті суттєво впливають на ефективність лікування пацієнтів. Адекватність та своєчасність проведеного хірургічного втручання є вирішальними в перебігу захворювання. Метою дослідження було вивчення доцільності застосування декаметоксину як розчину для санації черевної порожнини (ЧП) у хворих із гнійним перитонітом. ...

16.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Актовегин в лечении осложненных форм хронической венозной недостаточности

Актуальность проблемы хронической венозной недостаточности (ХВН) обусловлена прежде всего широкой распространенностью заболевания. Согласно данным статистики, возникновение этой патологии среди трудоспособной части населения превышает 70%. Более чем в 50% случаев причиной развития трофических язв нижних конечностей (НК) является ХВН. Трофические нарушения, возникающие на этом фоне, приводят к длительной нетрудоспособности и инвалидности среди лиц наиболее активного трудоспособного возраста, к ограничению основных категорий жизнедеятельности – ​от способности к трудовой деятельности до возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, что существенно снижает качество их жизни....

16.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози другого типу за класифікацією D’Egidio-Schein

Наявність різноманітних хірургічних операцій та широке впровадження в практику мініінвазивних втручань створює дилему щодо вибору методу оперативного лікування хворих з ускладненими псевдокістами (ПК) підшлункової залози (ПЗ). Наразі стандартом у лікуванні ускладнених ПК ПЗ є лапаротомні втручання, при застосуванні яких спостерігаються низка важких післяопераційних ускладнень, довготривале перебування хворих у стаціонарі та летальність у післяопераційному періоді. Незважаючи на те що лапаротомія залишається операцією вибору, її використання не дозволяє покращити результати хірургічного лікування пацієнтів з ускладненими ПК ПЗ. Більшість хірургів віддають сьогодні перевагу малотравматичним способам лікування ускладнених ПК ПЗ, через те що вони в деяких випадках збільшують вірогідність відстрочення лапаротомії, а іноді – ​є остаточними....

15.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Особенности клинической, лабораторной и инструментальной диагностики гематом брыжейки у пациентов с закрытой травмой живота

Закрытая травма живота (ЗТЖ) составляет до 40% острой хирургической патологии травматогенного характера. Гематомы брыжейки являются одним из видов травм брыжейки, которые встречаются в 18,4% случаев у пациентов с ЗТЖ. Клиническая картина не имеет высокой специфичности, поэтому диагностика гематом брыжейки крайне затруднена и диагноз часто подтверждается интраоперационно....

15.03.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Епідеміологія та фактори ризику несприятливих наслідків у пацієнтів із післяопераційними ускладненими абдомінальними інфекціями, які отримували тайгециклін: результати когортного проспективного дослідження

Одними з найпоширеніших ускладнень в абдомінальній хірургії є внутрішньочеревні інфекції. Протягом багатьох років їх найчастішими етіологічними чинниками були ентеробактерії, однак в останні роки, за даними низки досліджень, дедалі більшу роль у виникненні післяопераційних абдомінальних інфекцій (ПАІ) відіграють ентерококи, особливо Enterococcus faecium. Цей мікроорганізм доволі стійкий до антибіотиків, які зазвичай використовують при ПАІ емпірично. ...

06.02.2018 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Четыре судьбы Александра Шалимова

Какие обстоятельства почти чудодейственно проявляют грани выдающегося врачебного таланта и его абсолютного соответствия вызовам жизни в молодом враче? Конечно же, прежде всего это эффективный профессиональный рост. Но он должен органично сочетаться с заложенным в такой личности потенциалом силы воли, широты хирургической научной мысли и как бы врожденным, но и воспитанным мануальным универсализмом....

29.12.2017 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Ефективність супозиторіїв диклофенаку щодо контролю болю під час цистоскопії: результати рандомізованого контрольованого дослідження

Гнучка цистоскопія сьогодні є одним із найбільш часто виконуваних діагностичних і терапевтичних урологічних втручань. Під час цієї процедури пацієнти можуть відчувати біль різної інтенсивності. У зв’язку з цим досі не втрачає своєї актуальності необхідність пошуку ефективних і водночас безпечних методів зменшення болю, що сприятиме покращенню прихильності хворих до цього втручання. Багатьом пацієнтам, яким проводять гнучку цистоскопію, для задовільного контролю болю достатньо місцевої анестезії і/або нанесення змащувального гелю (лубриканту). ...

29.12.2017 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Опасность рыбной кости

Воспалительные псевдоопухоли (ВПО) – ​образования, которые формируются в тканях вследствие развития реактивного воспаления хронического характера. ВПО встречаются в легких (это самая распространенная локализация), центральной нервной системе, больших слюнных железах, почках, печени, сальнике, яичниках, гортани, мочевом пузыре, молочных железах, поджелудочной железе, селезенке, лимфатических узлах, коже, мягких тканях и т.д. [1]....

29.12.2017 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Транексамовая кислота для лечения и профилактики кровотечений и гиперфибринолиза

Ортопедическая хирургия В ряде исследований было показано, что применение антифибринолитических препаратов во время больших ортопедических вмешательств (тотальное эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава) связано с уменьшением периоперационной кровопотери и потребности в аллогенной гемотрансфузии. ...

29.12.2017 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Малоінвазивні оперативні втручання при гострому некротичному панкреатиті

Гострий панкреатит – ​захворювання, що вважається однією з актуальних проблем національних систем охорони здоров’я країн Європи і яке потребує значних медичних (у тому числі хірургічних) та фінансових витрат [4]. Некротичні форми гострого панкреатиту є найбільшою проблемою сучасної невідкладної панкреатології і у його структурі становлять, за даними більшості авторів, близько 20%. Незважаючи на те що за останні десятиліття відбулися суттєві зміни ......

29.12.2017 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Лікування хворих на гострий панкреатит: спільна проблема інтенсивної терапії та хірургії

Гострий панкреатит (ГП) – ​це асептичне/септичне запалення підшлункової залози (ПЗ) та парапанкреатичної клітковини, яке, як і кожен запальний процес, супроводжується змінами гомеостазу. ГП характеризується низкою симптомів – ​від місцевого запального процесу до більш тяжкої його форми (гострий некротичний панкреатит), яка розвивається як відповідь організму на запалення і відзначається високою смертністю. Розвиток гострого некротичного панкреатиту, як правило, пов’язаний із некрозом ацинусів ПЗ. ...